Parenteel van Hoecke

1 Hoecke. Hij is overleden. Hij trouwde met Siouck (Sjoukje) Bonnes. Siouck is overleden.
Notitie bij Siouck: Utze was een kind dat Hoecke had van een onbekende vrouw.
Kinderen van Hoecke en Siouck:
1 Haye Hoeckes. Haye is overleden in 1648.
2 Utze Hoeckes. Utze is overleden in 1648.
3 Sytze Hoeckes, geboren in 1600. Volgt 2.
2 Sytze Hoeckes is geboren in 1600, zoon van Hoecke (zie 1) en Siouck (Sjoukje) Bonnes.
Notitie bij de geboorte van Sytze: Het jaar van de slag bij Nieuwpoort en de eerste opvoering van Hamlet in Londen.
Sytze is overleden in 1648 in Hemrik, 47 of 48 jaar oud.
Notitie bij Sytze: Hij was in 1640 eigenaar van stem 7 en 8 in Hemrik. Bron: Nederlandsche Leeuw. Hij was boer.
In 1648 kopen Hoecke Sytzes en Bauck Sytzes (Sytzesdochter), erven van Sytze Hoeckes, een derde part van 18 maden, gelegen in de Lange en Corterijp. (maat/ made= weiland/ hooiland)
Sytze trouwde met Auck Lefferts. Auck is overleden in 1665 in Hemrik.
Kinderen van Sytze en Auck:
1 Bartel Sytzes. Bartel is overleden in 1670.
2 Bauck Sytzes. Volgt 3.
3 Hoecke Sytzes. Hoecke is overleden in 1670.
4 Leffert Sytzes, geboren in 1625. Volgt 4.
3 Bauck Sytzes, dochter van Sytze Hoeckes (zie 2) en Auck Lefferts. Bauck is overleden in 1670. Bauck begon een relatie met Jannes Syberts?. Jannes is overleden.
Kind van Bauck en Jannes:
1 Iebel Jans. Volgt 5.
4 Leffert Sytzes is geboren in 1625, zoon van Sytze Hoeckes (zie 2) en Auck Lefferts.
Notitie bij de geboorte van Leffert: In dit jaar overlijdt Maurits.
Leffert is overleden in 1657, 31 of 32 jaar oud. Hij is begraven op 18-05-1657 in Leeuwarden.
Notitie bij overlijden van Leffert: Begraven bij de GallileeŽrkerk.
Leffert trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1650 in Drachten met Auckien Wobbes, 19 of 20 jaar oud. Auckien is geboren in 1630. Auckien is overleden in 1678 in Drachten, 47 of 48 jaar oud. Auckien trouwde later in 1658 met Thaede (Thadeus) Ulckes (Uilckes) (1620-na 1675).
Kind van Leffert en Auckien:
1 Sytse Lefferts Hemrica, geboren in 1654 in Opsterland. Volgt 6.
5 Iebel Jans, dochter van Jannes Syberts? en Bauck Sytzes (zie 3). Iebel is overleden. Iebel begon een relatie met Claes Jelckes. Claes is overleden.
Notitie bij Claes: Hij woonde te Hemrik.
huwelijk_sytsesanneke2.jpg hemrik2.jpg testamemt.jpg
1 huwelijk sytsesanneke2
2 Hemrik2
3 testamemt
6 Sytse Lefferts Hemrica (afb. 1 t/m 3) is geboren in 1654 in Opsterland, zoon van Leffert Sytzes (zie 4) en Auckien Wobbes.
Notitie bij de geboorte van Sytse: Sytse Lefferts werd dus 6 jaar na de vrede van Munster geboren, die een eind aan de 80-jarige oorlog maakte. De eerste Engelse oorlog was net afgelopen.

Rond 1660 wordt ene Sytse Piers geboren die in 1685 trouwt met Syts Jans. Kinderen: 1. Jan Sytses, bakker. 2. Jelke Sytses, boer in Terwispel.3. Wytske Sytses. 4. Pier Sytses, boer in Hemrik, huwt in 1731 in Kortezwaag met Joukje Sierds. Hij stierf voor 1738. Zijn zoon Sytse Piers Hemrica, geboren in 1732 in Hemrik, huwt in 1756 in Gorredijk met Geeske Hylkes De Knijpe. Hij overleed in 1817 te Lippenhuizen.
Dit alles komt uit: Studies over Friese en Groningse familienamen, door Prof. Dr. J.H. Brouwer en Dr. H.I.J. Meidema, Amsterdam, 1965, blz. 18.
Deze familie neemt in 1811 pas de naam Hemrica aan, dus hoort er niet bij.
Sytse is overleden op 13-07-1718 in Bergum, 63 of 64 jaar oud. Hij is begraven in Bergum.
Notitie bij overlijden van Sytse: Op 14-7-1718 betaalt de weduwe van Sytse Lefferts het bedrag van 1-7-8 (1 gulden-7 stuivers- 8 cent) voor de huur van het zwarte laken. Bron: diaconierekeningenboek Bergum, 1716-1724.
Notitie bij Sytse: English translation below!

Bron: Bindert de Boer/ Genealogysk Jierboekje 93/ Nederlandsche Leeuw en Pieter Nieuwland : Schoolmeester (van 1714-1718), organist, imker en koopman. Meerderjarig verklaard op 19-12-1677. Hij deed op 30 november 1677 belijdenis te Drachten. In 1698 eigenaar stem 7 en 8 te Hemrik. Hij is eigenaar en Jan Wybes is gebruiker. In 1698 voor 7/8 mede-eigenaar van stem 43 te Wijnjeterp.De twee weeskinderen van Sybren Jelckes voor bijna een achtste eigenaar.Curator is Gerben Oedses en Antie Sygers is gebruiker. In 1677 te Drachten, in 1679 te Oudega met attestatie op 13 juli.(Smallingerland), in 1682, met attestatie op 4 juni, te Drachten en vanaf 1688 aangenomen te Bergum. In 1690 is hij met zijn tweede vrouw en in 1693 is hij alleen. In 1692 is hij curator over Beern Wierds.In 1714 is er vastgoed te Hemrik verkocht: M8 20/ M12 387. M13 (inventaris 15 juli 1718; testament d.d. 22 juni 1718.)

Van het testament heb ik een kopie: moeilijk te lezen en een vertaling zou welkom zijn. Er blijkt een flink bedrag te vorderen van o.a. Lycklama van Nijeholt, namelijk 3953 Carolische guldens. Er moet nog of er is al geprocedeerd tegen deze edelman, omdat hij niet betaalde voor gekocht land. Opzoeken! De meeste kinderen krijgen bedragen van gemiddeld 300 guldens. Voor de 5 jongste kinderen wordt 500 guldens gereserveerd. De jongste kinderen worden vertegenwoordigd door Leffert Sytses Hemrica. Jan Sytses Hemrica is gemachtigd vertegenwoordiger van zijn broer Pieter, omdat die in Groningen resideert. Iedereen krijgt een twaalfde part. De jongste kinderen worden genoemd: Pietertje, Gerritje, Bartie, Sieerd en Wytske. Bartel leeft dus in 1718..

Die stemmen slaan op stemrecht in kerkelijke, dorps- en grietenijzaken. Het heeft ook te maken met stemdragende boerderijen. Al in 1511 voerde de hertog van Saksen de floreenkohieren in. Daarin vind je de grondbelasting van stemdragende boerderijen. In de stemkohieren vind je alle stemdragende boerderijen. Vanaf 1711 heb je reŽelkohieren met daarin de reŽle grondschatting. In de speciekohieren vind je de mate van gegoedheid. Hoofdgeld bijvoorbeeld betaalde je alleen bij een vermogen van meer dan 600 Caroli guldens. Vanf 1637 zijn er de 5 speciŽn: hoofdgeld, schoorsteengeld, hoorngeld (bij koeienbezit), paardengeld en het middel op bezaaide landen. Bron voor al zijn kinderen: Nederlands Hervormde kerkregisters Bergum. Ook als naam vermeld: Sixtus Leffardi Hemrica.

Misschien is Sytse in de Hemrik geboren, maar hij groeide op in Drachten aan de vaart. Daar wordt hij opgevoed door zijn stiefvader mr. Thaddeus Ulckes. Gezien diens kunstzinnige handtekening zullen daar Sytses artistieke kwaliteiten ontwikkeld zijn. In 1670 is Thaddeus curator over Sytse.Er is een conflict met Iebel Jans en haar man Claes Jelckes. Iebel en Sytse zijn kleinkinderen van Sytze Hoeckes, maar Sytse heeft een veel kleiner erfdeel gekregen. Als compensatie krijgt hij een zate (zaat) (bezitting, hoeve, vergelijk havezate), liggend tussen het Koningsdiep tot aan de veenscheiding. Ook zijn er maden in de Breggewarren en in de Langerijp. Sytse moet 400 goudguldens betalen. Er worden nog twee overleden ooms genoemd: Hoecke Sytzes en Bartel Sytzes. Vreemd genoeg vernoemt Sytse later wel Bartel, maar niet Hoecke en ook niet Thaddeus. De zate wordt later verkocht aan Lycklama van Nijeholt. Over de betaling van de edelman moet later geprocedeerd worden. Op 30-11-1677 doet Sytse belijdenis in Drachten. Op 13-5-1684 wordt hij gekozen tot ouderling in Drachten uit een drietal

In 1688 koopt Sytse een huis in Bergum en blijft daar wonen tot aan zijn dood in 1718. In 1718 gaan de erfgenamen inventariseren. In 1714 krijgen de kinderen uit zijn huwelijk met Pietertje elk een bedrag van 100 Caroli (Karolusguldens) uitgekeerd uit de nalatenschap van hun moeder. In de akte van 19-8-1714 zijn Jacob en Jan vertegenwoordigers van Pijter (schooldienaar in Blessum) en Leffert, die nog minderjarig zijn. Grietje is er met haar man Gosse Jacobs, die meester-bakker te Oenkerk is. Sytse Lefferts zelf is omschreven als koopman en organist te Bergum. Iedereen verscheen voor Heercke Renses, mederechter en Adolphus Ypei, vice-secretaris van de grietenij. Een kopie van deze akte van boedelscheiding en een vertaling kreeg ik van Sytze Giezen. Hij is een nazaat van Wilhelmus Giezen die ooit met Ybeltje Hemrica trouwde.

Sytse maakt op 22 juni 1718 een testament. Het blijkt dat hij zijn zaakjes goed voor elkaar had: hij heeft de venen die bij de zates behoorden niet mee verkocht. Hij verzoekt zijn erfgenamen deze venen niet eerder te verkopen dan dat de vaart gereed is, ze zouden dan fors in waarde stijgen! Verder had hij nog een boerderij in Sparjebird, toen onder Weinterp gelegen. Sytse had ook veel bijen: de waarde van die bijen met lege korven en bijengereedschap wordt bepaald op 60 Caroli, toen een heel bedrag. Dit wordt op speciaal verzoek van de overledene gegund aan Albert Sytses, zijn zoon.

In de leeszaal van Tresoar staat een boek (151) waarin alle schoolmeesters in Friesland staan beschreven. Maar liefst 6 Hemrica’s worden behandeld, met Sytse Lefferts Hemrica als oudste.

In november 1686 werd hij in Bergum benoemd tot organist op een tractement van 100 Carolische guldens per jaar , elke Allerheiligen te "verschijnen" . Het orgel was net gerestaureerd en daarvoor gekocht van Jutrijp. In 1685 en 1686 was de hele kerk verfraaid.

De schoolmeester van toen was Jacob Jan Zeelsma, maar die kon geen orgel spelen. Dat hoorde wel bij zijn baan en loon van 108 caroliguldens. men kortte hem, toen Sytse Lefferts Hemrica als organist kwam en hij kreeg nog maar 58 guldens. Armoede dus en van de sterke drank was hij ook niet vies. Hij verdiende wel aardig wat bij door de opbrengst van zijn tuin.

Op 25 juli 1714 werd Sytse Lefferts Hemrica ook als schoolmeester aangesteld en kon hij het schoolhuis betrekken. Voorheen was hij al schoolmeester in Oudega (hier vermeld als Sixtus Leffardi Himrica) (Smallingerland) van 1679 tot en met 1682. Zijn tractement was toen 40 Carolische guldens per jaar. In 1688 had hij een huis te Bergum gekocht en dat verkocht hij nu aan Danjel Jans, meester bakker. In dat huis had Sytse Lefferts ook een winkel gehouden. Voor de combinatie organist- schoolmeester ontving hij 108 Carolische guldens per jaar.

Sytse verrichtte vaak verfwerk aan de school of aan de kerk. Het schoolhuis was in 1714 weer wat opgeknapt: een nieuwe estriken vloer, nieuwe goten en 16 vruchtbomen voor in de tuin. Er staat in het boek dat Pietertje Pieters nog steeds zijn vrouw is, maar dat is onjuist. Vanaf 1696 is dat Sanneke Alberts.

He was the first Hemrica. He married 3 times and had 17 children! He was a rich farmer and schoolmaster. His marriage with Sanneke alberts you see above.He was also a organplayer, a merchant and he kept bees. He lived also in Hemrik and that is the place our name is coming from. (Hemrica means coming from Hemrik!) I have a copy of his will from 1718. Most children got almost 300 guilders. His bees he gave to his son Albert, worth 60 guilders! His name was also Sixtus Leffardi Hemrica. It was not unusual to have also a Latin name in those days.For his work as schoolmaster and organplayer in Bergum he got 108 guilders a year. In his house he got a shop. He also did work at the school in the garden and he painted the school.
Sytse:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 30-06-1678 in Drachten met Grietje Sytses, 23 of 24 jaar oud. Grietje is geboren in 1654. Grietje is overleden, 30 of 31 jaar oud. Zij is begraven in 1685 in Oudega?.
Notitie bij Grietje: Ik vind maar 2 Grietjes met als vader een Sytse: allebei in Leeuwarden geboren.

1. doop= 4-6-1654 in Leeuwarden, vader= Sytse Tyerx
2. doop = 5-3-1656 in Leeuwarden, vader= Sytse Pieters.

Ze doet belijdenis te Drachten op 6-9-1687. Op 13-7-1679 met attestatie van Drachten naar Oudega. In 1682 woont ze in Drachten.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1685 met Pietertje Pieters, 19 of 20 jaar oud. Pietertje is geboren in 1665. Pietertje is overleden in 1692, 26 of 27 jaar oud. Zij is begraven in 1692.
Notitie bij Pietertje: Zij komt op 20 september 1685 te Drachten met attestatie van Bovenkarspel. Aangenomen te Bergum in ongeveer 1688. Bron: Nederlandsche Leeuw.Op lidmatenlijst Bergum 1690.
(3) trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 29-11-1696 in Burgum met Sanneke (Susanna) Alberts, 23 of 24 jaar oud. Sanneke is geboren in 1672 in Leeuwarden, dochter van Albert Johannes en Gerritje Iepes. Zij is gedoopt op 01-05-1672 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Sanneke: Op 1-5-1672 wordt er een Susanna gedoopt in Leeuwarden met als vader Albert Johannes. De moeder wordt niet genoemd. Niet zeker dat dat de juiste Susanna is, maar het past mooi.
Sanneke is overleden in 1746, 73 of 74 jaar oud. Zij is begraven op 31-10-1746 in Bergum.
Notitie bij Sanneke: Lidmaat Bergum (belijdenis) 25 februari 1694. In 1718 bezit Sanneke een zilveren kroes met de inscriptie: Albart Joannis en Namckjen Geerts, oftewel A.J. enN.G. Dit zouden haar ouders kunnen zijn, maar dan is het wel vreemd dat Namckjen niet wordt vernoemd.Deze twee trouwen in 1639 in Leeuwarden (ondertrouw op 16-2-1639/ Albert is weduwnaar. Het blijken dus haar grootouders te zijn.

Op lidmatenlijst Bergum in 1722. (buurt in ’t oosten)

Acten: M13 355- S16 636. De kroes zou in de inventaris in Tresoar zijn?
Kinderen van Sytse en Pietertje:
1 Grietje Sytses Hemrica, geboren in 1686 in Oenkerk. Volgt 7.
2 Jan Sytses Hemrica, geboren in 1687 in Bergum. Volgt 8.
3 Jacob Sijtses Hemrica, geboren in 1688 in Drachten. Volgt 9.
4 Pieter (Pyter| Petrus)Sytses Hemrica, geboren in 1690 in Bergum. Volgt 10.
5 Leffert Sytses Hemrica, geboren in 1691 in Bergum. Volgt 11.
6 Bartel Sytses Hemrica, geboren in 1692 in Bergum. Hij is gedoopt op 11-09-1692 in Bergum.
Notitie bij de geboorte van Bartel: Bartel en Leffert zijn een tweeling. Bartel overleed
Bartel is overleden in 1692, geen jaar oud.
Kinderen van Sytse en Sanneke:
7 Albert Sytses Hemrica, geboren op 25-04-1697 in Bergum. Hij is gedoopt op 28-04-1697 in Bergum. Albert is overleden in 1698, 0 of 1 jaar oud.
8 Albert Sytses Hemrica, geboren in 1698 in Bergum. Volgt 12.
9 Aukje Sytses Hemrica, geboren in 1701 in Bergum. Zij is gedoopt op 09-10-1701 in Bergum. Aukje is overleden in 1701, geen jaar oud. Zij is begraven in 1701.
10 Pietertje Sytses Hemrica, geboren in 1703. Zij is gedoopt op 25-02-1703 in Bergum. Pietertje is overleden.
11 Pietertje Sytses Hemrica, geboren in 1704. Volgt 13.
12 Bartel Sytses Hemrica, geboren in 1706. Hij is gedoopt op 11-04-1706 in Bergum. Bartel is overleden vůůr 1711, ten hoogste 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bartel: Waarschijnlijk jong overleden, want in 1711 komt er weer een Bartel.
13 Gerritje Sytses (Gerijtje) Hemrica, geboren in 1707 in Bergum. Volgt 14.
14 Wytske Sytses Hemrica, geboren in 1710. Zij is gedoopt op 27-04-1710 in Bergum. Wytske is overleden.
15 Bartel Sytses Hemrica, geboren in 1711 in Bergum. Hij is gedoopt op 03-05-1711 in Bergum.
Notitie bij de geboorte van Bartel: In dit jaar verdinkt Jan Willem Friso als hij het Hollands Diep wil oversteken.Na zijn dood wordt zijn zoon, de latere Willem IV geboren.
Bartel is overleden op 28-04-1784 in Leeuwarden, 72 of 73 jaar oud. Hij is begraven in Bergum.
Notitie bij overlijden van Bartel: In 1784 overlijdt er een Bartel Sytses Hemrica in Leeuwarden. In het archief van de Hervormde gemeente Bergum is er meer te vinden in het Diaconierekeningboek 1775-1792. Toegangsnr: 244-07/ inventarisnr: 15.

Tekst: uit de bekken op ’t kerkhof van begraffenissen ontvangen wijlen Bartel Zijtses Hemrica van Leeuwarden. Ontvangen 1-19-6 wegens collecte. Als datum wordt 4-5-1784 genoemd.

In het archief van Bergum (twaalfde afdeling: kerkelijke zaken, nr 39, blz 240) is er een brief. Het onderwerp: Extract uit het Resolutieboek van het College van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland.

In die brief is er sprake van de aflossing van een rente van f. 10,50 per jaar aan de Hervormde kerk van Bergum, om ervoor te zorgen dat het graf van Bartele Sytzes Hemrica "niet weder worden geopend". "Zulks tegen den penning twintig of tweehonderd en tien guldens". De bief is van 25-2-1836 en een antwoord op een brief van de Grietman van Tietjerksteradeel van 22-2-1836. Er is sprake van een legaat van de erven van Bartele aan de kerk. Ik begrijp dat Gedeputeerde Staten toestemming geeft. De kerkvoogden van de Hervormde kerk te Bergum moeten erop toezien.
Notitie bij Bartel: Op 28-4-1752 doet ene Bartel Sytses belijdenis te Leeuwarden. Bij de quotisatie van 1749 is er sprake van een Bartel Sytses "Hemmerka" die timmermansknecht is, maar dit past niet goed bij de welgestelde Hemrica’s. Gezin: 1 volwassene . Te betalen: 14-15-0 en de verhoging is 2. Naam is Bartele. De wijk is Noord Vliet. Leeuwarden fol. 704.Op 16-9-1778 is ene Bartel Sytses Hemrica doopgetuige bij de doop van Bartele, zoon van zijn nichtje Anna Hemrica. Zij is een dochter van broer Sierd uit 1713. In 1749 he is a carpentershand in Leeuwarden.

Van zijn leven is dus nog niets bekend w.b. huwelijk en kinderen.From a marriage or children nothing is known.

Via het archief van de Leeuwarder Courant toch wat gevonden.Op 12-3-1757 wordt hij genoemd: bij hem is er inzage van het bestek van het afbreken en de de herbouw van een schuur te Warrega van Cornelis Tymens. De inzage is op ’t Slot van ’t Vliet bij Leeuwarden.De timmermansknecht uit 1749 is gegroeid. Ook op 11-2-1761 is er bij hem een bestek in te zien op ’t Slot van ’t Vliet buiten Leeuwarden. Verder wordt hij genoemd op 6-4-1769 en op 15-3-1770: meer onderrigt over een bouwwerk bij Bartel Hemrica.

Op 28-6-1784 verkoopt notaris Nieuwenhuis het huis van Bartel Sytses Hemrica wegens zijn overlijden.: een huizinge en fraye Hovinge (tuin) gelegen op ’t Slot van ’t Vliet.
16 Sierd/ Siewert Sytses Hemrica, geboren in 1713. Volgt 15.
17 Wytske Sytses Hemrica, geboren in 1716. Volgt 16.
7 Grietje Sytses Hemrica is geboren in 1686 in Oenkerk, dochter van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Pietertje Pieters. Zij is gedoopt op 23-05-1686 in Oenkerk. Grietje is overleden.
Notitie bij Grietje: Zij woonde in Oentsjerk, toen Oenkerk.
Grietje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 17-08-1710 in Oenkerk met Gosse Jacobs, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Gosse: Volgens het testament van haar vader was ze getrouwd met Gosse Jacobs. Ze staat bij het huwelijk genoteerd als Grietie Sytses. Ze deed ongeveer in 1707 belijdenis te Oenkerk en woont daar in 1720. In 1723 is ze weduwe, niet op lidmatenlijst. Acten: S17 271.
Gosse is geboren in 1688 in Oudkerk, zoon van Jacob Binnerts en Sikje Tjalles. Hij is gedoopt op 19-02-1688 in Oudkerk. Gosse is overleden vůůr 1723 in Oenkerk, ten hoogste 35 jaar oud.
Notitie bij Gosse: Hij was bakker te Oenkerk. Acten: M12 387 - S17 271 (mede-eigenaar van het veerschip van Oudkerk naar Leeuwarden)
Kinderen van Grietje en Gosse:
1 Sikje Gosses, geboren in Oenkerk. Sikje is overleden.
2 Pietertje Gosses, geboren in 1711 in Oenkerk. Zij is gedoopt op 12-01-1711 in Oenkerk. Pietertje is overleden.
3 Aaltje Gosses, geboren op 13-03-1720 in Oenkerk. Volgt 17.
8 Jan Sytses Hemrica is geboren in 1687 in Bergum, zoon van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Pietertje Pieters. Jan is overleden op 02-11-1733 in Oenkerk, 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan was schoolmeester, dorpsrechter en ontvanger te Oenkerk in 1720 en hij was ook nog herbergier.In 1728 heeft hij stem 18 te Hemrik: hij is eigenaar en dorpsrechter. Brucht Michiels is gebruiker.

Bron voor het huwelijk, de personen en de kinderen : Pieter Nieuwland (deed onderzoek in Tietjerksteradeel), via Betty Eisinga.

In het schoolmeestersboek van Tresoar, nr 151, leeszaal, wordt hij vermeld. Hij werd in 1707 opgenomen onder de lidmaten van Oenkerk. Deed toen belijdenis. Het tractement was 80 Carolische guldens per jaar en enige emolumenten voor kloksmeren, kerkenpad wieden, etc. Van dat tractement werd dan weer 16 Carolische guldens en 16 stuivers gekort wegens huur van de kerkefenne. De meester hield dus ook dieren. In 1729 zijn Jan en Martjen nog steeds onder de lidmaten. Op lidmatenstaat Oenkerk 1723 en 1728. Hij tekent diaconierekeningen in 1726, 1729 en 1731. Acten: S16 597 (1720) borg Hendrik Remeri/ S19 101


Hij was ook dorpsrechter en ontvanger (1720) . Zijn zoon Pijtter volgt hem op als schoolmeester.
Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 03-08-1710 in Oudkerk met Martjen Remmerts (Remery).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Martjen: Toen was de derde proclamatie. Attestatie naar Oenkerk; hij was schooldienaar.
Martjen is geboren in Oudkerk, dochter van Remmert/ Rimmert Remmerts (Remery) en Antje Pieters/ Pyters. Martjen is overleden.
Notitie bij Martjen: Ze is in 1720 borg voor Hendrik Remery. Ze was winkelierster te Oenkerk.
Kinderen van Jan en Martjen:
1 Pieter Hemrica, geboren in 1713 in Oenkerk. Volgt 18.
2 Remmert Hemrica, geboren in 1715 in Oenkerk. Hij is gedoopt op 24-02-1715 in Oenkerk. Remmert is overleden.
3 Sijdse/ Sytze Hemrica, geboren in 1716 in Oenkerk. Volgt 19.
4 Klaas Hemrica, geboren in 1717 in Oenkerk. Hij is gedoopt op 12-11-1717 in Oenkerk. Klaas is overleden.
5 Leffert Hemrica, geboren in 1719 in Oenkerk. Volgt 20.
6 Trijntje Hemrica, geboren op 14-12-1724 in Oenkerk. Zij is gedoopt op 26-12-1724 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bij de doop was Trijntje 12 dagen oud.
Trijntje is overleden.
7 Claas Jansz. Hemrica, geboren in 1727 in Oenkerk. Volgt 21.
8 Trijntje Hemrica, geboren in 1730 in Oenkerk. Zij is gedoopt op 03-09-1730 in Oenkerk. Trijntje is overleden.
Notitie bij Trijntje: Er zijn twee huwelijken te vinden van een Trijntje Jans uit Oenkerk.

1. met Nanne Jans op 13-6-1756 te Oenkerk.
2. met Willem Pieters op 10-3-1758 te Oenkerk.
kwitantie_sjhemrica1732.jpg
4 kwitantie sjhemrica1732
9 Jacob Sijtses Hemrica (afb. 4) is geboren in 1688 in Drachten, zoon van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Pietertje Pieters. Hij is gedoopt in 1689 in Drachten. Jacob is overleden in 1764 in Garijp, 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij Jacob: English translation below!

Register Bergum: nr 108386: 1710 Op belidenisse des geloofs Jacob Zijtses van Bergum/ Anothy Hofstee. Bron kinderen: Nederlands Hervormde Kerkregisters Garijp. Hij woonde in Drachten, Oudega en Garijp. Hij was schooldienaar en boer.
In 1713 wordt Jacob curator over Jan Hendriks, 16 jaar, zoon van Hendrik Jans en Antie Wiegers. In 1728 is hij eigenaar en gebruiker van stem 5 en 6 te Garijp. Stem 6 was in 1640 in eigendom van Rens Wiarda.
Jacob verkocht in 1733 een boerderij in Garijp-West aan Hector van Glinstra te Bergum, grietenij-secretaris en landsdaggecommitteerde.Met het recht om nog een jaar het huis te gebruiken voor het gezin en het vee van de verkoper. Koopsom: 275 gulden en 7 cents. (strijkgeld-prijs) De boerderij lag deels ingesloten door ander bezit van de familie Glinstra.
In Tresoar is er een kwitantie voor J.Hemrica voor een jaarwedde voor 1732 als voorzinger. De kwitantie is van Klaas Douwes, diaken te Suameer. (332-15/ familie Cuipers/ 38) Ik heb een kopie van die kwitantie: Klaas Douwes is de administrerende diaken van Suameer en Jacob deelt mee het geld te hebben ontvangen: 3 Carolische guldens en 3 stuivers voor het voorzingen in de kerk van een jaar en nog 6 stuivers voor schoolpenningen betreffende Grietje Sjoerds. Gedateerd: 11 mei 1732, Garijp.

Hij wordt vermeld in het schoolmeestersboek van Tresoar: nr 151, leeszaal. In april 1722 was hij schoolmeester in Garijp. Jacob was ook boer, want in april 1722 kocht hij een huis en schuur te Garijp, berechtigd met stem 5 en 6. Met ruim 10 lopenstal land. In 1713 en 1714 bediende hij nog het winterschooltje te Nijega ( Smallingerland). De schoolmeester van Garijp moest te Eernewoude voorlezen en zingen. Hij wandelde daar dan met zijn predikant heen. Eernewoude was kerkelijk met Garijp gecombineerd. Hiervoor ontving Jacob 5 Carolische guldens en 3 stuivers per jaar, volgens de Kerkvoogdij Rekeningboeken van Eernewoude. In mei 1763 werd dit tractement voor het laatst uitgekeerd. Volgens het schoolmeestersboek zie je in augustus 1763 een andere "hand" in het doopboek, dat toen door de schoolmeester werd bijgehouden. Volgens dit boek hield Jacob vanaf 1718 het doopboek bij.

Personele Cohieren 172-1793:

Garijp 56: 1720 ingekomen Jacob Sydses Hemrica nomine uxoris (is geld van zijn vrouw) van Noorderdragten/ 500 Carolische guldens.
1721: ingekomen Jacob Sydses van Burgum voor een twaalfde deel erfgenaam van Mr. Sytze Lefferts 291 C.gl.
1731: Jacob Sytses Hemrica pro se et nomine uxoris 780 C.gl. (op 7-7-1732 onder ede gesteld op 400 C.gl.)
1732: Jacob Sytses Hemrica 400 C.gl.
1744: komt niet meer voor.
Garijp 109: In 1758 erft hij van Leffert Hemrica te Leeuwarden 520 C. gl.

Volgens de Quotisatiekohieren had hij in 1749 een kapitaal van 1000 C.gl. en was zijn aanslag toen 17 guldens en 8 stuivers.

Hij woonde van 1748 tot 1764 op nr. 66 te Garijp.

He lived in Drachten, Oudega and Garijp. He was schoolmaster and farmer. That was a normal combination, for the school was only open in the winter. In 1732 he writes a receipt for money he got for singing in the church and teaching: 3 guilders. A schoolmaster made 100 guilders a year. The receipt you see above. In 1722 he was schoolmaster in Garijp. In 1749 he had 100 guilders. He got a inheritance from his father and from his brother Leffert Hemrica.
Jacob trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 14-05-1713 in Drachten met Metje (Mettie) Hendriks, 19 of 20 jaar oud. Metje is geboren in 1693, dochter van Hendrik Jans en Antie Wygers. Zij is gedoopt op 02-07-1693 in Drachten. Metje is overleden.
Notitie bij Metje: Zij woonde tot 1770 op nr. 66 te Garijp en vertrok toen naar Kollum.
Kinderen van Jacob en Metje:
1 Sijtze Jacobs Hemrica, geboren in 1722 in Garijp. Volgt 22.
2 Hendrik Jacobs Hemrica, geboren in 1725. Volgt 23.
3 Antje Jacobs Hemrica, geboren in 1727. Volgt 24.
4 Akke Jacobs Hemrica, geboren in 1731. Volgt 25.
5 Pietertje Jacobs Hemrica, geboren in 1739 in Garijp. Volgt 26.
nieuw_brongerga.jpg
5 Nieuw-Brongerga
10 Pieter (Pyter| Petrus)Sytses Hemrica (afb. 5) is geboren in 1690 in Bergum, zoon van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Pietertje Pieters. Hij is gedoopt op 03-08-1690 in Bergum. Pieter is overleden in 1753 in Schermerhorn., 62 of 63 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Bron voor de kinderen: Nederlandsche Leeuw. In 1720 was hij predikant/ kandidaat te Hollum, vertrok vandaar naar Nieuw-Brongerga (1722). In 1728 ging hij naar Schermerhorn. Hij was ook predikant op Ameland en in De Knijpe. De periode Brongerga- De Knijpe was tussen 1722 en 1728. Eerst was hij schooldienaar oftewel onderwijzer te Blessum : 1712-1718. In 1718 woonde hij in Swl (Friesland). Volgde hij daar zijn opleiding?? In juli 1718 was hij in Zwolle en in december 1718 was hij in Groningen. In 1747 was hij nog predikant te Schermerhorn, wat blijkt uit een gedicht dat zijn zoon, Johannes Petrus, toen voor zijn ouders schreef ter ere van hun zilveren bruiloft. In 1749 krijgt ene Pytter Hemrica een aanslag van 15 Caroligulden en 1 stuiver. Hij bestaat redelijk wel en hij is schooldienaar. Hij woont in Oenkerk.

Zijn periode in Blessum wordt vermeld in het schoolmeestersboek van Tresoar (nr 151-leeszaal). In mei 1712 kwam hij en was hij schoolmeester, organist en dorpsrechter. In 1713 werd de school vernieuwd en in 1715 werd zijn tractement op 100 Carolische guldens per jaar gesteld. Slechts ťťn maal, in november 1715 ontving hij dat en is hij kennelijk daarna vertrokken. In november 1715 volgt zijn broer Albert hem op.
Pieter trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1722 met Catharina de Jong, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 17-09-1722 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Catharina: Misschien was het huwelijk in Amsterdam, omdat Catharina daar geboren is? Bij de ondertrouw in Amsterdam kwam het paar zelf niet.
Catharina is geboren in 1698 in Amsterdam, dochter van Johannes (Hans) Adrianus de Jong en Anna Oenema. Zij is gedoopt op 07-10-1698 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Catharina: De doop was Hervormd, in de Nieuwe Kerk.
Catharina is overleden na 1757, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Catharina: In augustus 1757 woont zij in Heerenveen, wat blijkt uit een brief die ze toen schreef over het overdragen van een lijfrente als erfgenaam van haar zus Debora de Jong, die in Heerenveen woonde, gericht aan de familie Van Heloma. Nicolaas van Heloma was getrouwd met Anna Maria de Jongh, een nicht van Catharina de Jong. In de brief staat "Hemrika" en niet "Hemrica" . Ze verkoopt en draagt over: drie vierde deel van de lijfrente. Anna Maria de Jong had al een vierde deel van 400 guldens
Kinderen van Pieter en Catharina:
1 Johannes Petrus Hemrica, geboren in 1723. Volgt 27.
2 Anna Hemrica, geboren in 1728. Volgt 28.
3 Susanna Catharina Hemrica, geboren in 1730. Volgt 29.
4 Johanna Maria Hemrica, geboren in 1732 in Schermerhorn. Volgt 30.
5 Debora Gerharda Hemrica, geboren in 1733 in Schermerhorn. Zij is gedoopt op 21-09-1733 in Schermerhorn.
Notitie bij de geboorte van Debora: Getekend Gerhardus Buijs, predikant te Groot- Schermer en Debora de Jong. Zij deed op 29 februari 1756 belijdenis te Purmerend; ze woonde toen in de Peperstraat.
Debora is overleden.
Notitie bij Debora: Gehuwd met Pieter Paard uit Purmerend.? Die was kwartiermeester bij de VOC. Hij trad in dienst op 10-12-1768 en overleed op 17-4-1770. Debora is de begustigde en staat er als vrouw. Deze Pieter Paart doet op 29 februari 1756 belijdenis. Adres: Peperstraat, net als Debora. Ik vermoed een huwelijk in/ na 1756.
6 Petronella Geertruijda Hemrica, geboren in 1734 in Schermerhorn. Volgt 31.
7 Geertruij Elisabeth Hemrica, geboren in 1736 in Schermerhorn. Volgt 32.
8 Anna Maria Louisa Hemrica, geboren in 1738. Zij is gedoopt op 02-11-1738 in Schermerhorn.
Notitie bij de geboorte van Anna: Getekend: Anna Maria de Jong.
Anna is overleden.
11 Leffert Sytses Hemrica is geboren in 1691 in Bergum, zoon van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Pietertje Pieters. Hij is gedoopt op 11-09-1692 in Bergum. Leffert is overleden op 13-05-1757 in Leeuwarden, 65 of 66 jaar oud. Hij is begraven op 18-05-1757.
Notitie bij overlijden van Leffert: Bij zijn overlijden was zijn woonplaats St Anth. Gasthuis te Leeuwarden. Hij werd begraven in de GalileeŽrkerk te Leeuwarden. Zijn broer Jacob erft in 1758 520 gulden van hem.
Notitie bij Leffert: In 1732 komt ene Leffert Hemrika van Ureterp naar Leeuwarden met als vrouw Anna van Lotten. Een huwelijk is niet te vinden. Wel een doop van een Sietse op 5-10-1723 in Ureterp. Leffert woont in 1714 te Blija en in 1718 in Drachten.(Noorderdrachten)

Op 31-10-1732 wordt Leffert als lidmaat in Leeuwarden genoemd.Op 16-9-1731 is hij lidmaat in Opsterland. Zijn vrouw is hier: Anna van Lotten! Hij woont in Ureterp aan de vaart. In 1722 is er ook een vermelding: hij woont in Ureterp en kwam op 6-12-1722 uit Drachten. Als vrouw staat vermeld: Wytske Eernstes .

Op 26-6-1738 is hij getuige als Anna Maria de Jong, zijn nicht, haar testament opmaakt. Zijn naam wordt hier geschreven als "Hemrijka". Van dat testament heb ik een kopie.
Leffert ging in ondertrouw, 32 of 33 jaar oud, op 29-09-1724 in Amsterdam met Anna van Lotten, 41 of 42 jaar oud. Anna is geboren in 1682 in Amsterdam. Anna is overleden op 09-06-1753 in Leeuwarden, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Er staat een overlijden in Leeuwarden (juli 1753) van de echtgenote van Leffert Eninka. Hemrica is wel meer verbasterd...Er staat ook dat ene Anna van Lotten op 9-6-1753 overlijdt.
Notitie bij Anna: Anna van Lotten (Antje Lottum) komt op 17-12-1724 uit Amsterdam naar Ureterp en wordt daar als lidmaat vermeld. Daarna getrouwd met Leffert? In 1731 vertrekken ze als echtpaar naar Leeuwarden. Daar woont een familie van Lotten. Op 23-3-1710 trouwt Jan van Lotten met Anna Arens in Leeuwarden en op 27-10-1720 wordt er een dochter gedoopt: Anna Catrina van Lotten. Op 25-12-1682 dopen Martinus van Lotten en Dina Bijster in Amsterdam een dochter Anna. Dat zou onze Anna kunnen zijn.
Kind van Leffert en Anna:
1 Sietse Lefferts Hemrica. Hij is gedoopt op 05-10-1723 in Ureterp. Sietse is overleden.
grafschrift_albert_sytses_hemrica2.jpg grafschrift_trijntje_rienks2.jpg
6 Grafschrift Albert Sytses Hemrica2
7 Grafschrift Trijntje Rienks2
12 Albert Sytses Hemrica (afb. 6) is geboren in 1698 in Bergum, zoon van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Sanneke (Susanna) Alberts. Hij is gedoopt op 26-06-1698 in Bergum. Albert is overleden op 23-06-1784 in Blessum, 85 of 86 jaar oud.
Notitie bij Albert: Op het kerkhof van Blessum ligt hij begraven. Bron: grafinscripties van Hessel de Walle, in mijn bezit. Er is ook een boek: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers, deel IV (Menaldumadeel), Leeuwarden 1959, pagina 39 en 40. Auteur: D.J. van der Meer. Grafnummer: 1379. Op de steen staat: 1784 den 23 juny is in den heere gerust den eerzame Albert Sytses Hemricain leven mederegter van Menaldumadeel ontvanger van Boxum en Blessum in den ouderdom van 86 jaren en heeft te Blessum als organist en de schooldienst 70 jaren waargenomen en leit alhier begraven. Hij was dus ontvanger (belastingen), rechter, organist en schoolmeester. Bron voor de kinderen:Nederlandsche Leeuw. In 1748 was hij te rekenen tot de Doelisten. Een Doelist was een aanhanger van een democratische partij die in 1747 in de Kloveniersdoelen in Amsterdam vergaderde. Er was toen een oproerige beweging tegen de drukkende belastingen en de wijze van verpachting hiervan. De Doelisten kwamen in Leeuwarden bijeen, eerst in de Grote Kerk en later in de Doelen. Hun voorstellen tot verbetering hebben mede geleid tot het Reglement Reformatoir van 1748.

In het Tresoar is er een missive van de grietman van Menaldumadeel voor mederechter Hemrica betreffende de onderhoudsplicht van de Boksumerdam. (326/ 2869/ familie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.)

Bij de doop van de kinderen is hij schooldienaar en dorpsrechter.

Zijn periode te Blessum staat in het schoolmeestersboek van Tresoar, nr 151, leeszaal. Hij kwam in november 1715 als schoolmeester, organist. Hij was tevens boer en huurde land van de kerk. Zijn vrouw hield een winkel in kleedbare waren. In 1715 was Trijntje Rienksdr zijn vrouw en vanaf 1726 was dat Fokje Sybrensdr. In Blessum was Albert een man van betekenis, die het volste vertrouwen van zijn medeburgers bezat. Jarenlang was hij Bijsitter of Mederechter in het Nedergerecht van de Grietenij Menaldumadeel: al in 1756 en nog steeds in 1783. Hij ging over de lagere rechtspraak, maar ook over het bestuur van de grietenij. In de praktijk werd de school sinds 1770 door een familielid, S. Hemrica, waargenomen, maar de oude heer bleef wel de verantwoordelijke persoon. In augustus 1784 ( na zijn dood) werd het tractement ook aan zijn weduwe en later aan zijn erven uitbetaald. De school was toen een winterschooltje, omdat de kinderen in de zomer op het land werkten. Trouwens: de meeste schoolmeesters waren in de zomer ook boer.

In 1722 kreeg Albert een zoon: Sietse Hemrica. Van hem is niets bekend, maar misschien is hij wel die S.Hemrica die vanaf 1770 waarnam.

In de personele kohieren te Blessum: staan zijn te betalen belastingen: in 1721 291-11/ in 1724 320/ in 1726 500/ in 1741 800/ in 1742 1000/ in 1748 1250/ in 1760 2000, evenals in 1764. (TIE S17.271/ S22 14.28.)
Albert:
(1) trouwde met Trijntje Rienksdr (afb. 7).
Notitie bij het huwelijk van Albert en Trijntje: Doetje en Susanna zijn in 1772 gehuwd en wonen niet meer in Blessum.
Trijntje is geboren in 1694. Trijntje is overleden op 03-12-1722 in Blessum, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Grafnummer 1379 te Blessum. Bron: grafinscripties Hessel de Walle. Op desteen staat: 1722 den 3 december is in den heere gerust de eerbare Tryntie Rienks in leven huisvrouw van Albert Sytses Hemrica oud zynde 28 jaren en leit alhier begraven.
(2) ging in ondertrouw, 27 of 28 jaar oud, op 17-11-1726 in Leeuwarden met Fokje Sybrensdr. Fokje is overleden.
(3) trouwde, 78 of 79 jaar oud, op 04-05-1777 in Blessum met Maaike Jurjensdr. Maaike is overleden.
Kinderen van Albert en Fokje:
1 Sietse Hemrica. Hij is gedoopt op 03-09-1719 in Blessum. Sietse is overleden.
2 Sietse Hemrica. Hij is gedoopt op 29-11-1722 in Blessum. Sietse is overleden.
3 Doetje Alberts Hemrica, geboren op 01-06-1732 in Blessum. Volgt 33.
4 Susanna Alberts Hemrica, geboren op 19-09-1741 in Blessum. Volgt 34.
13 Pietertje Sytses Hemrica is geboren in 1704, dochter van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Sanneke (Susanna) Alberts. Zij is gedoopt op 06-04-1704 in Bergum. Pietertje is overleden vůůr 1727, ten hoogste 23 jaar oud.
Notitie bij Pietertje: Haar zusje uit 1703 zal wel jong overleden zijn. Ik zie op 4-10-1722 een huwelijk tussen Pietje Hemrica en Rieuwert (Ruurd) Folckerts in Wijnjeterp. Haar naam is hier: Pytertie Hemrijcka. In 1727 zie ik weer een huwelijk van Ruurd Folkerts. Als dat dezelfde Ruurd is, dan was Pietje voor 1727 overleden. Ik zie pas een doop in 1729 met Ruurd als vader....
Pietertje trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 04-10-1722 in Wijnjeterp met Rieuwert (Ruurd) Folckerts. Rieuwert is overleden.
14 Gerritje Sytses (Gerijtje) Hemrica is geboren in 1707 in Bergum, dochter van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Sanneke (Susanna) Alberts. Zij is gedoopt op 01-01-1708 in Bergum. Gerijtje is overleden in 1797, 89 of 90 jaar oud.
Notitie bij Gerijtje: Ze deed belijdenis op 29-8-1728 te Bergum. Op lidmatenlijst 1729, 1761 en 1772, steeds in Buurt in ’t oosten. Pers kohier: 1768-1793 f. 500,-
Gerijtje trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 16-02-1743 in Bergum met Hidde Simons (Symens). Hidde is geboren in Bergum, zoon van Gerrits Symen en Tietje Luitjens. Hidde is overleden op 05-01-1771 in Tietjerksteradeel.
Notitie bij Hidde: Hij was veenbaas. Hij deed belijdenis op 23-2-1725 te Bergum. Op lidmatenlijst Bergum 1729 (woont op Gaastmaburen, dat is Hardegarijp)- op lidmatenlijst 1761 ouderling, woont aan de oostkant. In 1737 is hij erfgenaam van Willem Luitjens. Quotisatie: een veenbaas en redelijk welgesteld, 2+1,29-19. Pers cohier 1768 Bergum nom.ux. f.214-6. 1774: f.500,-

Acten: s19 499- S20 215- S22 201- S24 117. De kinderen worden gedoopt te bergum: Sytse 24-5-1744 en Tietje 7-9-1749.
Kind van Gerijtje en Hidde:
1 Sytse Hiddes, geboren in 1744 in Bergum. Hij is gedoopt op 24-05-1744 in Bergum. Sytse is overleden op 09-04-1800, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Sytse: Zijn erfgenamen waren: Maaike Romkes en Sierd Hemrica in Leeuwarden en Wytske hemrica in Hardegarijp.
siewert2.jpg
8 Siewert2
15 Sierd/ Siewert Sytses Hemrica (afb. 8) is geboren in 1713, zoon van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Sanneke (Susanna) Alberts. Hij is gedoopt op 03-09-1713 in Bergum. Sierd/ is overleden in 1760 in Leeuwarden, 46 of 47 jaar oud. Hij is begraven op 25-06-1760 in Leeuwarden.
Notitie bij Sierd/: Hij was in 1749 uurwerkmaker op het Noordvliet in Leeuwarden. Ook hij zou de maker van de Franse klok kunnen zijn. In 1750 (14-12-1750) wordt Sievert Hemrica, geboren in Bergum, vermeld in de burgerboeken van Leeuwarden: hij betaalt 6 Carolische guldens.(M227, pagina 559)

Ik heb alleen de geboorte van zijn zoon kunnen vinden, maar ik denk dat hij ook twee dochters had: Anna/ Antie en Sanneke/ Susanna. Via Irene Visser die de familie Bocher/ Bucher uitzoekt, bleek dat Anna Anna Sieuwes Hemrica heette en dat wijst op Sieuwert als vader. Eerst dachten we zijn broer Bartel de vader kon zijn.

Dit is dus een voorlopige aanname, maar de naamgeving van de kinderen van Anna en Sanneke wijst in deze richting. In ieder geval is er een duidelijke verwantschap met de broers Bartel en Siewert Hemrica, die ook nog bij kinderen van Anna doopgetuige waren in Bergen op Zoom.

In de Leeuwarder Courant verscheen een serie historische verhalen van Jaap Hellinga: dossier Leeuwarden. Dit in samenwerking met het Leeuwarder Gemeente-archief. Op 10-3-2000 verscheen een verhaal met als titel "De anarchist, de koperslager en de Meelbrug." Op 16-1-1754 is Trijntie Suidama in paniek. Ze woont op de Voorstreek in Leeuwarden bij de Meelbrug. Haar echtgenoot, Andries Radius , is zoek. Haar buurman, houthandelaar Sjoerd Hemrica, helpt haar en vindt Andries in de waterput; hij had zelfmoord gepleegd. Andries was koopman en leed eronder dat hij schulden had. Deze Sjoerd moet haast wel Sierd zijn, alleen het beroep klopt niet..Hoewel zijn zoon later een houtwinkel heeft en die in 1796 te koop zet.
Sierd/ trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 29-08-1749 in Leeuwarden met Sijtske Croon?.
Notitie bij het huwelijk van Sierd/ en Sijtske: Op 3-2-1759 en op 25-6-1760 worden er in de GallileeŽrkerk kinderen begraven. Bij het tweede kind staat dat de vader Sijvert heet. Die tweede datum is op de dag van zijn begrafenis??

Het huwelijk is in de Westerkerk.
Sijtske is overleden.
Kinderen van Sierd/ en Sijtske:
1 Anna/ Antie Sieuwes Hemrica, geboren in 1750. Volgt 35.
2 Sanneke/ Susanna Hemrica, geboren in 1755 in Leeuwarden. Volgt 36.
3 Sytse (Zytse Siewerts)(Sierd) Hemrica, geboren op 12-04-1756 in Leeuwarden. Volgt 37.
16 Wytske Sytses Hemrica is geboren in 1716, dochter van Sytse Lefferts Hemrica (zie 6) en Sanneke (Susanna) Alberts. Zij is gedoopt op 29-03-1716 in Bergum. Wytske is overleden op 17-09-1809 in Hardegaryp, 92 of 93 jaar oud.
Notitie bij Wytske: Ze komt voor op de lidmatenlijst van Hardegarijp in 1789-1800. In 1790 gaat ze rentenieren.In 1800 erft ze van Sytse Hiddes.
Wytske trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 07-11-1734 in Bergum met Wytse Rinses Reitsma, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wytske en Wytse: Het echtpaar krijgt 8 kinderen, o.a. Aatje en Sanneke.
Wytse is geboren in 1703. Hij is gedoopt op 18-02-1703 in Hardegarijp. Wytse is overleden op 09-08-1778 in Hardegarijp, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Wytse: Hij was in 1749 een zeer welgestelde boer.
17 Aaltje Gosses is geboren op 13-03-1720 in Oenkerk, dochter van Gosse Jacobs en Grietje Sytses Hemrica (zie 7). Aaltje is overleden na 1787 in Hoogeveen, minstens 67 jaar oud. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 10-03-1743 in Oenkerk met Pieter Hemrica, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Pieter: Zij waren neef en nicht. Ze woonden eerst Oenkerk nr 6 en daarna Oenkerk nr 8.Wies Reitsma mailde mij dat op 9-8-2008. Zij heeft de genboeken van Tietjerksteradeel.
Zie 18 voor persoonsgegevens van Pieter.
18 Pieter Hemrica is geboren in 1713 in Oenkerk, zoon van Jan Sytses Hemrica (zie 8) en Martjen Remmerts (Remery). Hij is gedoopt op 10-09-1713 in Oenkerk. Pieter is overleden in 1786 in Oenkerk, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Hij wordt vermeld in het schoolmeestersboek van Tresoar. In 1733 volgt hij zijn vader op als schoolmeester in Oenkerk. Ook hij was dorpsrechter en ontvanger van Oenkerk. Vele jaren werkte hij met als tractement 80 Carolische guldens per jaar, inbegrepen het " kerkeschrijven" , dus hij was ook boekhouder van de Heren Kerkvoogden. Evenals in de meeste dorpen van Tietjerksteradeel was er in Oenkerk ook schoolland of kosterieland en wel 2.5 pondemaat mieden en wat ander los land, met als huuropbrengst 40 tot 47 Carolische guldens. De meester kon het verhuren, maar dikwijls gebruikte hij het zelf.

In 1753 wordt hij vermeld als lidmaat van Oenkerk.

In 1762 schreef hij een Muziekboek met zangwijzen der psalmen. Dat boek werd in 1937 door ene heer Bottema geschonken aan het Friesch genootschap. Hij was toen nog schoolmeester te Oenkerk.

In mei 1787 ontving zijn weduwe het laatste tractement.
Pieter trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 10-03-1743 in Oenkerk met Aaltje Gosses, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Aaltje: Zij waren neef en nicht. Ze woonden eerst Oenkerk nr 6 en daarna Oenkerk nr 8.Wies Reitsma mailde mij dat op 9-8-2008. Zij heeft de genboeken van Tietjerksteradeel.
Zie 17 voor persoonsgegevens van Aaltje.
19 Sijdse/ Sytze Hemrica is geboren in 1716 in Oenkerk, zoon van Jan Sytses Hemrica (zie 8) en Martjen Remmerts (Remery). Hij is gedoopt op 20-08-1716 in Oenkerk. Sijdse/ is overleden.
Notitie bij Sijdse/: Sijdse was in 1749 schoenmaker te Oenkerk, toen hij een zoon Jan kreeg bij zijn vrouw Janneke. (bron: schoolmeestersboek van Tresoar)
Sijdse/ trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 10-05-1744 in Oenkerk met Janneke/ Jannigje Sydses, 25 of 26 jaar oud. Janneke/ is geboren in 1718 in Giekerk. Zij is gedoopt op 29-05-1718 in Oudkerk. Janneke/ is overleden.
Notitie bij Janneke/: Op 29-5-1718 wordt er in Oudkerk een Jannigje gedoopt met als vader Sytse Sybis.
Kind van Sijdse/ en Janneke/:
1 Jan Hemrica, geboren in 1749 in Oenkerk. Hij is gedoopt op 23-11-1749 in Oenkerk. Jan is overleden.
20 Leffert Hemrica is geboren in 1719 in Oenkerk, zoon van Jan Sytses Hemrica (zie 8) en Martjen Remmerts (Remery). Hij is gedoopt op 16-06-1719 in Oenkerk. Leffert is overleden. Leffert trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 07-01-1753 in Ureterp met Martzen Jans.
Notitie bij het huwelijk van Leffert en Martzen Jans: Dit is het enige huwelijk van een Leffert Jans dat ik kon vinden. Zowel hij als zij komen uit Ureterp. Een gokje dus voorlopig.
Zij is overleden.
21 Claas Jansz. Hemrica is geboren in 1727 in Oenkerk, zoon van Jan Sytses Hemrica (zie 8) en Martjen Remmerts (Remery). Hij is gedoopt op 09-02-1727 in Oenkerk. Claas is overleden in 1788, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Claas: Op 4-7-1788 overlijdt er een Claas Jans in Leeuwarden.
Claas trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 06-11-1763 in Leeuwarden met Saapke Bruins (Brins).
Notitie bij het huwelijk van Claas en Saapke: Niet zeker, maar past mooi. Het huwelijk is in de GallileeŽrkerk te Leeuwarden.
Saapke is overleden.
Kinderen van Claas en Saapke:
1 Jan Claas Hemrica, geboren in 1764 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op 08-01-1764 in Leeuwarden. Jan is overleden.
Notitie bij overlijden van Jan: Waarschijnlijk kort geleefd, want in 1765 komt er weer een Jan.
2 Jan Hemrica, geboren in 1765 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op 19-05-1765 in Leeuwarden. Jan is overleden.
3 Berber Hemrica, geboren in 1766 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 02-07-1766 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Berber: Wileem V wordt meerderjarig en dus stadhouder.
Berber is overleden.
Notitie bij overlijden van Berber: Waarschijnlijk kort geleefd, want in 1771 komt er weer een Berber.
4 Berber Hemrica, geboren in 1771 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 22-05-1771 in Leeuwarden. Berber is overleden.
5 Claaske Claas Hemrica, geboren op 08-05-1774 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op 18-05-1774 in Leeuwarden. Claaske is overleden.
bevestiging_huwelijk_sjhemrica2.jpg
9 bevestiging huwelijk SJHemrica2
22 Sijtze Jacobs Hemrica (afb. 9) is geboren in 1722 in Garijp, zoon van Jacob Sijtses Hemrica (zie 9) en Metje (Mettie) Hendriks. Hij is gedoopt op 11-10-1722 in Garijp.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Den 11 oktober heeft Mr. Jacob Hemrica zijn kint laaten dopen genaamt Sijtze
Sijtze is overleden in 1801 in Garijp?, 78 of 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Ook 1796 wordt als overlijdensjaar genoemd.
Notitie bij Sijtze: Bron voor de geboorte van de kinderen: NHKR Garijp. Hij was schipper en winkelier. Er is sprake van een passage langs De Sont van ene Sijtse Hemrica op 22-8-1763, met als thuishaven Leeuwarden. Hij vertrok uit Amsterdam en had als lading: ballast. In de Leeuwarder Courant: vermeldingen over zijn schip De Eekmolen dat op 14-2-1759 verkocht werd. De advocaat is dr. Jacobus Tjallingh en het is een koffe-schip. Op 18-8-1754 vertrekt hij daarmee van Amsterdam naar de Oostzee met ballast en op 7-8- 1757 met zout. Daarna heeft hij de Jonge Catharina , een 3-mast Snauwschip. Op 8-4-1760 komt hij daarmee op Texel vanuit Bordeaux. Op 10-4-1761 ligt hij in Blaye met wijn en bestemming Amsterdam. Op 13-6-1761 gaat hij van Vlieland naar Petersburg en op 8-7-1761 passert hij de Sont. Op 9-5-1763 arriveert hij in Dantzig, met bestemming Amsterdam. Op 5-11-1763 passeert hij de Sont en op 12-3-1764 arriveert hij in Rochefort. Op 13-7-1764 ligt hij in Napels met zijn vracht en is er geen nieuwe vracht mogelijk. Op 10-11-1764 vertrekt hij uit Marseille naar ItaliŽ. (Gastel Marra). Op 27-3-1766 arriveert hij in Alicante en op 12-11-1767 passeert hij de Sont. Op 20-6-1771 komt hij in Kadiz. Hij staat op een lijst van schippers/ schepen die het lastgeld voor de vaart op de Middellandse Zee in Amsterdam betaald hebben. Het jaar is 1766, het schip is De Jonge Catharina en de schipper is Sijtje Jacobs Hemrica. Sijtje moet dus Sijtze zijn!

Volgens de quotisatiekohieren van 1749 was hij varensgezel, bestond zijn gezin uit 2 volwassenen en bedroeg de belastingaanslag 18 guldens en 1 stuiver. Hij woonde van 1748 tot 1749 op nr. 76 te Garijp, in 1754 op nr. 25 (hij was toen zeevarende) en in 1755 op nr. 67. In 1757 ging hij maar nr. 80, in 1759 naar nr. 67, in 1761 naar nr. 25, in 1762 extra provintiaal en in 1763 weer terug op nr 25.

In 1777 had hij 2 zoons op zee: Jacob en Jan. In 1796 is zijn bezit nog geen 600 gulden.

In 1787 was hij voor 1/8 erfgenaam van Christiaan Michiels te Bergum.

In de Amsterdamse Courant van 24-6-1773 staat dat door makelaar V. de vries het schip De Jonge Catharina te koop zal worden aangeboden in Amsterdam op maandag 28-6-1773. Plaats: ’t Nieuwe Heeren Logement. In het jaar 1763 is het schip nieuw "uitgehaald". Het is welbezeild. De schipper is Sietze Jacobs Hemrica. Lengte: 103 voet en 1 quart. Wijt: 26 voet, 9 duim.

He was a skipper and a shopkeeper. He lived in Garijp. He had a lot of adresses.Above you see a lot of places where he went as a sailor. He had two ships: The Eekmolen till 1759 and later the Young Catharina.
Sijtze trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 26-01-1749 in Garijp met Trijntje Jans, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Trijntje: Van de bevestiging van het huwelijk heb ik een kopie. Er staat o.a. in dat het huwelijk verscheidene zondagen in de dorpskerken is geproclameerd zonder eenighe verhinderingen.
Trijntje is geboren in 1723, dochter van Jan Beerns en Trijntje Johannes. Zij is gedoopt op 28-11-1723 in Garijp. Trijntje is overleden.
Notitie bij Trijntje: In 1786 is Trijntje erfgename van Christiaan Michiels. In 1788 verkoopt ze met broer en zusters 2.5 mad mieden (?) in de Reidwarren onder Garijp. In 1797 is ze erfgename van Detje Jans, haar zus. Toen woonde ze nog in Garijp.
Kinderen van Sijtze en Trijntje:
1 Trijntje Sytses Hemrica, geboren in 1750. Volgt 38.
2 Metje Sytses Hemrica, geboren in 1752 in Garijp. Zij is gedoopt op 25-06-1752 in Garijp. Metje is overleden in 1783 in Garijp, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij Metje: 5 weken oud bij de doop.
3 Jacob Sijtses Hemrica, geboren in 1756 in Garijp. Volgt 39.
4 Jan Sytses Hemrica, geboren in 1758 in Garijp. Volgt 40.
23 Hendrik Jacobs Hemrica is geboren in 1725, zoon van Jacob Sijtses Hemrica (zie 9) en Metje (Mettie) Hendriks. Hij is gedoopt op 09-11-1725 in Garijp. Hendrik is overleden op 12-02-1790 in Tietjerksteradeel, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Acten S23 311/ S24 182
Hendrik trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 20-02-1763 in Eernewoude met Geertje Annes, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Geertje: Het huwelijk staat vermeld zonder de naam Hemrica en dat is merkwaardig. De broers en zussen gebruiken die achternaam wel.
Geertje is geboren in 1738, dochter van Anne Teakes en Aatje Popes. Zij is gedoopt op 26-10-1738 in Eernewoude. Geertje is overleden. Geertje is weduwe van Otte Piebes, met wie zij trouwde op 12-10-1760 in Eernewoude.
Kinderen van Hendrik en Geertje:
1 Jacob Hemrica, geboren in 1763 in Eernewoude. Hij is gedoopt op 18-12-1763 in Eernewoude. Jacob is overleden.
2 Aatje Hemrica, geboren in 1765 in Eernewoude. Zij is gedoopt op 09-03-1765 in Eernewoude. Aatje is overleden.
3 Sijke Hemrica, geboren in 1769 in Eernewoude. Zij is gedoopt op 12-03-1769 in Eernewoude. Sijke is overleden.
24 Antje Jacobs Hemrica is geboren in 1727, dochter van Jacob Sijtses Hemrica (zie 9) en Metje (Mettie) Hendriks. Zij is gedoopt op 23-02-1727 in Garijp. Antje is overleden in 1764 in Oenkerk, 36 of 37 jaar oud. Antje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 24-05-1750 in Oenkerk met Alle Jurjens (Van der Veen), 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Alle: Bij het huwelijk staat vermeld dat Antje uit Suawoude komt en Alle uit Oenkerk. In 1765 wordt een tweede huwelijk van Alle vermeld en is Antje kennelijk overleden.
Alle is geboren in 1730 in Oenkerk, zoon van Jurjen Pieters en Aaltje Alles. Hij is gedoopt op 26-03-1730 in Oenkerk. Alle is overleden.
Notitie bij Alle: Hij was veenbaas op Molendend, onder Oenkerk./ speciecohier 1752 nr 60/

De kinderen werden in Oenkerk gedoopt: Mettje op 4-3-1764, geboren op 12-5-1758. Acten: DAN K13 16, 41, 42, 74, 82, en 323/ S26 411/ S27 168 en 260.
25 Akke Jacobs Hemrica is geboren in 1731, dochter van Jacob Sijtses Hemrica (zie 9) en Metje (Mettie) Hendriks. Zij is gedoopt op 29-04-1731 in Garijp. Akke is overleden in 1799 in Oenkerk, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Akke: In 1796 is ze weduwe van Pieter Doedes: gealimenteerd/ armekamer.
Akke:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 05-04-1750 in Oenkerk met Anne Pieters, 23 of 24 jaar oud. Anne is geboren in 1726, zoon van Pieter Annes en Pietje Gosses. Hij is gedoopt op 28-04-1726 in Oenkerk (Tietjerksteradeel). Anne is overleden in 1764 in Oenkerk, 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij Anne: Hij was arbeider te Oenkerk: "arbeider die de cost kan verdienen en niet meer." Hij deed belijdenis op 23-5-1757. In 1765 is de weduwe gealimenteerd en woont in de armenkamer.

Acten: TIE S21: koopt praam/ S23 78 (1764)/ speciecohier 1748 Oenkerk nr 17.
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 10-09-1769 in Oenkerk met Pieter Doedes. Pieter is overleden in 1796 in Oenkerk.
Kinderen van Akke en Anne:
1 Metje/ Mettje Annes Hemrica, geboren op 01-04-1751 in Oenkerk. Volgt 41.
2 Pieter Annes Hemrica, geboren op 30-04-1757 in Oenkerk. Volgt 42.
3 Pietje Annes Hemrica, geboren in 1761. Zij is gedoopt op 15-02-1761 in Oenkerk. Pietje is overleden.
4 Antje Annes Hemrica, geboren in 1764. Volgt 43.
5 Jacob Annes Hemrica, geboren in 1764 in Oenkerk. Volgt 44.
26 Pietertje Jacobs Hemrica is geboren in 1739 in Garijp, dochter van Jacob Sijtses Hemrica (zie 9) en Metje (Mettie) Hendriks. Zij is gedoopt op 13-11-1739 in Garijp. Pietertje is overleden op 21-07-1820 om 18:00 in Kollumerland, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pietertje: Zij was gealimenteerde (= armlastige) toen zij overleed te Kollum in het weeshuis. Aaangevers waren Tjerk Tjerks Postma, 61 en weesvader en Lieuwe Hessels van der Dijk, 71, gealimenteerde. Beide heren woonden in het weeshuis.
Pietertje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 17-01-1768 in Garijp met Sjoert Folkerts. Sjoert is geboren in Kollum. Sjoert is overleden.
27 Johannes Petrus Hemrica is geboren in 1723, zoon van Pieter (Pyter| Petrus)Sytses Hemrica (zie 10) en Catharina de Jong. Johannes is overleden op 13-09-1755 in Bovenkarspel, 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Dit is de befaamde predikant. Hij was o.a. in Kwadijk werkzaam van 1748 tot 1753. Bron kinderen: Nederlandsche Leeuw. Hij studeerde theologie te Leiden. Hij werd ingeschreven op 17-jarige leeftijd op 16 september 1740. In 1748 predikant, als proponent te Kwadijk. Vandaar in 1753 vertrokken naar Bovenkarspel. Rond die tijd werd Petrus beroepen in Bovenkarspel. Een proponent is een theoloog die kandidaat tot de heilige dienst is en na het afleggen van een kerkelijk examen, als predikant beroepbaar is verklaard. Tegenwoordig alleen nog gebruikt door Lutheranen en doopsgezinden; in de Nederlands Hervormde Kerk spreekt men nu van kandidaat.
In het archief van Friesland (Tresoar) zijn twee gedichten van hem te vinden:
1. Een gedicht voor zijn tante Anna Maria de Jong, een bedankje voor haar gedicht van 1740. (329-03/ Familie van Heloma) (15) Ik heb daar een kopie van.
2. Een gedicht van 1747 voor de zilveren bruiloft (25 jaar) van zijn ouders, overgeschreven door Petronella, zijn zus. (17) Ik heb daar een kopie van.Het was een Lierzang en de naam wordt geschreven als Hemrika.Het feest was in Schermerhorn.

Uit de notulen van de Kerkeraad van Kwadijk (1748-1769) blijkt het volgende: Johannes Petrus wordt op 3-7-1748 benoemd. Er waren eerst 12 gegadigden. Hij was bij de geselecteerde zes.(23-6-1748) De zes moesten een preek houden en Johannes werd gekozen.Zijn proefpreek was op 30-06-1748. Men kon niet beslissen tussen hem en Thomas Arnoldus van Grasstek uit Leiden. Men liet het lot beslissen!Hij houdt op 21-7-1748 een preek voor de heren burgemeesters van Edam en is onmiddelijk daarna geapprobeert.Op 22 juli is de beroeping goedgekeurd.

Hij schrijft zelf zijn naam als: Joannis Petris Hemrika.Voor zijn benoeming nam hij predikdienst waar te Utrecht voor de heer van de Putten. Op 20-05-1753 houdt hij zijn afscheidspreek en vertrekt hij naar Bovenkarspel om daar als predikant te gaan werken.Hij verrichtte o.a. huisbezoeken. Een lastige klant in 1749 was ene Cornelis Koster die geregeld betrapt werd op overmatig drankgebruik en dan tot de orde geroepen moest worden. Hij kon zich behoorlijk agressief en beledigend gedragen. Straf: uitsluiting van het Heilige Avondmaal.

Kerkeraads Boek Bovenkarspel: Op 18-5-1752 overlijdt daar de dominee. Johannes Petrus vind je op 18-3-1753 (nominatie) en op 27-5-1753: de bevestiging.

In 1734 erft hij een clavecimbel met voet van zijn pake en beppe, Johannes de Jongh en Anna van Oenema. In het Heloma archief in Tresoar is het testament te vinden. Appy de Vries uit Heerenveen gaf me deze informatie, want het betreft de familie van Appy.

In de Leydse Courant van 12-12-1755 staat een advertentie: "een schoone verzameling van zeer vele Latijnse en Nederduitse, meest Godgeleerde, voorts historise en andere boeken, waar onder Goeree 6 deelen, gr pap; Scheuczer, Merian insecten, een compleete zee-atlas in 6 deelen, met de beschrijving en andere. Nagelaaten door den E. Heer J.P. Hemrika, in zyn leven bedien. des G.W. (Gods woord) te Bovencarspel: de Catalogen zyn te bekomen, heden te zien. Ten huize van de weduwe S. Schouten en Zoon te Amsterdam.

Op 5-9-1741 verloor hij in Amsterdam 2 obligatien in een omslag ter waarde van ieder f.1000,- . Terug te bezorgen bij notaris F.Klinkhamer in de Warmoestraat, recht tegenover de ST. Janstraat. De beloning is 2 gouden dukaten. Dit stond in de Amsterdamse Courant van 7-9-1741. De obligatien waren ten laste van wijlen keizerlijke majesteit en koninkrijk Bohemen.
Johannes trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-03-1751 in Kwadijk met Johanna Willemina Wildeman, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 12-02-1751 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren in 1728 in Amsterdam, dochter van Aarnout Wildeman en Eva Sara van der Hoop. Zij is gedoopt op 23-04-1728 in Amsterdam, Westerkerk. Johanna is overleden op 01-03-1784 in Waardenburg en Neerijnen, 55 of 56 jaar oud. Johanna trouwde later op 15-05-1761 met Petrus Vlierden van (1736-1821).
Notitie bij Johanna: Zij kwam op 24-4-1751 met attestatie van Amsterdam naar Kwadijk en vertrok op 20-5-1753 met attestatie naar Bovenkarspel. Een zuster van Petrus woonde bij hen in, want op 25-7-1751 vertrok ene juffrouw Suzanna Katharina Hemrica met attestatie naar Purmerend.

Zij woont in 1769 met Catharina Hemrika (haar dochter, die toen 17 was) in bij dominee Petrus van Vlierden die in het pastoriehuis woont en twee zonen heeft. Ze is met hem in 1761 getrouwd. Dit staat in het haard- en vuurstedenregister van de dorpen Waardenburg en Neerijnen. (bij Nijmegen) Catharina is in Tuil overleden en dat is een dorp in die buurt.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Catharina Hemrica, geboren in 1752. Zij is gedoopt op 18-06-1752 in Kwadijk. Catharina is overleden op 13-10-1794 in Tuil, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Er is een schrijven van procureur J.H.Broers te Rheenen, waarin hij vraagt bij notarissen of er een testament van Catharina is.

Zij wordt met haar moeder vermeld als inwonenden bij dominee Petrus van Vlierden in huis nr 21 in Neerijnen-Waardenburg (West-Betuwe). Dat is de pastorie.Er wordt ook een Anna van Diepe vermeld en twee kinderen van de dominee. Die lijst is van december 1769. Lijst van huijsen, vuursteden, persoonen, paarden enzovoorts in de Heerlijkheden Hiern en Neerijnen. In opdracht van de gedeputeerde Staten van Nijmegen.
2 Petronella Hemrica. Zij is gedoopt op 18-06-1752 in Kwadijk.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Petronella en Catharina waren een tweeling.
Petronella is overleden op 25-09-1752 in Kwadijk, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Petronella: Zij werd begraven in de kerk van Kwadijk in graf nummer 5 en de kosten bedroegen 3 guldens en 7 stuivers.
28 Anna Hemrica is geboren in 1728, dochter van Pieter (Pyter| Petrus)Sytses Hemrica (zie 10) en Catharina de Jong.
Notitie bij de geboorte van Anna: Geboortedatum nog onbekend.
Anna is overleden in Amsterdam, 60 of 61 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-1789 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Anna: Begraafplaats: Oude Kerk.
Notitie bij Anna: Zij deed op 25 maart 1748 belijdenis in Schermerhorn en vertrok vandaar met attestatie naar Wolvega op 10 augustus 1752. Ingeschreven te Wolvega op 11-11-1752. Zij kwam op 7 mei 1754 met attestatie van Wolvega naar Purmerend en vertrok vandaar in 1766 naar Amsterdam. Wellicht is zij de Anna Hemrica van wie het Biographisch woordenboekvan Van der Aa vermeldt dat zij een dichteres uit het midden van de achttiende eeuw was.

Hoewel: die dichteres leefde van 1750-1820 (?)Tenminste volgens Van der Aa, maar die schijnt wel meer foutieve data te vermelden en Anna is echt een nichtje van Anna Maria de Jong, met wie zij vermeld wordt in een geschreven werk. Dat werk is Lyk Traanen. In de Opregte Groninger Courant van 9-2-1752 stond: te Leeuwarden gedrukt en te bekomen by R.J. Noordbeek Lyk Traanen over de smertelijke dood van zijne doorluchtige hoogheid W.C.H. Friso, prins van Oranje en Nassau door de juffrouwen A.M. de Jong en A.Hemrica, ook te Groningen te bekoomen by J.Sipkes. Prijs: 5 stuyvers.

In 1741 erft zij van Anna Oenema een groene gevoerde japon met rok. Anna was haar oma van moeders kant.
Anna ging in ondertrouw, 37 of 38 jaar oud, op 16-05-1766 in Amsterdam met Frans Hendrik Demter, 25 jaar oud. Frans is een zoon van Jan Demter (Dempter) en Anna Ravelt. Hij is gedoopt op 12-10-1740 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Frans: Gedoopt in de Evangelische Lutherse kerk in Amsterdam.
Frans is overleden in Amsterdam, 51 jaar oud. Hij is begraven op 16-02-1792 in Amsterdam.
Notitie bij Frans: Frans Hendrik was van 1768-1786 boekverkoper, uitgever, drukker in Amsterdam in de Pijlsteeg.
29 Susanna Catharina Hemrica is geboren in 1730, dochter van Pieter (Pyter| Petrus)Sytses Hemrica (zie 10) en Catharina de Jong.
Notitie bij de geboorte van Susanna: Geboortedatum nog onbekend.
Susanna is overleden op 03-01-1753 in Purmerend, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij Susanna: Zij deed op 25 maart 1748 belijdenis in Schermerhorn. Vertrok vandaar met attestatie (Protestants bewijs van lidmaatschap van de kerk, bij verhuizing afgegeven) op 12 november 1748 naar Kwadijk en werd op 3 januari 1753 voor 6 gulden begraven in Purmerend. Bron: Nederlandsche Leeuw. Waarschijnlijk woonde ze een tijdje bij broer Petrus in, toen die in Kwadijk woonde en werkte. Op 25-7-1751 vertrok ze met attestatie van Kwadijk naar Purmerend en bij haar huwelijk woonde ze daar.
Susanna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 23-02-1752 in Kwadijk (N.H.) met Sijvert van der Gracht, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 09-02-1752 in Kwadijk in ondertrouw zijn gegaan. Sijvert is geboren in 1728 in Berkhout (N.H.), zoon van Gerbrant Jacobsz. van der Graft en Dieuwertje Sijverts. Hij is gedoopt op 25-01-1728 in Berkhout (N.H.). Sijvert is overleden op 12-12-1758 in Purmerend, 29 of 30 jaar oud.
30 Johanna Maria Hemrica is geboren in 1732 in Schermerhorn, dochter van Pieter (Pyter| Petrus)Sytses Hemrica (zie 10) en Catharina de Jong. Zij is gedoopt op 15-06-1732 in Schermerhorn. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Zij deed op 23 maart 1751 belijdenis in Schermerhorn en vertrok vandaar met attestatie naar Purmerend. Zij woonde op de Patjedijk. Ze was in Purmerend ingeschreven tussen 31 mei en 26 augustus 1753.
Johanna trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 04-11-1753 in Purmerend met Adrianus Muller. Adrianus is overleden.
Notitie bij Adrianus: Hij woonde in Purmerend.
wildeman.jpg
10 wildeman
31 Petronella Geertruijda Hemrica (afb. 10) is geboren in 1734 in Schermerhorn, dochter van Pieter (Pyter| Petrus)Sytses Hemrica (zie 10) en Catharina de Jong. Zij is gedoopt op 01-01-1735 in Schermerhorn.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Getekend door Joannes de Jong en Anna Oenema.
Petronella is overleden. Petronella trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 15-05-1759 in Schermerhorn met Aarnout Lucas Wildeman, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 27-04-1759 in Alkmaar in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Aarnout: Ook Alkmaar vermeldt een huwelijk, maar dan op 29-4-1759 in Alkmaar....
Aarnout is geboren in 1733 in Amsterdam, zoon van Aarnout Wildeman en Eva Sara van der Hoop. Hij is gedoopt op 08-03-1733 in Amsterdam. Aarnout is overleden in Amsterdam, 42 of 43 jaar oud. Hij is begraven op 24-07-1776 in Amsterdam.
Notitie bij Aarnout: Hij woonde op de Nieuwendijk in Amsterdam en werd daar begraven voor 15 gulden.
Kind van Petronella en Aarnout:
1 Petrus Wildeman, geboren op 01-06-1768. Petrus is overleden op 05-06-1796, 28 jaar oud.
32 Geertruij Elisabeth Hemrica is geboren in 1736 in Schermerhorn, dochter van Pieter (Pyter| Petrus)Sytses Hemrica (zie 10) en Catharina de Jong. Zij is gedoopt op 25-11-1736 in Schermerhorn.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Getekend door Joannes de Jong en Anna Oenema. Lidmaat te Purmerend (wonend op de Gouw) met attestatie van Alkmaar (1762) . Vertrok met attestatie op 4 maart 1763 naar Amsterdam. Ze woonde in 1766 in de Staalstraat en in 1772 in de Utrechtsestraat.
Geertruij is overleden in Amsterdam, 38 of 39 jaar oud. Zij is begraven op 28-04-1775 in Amsterdam. Geertruij trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 13-03-1772 in Amsterdam met Caspar Diederik Lodewijk Brand, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruij en Caspar: Zij ondertrouwde op 21 maart 1766 met Gerard Sibelius, weduwnaar van Anna Veltkamp. De geboden werden op 4 april 1766 opgehouden op verzoek van de bruid en van Bernardina van Weijlant. Gerard Sibelius was eerder getrouwd met Christina Crabet Veltkamp.
Caspar is geboren in 1741, zoon van NN Brand en Sophia Juliana Konigin. Hij is gedoopt in 1741 in Niuropin of Neuropia/ NeuropiŽn. Caspar is overleden op 01-03-1799 in Amsterdam, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Caspar: Hij woonde in 1772 op de Keizersgracht.
33 Doetje Alberts Hemrica is geboren op 01-06-1732 in Blessum, dochter van Albert Sytses Hemrica (zie 12) en Fokje Sybrensdr. Zij is gedoopt op 15-06-1732 in Blessum. Doetje is overleden in 1768 in Dronrijp, 35 of 36 jaar oud. Doetje trouwde met Fedde Harings.
Notitie bij het huwelijk van Doetje en Fedde: t/m 1768 worden er 4 kinderen in Leeuwarden geboren.
Fedde is overleden.
34 Susanna Alberts Hemrica is geboren op 19-09-1741 in Blessum, dochter van Albert Sytses Hemrica (zie 12) en Fokje Sybrensdr. Zij is gedoopt op 24-09-1741 in Blessum. Susanna is overleden.
Notitie bij Susanna: Zij was erfegnaam van Neeltje Toutenburg in 1768. Deze overleed toen in het huis van haar vader, Albert Sytses Hemrica. Het testament van Neeltje is van 25-5-1768.
Susanna trouwde, 20 jaar oud, op 13-12-1761 in Leeuwarden met AEde Wymers Bakker. AEde is overleden.
Notitie bij AEde: Hij was hopman te Leeuwarden en gortmaker.
35 Anna/ Antie Sieuwes Hemrica is geboren in 1750, dochter van Sierd/ Siewert Sytses Hemrica (zie 15) en Sijtske Croon?. Anna/ is overleden op 14-12-1805 in Leeuwarden, 54 of 55 jaar oud.
Notitie bij Anna/: Anna deed geloofsbelijdenis op 10-12-1773 te Leeuwarden en op 11-5-1774 te Bergen op Zoom.
Anna/ trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 16-08-1772 in Idaard met Johannes Bocher/ Bucher, 34 of 35 jaar oud, nadat zij op 31-07-1772 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Anna/ en Johannes: Johannes is wachtmeester. Met attestatie naar Idaard(eradeel). Alle gegevens over de familie Bucher heb ik van Irene Visser gekregen.Het huwelijk was in Idaard, zoals blijkt uit een akte gevonden in het CBG. Ik kreeg die van Walter Lefeber.

Het huwelijk is bevestigd op 16-8-1772 te Idaard om 6 uur ’s middags voor Jacobus Bruinings, predikant te Goingarijp.(Trouwboek Idaard) Er staat: Anna Himrica.Bron is ook het Trouwboek van militairen van Leeuwarden, 1714-1811, met index, getypt, pagina 3. Johannes is wachtmeester onder de eerste twee esquadrons cavallerie en de compagnie van generaal-majoor Stavenisse-Pous.

Gelegerd als wachtmeester van 1-1-1786 tot juni 1787 in het garnizoen te Zutphen, gecantoneerd te Zwolle tot oktober 1787, dan weer 5 dagen te Zutphen, dan 17 dagen te Bolsward en tot 1 januari 1788 te Zwolle.Als leeftijd wordt 51 vermeld. Als dat in 1788 was, krijg je als geboortedatum ongeveer 1737.
Johannes is geboren in 1737, zoon van Johannes Bocher/ Bucher en Anna Bšhr. Johannes is overleden op 15-01-1799 in Den Haag, 61 of 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Hij is overleden aan "zinkingskoorts" Zijn overlijdensakte is een akte van "poloriteit" . Hij is begraven in de Grote Kerk te Den Haag.
Notitie bij Johannes: In De Nederlandsche Leeuw uit 1905 staat informatie over hem: geput is uit de papieren van de Haagse Wees- en Momboirkamer. Er staat dat hij gehuwd was met Antje Sieuwers Hemrica en dat bij de boedelscheiding van 15-12-1800 de volgende kinderen in leven waren: Bartele, Sietse, Anna, Sietske en Souke. (Souke is Sanneke?) Hij was tweede luitenant bij het eerste regiment cavalerie. Hij was gelegerd in Zutphen, Zwolle, Bolsward en Bergen op Zoom.

Als overlijdensdatum staat daar: 15-10-1791 (?)
Kinderen van Anna/ en Johannes:
1 Anna Elisabeth Bocher/ Bucher/ BŲcher, geboren in 1774 in Bergen op zoom. Volgt 45.
2 Siewert Sietses Bocher/ Bucher, geboren in 1776 in Bergen op zoom. Hij is gedoopt op 05-05-1776 in Bergen op zoom.
Notitie bij de geboorte van Siewert: Sietses als patroniem is vreemd, je zou Johannes verwachten. Doopgetuige is ene Siewert Sytses Hemrica!! De vader van Anna?
Siewert is overleden in 1826, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij Siewert: Hij was cadet ter zee.
3 Bartele Sietses Bocher/ Bucher, geboren in 1778 in Bergen op zoom. Hij is gedoopt op 16-09-1778 in Bergen op zoom.
Notitie bij de geboorte van Bartele: Weer Sietses! Doopgetuige is ene Bartel Sytses Hemrica. De oom van Anna?
Bartele is overleden op 06-04-1819 in Java, 40 of 41 jaar oud.
Notitie bij Bartele: Er is een testament van hem uit 1826 in het bezit van Irene Visser. Tussen zijn dood en de afwikkeling van het testament zit dus 7 jaar.

Hij was luitenant in het regiment lichte dragonders te Maastricht. Volgens kolonel Wilbrenninck is hij in 1778 geboren. ( Chronologische lijst van HH. Officieren der Cavalerie 1813-1898, met aanvullingen en verbeteringen tot 15-12-1902) De kolonel noemt hem BŲcker, maar dat is vermoedelijk een fout. In 1794 trad Bartele in dienst. Op 10-2-1812 vertrok hij met het tweede regiment lansiers op veldtocht naar Rusland. Op 19-8-1812 werd hij tweede luitenant en op 2-4-1813 eerste luitenant. Op 15-2-1815 ritmeester. Op 31-12-1816 werd hij overgeplaatst naar het Oost-Indische Leger en overlijdt hij op 6-4-1819 te Java. (zie: Bosscha, Nederlandse heldendaden te land, III, 397)

Op een Franse site stond dat hij het Lťgion d’Honneur had ontvangen. (Titulaire de la Legion d’Honneur) Die onderscheiding kreeg hij voor 1816.
4 Sietse (Siebe) Siewert Bocher/ Bucher, geboren in 1781. Sietse is overleden op 05-07-1803 in Den Haag, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij Sietse: De geboorteplaats zou Zwolle kunnen zijn want daar was toen (1781) de garnizoensplaats van Johannes.
5 Sytske Bocher/ Bucher, geboren in 1786 in Zwolle?.
Notitie bij de geboorte van Sytske: Ook de naam Sytske wijst op familieverband. De moeder van Anna is een Sytske.In dit jaar (1786) was Johannes gelegerd in Zutphen en Zwolle.
Sytske is overleden op 24-09-1826 in Leeuwarden, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Sytske: Zij is na de dood van haar vader naar familie in Gelderland gegaan . Haar moeder is nog in leven, maar heeft 2 curatoren aangesteld gekregen. Sytske en Sanke gingen na de dood van hun moeder naar het weeshuis in Leeuwarden, maar daar zijn geen papieren van te vinden.
6 Sanneke Bocher/ Bucher, geboren in 1791 in Zwolle. Volgt 46.
36 Sanneke/ Susanna Hemrica is geboren in 1755 in Leeuwarden, dochter van Sierd/ Siewert Sytses Hemrica (zie 15) en Sijtske Croon?. Sanneke/ is overleden op 19-01-1815 in Leeuwarden, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sanneke/: In haar overlijdensakte staat dat ze geboren is in Leeuwarden, maar ik heb haar geboorte nog niet kunnen vinden. Eťn van de aangevers bij het overlijden is ene Jan Ferwerda. Adres bij overlijden: huis 313, letter E. In de akte staat ook dat ze 60 jaar werd.
Notitie bij Sanneke/: In Bergen op Zoom staat Sanneke als Janneke geregistreerd, met als achternaam Hemerica. Cornelis staat bij beide kinderen als Cornelis van Geelen geregistreerd. Met die naam staat hij ook in de overlijdensakte van Sanneke. De archivaris van Bergen op Zoom heeft snel de DTB en de notariŽle archieven bekeken en kan verder geen spoor van de Hemrica’s ontdekken.
Sanneke/ trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 09-08-1782 in Leeuwarden met Cornelius van Geelen, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sanneke/ en Cornelius: Cornelis is sergeant. Er staat bij dat het huwelijk bekrachtigd is in Veere.(?) Was hij daar gelegerd? In 1816 hertrouwt hij met Grietje Sipkes.
Cornelius is geboren in 1752 in Wittenberg (Duitsland). Cornelius is overleden op 03-12-1823 in Leeuwarden, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij Cornelius: Later staat hij in allerlei papiren als Cornelis van Geelen! In 1811 is ene Cornelis van Geelen batelier in Leeuwarden.
Beroep:
Trekschipper
Kinderen van Sanneke/ en Cornelius:
1 Sytske Giele/ Van Geelen, geboren in 1785 in Bergen op zoom. Zij is gedoopt op 03-07-1785 in Bergen op zoom. Sytske is overleden.
2 Bartel Giele/ Van Geelen, geboren in 1794 in Den Bosch. Hij is gedoopt op 27-08-1794 in Den Bosch. Bartel is overleden.
37 Sytse (Zytse Siewerts)(Sierd) Hemrica is geboren op 12-04-1756 in Leeuwarden, zoon van Sierd/ Siewert Sytses Hemrica (zie 15) en Sijtske Croon?. Hij is gedoopt op 08-09-1780 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Sytse: Vreemd dat hij zo veel later gedoopt is.
Sytse is overleden op 08-09-1824 in Leeuwarden, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sytse: In zijn overlijdensakte staat dat hij de zoon was van Sieuwert Hemrica en Sytske Beekkerk?? Verder staat er dat hij gepensioneerd ambtenaar van in- en uitgaande rechten en accijnsen was.
Notitie bij Sytse: Bij zijn huwelijk was hij koopman. Hij doet op 8-9-1780 belijdenis in Leeuwarden met Aaltje Stormers.

In 1796 biedt hij zijn houtwinkel te koop aan door verandering van affaires: boendergoed, kabinetten, touwwerk, bindgaren, Neurenburger houtwaren, geweven zeewen etc.In 1800 erft hij van Sytse Hiddes, de zoon van Gerritje Hemrica.

Op 30-5-1801 ziet Sytse Sieverts Hemrica zich genoodzaakt om publiekelijk bekend te maken, dat niemand meer geld moet geven/ lenen aan zijn zoon Sievert.

In 1809 is er een huis te koop "De Gouden Schop" bij de meelbrug te Leeuwarden, bewoond door Z.S.Hemrica, maar op 12-5-1810 te aanvaarden. Er was jaren een branderij/ mouterij en de gereedschappen zijn ook te koop. Op 28-7-1809 is er een bod van 3400 Carolische guldens.
Sytse:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-06-1780 in Leeuwarden met Aaltie Stormers, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytse en Aaltie: Het huwelijk was in de Jacobijner Kerk.
Aaltie is een dochter van Claas Stormer en Maryke/ Maria Clasen. Zij is gedoopt op 11-06-1747 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Aaltie: Aaltie staat in de boeken als Aaltie Stormers, maar haar vader was Claas Stormer! Dat klopt prima, ook vanwege de naam van haar moeder. De eerste zoon krijgt de naam van opa van vaderskant en de eerste dochter de naam van oma van moederskant.
Aaltie is overleden in 1792, 44 of 45 jaar oud. Zij is begraven op 29-06-1792 in Leeuwarden.
Notitie bij overlijden van Aaltie: Ze is begraven op het Oldehoofsterkerkhof.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 25-12-1792 in Leeuwarden met Aaltje Ferwerda, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytse en Aaltje: Dit huwelijk zou aardig kloppen als Aaltie Stormers voor 1792 overleed. En inderdaad: ze werd op 29-6-1792 begraven op begraafplaats Oldehoofster in Leeuwarden. Ze wordt vermeld als Aaltje Storm. Sytse heeft dan niet lang gewacht met hertrouwen...
Aaltje is geboren in 1750 in Leeuwarden, dochter van Albert Ferwerda en Anna de Haas. Zij is gedoopt op 06-10-1750 in Leeuwarden. Aaltje is overleden op 23-10-1826 in Leeuwarden, 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Ik heb een kopie van haar overlijdensakte. De naam van haar moeder is in de aangifte onbekend. Overleden in wijk F, nummer 265.
Kinderen van Sytse en Aaltie:
1 Sieuwert Hemrica, geboren op 18-03-1781 in Leeuwarden. Volgt 47.
2 Marieke/ Maria Hemrica, geboren op 22-08-1783 in Leeuwarden. Volgt 48.
3 Sytske Hemrica, geboren op 05-06-1786 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 14-06-1786 in Leeuwarden. Sytske is overleden op 11-12-1809 in Leeuwarden, 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sytske: Bij haar overlijden was ze ongehuwd.
38 Trijntje Sytses Hemrica is geboren in 1750, dochter van Sijtze Jacobs Hemrica (zie 22) en Trijntje Jans. Zij is gedoopt op 01-02-1750 in Garijp. Trijntje is overleden op 02-06-1825 in Garijp, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Ze was naaister.
Trijntje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 23-12-1770 in Garijp met Romke Jelles Staphorstius, 29 of 30 jaar oud. Romke is geboren in 1740, zoon van Jelle Staphorstius en Grietje Romkes. Hij is gedoopt op 04-09-1740 in Garijp. Romke is overleden op 15-04-1816 in Bergum, 75 of 76 jaar oud.
39 Jacob Sijtses Hemrica is geboren in 1756 in Garijp, zoon van Sijtze Jacobs Hemrica (zie 22) en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op 10-10-1756 in Garijp. Jacob is overleden in 1793 in Garijp, 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij Jacob: 16 weken oud bij de doop. Zijn partner zou Tjitske Ates Adema geweest kunnen zijn. Dan had hij een dochter, Trijntje Jacobs die 20 januari 1812 op 26-jarige leeftijd overleed.

In 1787 woonde hij in Garijp nr 25.
Jacob trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 19-10-1783 in Garijp met Tjitske Ates Adema, 25 jaar oud. Tjitske is geboren op 10-10-1758 in Drogeham-Harkema Opeinde, dochter van Ate Gjalts Adema en Aaltje Aalses/ Eelses. Zij is gedoopt op 16-11-1758 in Drogeham-Harkema Opeinde.
Notitie bij de geboorte van Tjitske: Is er een tweelingzus? Op 21-10-1758 overlijdt een dochter van Ate en Aaltje, 11 dagen oud. Dat kan niet Tjitske zijn, want die wordt in november gedoopt.
Tjitske is overleden op 01-10-1809 in Hardegarijp, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tjitske: Dit is niet zeker, want er staat: Tjitske Abes, maar dat kan een fout zijn. Er staat als leeftijd 51.
Notitie bij Tjitske: Als haar vader in 1811 de naam Adema aanneemt, is Tjitske overleden.In 1795 is ze weduwe en heeft ze een aandeel in het beurtschip/ veerschip.
Kinderen van Jacob en Tjitske:
1 Aaltje Jacobs Hemrica, geboren op 12-10-1784 in Garijp. Zij is gedoopt op 21-11-1784 in Garijp.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Vrede van Parijs tussen Engeland en de Republiek.
Aaltje is overleden in 1800, 15 of 16 jaar oud.
2 Trijntje Jacobs Hemrica, geboren op 21-11-1785 in Oudega. Volgt 49.
3 Sytze Jacobs Hemrica, geboren op 08-01-1790 in Garijp. Hij is gedoopt op 28-02-1790 in Garijp. Sytze is overleden in 1813, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij Sytze: Hij was schoenmakersknecht en woonde te Buitenpost en later waarschijnlijk in Oudega (Smallingerland) . Hij was vrijwilliger in het leger van Napoleon vanaf 9-1809 en later als plaatsvervanger (1813) voor Ruurd Folkerts van Wallinga (geboren 1790) en werd daarna vermist vanaf 11-1813.Zijn laatste bericht was van 7-10-1812 uit Stettin. Hij behoorde tot de vierde compagnie vrijwilligers uit Friesland waarvan het vierde op 9-9-1809 op mars ging vanuit Leeuwarden naar Utrecht onder leiding van de sergeant Lamberg. Als nummerwisselaar met Rurd Folkerts zat hij in het regiment de Belle Isle, tweede bataljon, vijfde compagnie. Bron: Tresoar.
ytje2.jpg
11 Ytje2
40 Jan Sytses Hemrica (afb. 11) is geboren in 1758 in Garijp, zoon van Sijtze Jacobs Hemrica (zie 22) en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op 03-12-1758 in Garijp. Jan is overleden op 25-02-1829 in Garijp, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Hij overleed om 06.00 uur. Jan woonde in 1794 op nr. 67 te Garijp, hij vertrok in 1796 naar nr. 102, in 1801 naar nr. 97 en in 1802 ging hij wonen op het schip.
Notitie bij Jan: Ene S.hemrica was in 1798 collecteur havenspeciŽn in Leeuwarden. Ik heb een kopie van de proclamatie van het huwelijk. Proclamatie op 13-27 oktober en op 3 november 1793. Jan was schipper. Ook was hij winkelier (in 1818)

Jan was a skipper and in 1818 he was a shopkeeper.
Beroep:
schipper (1793)/ winkelier (1818)
Jan trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 03-11-1793 in Garijp met Ytje Eelkes Boonstra, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Ytje: Het huwelijk is afgekondigd op 13 en 27 oktober.
Ytje is geboren op 15-12-1770 in Garijp, dochter van Eelke Rommerts Boonstra en Sytske Johannes Helder. Zij is gedoopt op 03-02-1771 in Garijp. Ytje is overleden op 28-06-1849 in Garijp, 78 jaar oud.
Notitie bij Ytje: In 1830 was ze arbeidster te Garijp.
Beroep:
arbeidster (1830)
Kinderen van Jan en Ytje:
1 Sietske Jans Hemrica, geboren op 16-09-1794 in Garijp. Volgt 50.
2 Trijntje Jans Hemrica, geboren op 09-08-1796 in Garijp. Volgt 51.
3 Akke Jans Hemrica, geboren op 11-11-1798 in Garijp. Volgt 52.
4 Sytse Jans Hemrica, geboren op 26-12-1800 in Garijp. Volgt 53.
5 Eelke Jans Hemrica, geboren op 05-12-1806 in Oostermeer. Volgt 54.
41 Metje/ Mettje Annes Hemrica is geboren op 01-04-1751 in Oenkerk, dochter van Anne Pieters en Akke Jacobs Hemrica (zie 25). Zij is gedoopt op 05-06-1751 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Metje/: Stadhouder Willem IV overlijdt. Zijn zoon Willem V zal hem opvolgen, als hij meerderjarig is.
Metje/ is overleden op 17-05-1827 in Tietjerksteradeel, 76 jaar oud. Metje/ trouwde, 20 jaar oud, op 19-05-1771 in Oenkerk met Klaas Veenstra Zaths/ Zets, 22 of 23 jaar oud. Klaas is geboren in 1748 in Oenkerk, zoon van Zath/ Zeth/ Zet Klazes en Pietje Geerts. Klaas is overleden op 02-06-1828 in Tietjerksteradeel, 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas neemt in 1811 de naam Veenstra aan en heeft dan 7 kinderen.
42 Pieter Annes Hemrica is geboren op 30-04-1757 in Oenkerk, zoon van Anne Pieters en Akke Jacobs Hemrica (zie 25). Hij is gedoopt op 05-06-1757 in Oenkerk. Pieter is overleden op 03-02-1826 in St Annaparochie (Het Bildt), 68 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Hij was in 1819 gardenier. In 1823 arbeider.
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1785 in Vrouwenparochie met Aafke Sytzes, 30 jaar oud. Aafke is geboren op 25-07-1754 in Stiens. Aafke is overleden op 18-02-1836 in St Annaparochie, 81 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Aafke:
1 Froukje Pieters Hemrica, geboren op 25-04-1786 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Volgt 55.
2 Akke Pieters Hemrica, geboren op 08-09-1788 in Vrouwenparochie. Zij is gedoopt op 19-10-1788 in Vrouwenparochie. Akke is overleden.
3 Anne Pieters Hemrica, geboren op 08-01-1792 in Vrouwenparochie. Volgt 56.
4 Sytze Pieters Hemrica, geboren op 28-03-1794 in St Annaparochie. Volgt 57.
43 Antje Annes Hemrica is geboren in 1764, dochter van Anne Pieters en Akke Jacobs Hemrica (zie 25). Zij is gedoopt op 25-03-1764 in Oenkerk. Antje is overleden op 19-04-1832 in Berlikum (Menaldumadeel), 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Toen ze overleed was ze weduwe.
Antje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 09-02-1794 in Oenkerk met Folkert Johannes, 25 of 26 jaar oud. Folkert is geboren in 1768 in Giekerk. Folkert is overleden op 25-09-1808 in Oenkerk, 39 of 40 jaar oud.
44 Jacob Annes Hemrica is geboren in 1764 in Oenkerk, zoon van Anne Pieters en Akke Jacobs Hemrica (zie 25). Hij is gedoopt op 25-03-1764 in Oenkerk. Jacob is overleden op 15-03-1827 in Augsbuurt (Kollumerland), 62 of 63 jaar oud. Jacob trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 06-07-1788 in Vrouwenparochie met Jetske Jelles Dijkstra, 23 jaar oud. Jetske is geboren op 19-04-1765 in Beetgum (Menaldumadeel). Zij is gedoopt op 05-05-1765 in Beetgum. Jetske is overleden op 01-10-1815 in Beetgum, 50 jaar oud.
Notitie bij Jetske: Ik zag haar ook vermeld als Noteboom i.p.v. Dijkstra. Uitzoeken dus.
Kinderen van Jacob en Jetske:
1 Akke Hemrica, geboren op 25-03-1790 in Stiens. Zij is gedoopt op 02-05-1790 in Stiens. Akke is overleden op 05-02-1809 in Beetgum, 18 jaar oud.
2 Jelle Jacobs Hemrica, geboren op 29-08-1792 in Stiens. Jelle is overleden op 11-02-1814 in Maagdenburg, 21 jaar oud.
Notitie bij Jelle: Jelle was soldaat in het leger van Napoleon. Hij was fuselier in het 26e regiment infanterie van linie tweede bataljon derde compagnie. Hij werd op 29-12-1813 opgenomen in het hospitaal de Mre et sedentaire Maagdenburg en overleed aan de gevolgen van koorts. Bron: Tresoar. Zijn achternaam is geschreven als Hemerica.
3 Dirkie (Dirkje ) Jacobs Hemrica, geboren op 24-01-1795 in Beetgum. Volgt 58.
4 Trijntje Jacobs Hemrica, geboren op 05-09-1797 in Beetgum. Volgt 59.
5 Antje Jacobs Hemrica, geboren op 10-09-1799 in Beetgum. Volgt 60.
6 Anne Jacobs Hemrica, geboren op 27-08-1802 in Beetgum. Volgt 61.
7 Pietje Jacobs Hemrica, geboren op 04-05-1805 in Beetgum. Volgt 62.
45 Anna Elisabeth Bocher/ Bucher/ BŲcher is geboren in 1774 in Bergen op zoom, dochter van Johannes Bocher/ Bucher en Anna/ Antie Sieuwes Hemrica (zie 35). Zij is gedoopt op 31-08-1774 in Bergen op zoom.
Notitie bij de geboorte van Anna: Getuigen bij de doop: Johannes Bucher en Anna Elisabeth Bšht. De ouders van Johannes?? De doop was in de Nederlands Hervormde kerk.
Anna is overleden op 28-01-1824 in Batavia (Jakarta), 49 of 50 jaar oud. Anna trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 22-12-1799 in Den Haag met Johannes Jacobus Lefeber (Le Feber), 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 08-12-1799 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannes: De geslachtsnaam werd bij het huwelijk en na 1811 geschreven als Lefeber.
Johannes is geboren in 1774 in Rotterdam, zoon van Johannes Lefeber (Le Feber) en Johanna Catharina Revet (Rivet). Hij is gedoopt op 04-12-1776 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Gedoopt in de RK St. Rosaliakerk aan de Leeuwenstraat.
Johannes is overleden op 06-01-1831 in Batavia (Jakarta), 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Hij was zilver- en goudsmid in Den Haag en later in Batavia. Gespen vormden zijn specialiteit. Hij wordt vermeld in het boek: Merken van Haagsche Goud- en Zilversmeden 1941, geschreven door Elias Voet jr.

Hij had "een bijzondere geschiktheid tot den Schutterlijken dienst" , maar "zeijt altoos gexcuseerd te zijn om reden zijn beroep."

Vermelde adressen in Den Haag: Prinsestraat (1816) en Boekhorststraat.

Later zou een zoon, Josephus Johannes Lefeber (9-12-1805/ 3-11-1873 ) President van de Algemene Rekenkamer van Nederlands IndiŽ worden. Een eerdere zoon en dochter overleden jong. Hij werd Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij overleed in het militair hospitaal Weltevreden te Batavia.
46 Sanneke Bocher/ Bucher is geboren in 1791 in Zwolle, dochter van Johannes Bocher/ Bucher en Anna/ Antie Sieuwes Hemrica (zie 35).
Notitie bij de geboorte van Sanneke: Sanneke is de naam van de oma van Anna.
Sanneke is overleden op 02-05-1859 in Leeuwarden, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Sanneke: Zij zou na de dood van haar vader bij haar zuster en haar man intrekken totdat ze volwassen werd. Die zus was Anna Elisabeth.
Sanneke trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 13-06-1813 in Leeuwarden met Evert Visser, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sanneke en Evert: Evert is schipper en koopman. In de huwelijksakte is Sanneke dienstmaagd. Er staat ook dat haar vader, Johannes Bucher, omstreeks 1800 in Den Haag is overleden, blijkens akte Polorieteit op 24 mei 1813 door de vrederechter opgemaakt en bekrachtigd door de voorzitter van de Rechtkamer te Leeuwarden. Haar moeder staat vermeld als Anna Heinrica. De afkondigingen van het huwelijk waren op de vijfde zondag in mei en op de eerste zondag van juni, zonder verhindering. Bij de getuigen zijn geen familieleden te vinden.
Evert is geboren in 1787 in Blokzijl, zoon van Thomas Visser en Jantje Frederiks Klein. Hij is gedoopt op 01-07-1787 in Blokzijl. Evert is overleden op 09-03-1852 in Leeuwarden, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Evert: Bij de volkstelling van 1829 woont hij als hoofdbewoner op woonschip "De jonge Susanna" aan Schilkampen nr 63. te Leeuwarden. Bij de volkstelling van 1837 hetzelfde, maar dan op nr. 116. Het schip is 13,5 meter lang (12 ellen en 60 duimen) en 4,1 meter breed. (2 ellen en 84 duimen)
47 Sieuwert Hemrica is geboren op 18-03-1781 in Leeuwarden, zoon van Sytse (Zytse Siewerts)(Sierd) Hemrica (zie 37) en Aaltie Stormers. Hij is gedoopt op 11-04-1781 in Leeuwarden. Sieuwert is overleden.
Notitie bij Sieuwert: Ik vernam van de heer Theo Hogenkamp dat hij een Zaanse klok moest restaureren, waarop de naam van Siewert Hemrica stond. Hij schatte dat de klok van rond 1800 was. Van deze Sieuwert (Sjoerd/ Sierd) kon ik tot nu toe niets vinden, maar hij zou heel goed rond 1800 als klokkenmaker in Zaandam gewerkt kunnen hebben! Onderzoek dus!

Zijn opa uit 1713 was in 1749 uurwerkmaker in Leeuwarden, dus die zou ook de maker van de klok kunnen zijn.

Op 11-04-1802 trouwt ene Sievert Hemrica met Maria Jonk in Burgsteinfurt. (Duitsland- Westfalen) Dat zou heel goed deze Sievert kunnen zijn. Het is een Evangelische Kerk!

Op 16-10-1780 wordt er in Leeuwarden ene Maria Johannes Jonk geboren, dochter van Johannes Jacobs Jonk en Froukje Frank. Deze Maria overlijdt op 20-11-1859 in Leeuwarden en is dan 79 jaar en weduwe. Zij past wel erg mooi in het geheel! Akte opvragen! Helaas was ze niet met een Hemrica getrouwd!
Sieuwert trouwde, 21 jaar oud, op 11-04-1802 in Burgsteinfurt (Duitsland-Westfalen) met Maria Johannes Jonk.
Notitie bij het huwelijk van Sieuwert en Maria: Er wordt op 29-12-1803 een Siewert (Sjoerd) in Leeuwarden begraven op het Oldehoofster kerkhof.
Maria is overleden.
kolonist.jpg
12 kolonist
48 Marieke/ Maria Hemrica is geboren op 22-08-1783 in Leeuwarden, dochter van Sytse (Zytse Siewerts)(Sierd) Hemrica (zie 37) en Aaltie Stormers. Zij is gedoopt op 10-09-1783 in Leeuwarden. Marieke/ is overleden op 05-07-1823 in Frederiksoord (Vledder), 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marieke/: Het echtpaar is naar Drente vertrokken en woonde daar in de kolonie Frederiksoord. Ze overleed ’s avonds om 8 uur. Zij overleed in kolonie 4, huis 72.

In 1823 was er in de kolonie een besmettelijke ziekte. Misschien was zij ťťn van de slachtoffers. (boek: De Proefkolonie, Wil Schackmann, Uitgeverij Mouria, Amsterdam, 2007)
Marieke/ trouwde, 18 jaar oud, op 01-11-1801 in Leeuwarden met Broer van Belkum (afb. 12), 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 17-10-1801 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Broer is geboren in 1774 in Rotterdam, zoon van Klaas van Belkum en Heijndrina Schoenmaker. Hij is gedoopt op 28-08-1774 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Broer: Op de site van Rotterdam staat hij als Broer Klaas van Welkom en heet zijn vader Klaas van Welkom.
Broer is overleden op 28-09-1851 in Vledder (Drenthe), 76 of 77 jaar oud. Broer trouwde later op 06-10-1825 in Vledder (Drenthe) met Cornelia Willems (Nobbe) (1786-1833).
Notitie bij Broer: Hij was meester broodbakker in 1815 en in 1811 "boulanger". Wijknummer F056, noordersectie.Later kolonist en arbeider in de kolonie Frederiksoord, gemeente Vledder.Op 12-5-1809 zet hij een advertentie in de Leeuwarder Courant: hij meldt zijn nieuwe adres, Kleine Kerkstraat, letter F, nr56. Hij continueert het bakken"als vooren"en beveelt zich in ieders gunst aan. Hij belooft een goede behandeling. Hij is dan brood- en kleinbakker.

Ik bezocht museum De Koloniehof en uit hun bronnen (boek 6-blz 79) bleek dat Maria Hemrica niet genoemd werd. Zij stond als Hendrina met een vraagteken en zonder gegevens. Broer arriveerde op 13-5-1823 en werd geplaatst in kolonie II, hoeve 72 (Wilhelminaoord). Op 5-12-1829 naar kolonie I, Frederiksoord en van 1849 tot 1851 vrijboer. Op 25-2-1851 is de hoeve overgeschreven op zijn zoon Johannes, een zoon uit zijn tweede huwelijk. Als geboortedatum van Broer staat er 1778, maar dat moet 1774 zijn. Te vinden in de archiefstukken 1347 t/m 1353, hoevenummers 31 en 40, in het archief van Drenthe. Bij de kinderen staan vaak verkeerde geboortedatums en de oudste drie staan niet vermeld: Aaltie, Henderina en Claaske. Verder staat er ook een Pieter van Belkum uit 1822, maar zijn geboorte heb ik in Leeuwarden niet kunnen vinden. Uiteindelijk heeft het museum de naam van Maria Hemrika na bestudering van mijn gegevens geaccepteerd en ingevoerd. Maria staat nu alleen nog verkeerd vermeld bij het Drents archief, namelijk als Maria Hemlika! Het archief houdt daar aan vast, omdat men dat in de akte leest!

Net als zijn zoon Pieter, moet ook Broer 2 maal voor de Raad van Police en Tucht verschijnen: in 1840 voor dronkenschap met als straf 4 dagen strafkamer en op 14 augustus 1841 met 9 anderen voor het te laag afmaaien van rogge. Dit levert alleen een ernstige vermaning op. Zijn adres is: kolonie 1, hoeve 31.

Ook leden van het geslacht Hazelhoff (dochter Aaltie trouwde met Jacob Hazelhoff) waren kolonist.

Genie-officier Johannes van den Bosch richtte op 1-4-1818 de Maatschappij van Weldadigheid op in zijn strijd tegen de armoede. Hij richtte een verzoekschrift aan koning Willem I. Voor mensen door de economische malaise of eigen problemen zelf of met het gezin in moeilijkheden. Na een uitgebreid onderzoek naar persoon en gedrag was het voor sommigen een nieuwe start als kolonist.

Goederen vervaardigen, maar ook ontginnen en vruchtbaar maken van nog ongecultiveerde gronden. In 1818 wordt het landgoed Westerbeeksloot bij Vledder aangekocht. Men bouwt er woningen en in 1819 vestigen zich de eerste kolonisten in Kolonie I of Frederiksoord. Uitbreidingen volgen met de dorpjes Willemsoord, Wilhelmina-oord (kolonie II), Veenhuizen en Ommerschans. In de laatste 2 kolonies richt men zich niet alleen op het verzorgen van vondelingen, zwervers en vagebonden maar ook op arbeidsongeschikte bedelaars.

Kolonie I en II waren de vrije koloniŽn en mensen melden zich daar vrijwillig aan. In 1824 waren er al 2240 bewoners. Vanaf 1819 was onderwijs al verplicht en in 1827 was er een eigen ziekenfonds. Ook was er eigen geld tot 1859. Kolonisten die goed presteerden, kregen de status van vrijboer. (pachter) Een gezin van 5 personen moest een bestaan kunnen vinden op 3 hectaren cultuurgrond, aangevuld met huisarbeid als spinnen en weven. De totale plaatsingskosten voor een gezin bedroegen f.1700,- Een afdeling van de Maatschappij van Weldadigheid, een armenbestuur, een gemeente of een diaconie moest dat bedrag dan beschikbaar hebben.
Kinderen van Marieke/ en Broer:
1 Aaltie van Belkum, geboren op 04-10-1802 in Leeuwarden. Volgt 63.
2 Henderina van Belkum, geboren op 26-03-1804 in Leeuwarden. Volgt 64.
3 Claaske van Belkum, geboren op 27-11-1805 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 08-01-1806 in Leeuwarden. Claaske is overleden.
4 Zytze Sieuwert Hemrica van Belkum, geboren op 30-12-1807 in Leeuwarden. Volgt 65.
5 Anna Maria van Belkum, geboren op 26-09-1809 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 29-10-1809 in Leeuwarden. Anna is overleden op 16-01-1813 in Leeuwarden, 3 jaar oud.
6 Sytske van Belkum, geboren op 05-01-1812 in Leeuwarden. Volgt 66.
7 Anna Maria van Belkum, geboren op 06-07-1814 in Leeuwarden. Anna is overleden.
Notitie bij Anna: Bij de kolonie is zij op 31-5-1835 ontslagen.
8 Klaas van Belkum, geboren op 09-03-1817 in Leeuwarden. Klaas is overleden.
Notitie bij Klaas: Bij de kolonie is hij op 31-3-1833 ontslagen.
9 Albertus van Belkum, geboren op 13-12-1820 in Leeuwarden. Albertus is overleden.
Notitie bij Albertus: Bij de kolonie is hij op 30-4-1837 ontslagen.
10 Pieter van Belkum, geboren op 19-06-1823 in Wilhelminaoord.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Deze geboorte heb ik nog niet kunnen vinden. Wel wordt hij als zoon vermeld in het koloniemuseum in Frederiksoord. Ook vond Wil Schackmann informatie over hem en Broer in het Drents Archief: tuchtzaken 1838-1849, invoernummer 1616.

Op 21 juli 1838 moet Pieter van Belkum, kolonie 1, hoeve 31(hetzelfde adres als Broer van Belkum) , verschijnen voor de Raad van Police en Tucht. Samen met enkele buurtgenoten ( en waarschijnlijk leeftijdsgenoten), te weten Pieter Nieuwenhuis (15 jaar), kolonie 1, hoeve 39; Ferdinand GŲtz, kolomie 1, hoeve 4 en Cornelis Verboom, kolonie 1, hoeve 2, wordt hij beschuldigd van "zingen van ongepaste liederen". Ze worden allemaal veroordeeld tot 8 dagen strafkamer.

Wil Schackman was zo vriendelijk mij op 16-12-2007 te melden dat hetom een ontuchtig lied ging, gezongen in de katoenweverij en met als onderwerp de R.K. pastoor de heer van Dam! De jongens ontkennen niet, maar zeggen het lied van anderen te hebben gehoord, die het ook zongen.

Anderhalf jaar later, dus in 1840, moet hij weer verschijnen. Op 11 januari is de beschuldiging baldadigheid. (Pieter van Belkum, kolonie 1, hoeve 31). De straf is 3 dagen strafkolonie.

Dit alles wijst erop dat Pieter een zoon van Broer is.
Pieter is overleden.
49 Trijntje Jacobs Hemrica is geboren op 21-11-1785 in Oudega, dochter van Jacob Sijtses Hemrica (zie 39) en Tjitske Ates Adema. Zij is gedoopt op 22-01-1786 in Oudega. Trijntje is overleden op 20-01-1812 in Oudega, 26 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bij haar overlijden was ze gehuwd.Er staat o.a. dochter van Tjitske Ates Adema.
Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 10-03-1805 in Oudega met Durk Popes Zandstra, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Durk: De gegevens van dit huwelijk en de informatie over Durk Popes, kreeg ik van de heer Jan van Zwol uit Oudehaske, die me ook op Trijntje Jacobs Hemrica attendeerde.
Durk is geboren op 27-12-1777 in Bergum, zoon van Pope Tysses (Posthumus?) en Jitske Dirks. Hij is gedoopt op 15-02-1778 in Bergum. Durk is overleden op 28-10-1827, 49 jaar oud. Durk trouwde later op 25-07-1818 in Smallingerland met Aafke Annes Piekstra.
Notitie bij Durk: Naamsaanname: Durk Popes Sandstra, oud 36 jaar, als veerschipper telkens afwezig zijnde, 4 kinderen.
Kinderen van Trijntje en Durk:
1 Jan Dirks Zandstra, geboren op 17-11-1805 in Oudega. Hij is gedoopt op 05-01-1806 in Oudega. Jan is overleden.
2 Jacobus Dirks Zandstra, geboren op 11-09-1807 in Oudega. Hij is gedoopt op 04-10-1807 in Oudega. Jacobus is overleden.
3 Jitske Dirks Zandstra, geboren in 1810. Volgt 67.
4 Katharina Dirks Zandstra, geboren op 02-01-1812 in Oudega. Zij is gedoopt op 29-03-1812 in Oudega. Katharina is overleden.
50 Sietske Jans Hemrica is geboren op 16-09-1794 in Garijp, dochter van Jan Sytses Hemrica (zie 40) en Ytje Eelkes Boonstra. Zij is gedoopt op 19-10-1794 in Garijp. Sietske is overleden op 19-04-1883 in Oldeboorn (Utingeradeel), 88 jaar oud. Sietske trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1819 in Smallingerland met Jan Durks Visser, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sietske en Jan: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jan is brewer (?) en woont in Beetsterzwaag. (is hij breeuwer, oftewel maakt hij naden in de scheepshuis dicht, of is hij brouwer van bier bijvoorbeeld?) Zijn vader leeft nog en woont in Drachten. Sietske is dienstmaagd en woont in Drachten. Haar ouders leven nog en zijn arbeiders in Garijp. De afkondigingen van het huwelijk waren op 12 en 19 september voor de hoofddeur van het Grietenijhuisen voor het huis van Opsterland , zonder verhindering en telkens om 12 uur.
Getuigen: Izašk Douma, 38 en koopman/ Wopke Wiebenes de Jong, 37 en huisman (boer)/ Taco van der Meer, 39 en timmerman/ Jan van Blom, 23 en klerk. Niemand is familie.
Sietske kan net aan schrijven: ze tekent met "Zitske Himrica" Haar vadertekent met "Hemrica".
Jan is geboren op 22-02-1790 in Drachten, zoon van Dirk Jans Visser en Hiltje Harmens. Hij is gedoopt op 10-03-1790 in Drachten. Jan is overleden op 18-01-1864 in Oldeboorn (Utingeradeel), 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Op 28-2-1846 verkoopt hij te Oldeboorn een "huizinge" aan Evert Broos.
Kinderen van Sietske en Jan:
1 Durk Visser, geboren op 30-11-1820 in Oldeboorn (Utingeradeel). Durk is overleden op 01-01-1821 in Oldeboorn, 1 maand oud.
2 Dirk Visser, geboren op 24-04-1822 in Oldeboorn (Utingeradeel). Dirk is overleden op 07-01-1826 in Oldeboorn, 3 jaar oud.
3 Dirk Jans Visser, geboren op 11-09-1826 in Oldeboorn (Utingeradeel). Dirk is overleden.
4 Ytje Jans Visser, geboren op 09-07-1833 in Oldeboorn (Utingeradeel). Ytje is overleden op 06-10-1923 in Oldeboorn, 90 jaar oud.
5 Hiltje Jans Visser, geboren op 11-02-1836 in Oldeboorn (Utingeradeel). Hiltje is overleden.
51 Trijntje Jans Hemrica is geboren op 09-08-1796 in Garijp, dochter van Jan Sytses Hemrica (zie 40) en Ytje Eelkes Boonstra. Zij is gedoopt op 11-09-1796 in Garijp. Trijntje is overleden op 26-07-1869 in Suameer(Tietjerksteradeel), 72 jaar oud. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 02-07-1825 in Garijp met Hendrik Pieters Elzinga, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Hendrik: Ik heb een kopie van de huwelijksakte. Zijn ouders zijn allebei overleden. Hij heeft voldaan aan de nationale militie. Trijntje Jans is arbeidster. Haar ouders zijn er wel: Jan Sytzes Hemrika (arbeider) en Ytje EelkesBoonstra. In de akte staat Hemrika, maar zowel Trijntje Jans, als haar vader Jan Sytzes tekenen met Hemrica. De afkondigingen van het huwelijk waren op de derde en vierde zondag van juni voor het Grietenijhuis en er was geen oppositie. Getuigen waren vier arbeiders: Dirk Botes Hoogstra (71), Fokke Pieters Elsenga (57), Arend Andries Frieswijk (41) en T.J. Pebesma, 21.
Hendrik is geboren op 13-06-1804 in Garijp, zoon van Pieter Pieters Elzinga en Trijntje Jochums. Hij is gedoopt op 15-07-1804 in Garijp. Hendrik is overleden op 19-02-1892 in Suameer, 87 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hij was schoonmaker in Garijp.
formulier1847.jpg
13 formulier1847
52 Akke Jans Hemrica (afb. 13) is geboren op 11-11-1798 in Garijp, dochter van Jan Sytses Hemrica (zie 40) en Ytje Eelkes Boonstra. Zij is gedoopt op 09-12-1798 in Garijp. Akke is overleden op 10-02-1852 in Bergum, 53 jaar oud.
Notitie bij Akke: In april 1847 is er een schrijven over onderstand van Akke Jans Hemrica (nr22). In januari 1851 is er een schrijven over opname van haar in een bedelinrichting in Garijp (nr 13). (Ingekomen stukken Tietjerksteradeel) Ik ben in het archief van Bergum geweest, waar de archivaris, de heer Schelte de Beer een schat aan informatie voor mij had, o.a. over Akke Jans.

Op een inlichtingen formulier is op 14 april 1847 ingevuld dat ze weduwe is van Sake, die schipper was. Er staat ook dat Sake haar al in 1824 te Visvliet in Groningerland had verlaten. De geboorte- en huwelijksdatum worden bij benadering opgegeven. Het geloof is gereformeerd en de kerk van haar doop is onbekend. Er staat dat ze nergens 4 achtereenvolgende jaren heeft gewoond. De juiste ouders zijn ingevuld, maar Hemrica staat als Hemmerka. Het is een inlichtingenformulier omtrent "den behoeftigen Akke Jans Hemmerka, domicilie van onderstand (armoede) hebbende te Garijp". Bij laatste woonplaats staat: altijd reizende. Er zijn bij haar geen papieren gevonden. Door de burgemeester ondertekend.

In januari 1851 komt er van de gemeente Zwolle een declaratie binnen voor transportkosten voor Akke Jans Hemrika . Zij was veroordeeld voor bedelarij en moest overgebracht worden naar de kolonie Ommerschans. Wegens "ongesteldheid" volgens het bijgevoegde geneeskundige attest, was ze niet in staat te voet daarheen te reizen. Het gaat om een bedrag van f.5,40. Zwolle stuurt dit naar de grietman van Bergummerdam, omdat Akke daar domicilie van onderstand heeft. De arts verklaart dat Akke Jans Hemmerika niet in staat is te voet te reizen. Op 31-12-1850 wordt Akke in een wagen met twee paarden bespannen, bezorgd in Ommeschans.

Bijgevoegd is een inlichtingenformulier, ondertekend door de burgemeester van Zwolle op 31-12-1850.Haar naam is nu Hemmerika. De geboorteplaats is nog steeds Garijp en als leeftijd staat er 48. Op het formulier van 1847 stond 47....De doopkerk was de gereformeerde kerk te Garijp. Het trouwjaar is nu 1820, dat was in het vorige formulier 1819. Er staat dat ze altijd in Bergummerdaam heeft gewoond. Als moeder staat nu Ytje Willekes Boonstra.

Bij dit alles vraag je je af, waarom niemand van de familie haar hielp? Twee jaar later overlijdt ze..

Wil Schackmann was zo vriendelijk naar haar in het archief van Assen te zoeken. Ze bleek in Ommerschans ingeschreven te staan als Himmeriks. Het geboortejaar klopte niet, want er stond 1802. Data kloppen vaak niet bij inschrijvingen van bedelaars.

Bron: Drents archief, toegang 0137.01 (archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans), inv.nr. 435.

Ze is gereformeerd en op 31-12-1850 uit Zwolle gekomen. Lengte: 1.6 / aangezigt: ovaal / kleur haar : blond / oogen: blaauw / neus : krom / mond : ordinair / kin : rond / merkbare teekenen : mismaakt gezigt. Akke heeft domicilie van onderstand in Bergum en gaat op 21-7-1851 naar Veenhuizen en wordt daar ontslagen op 23-7-1851. Het kan ook 27 of 29 juli zijn geweest, maar dat is door de doorhalingen niet te lezen. Een half jaar later overlijdt ze.

Een fraaie beschrijving: een ordinaire mond, een kromme neus en een mismaakt gezicht!

De heer Schelte de Beer meldde nog op17-1-2008 dat Akke niet in het bevolkingsregister van Tietjerksteradeel voor komt. Haar moeder overlijdt in 1849 en het eerste bevolkingsregister is van 1849. Daarin staat de moeder niet vermeld en zo weten we ook niet of Akke bij haar moeder inwoonde.Wel komt haar broer Sytze Jans in 1849 voor. Die gegevens zet ik bij zijn gezin.

Het register van ingekomen en uitgegane missives van het Armbestuur van Bergum brengt wat licht in de duisternis. De armvoogd Haisma van Bergum verzoekt in een brief van 29-2-1848 het gemeentebestuur het volgende: "Bij dezen hebben wij de eer UEd, Achtb. te doen toekomen eene som van fl. 16,90, met verzoek dit bedrag aan het gemeentebestuur van Nieuwleusen te willen overmaken tot voldoening van de doorhetselve ten behoeve van Akke Jans Hemrica verstrekte onderhoudskosten volgens bijgaande declaratie die wij gequiteerd terug verwachten."

Dus is Akke op haar zwerftochten in Nieuwleusen geweest en hebben ze daar geld aan haar moeten besteden ( armenzorg) en dat declareren ze bij Bergum, waar ze vandaan komt.Nieuwleusen is niet ver van Zwolle (Overijssel), waar ze in 1850 wordt opgepakt.Had ze daar familie??

In het brievenboek van het armbestuur is ook een brief van de heer Haisma van 5-6-1851 aan de gemeente. "dat de persone van Akke Jans Hemrika op onze kosten, doch zoveel mogelijk op de minst kostbare wijze naar herwaarts kan worden vervoerd." (In juli 1851 gaat ze van Ommerschans naar Veenhuizen)
Akke trouwde, 19 jaar oud, op 07-02-1818 in Bergummerdam met Sake Hendriks van Akker, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Akke en Sake: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Sake is arbeider en woont in Bergum. Zijn moeder leeft nog en woont in Bergum. Sake heeft voldaan aan de Nationale Militie. Akke is zonder beroep en woont in Garijp. Haar ouders leven nog en wonen in Garijp. Haar vader is winkelier.De afkondigingen waren zonder oppositie op de vierde zondag van januari en op de eerste zondag van februari voor het Grietenijhuis. Telkens om 12 uur.
Getuigen: Thomas Temmes Hoekstra, 60 en timmerman/ Andries Egberts Zijlstra, 38 en koopman/ Sijmon Wigertjes de Vries, 46 en slagter/ Popke Popkes Vriezema, 48 en executair.
De moeder van de bruidegom tekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven. Akke tekent als Hemrika.
Sake is geboren in 12-1791 in Bergum, zoon van Hendrik Sakes van Akker en Trijntje Egberts. Sake is overleden op 25-10-1825 in Groningen, 33 jaar oud.
53 Sytse Jans Hemrica is geboren op 26-12-1800 in Garijp, zoon van Jan Sytses Hemrica (zie 40) en Ytje Eelkes Boonstra. Hij is gedoopt op 11-01-1801 in Garijp.
Notitie bij de geboorte van Sytse: Geboren op Tweede Kerstdag.
Sytse is overleden op 06-09-1862 in Garijp (Tietjerksteradeel), 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sytse: Hij overleed om 11.00 uur in huis nr. 102 in Garijp.
Notitie bij Sytse: Hij woonde in het schip op nr. 132 te Garijp.Letterlijk op een schip dus (na 1856). Daarvoor op Garijp 94 e, later vernummerd tot Garijp 136. In 1849 zie je Yttje niet in het gezin wonen. Wel een broer van Ymkje: Geert Jans van der Heide (1814-Suameer), arbeider en een kostganger: Pieter Sjoerds Zwerver (1829-Alkmaar), schippersknecht. Daarna boerenknecht bij de familie Hoogstins. Voordat hij bij de Hemrica’s kwam, woonachtig bij de familie Inia en boer Bosma.

Kinderen ( 1849): Jan is schippersknecht bij schipper Jacob van der Veen te Garijp en vertrekt in januari 1856. Auke is stalknecht en vertrekt in mei 1851 naar Hardegarijp. Eelke is nog zonder beroep en vertrekt in mei 1855 als boerenknecht bij Hendrik Kooistra. Wijger is schoolleerling. Na 1856 op het schip: Auke en Wijger wonen nog thuis en Geert Jans van der Heide ook. Auke is nu matroos en Wijger is schippersknecht. Geert is arbeider.

In het archief van Bergum is een brief van 21-2-1829, nr 23, waarin de permanente commissie van het Amorilisatie Syndicaat uit Leeuwarden schrijft aan de grietman van Tietjerksteradeel. Er is nog achterstallig geld te innen van eigendommen, renten etc. De personen komen uit Tietjerksteradeel, maar er is niet bekend of ze nog leven en waar ze wonen. Tietjerksteradeel moet ze opsporen en/ of papieren laten zien. Er wordt een S.J. Hemrica uit Garijp genoemd. Het zou Sytse Jans kunnen zijn.Samen met ene heer E. Meijer is hij maar liefst f.52,40 schuldig aan achterstallige huishuur.

Er zou ook J.S. kunnen staan en dan komen Jacob Sytses Hemrica (1756-1793)) en Jan Sytses Hemrica (1758-1829) in aanmerking. Ook zij woonden in Garijp.

Wegens gebrek aan lengte wordt Sytse vrijgesteld van militaire dienst.
Beroep:
arbeider (1826)
Sytse trouwde, 25 jaar oud, op 05-08-1826 in Tietjerksteradeel met Ymkje Jans van der Heide, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytse en Ymkje: Van de huwelijksakte heb ik een kopie. Zowel Sytse Jans als zijn vader Jan Sytses waren arbeider in Garijp. Ymkje Jans van der Heide was schoonmaakster in Suameer. Getuige bij het huwelijk was o.a. haar schoonbroeder Hendrik Pieter Elzinga. De proclamaties van het huwelijk waren op de vierde en vijfde zondag van de maand juli in 1826. Ik heb ook een kopie vande aangifte van hun zoon Eelke Sytses Hemrica. Getuigen waren de arbeiders Baron en Bouma.

Sytse and his father are workmen in Garijp. He is the ancestor of me (Bert Hemrika) and of the Canadian part of the family. Ymkje was a cleaning-woman in Suameer.

Sytse en Ymkje zijn te arm om de bruiloft te betalen. Getuigen daarvoor zijn Petrus Pieters Elsinga (25) en Hendrik Pieters Elsinga (22), schoenmakers in Garijp. Sytse and Imkje were too poor to pay for the wedding.

Voor Ymkje wordt er een akte van bekendheid opgesteld wat betreft haar geboorte. De precieze datum is niet bekend!
Ymkje is geboren in 08-1802 in Suameer, dochter van Jan Aukes van der Heide en Femkje (Tjimkjen) Wiegers Westra. Ymkje is overleden op 27-10-1881 in Garijp, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ymkje: Overleed om 1900 uur.
Notitie bij Ymkje: In 1863 was ze arbeidster.Tussen 17-11-1864 en 5-7-1865 vertrok ze naar Tzum (Franekerdeel). Ze woonde tussen 1870 en 1879 op het schip te Garijp met haar zuster Trijntje. Tot haar overlijden woonde ze in huis nr. 186 en 213a met haar broer Geert Jan te Garijp.
Beroep:
schoonmaakster (1826)
Kinderen van Sytse en Ymkje:
1 Jan Sytses Hemrica, geboren op 27-01-1827 in Garijp. Volgt 68.
2 Auke Sytses Hemrica, geboren op 03-06-1828 in Garijp. Volgt 69.
3 Yttje Sytzes Hemrica, geboren op 02-03-1830 in Garijp. Volgt 70.
4 Eelke Sytzes Hemrica, geboren op 22-12-1832 in Garijp. Volgt 71.
5 Wijger Sytses Hemrika, geboren op 30-09-1837 in Garijp. Volgt 72.
eelkejans1806.jpg
14 eelkejans1806
54 Eelke Jans Hemrica (afb. 14) is geboren op 05-12-1806 in Oostermeer, zoon van Jan Sytses Hemrica (zie 40) en Ytje Eelkes Boonstra. Hij is gedoopt op 04-01-1807 in Garijp.
Notitie bij de geboorte van Eelke: Bij zijn doop staat: de ouders zijn echtelieden wonend in het schip.Lodewijk, de broer van Napoleon, wordt koning van Nederland.
Eelke is overleden op 08-04-1855 in Suameer ( Tietjerksteradeel), 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eelke: Het was toen Pasen.
Notitie bij Eelke: Hij was wolkammer/linnenwever.

In het archief van Bergum (nr 31) is er een nominatieve staat (staat van benoeming) der niet ingeschrevenen, vrijwilligers, lotelingen en plaatsvervangers. Nationale Militie 1826. Ze zijn in dienst getreden, met aanwijzing der korpsen. Eelke heeft 23 als lotingsnummer. Hij komt bij de achtste afdeling.....Zijn beroep is greinweversknecht. Grein was een stof, oorspronkelijk zijde, later ook wol. Als geboorteplaats staat hier Oostermeer in Tietjerksteradeel. Kanton 9. (Ik had Rottevalle) Als laatste verblijfplaats wordt Grotegast in Groningen genoemd. Zijn vader is hier arbeider.

Ook is er in het archief van Bergum een brief van 15-4-1856 over grondbelasting. (nr 23/ Extract uit het resolutieboek van het College van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland.)

Eelke Jans heeft verlenging van vrijstelling van grondbelasting voor een perceel te Oostermeer aangevraagd. Hij had die vrijstelling in 1840 gekregen, omdat de bedoeling was de grond te ontginnen en er bouwland van te maken. Er zou ook een woonhuis op komen. In deze brief wordt gesteld dat het perceel gewoon weiland is, met zelfs nog een stuk heide erbij.In 1854 was er al een briefwisseling. De aanvraag wordt met zeer ambtelijke en juridische taal afgewezen. Deze brief dateert van na de dood van Eelke Jans. Er staat wel in de brief dat de belanghebbende op de hoogte gebracht moet worden....

Er is ook nog een brief bijgevoegd van 12-11-1855, waarin de namen genoemd worden van alle aanvragers, o.a. Eelke Jans Hemrica, arbeider te Suameer, wegens het perceel, gemeente Oostermeer, sectie E, nr 284, groot 3 bunder 21 roeden 60 ellen, waarvan 30 roeden te ontginnen en aan te leggen tot bouwland en tuin, met stichting van een woonhuis op die gronden. Andere aanvragers zijn: Jan Jacobs Riedstra, landbouwer te Rijperkerk;uitzen Franciscus Antonides, landbouwer te Bergum; Doeije Martens van der Wal, arbeider te Suameer; Cornelis Johannes de Jong te Oostermeer en de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Bergum. De aanvragen van Riedstra, Antonides en Van der Wal worden toegekend, maar Eelke Jans moet wachten op nadere bestudering van zijn aanvraag.
Eelke trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1830 in Tietjerksteradeel met Roelofke Jacobs (eerst: Roeltje) Noordstra, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Roelofke: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Hierin staat Hemrika en niet Hemrica. Waarschijnlijk een foutje. Eelke is wolkammer te Suameer en zijn moeder leeft nog en is arbeidster te Garijp. Hij heeft voldaan aan de Nationale Militie. Roeltje is arbeidster in Suameer en haar ouders zijn overleden. Ook haar grootouders zijn overleden. Op de tweede en de derde zondag van april waren de afkondigingen van het huwelijk zonder oppositie.
getuigen: Brigt (?) Harmens Slotegraaff, linnenwever, 30/ Anne Folkes Fennema, veenschepper, 21/ Klaas Sjoukes Elzinga, huisman (boer), 41/ Lammert Sjoerds van Dam, schoenmaker, 53.
De bruid ondertekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.
Roelofke is geboren op 17-11-1802 in Drachten, dochter van Jacob Alberts Noordstra en Wijtske Roels Kooistra. Zij is gedoopt op 21-11-1802 in Drachten. Roelofke is overleden op 08-01-1885 in Suameer, 82 jaar oud.
Kinderen van Eelke en Roelofke:
1 Jan Eelkes Hemrica, geboren op 28-10-1830 in Suameer. Volgt 73.
2 Wijtske Eelkes Hemrica, geboren op 26-08-1833 in Suameer. Volgt 74.
3 Jacob Eelkes Hemrica, geboren op 07-10-1836 in Suameer. Volgt 75.
4 Sijtse Eelkes Hemrica, geboren op 01-12-1839 in Suameer. Volgt 76.
5 IJtje Eelkes Hemrica, geboren op 24-09-1843 in Suameer. Volgt 77.
55 Froukje Pieters Hemrica is geboren op 25-04-1786 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Pieter Annes Hemrica (zie 42) en Aafke Sytzes. Zij is gedoopt op 04-06-1786 in Vrouwenparochie. Froukje is overleden op 14-05-1830 in St Annaparochie, 44 jaar oud.
Notitie bij Froukje: Op 13-7-1830 heeft notaris O.B.Oeberius te St Annaparochie een verkoop ten sterfhuize van Froukje om haar inboedel te verkopen: dieren, gereedschappen etc.( 1 vos ruinpaard-4 melkkoeien- 1 kalf- 3 melkschapen- 5 hoenders en een haan- 1 hooiwagen- 1 bolderwagen- 1 ploeg- 1 aardkar- 1 egge- 1 varkenstrog- 1 karn- "onderscheidene grote en kleinere appel- en bessekorven- kerseladders- en meer andere hofkers- bouw- en koemelkersgereedschappen. Ook paardetuig, jagtgeweren, een mesthoop, een partij spek, takkebossen en ander hout. Voorts meubelen en huisgeraden, als bedden met toebehoren, 1 kabinet, 2 klokken, 2 spiegels, tafels, stoelen, tin- en koper- en ijzerwerk, porelein- en aardegoederen en hetgeen verder zal worden geveild. De verkoping is op een half jaar crediet."
Froukje:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 23-09-1815 in St Annaparochie met Yef Tammes Hoekstra, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Froukje en Yef: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Yef is guardenier en woont in St Annaparochie. Zijn ouders zijn overleden. Froukje (er staat in de akte Vrouwkje) is dienstmaagd en haar ouders leven in Vrouwenparochie. Op 27 augustus en op 3 september waren zonder verhindering de afkondigingen van het huwelijk voor "het huis der gemeenten". Telkens om 11 uur.
getuigen: Jan Dirks van den Ploeg, 42 en timmerman/ Cornelis Okkes Wagenaar, 34 en guardenier/ Anne Okkes Wagenaar, 45 en Klaas Jans Leep, 39. Allebei stokersknechten. Froukje tekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.
Yef is geboren in 1765, zoon van \ Tamme Yefes en \ Fokeltje Anskes. Hij is gedoopt op 29-12-1765 in St Annaparochie. Yef is overleden op 11-01-1824 in St Annaparochie, 58 of 59 jaar oud. Hij is begraven op 11-01-1824 in St Annaparochie.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 17-06-1827 in Het Bildt met Pieter Pieters Bokma, 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Froukje en Pieter: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Pieter is guardenier en woont in St Annaparochie. Zijn ouders zijn overleden. Hij is weduwnaar van Trijntje Aukes Oostringa. Froukje is guardeniersche en woont in St Annaparochie. Zij is weduwe van Yef Tammes Hoekstra. Haar moeder leeft nog en is zonder beroep. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder verhindering voor de hoofddeur van het Grietenijhuis op 29 april en op 7 mei , telkensom 11 uur.
Getuigen: Johannes Geerts Santhuizen, 58 en agent van Policie/ Souke Jans Schat, 53 en bode/ Willem Ket, 34 en klerk/ Oebele Braunius Oeberins,24 en klerk. Froukje en haar moeder tekenen niet, want zij kunnen niet schrijven.
Pieter is geboren op 17-04-1774 in St Annaparochie, zoon van \ Pieter Jans en \ Janke Pieters. Hij is gedoopt op 15-05-1774 in St Annaparochie. Pieter is overleden op 12-04-1837 in St Annaparochie, 62 jaar oud. Pieter is weduwnaar van Trijntje Aukes Oostringa (1779-1822).
56 Anne Pieters Hemrica is geboren op 08-01-1792 in Vrouwenparochie, zoon van Pieter Annes Hemrica (zie 42) en Aafke Sytzes. Hij is gedoopt op 26-02-1792 in Vrouwenparochie. Anne is overleden op 09-06-1864 in Britsum (Leeuwarderadeel), 72 jaar oud. Anne trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1819 in Leeuwarderadeel met Janke Sjoerds Wagenaar, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anne en Janke: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: daarin staat Hemrika en geen Hemrica. Foutje? Ja, want verderop in de akte staat Hemrica. Anne is boerenknecht te Stiens en zijn ouders leven nog in Vrouwbuurt. Janke is dienstmeid te Stiens en ook haar ouders leven nog in Stiens. De afkondigingen van het huwelijk waren op 2 en 9 mei zonder verhindering. Er wordt een hoofdstuk voorgelezen uit het Burgerlijk Wetboek over de rechten en de plichten van de echtelieden.
Getuigen: een executair ( Sijne Jans Fonk,65) en een secretaris (Mr. Jentje Cats Epeuszoon, 26 ) en verder de beide vaders. De bruid ondertekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.
De Hemrica’s tekenen verschillend: Anne met Hemrijca en zijn vader Pieter met Hemmereca.
Janke is geboren op 11-05-1795 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Sjoerd Jacobs Wagenaar en Lijsbeth Jans Klinkert. Zij is gedoopt op 07-06-1795 in Stiens. Janke is overleden op 09-02-1849 in Britsum, 53 jaar oud.
Kinderen van Anne en Janke:
1 Lijsbert Annes Hemrica, geboren op 17-11-1820 in Vrouwenparochie. Volgt 78.
2 Aafke Annes Hemrica, geboren op 01-10-1822 in Vrouwenparochie. Volgt 79.
3 Berber Annes Hemrica, geboren op 03-04-1825 in Vrouwenparochie. Berber is overleden op 27-04-1841 in Britsum, 16 jaar oud.
57 Sytze Pieters Hemrica is geboren op 28-03-1794 in St Annaparochie, zoon van Pieter Annes Hemrica (zie 42) en Aafke Sytzes. Hij is gedoopt op 13-04-1794 in St Annaparochie. Sytze is overleden op 20-10-1860 in Vrouwenparochie, 66 jaar oud.
Notitie bij Sytze: Bij de volkstelling van 1829 in Leeuwarderadeel is er sprake van Sytze Pieters Hemrica, 35 jaar, die gardenier is. Zijn adres is Stiens, huisnummer 38.
Sytze:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1823 in Het Bildt met Antje Wybes Koopmans, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytze en Antje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Sijtze is arbeider en woont in Vrouwenparochie. In de akte staat dat hij daar ook geboren is. In deze aktestaat Hemrika, maar in de akte van zijn tweede huwelijk staat weer Hemrica. Zijn ouders wonen in Vrouwenparochie. Antje heeft geen beroep en woont in Vrouwenparochie, evenals haar ouders. De afkondigingen van het huwelijk waren op 27 april en 4 mei zonder verhindering.
Getuigen: een aantal beambten: Everhardus van Loon, 61 en secretaris/ Johannes Geerts Santhuizen, 54 en "policie bediende"/ Sjande Zelles Visser,64 en bode/ Jan Everhardus van Loon, 28 en notaris. Zij wonen allemaalin St Anna parochie.
Sytze ondertekent niet, want hij heeft nooit leren schrijven.
Antje is geboren in 1796 in Vrouwenparochie, dochter van Wybe Wybes Koopmans en Engeltje Pieters. Zij is gedoopt op 03-04-1796 in Vrouwenparochie. Antje is overleden op 23-09-1824 in Vrouwenparochie, 27 of 28 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 28-05-1829 in Leeuwarderadeel met Aafke Lubberts Dijkstra, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytze en Aafke: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Sytze woont in Stiens en is gardenier. Hij is weduwnaar van Antje Wybes Koopmans. Zijn vader is overledenen zijn moeder is werkvrouw in St Annaparochie. Aafke is arbeidster en woont in Stiens. Haar ouders zijn overleden, evenals haar grootouders. De afkondigingen van het huwelijk waren op 17 en 24 mei zonder verhindering.Het zesde hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek over de rechten en de plichten van echtelieden is voorgelezen.
Getuigen: allemaal beambten: een secretaris (Mr Jentje Cats Epeuszoon, 35), een klerk (Gerhardus du Pon, 27), een executair ( Sijne Jans Fonk, 75) en een veldwachter ( Sijne Jans Fonk, 65).
De bruid en de bruidegom en diens moeder ondertekenen niet, want zij hebben nooit leren schrijven.
Aafke is geboren op 05-03-1798 in Stiens, dochter van Lubbert Jacobs Dijkstra en Trijntje Tjommer. Zij is gedoopt op 08-04-1798 in Stiens. Aafke is overleden op 26-03-1871 in Stiens, 73 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Aafke:
1 Pieter Sytses Hemrica, geboren op 05-06-1830 in Stiens. Volgt 80.
2 Trijntje Sytses Hemrica, geboren op 15-01-1833 in Stiens. Volgt 81.
3 Lubbert Sytses Hemrica, geboren op 15-10-1835 in Stiens. Volgt 82.
4 Aafke Sytses Hemrica, geboren op 10-11-1838 in Stiens. Volgt 83.
58 Dirkie (Dirkje ) Jacobs Hemrica is geboren op 24-01-1795 in Beetgum, dochter van Jacob Annes Hemrica (zie 44) en Jetske Jelles Dijkstra. Zij is gedoopt op 09-11-1796 in Beetgum. Dirkie is overleden op 14-02-1871 in Beetgum, 76 jaar oud. Dirkie trouwde, 20 jaar oud, op 28-10-1815 in Menaldum (Menaldumadeel) met Lieuwe Gerrits van der Plaats, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkie en Lieuwe: De familienaam van de bruid staat niet in de akte, wel bij haar vader, Jacob Annes Hemrica.
Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Lieuwe woont in Beetgum. Dirkie Jacobs (inderdaad zonder de familienaam) woont in Beetgum. Haar vader leeft nog en bij hem staat wel Hemrica. Hij woont in Beetgum.De afkondigingen van het huwelijk waren op de derde en vierde zondag van oktober zonder verhindering. Telkens om 11 uur.
Getuigen: Terk Gerrits van der Plaats, 22 en broer van de bruidegom./ Jacob Annes Hemrica, 51 en vader van de bruid./ Minne Minnes de Vries (?),36 en Dackle Pieters de Boer, 44.
Dirkij tekent wel met Hemrica.
Lieuwe is geboren op 31-03-1792 in Beetgum, zoon van Gerrit Jans van der Plaats en Hoke Lieuwes de Graaf. Lieuwe is overleden op 12-07-1857 in Beetgum, 65 jaar oud.
Notitie bij Lieuwe: Lieuwe Gerrits was gardenier.
59 Trijntje Jacobs Hemrica is geboren op 05-09-1797 in Beetgum, dochter van Jacob Annes Hemrica (zie 44) en Jetske Jelles Dijkstra. Zij is gedoopt op 09-11-1797 in Beetgum. Trijntje is overleden op 29-05-1873 in Beetgum, 75 jaar oud. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 26-01-1817 in Menaldumadeel met Ferk (Freerk( Gerrits van der Plaats, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Ferk: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Ferk is guardenier en woont in Beetgum. Zijn vader is overleden en zijn moeder woont in Beetgum. Trijntje woont in Beetgum en haar vader leeft nog en is daar guardenier. de afkondigingen van het huwelijk waren op de tweede en op de derde zondag van januari zonder verhindering. Telkens om 11 uur voor de hoofddeur van het Grietenijhuis.
Getuigen: Jan Gerrits van der Plaats, 26 en Lieuwe Gerrits van der Plaats, 24, allebei guardeniers en broeders van de bruidegom./ Doekele Pieters de Boer, 45 en huisman (boer)/ Gosse Rienks Bouma, 45 en guardenier.De laatste twee zijn ooms van de bruid.
Ferk is geboren op 21-02-1793 in Beetgum, zoon van Gerrit Jans van der Plaats en Hoke Lieuwes de Graaf. Hij is gedoopt op 12-05-1793 in Beetgum. Ferk is overleden op 10-11-1847 in Beetgum, 54 jaar oud.
Notitie bij Ferk: Hij was arbeider. In 1838 was hij kastelein in Beetgum.
60 Antje Jacobs Hemrica is geboren op 10-09-1799 in Beetgum, dochter van Jacob Annes Hemrica (zie 44) en Jetske Jelles Dijkstra. Zij is gedoopt op 08-12-1799 in Beetgum.
Notitie bij de geboorte van Antje: In Noord-Holland is er een inval van Engelse en Russusche troepen. De inval mislukt.In 1795 was de Bataafse Republiek opgericht en was de Franse overheersing een feit.
Antje is overleden op 04-05-1861 in Beetgum, 61 jaar oud. Antje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-06-1820 in Menaldumadeel met Alle Thomas Dijkstra, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Alle: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Alle is boerenknecht en hij woont in Beetgum. Zijn moeder leeft nog, is zonder beroep en woont in Beetgum.Antje is zonder beroep en woont in Beetgum. Haar vader leeft nog en is guardenier te Beetgum. Haar moeder is overleden. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder verhindering op de derde en vierde zondag van mei voor de hoofddeur van het Grietenijhuis. Telkens om 12 uur.
Getuigen: Meindert Tomas Dijkstra, 34, guardenier en broer van de bruidegom./ Gerben Johannes Gerritsma, 23, boerenknecht en een goede vriend./ Lieuwe Gerrits van der Plaats, 25, guardenier en Terk Gerrits van der Plaats, 27 en guardenier. De laatste twee zijn zwagers van de bruid.
Alle is geboren op 11-12-1790 in Beetgum, zoon van Tomas Meinderts Dijkstra en Antje Foppes Fopma. Hij is gedoopt op 16-01-1791 in Beetgum. Alle is overleden op 04-06-1836 in Beetgum, 45 jaar oud. Hij is begraven op 04-06-1836 in Beetgum.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 31-03-1841 in Menaldumadeel met Wybe Jacobs Gosliga, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Wybe: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Wybe is guardenier en woont in Beetgum. Zijn moeder leeft nog en is guardeniersche in Beetgum. Antje is guardeniersche en woont in Beetgum. Haar ouders zijn overleden. Zij is weduwe van Alle Tomas Dijkstra. De afkondigingen van het huwelijk waren op14 en 21 maart zonder verhindering
getuigen: Klaas Jacobs Gosliga, 37 en guardenier en Andries Jacobs Gosliga, 26 en guardenier. Allebei broers van de bruidegom./ Lieuwe Gerrits van der Plaats, 49, guardenier en zwager van de bruid./ Bauke Hoogterp,47 en klerk.
Wybe is geboren op 01-05-1807 in Engelum (Menaldumadeel), zoon van Jacob Wybes Gosliga en Jeltje Klazes. Hij is gedoopt op 24-05-1807 in Engelum. Wybe is overleden op 30-08-1862 in Beetgum, 55 jaar oud.
61 Anne Jacobs Hemrica is geboren op 27-08-1802 in Beetgum, zoon van Jacob Annes Hemrica (zie 44) en Jetske Jelles Dijkstra. Hij is gedoopt op 26-02-1803 in Beetgum. Anne is overleden op 05-08-1859 in Beetgum, 56 jaar oud.
Notitie bij Anne: Volgens een lijst van de heer Paasman, ook bekend van zijn onderzoek naar Friese soldaten in het leger van Napoleon, heeft Anne deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1830-1831, o.a. de Tiendaagse Veldtocht. Eerste afdeling, tweede bataljon, derde compagnie.

Leeuwarder Courant: op 18-11-1836 biedt Anne Jacobs 200 uitmuntende vlasschoven aan te Beetgumermolen en op 19-11-1842 wordt er een perceel Greidland te koop aangeboden dat door Anne Jacobs is gehuurd tot St Petri 1848 voor 35,25 per jaar. De notaris is Wiersma te Leeuwarden en het land is aan de Langestraat, genaamd het Boschje, kadastraal sectie B, no 328, 74 roede-70 el. Later is er sprake van een bod van 430,- Op 4-1-1843 biedt Anne Jacobs zelf een huis en greidland te huur aan voor 5 jaar. Gelegen in de Hamering via notaris P.Steensma te Minnertsga. Ook in 1847, 1849, 1851 en 1856 zijn er transacties. Meestal via notaris Wiersma uit Leeuwarden.
Anne trouwde, 37 jaar oud, op 04-12-1839 in Menaldumadeel met Aaltje Ales Smits, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anne en Aaltje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Anne is gardenier en woont in Beetgum. Zijn ouders zijn overleden. Aaltje is dienstmeid en woont in Beetgum. Haar vader is overleden en haar moeder is arbeidster in Beetgum. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op 24 november en op 1 december.
getuigen: Bauke Hoogterp, 45 en klerk/ Sipke Klazes van der Meij, 34 en herbergier/ Lammert Willems Lautenbach, 24 en timmerknecht/ Wopke Cornelis Smits, 36 en timmerknecht. Niemand is familie van het bruidspaar. ("zijnde de getuigen niet bemaatschapt" .)
Aaltje is geboren op 02-12-1817 in Engelum, dochter van Ale Klazes Smits en Maaike Thomas Dijkstra. Aaltje is overleden op 05-03-1900 in Beetgum, 82 jaar oud.
Kinderen van Anne en Aaltje:
1 Jetske Annes Hemrica, geboren op 22-05-1840 in Beetgum.
Notitie bij de geboorte van Jetske: Herziening van de grondwet door afscheiding van BelgiŽ.
Jetske is overleden op 17-03-1909 in Beetgum, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jetske: Toen ze stierf, was ze ongehuwd.
2 Maaike Annes Hemrica, geboren op 02-01-1842 in Beetgum. Maaike is overleden op 09-12-1907 in Berlikum (Menaldumadeel), 65 jaar oud.
Notitie bij Maaike: Was ongehuwd.
3 Jacob Annes Hemrica, geboren op 13-01-1844 in Beetgum. Volgt 84.
4 Akke Annes Hemrica, geboren op 06-03-1846 in Beetgum. Volgt 85.
5 Jeltje Annes Hemrica, geboren op 12-12-1848 in Beetgum.
Notitie bij de geboorte van Jeltje: Nieuwe grondwet Thorbecke. De ministers moeten verantwoording afleggen aan het parlement en de koning wordt onschendbaar.
Jeltje is overleden op 18-12-1851 in Beetgum, 3 jaar oud.
6 Aaltje Annes Hemrica, geboren op 23-01-1851 in Beetgum. Volgt 86.
7 Jelle Annes Hemrica, geboren op 10-12-1853 in Beetgum. Jelle is overleden op 03-11-1881 in Beetgum, 27 jaar oud.
Notitie bij Jelle: Hij overleed op 27-jarige leeftijd en was ongehuwd.
8 Ale Annes Hemrica, geboren op 31-05-1856 in Beetgum. Ale is overleden op 19-03-1902 in Groningen, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ale: Toen hij overleed, was hij ongehuwd en hij was arbeider.
62 Pietje Jacobs Hemrica is geboren op 04-05-1805 in Beetgum, dochter van Jacob Annes Hemrica (zie 44) en Jetske Jelles Dijkstra. Zij is gedoopt op 09-11-1805 in Beetgum. Pietje is overleden op 18-01-1859 in Beetgum, 53 jaar oud. Pietje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1830 in Menaldumadeel met Anne Andries Noteboom, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pietje en Anne: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Anne is boerenknecht en woont in Menaldum. Zijn moeder leeft nog en is arbeidster in Engelum. Pietje is dienstmeid en woont in Menaldum. Haar ouders zijn overleden. De afkondigingen waren op de vierde zondag van april en op de eerste zondag van mei zonder verhindering voor de hoofddeur van het Grietenijhuis.
Getuigen: Gerben Sjoerds Ferwerda, 71 en guardenier en goede vriend vande gehuwden./ Geert Hendriks van der Hogt, 23, zonder beroep en neef vande bruid./ Pieter Minne de Vries, 60 en arbeider/ Minne Pieters de Vries, 30 en boerenknecht. De laatste twee zijn goede vrienden van de gehuwden.
De bruid ondertekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.
Anne is geboren op 26-10-1799 in Engelum, zoon van Andries Jans Noteboom en Antje Annes van der Hogt. Hij is gedoopt op 24-11-1799 in Engelum. Anne is overleden op 10-06-1847 in Engelum, 47 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 14-08-1850 in Menaldumadeel met Jan Gatzes Hiemstra, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pietje en Jan: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jan is kuiper en woont in Beetgum. Zijn vader leeft nog en woont in Deinum. Jan is weduwnaar van Tietje Jans Smits. Pietje is Gaardeniersche en woont in Engelum. Haar ouders zijn overleden en zij is weduwe van Anne Andries Noteboom. De afkondigingen van het huwelijk waren op 28 juli en op 4 augustus zonder stuiting.
Getuigen: Augustus Goctuis van Dalsen Fontein, 38 en secretaris/ Christiaan Michiel de Vries, 44 en veldwachter/ Jarig Gerrits Lunselaar, 64 en veldwachter/ Sijmon Feddema, 50 en schrijver. De bruid ondertekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.
Jan is geboren in 1798 in Deinum, zoon van Gatse Klaases en Sijtje Jans. Jan is overleden op 04-02-1867 in Beetgum, 68 of 69 jaar oud.
63 Aaltie van Belkum is geboren op 04-10-1802 in Leeuwarden, dochter van Broer van Belkum en Marieke/ Maria Hemrica (zie 48). Zij is gedoopt op 26-10-1802 in Leeuwarden. Aaltie is overleden op 28-08-1852 in Leeuwarden, 49 jaar oud.
Notitie bij Aaltie: Zij was dienstmeid in 1825. In 1850 was zij schoolonderwijzeres en in 1852 was ze zonder beroep. Dit alles in Leeuwarden.
Aaltie trouwde, 22 jaar oud, op 26-06-1825 in Leeuwarden met Jacob Hazelhoff, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltie en Jacob: Bron voor huwelijk en gegevens Jacob Hazelhoff is de kroniek van het geslacht Hazelhoff.

De vader van Jacob is aanwezig en verleent toestemming. Broer van Belkum, kolonist en arbeider in de kolonie Frederiksoord (gemeente Vledder), verleent toestemming bij akte, 1 april verleden voor notaris Stephanus Jacobus van Roijen te Vledder. Maria Hemrica is overleden.

Jacob trekt bij de loting voor de Nationale Militie in 1822 nr 159, wordt opgeroepen, maar stelt een nummerverwisselaar. Zijn signalement luidt: ovaal gezicht, rond voorhoofd, gewone ogen en mond, grote neus, ronde kin, bruine haren en wenkbrauwen.

Het echtpaar krijgt 4 kinderen en het vierde kind wordt4 weken na de dood van Jacob geboren.
Jacob is geboren op 19-09-1803 in Leeuwarden. Jacob is overleden op 01-03-1832 in Den Helder, 28 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij was broodbakker van 1822-1827 te Leeuwarden. Hij was vrijwillig sergeant-majoor bij het derde bataljon, eerste afdeling Mobiele Vriesche Schutterij , garnizoen Den Helder.
64 Henderina van Belkum is geboren op 26-03-1804 in Leeuwarden, dochter van Broer van Belkum en Marieke/ Maria Hemrica (zie 48). Zij is gedoopt op 02-05-1804 in Leeuwarden. Henderina is overleden. Henderina trouwde, 31 jaar oud, op 20-01-1836 in Rotterdam met Cornelius Groenendijk, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henderina en Cornelius: Bij zijn huwelijk was hij hofmeester bij de Stoom Rhijn Vaart. Hij woonde toen in Rotterdam. Henderina is zonder beroep. Haar vader is kolonist en haar moeder is overleden. Haar vader heeft schriftelijk toestemming gegeven.
Cornelius is geboren op 21-07-1805 in Rotterdam, zoon van Cornelius Groenendijk en Maria Theresia Weemel. Cornelius is overleden.
Notitie bij Cornelius: Hij heeft voldaan aan de Nationale Nilitie en daar staat als beroep: goudsmid (1835) Bron: Huwelijkse bijlagen. (t/m 1852 op de site van het gemeentearchief van Rotterdam.) Er staat ook dat hij enig kind is en bruin haar en blauwe ogen heeft. Zijn nummer was 516. Lengte: 1 el, 5 palm en 9 duim.
65 Zytze Sieuwert Hemrica van Belkum is geboren op 30-12-1807 in Leeuwarden, zoon van Broer van Belkum en Marieke/ Maria Hemrica (zie 48). Hij is gedoopt op 24-01-1808 in Leeuwarden. Zytze is overleden op 08-08-1839 in Leeuwarden, 31 jaar oud.
Notitie bij Zytze: Hij noemde zich ook Zytze Sieuwert/ Sievert Hemrica van Belkum. Op 16-1-1835 koopt hij een huis in Leeuwarden en is hij pruikmaker(bij de Put, J249) . In die koopakte staat hij als Zytze Zieviet Hemrica van Belkum. Hij koopt het huis van Johanna Graffek, weduwe van Gerardus Reppenhorst. De koopakte: notaris J. Alberda te Leeuwarden, invoernr 078026 repertoire nr 16.

Bij de kolonie staat hij als Jitze en is hij op 7-11-1829 ontslagen.
Zytze trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1835 in Leeuwarden met Carolina Plet, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Zytze en Carolina: Bij dit huwelijk woont zijn vader in Frederiksoord en is zijn moeder overleden.
Carolina is geboren in 1812, dochter van Willem Plet en Anna Ros. Carolina is overleden op 23-07-1900 in Leeuwarden, 87 of 88 jaar oud. Carolina trouwde later op 23-08-1843 in Leeuwarden met Gjalt Roelofs Visser (ovl. vůůr 1844). Carolina trouwde later op 13-11-1844 in Leeuwarden met Hebbe Lubberts.
Notitie bij Carolina: Zij was schoolhouderes.
Kinderen van Zytze en Carolina:
1 Maria van Belkum, geboren op 27-03-1836 in Leeuwarden. Volgt 87.
2 Anna van Belkum, geboren in 1839 in Leeuwarden. Anna is overleden.
66 Sytske van Belkum is geboren op 05-01-1812 in Leeuwarden, dochter van Broer van Belkum en Marieke/ Maria Hemrica (zie 48). Zij is gedoopt op 02-02-1812 in Leeuwarden. Sytske is overleden.
Notitie bij Sytske: Bij de kolonie staat zij als Jitske en is zij op 1-5-1831 ontslagen. Voor haar huwelijk werkte ze als dienstbode in Gouda bij Jan Hendrik Haentjes,controleur van de scheepsmeters. Voor 4-1-1837 was zij vanuit Leeuwarden naar Gouda gekomen.

Vredesgerecht minuut-vonnissen civiele zaken Gouda 1837 inventarisnummer 2, blz 231: Jan Hendrik Haentjes eist betaling van f. 3,50 van Sitske van Belkum, het restant van de haar voorgeschoten reis- en vrachtkosten voor haar overkomst uit Leeuwarden. Volgens Jan moest ze die kosten terugbetalen als ze ontslag zou nemen zonder 3 maanden opzegtermijn. De eis werd afgewezen. Sitske moest onder ede verklaren dat restitutie niet was overeengekomen. Haar jaarloon was f. 40,- en een godspenning van f.2,- (bron: Groene Hartarchieven)

Als weduwe van Hendrik Willemse van der Laan heeft ze in het gezin van haar dochter Maria gewoond en later in het gezin van de pijpmaker Arnoldus Abbema. Beide gezinnen woonden in de Lombardsteeg te Gouda. In 1863 is Sitske werkster.
Sytske:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 11-12-1839 in Gouda met Hendrikus Andrufs, 23 of 24 jaar oud. Hendrikus is geboren in 1815 in Rotterdam, zoon van Hendrikus Andrufs en Elisabeth Waf. Hendrikus is overleden vůůr 1860, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Hij was barbier.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 22-02-1860 met Hendrik Willemse Laan van der, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytske en Hendrik: Bij zijn huwelijk is hij touwspinner. Hij is weduwnaar van Jacoba Goes.
Hendrik is geboren in 1813 in Gouda, zoon van Nicolaas Laan van der en Clazina Ijsselsteijn. Hendrik is overleden.
Kinderen van Sytske en Hendrikus:
1 Hendrica Andrufs, geboren op 20-04-1840 in Gouda. Hendrica is overleden.
2 Maria Andrufs, geboren op 20-04-1843 in Gouda. Maria is overleden.
3 Hendrikus Andrufs, geboren op 05-09-1845 in Gouda. Hendrikus is overleden.
67 Jitske Dirks Zandstra is geboren in 1810, dochter van Durk Popes Zandstra en Trijntje Jacobs Hemrica (zie 49). Jitske is overleden. Jitske trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 05-06-1830 in Tietjerksteradeel met Kornelis Jan Dijkstra.
Notitie bij het huwelijk van Jitske en Kornelis: Bij haar huwelijk is Jitske 20 jaar oud.
Kornelis is overleden.
68 Jan Sytses Hemrica is geboren op 27-01-1827 in Garijp, zoon van Sytse Jans Hemrica (zie 53) en Ymkje Jans van der Heide. Jan is overleden op 14-05-1892 in Leeuwarden, 65 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan was visser. Op 11 juli 1873 werd er nog een baby dood geboren, ook in Leeuwarden.
Bij de registratie van hoofdbewoners in Leeuwarden in 1872 is er sprake van J.S. Hemrica, die visser is. Vijverbuurt, De Polle. Wijkletter en huisnummer: M252b

In 1879 werd Jan in hoger beroep vrijgesproken van visserijovertreding samen met Hartog de Bruin en Diemer Span.

Op 20-1-1869 moest hij voorkomen voor vissen met verboden vistuig. Toegangsnr 18-03; inventarisnummer 41 en rol nr 4581. Ook staat erbij: feitelijk verzet tegen een ambtenaar.
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 26-01-1856 in Leeuwarden met Antje Postmus, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Antje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jan is matroos en woont in Garijp. Zijn ouders leven nog en wonen in Garijp. Zijn vader is aanwezig en heeft ook de toestemming van zijn moeder mee. (die was ziek?) Antje heeft geen beroep, haar ouders leven nog en wonen in Leeuwarden. Ze zijn aanwezig. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder verhindering op de tweede en derde zondag om 12 uur in Leeuwarden en in Tietjerksteradeel.
De getuigen zijn allemaal van de secretarie van Leeuwarden: Wijbe van Nus, 39/ Ismael Bruining, 56/ Joachemus Wijnants, 48. Deze drie zijn beambten. Verder is er ook de stadsbode: Johan Coenraad Schrijver, 48.
Iedereen tekent, behalve de moeder van de bruid, die nooit heeft leren schrijven.

Na hun huwelijk gingen zij in gaan wonen bij schoonvader Postmus op de Oosterkade nr. 52. Daarna woonden zij op het schip. Ze verhuisden verder naar de Korenmeteresgloppe 78, woonden in de Kapelsteeg 5 en later bij Trijntje Postmus weer op de Oosterkade nr. 52. Als laatste woonden zij op de Nieuwekade A78.
Antje is geboren op 01-03-1835 in Leeuwarden, dochter van Coenraad Postmus en Eibertje Plantenga. Antje is overleden op 23-01-1914 in Leeuwarden, 78 jaar oud.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Ymkje Jans Hemrica, geboren op 06-11-1860 in Leeuwarden. Ymkje is overleden.
2 IJbeltje Jans Hemrica, geboren op 13-01-1862 in Leeuwarden. Volgt 88.
3 Sytze Jans Hemrica, geboren op 27-12-1862 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Sytze: De slavernij wordt officieel afgeschaft in Amerika.
Sytze is overleden op 07-06-1863 in Leeuwarden, 5 maanden oud.
1320757592.jpg
15 1320757592
4 Sytze Jans Hemrica (afb. 15), geboren op 17-01-1864 in Leeuwarden. Sytze is overleden op 13-04-1899 in Atjeh, 35 jaar oud.
Notitie bij Sytze: Bron: het stamboek voor onderofficieren en manschappen die naar Oost-IndiŽ vertrokken. In dit geval op 7-4-1888 met het stoomschip "Zeeland" uit Rotterdam. Aankomst op 19-5-1888 in Batavia. Dit stamboek is te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag.
Op 12-5-1884 deed Sytze zijn intrede in het leger als loteling van de lichting 1884 uit Leeuwarden. Op 15-9-1885 kreeg hij groot verlof en daarvan was hij terug op 17-6-1887. Op 16-7-1887 was er weer groot verlof.
Op 25-2-1888 wordt hij aangenomen als soldaat van het korps Torpedisten en tekende hij een verbintenis voor 6 jaar voor de koloniale troepen. Kennelijk is die verbintenis later verlengd, maar dat stond niet in de aantekeningen. Zijn stamboeknummer was 32717 (= suppletienummer), waaronder hij in het stamboek te vinden is.) en zijn algemene IndiŽnummer was 26725. Zijn persoonlijke nummer was 1726. De verbintenis ging in op het moment van inscheping. Hij kreeg f.300,-
Zijn signalement: breed voorhoofd, ronde kin, gewone neus, blond haar, grijze ogen en een tatouage op de linkerhand. Hij was 1.77. Hij had geringe aderspatten in de linker kniekuil. (spataderen dus).
Op 13-4-1899 sneuvelt hij als fuselier te Padang Tidjť (Ik heb een plaatsje gevonden met de naam Padangtiji) door een bajonetsteek en blijft er voor zijn ouders f. 53,91 over en die wordt uitgekeerd op 10-8-1900. Er staat dat zijn ouders al eerder naar zijn gezondheid/ lot hadden geÔnformeerd.
Er wordt nog verwezen naar een Atjeh-dossier van 7-6-1899. In 1898 was de bekende J.B. van Heutz gouverneur van Atjeh geworden!
Via het maritiem museum in Rotterdam vond ik stoomschip Zeeland. Dit werd in 1877 gebouwd in Engeland: op de werf van Raylton Dixon and Co te Middlesborough. Het schip heette toen "Wyberton" In 1881 kwam het naar Nederland en voer 10 jaar voor de N.V. Stoomvaart Maatschappij Rotterdam van Wim Ruys en Zonen en John Sheriff Hill. Daarna is het schip teruggegaan naar Engeland, weer onder de naam Wyberton. Het schip had toen verschillende eigenaren. Op 17 februari 1901 verging het ten westen van Zanthe. (Volgens mij is dat Zakinthos, een Grieks eiland.)
(Mogelijk hulpmiddel: Stoomschepen van Wim Ruys en Zonen en de Stoombootrederij "Rotterdamse Lloyd"" etc. -Stegro- 2004, Stegoreeks nr 3- ISBN 90-808002-2-8. )
5 Coenraad Jans Hemrica, geboren op 23-03-1865 in Leeuwarden. Coenraad is overleden op 08-11-1949 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij Coenraad: Hij werd voor 2 jaar in een tehuis voor jongens geplaatst, maar liep daar altijd weg. Waarom hij daar heen moest, is niet bekend. Hij is nooit getrouwd en zwierf altijd rond. Hij nam wel vaak werk aan bij een boer. Toch zag hij er altijd goed verzorgd uit. Een echte heer met goede manieren! Te vinden in het bevolkingsregister van Dordrecht (1917-1938)

Op 30-7-1941 meldt Coenraad (76 jaar) bij de politie van Amsterdam dat hij in de laatste maanden al zijn distributiebescheiden heeft verkocht aan hem onbekende personen. Nu kan hij worden opgenomen in het Gemeentelijk Verzorgingshuis voor ouden van dagen, wanneer hij de bescheiden heeft. Er betaat goede hoop dat de Distributiedienst hem andere bescheiden geeft en daarom geeft de politie hem een rapport mee voor het Verzorgingshuis, ook in verband met zijn toestand. Hij is z.v.w. (zonder verblijf-woning?)
6 Auke Jans Hemrica, geboren op 26-04-1866 in Leeuwarden. Auke is overleden op 02-05-1900 in Leeuwarden, 34 jaar oud.
Notitie bij Auke: Hij werkte bij een bakker en is nooit getrouwd. Hij ging samenwonen met een jonge weduwe met kinderen en samen hadden ze ook kinderen.
7 Pieter Jans Hemrica, geboren op 20-07-1867 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Marx publiceert Das Kapital.
Pieter is overleden op 14-09-1867 in Leeuwarden, 1 maand oud.
8 Pieter Jans Hemrica, geboren op 29-08-1868 in Leeuwarden. Pieter is overleden op 10-07-1869 in Leeuwarden, 10 maanden oud.
9 Jan Jans Hemrica, geboren op 17-02-1870 in Leeuwarden. Jan is overleden op 09-09-1949 in Leeuwarden, 79 jaar oud.
Notitie bij Jan: Op zijn persoonskaart staat als beroep: arbeider en later: zonder. Volgens die kaart is hij nooit getrouwd. In 1946 woont hij op een woonschip in Leeuwarden en later in de Haniasteeg.
10 Ymkje Jans Hemrica, geboren op 29-04-1871 in Leeuwarden. Volgt 89.
11 Levenloos Hemrica, geboren op 11-06-1873 in Leeuwarden. Levenloos is overleden op 11-06-1873 in Leeuwarden, geen dag oud.
12 IJsbrand Hemrica, geboren op 07-07-1874 in Leeuwarden. IJsbrand is overleden op 07-04-1958 in Voorst, 83 jaar oud.
Notitie bij IJsbrand: Volgens zijn persoonskaart was hij nooit getrouwd. Er staan heel veel adressen, oa Haniasteeg 7 (Leeuwarden), waar ook zijn broer Jan woonde. In 1946 woont hij op een woonschip, net als zijn broer Jan. Er staan ook adressen buiten Friesland: in Apeldoorn en in Hengelo. Hij woont 2 keer in Hengelo in de Regelinklaan 3, waarschijnlijk bij familie.

Leeuwarder Courant: op 9-12-1937 staat er een verslag van een rechtszaak in. Een los arbeider te Leeuwarden werd door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Getuige is IJ.Hemrika. Dit zou IJsbrand kunnen zijn. Die meldde dat de verdachte hem aanviel en dat hij dat ook al een week eerder had gedaan met een blikschaar. Het ging om dezelfde dame. De verdachte beweerde dat IJsbrand hem en zijn vrouw steeds uitschold. Verder zei hij dat zijn broer had geslagen.

Op 5-10-1937 is het vervolg: de rechter vraagt nog of er geen onenigheid was over een zekere publieke vrouw. IJsbrand ontkent dit. Ook een andere getuige, de heer A.Boschma, die ook aan de Bollensteeg woont, waar de mishandeling op 25 juli plaats vond, bevestigt dat beide broers Hemrika mishandeld hebben. De beide broers hadden de hele nacht plezier gemaakt en Hemrika mishandeld, toen die "in den ochtend buitenkwam." IJsbrand woonde in 1937 in de Bollensteeg. De verdachte blijkt al zes keer veroordeeld te zijn en krijgt dus 2 weken gevangenisstraf.
13 Wieger Hemrica, geboren op 23-03-1876 in Leeuwarden. Wieger is overleden op 09-08-1876 in Leeuwarden, 4 maanden oud.
14 Wieger Hemrica, geboren op 24-07-1882 in Leeuwarden. Volgt 90.
69 Auke Sytses Hemrica is geboren op 03-06-1828 in Garijp, zoon van Sytse Jans Hemrica (zie 53) en Ymkje Jans van der Heide. Auke is overleden op 27-02-1900 in Garijp, 71 jaar oud.
Notitie bij Auke: Hij was arbeider en matroos en woonde in 1894 in Garijp. Hij werd uitgeloot voor de Nationale Militie met lotnummer 73.Later op 16-1-1896 is hij bij de notaris om zijn zoon Johannes te vertegenwoordigen, die dan 20 is. Johannes heeft voor de Nationale Militie het nummer 125 geloot en dat is waarschijnlijk niet dienstplichtig. Voor de N.V. Algemeene Nederlandsche Militie-Verzekering-Maatschappij neemt Auke nu voor zijn zoon het nummer over van Jan Cornelis Kooistra met nummer 11. Als dat nummer wordt opgeroepen zal Johannes Hemrica de dienstplicht vervullen. Dat levert geld op: 225 gulden! 35 gulden is al ontvangen en de rest komt pas als Johannes echt op nummer 11 heeft gediend. Als hijzelf wordt opgeroepen, gaat het feest niet door. Het document heet "Acte van nummerwisseling" en is behandeld door notaris Henri Jacob Siereveld te Leeuwarden. Ik heb een kopie van die akte, mede ondertekend door Johannes Aukes Hemrica.

In het archief van Bergum ( nr 260) is er een verzoek om inlichtingen van de officier van Leeuwarden aan de burgemeester van Garijp over Auke Sijtses Hemrica, arbeider; Riemer Engberts Roorda, arbeider; Hans Jacobs Stelwagen, wagenmakersknecht; Rienk Sjoerds...., arbeider en Jacob Jans Stelwagen, wagenmakersknecht. Alle mannen wonen in Garijp en hebben zich schuldig gemaakt aan vernielingen. Op 17 -4-1875 zijn ze veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en f. 25,- boete. Er is nu een verzoek om gratie en daarom wil de officier van justitie achtergronden.

Het antwoord is van 14-5-1875 en is ongunstig voor de veroordeelden. Riemer Engberts Roorda staat zzer ongunstig bekend: die heeft al eens een gevangenisstraf van 5 jaar gehad! Jacob Jans Stelwagen heeft zich herhaaldelijk verzet tegen de politie en die beklaagde zich over hem. De andere drie staan niet dusdanig slecht bekend. Wel waren er al eerder vernielingen in Garijp, maar door onvolledig bewijs voor hun schuld werden ze van rechtsvervolging ontslagen. Dus aanleiding voor gratie/ strafvermindering is er niet. Gewoon het vonnis handhaven!

Er was een rechtszaak waarin Auke werd vrijgesproken van mishandeling van de agent Houtman. Drie getuigen verklaarden hem schuldig en drie onschuldig. Volgens Auke was hij zondagmiddag om 1 uur naar bed gegaan en er om 4 uur ’s ochtends uitgekomen om naar zijn werk te gaan. Hij was daarvoor met zijn meisje op de kermis geweest en had toen teveel gedronken.
Auke trouwde, 35 jaar oud, op 12-12-1863 in Tietjerksteradeel met Pietje Jans van Minnen, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Auke en Pietje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Auke is arbeider en woont in Garijp. Zijn vader is overleden en zijn moeder woont in Garijp en is arbeidster. Pietje is zonder beroep en haar ouders wonen in Oostermeer. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op 29 november en 6 december.
Getuigen: Dirk Falkena, 36 en klerk/ Andries Jager, 27 en klerk/ Johannes Pietersen, 35 en veldwachter/ Sipke Sinning, 54 en schoenmaker.

Auke is a workman and Pietje has no work. His father is dead and his mother lives in Garijp and is a working-woman.
Pietje is geboren op 12-05-1839 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), dochter van Jan Johannes van Minnen en Tjitske Rinzes Hoyinga. Pietje is overleden op 26-04-1926 in Drachten, 86 jaar oud.
Kinderen van Auke en Pietje:
1 Tjitske Aukes Hemrica, geboren op 10-11-1864 in Garijp. Volgt 91.
2 Ymkje Aukes Hemrica, geboren op 13-09-1866 in Garijp. Volgt 92.
3 Jan Aukes Hemrica, geboren op 13-04-1868 in Garijp. Volgt 93.
4 Sytze Aukes Hemrica, geboren op 27-07-1870 in Garijp. Volgt 94.
5 Johannes Aukes Hemrica, geboren op 17-03-1873 in Garijp. Johannes is overleden op 25-07-1876 in Garijp, 3 jaar oud.
6 Eelkje Aukes Hemrica, geboren op 19-02-1875 in Garijp. Eelkje is overleden op 17-10-1875 in Garijp, 7 maanden oud.
7 Johannes Aukes Hemrica, geboren op 04-09-1876 in Garijp. Volgt 95.
8 Eelkje Aukes Hemrica, geboren op 06-05-1878 in Garijp. Eelkje is overleden op 21-04-1882 in Garijp, 3 jaar oud.
9 Rinze Aukes Hemrica, geboren op 06-11-1879 in Garijp.
Notitie bij de geboorte van Rinze: Thomas Edison vindt de gloeilamp uit. Pim Muller richt de Haarlemsche Football Club op.
Rinze is overleden op 20-04-1882 in Garijp, 2 jaar oud.
10 Wieger Aukes Hemrica, geboren op 31-07-1881 in Garijp. Wieger is overleden op 10-04-1882 in Garijp, 8 maanden oud.
11 Eelkje Aukes Hemrica, geboren op 26-08-1887 in Garijp. Volgt 96.
70 Yttje Sytzes Hemrica is geboren op 02-03-1830 in Garijp, dochter van Sytse Jans Hemrica (zie 53) en Ymkje Jans van der Heide. Yttje is overleden op 27-07-1900 in Groningen, 70 jaar oud. Yttje trouwde, 21 jaar oud, op 24-05-1851 in Tietjerksteradeel met Geert Beins Boonstra, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Yttje en Geert: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Geert is timmerknecht en woont in Bergum. Zijn moeder leeft nog en is arbeidster in Bergum. Yttje is dienstmeid en woont in Garijp. Haar ouders zijn arbeiders in Garijp. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op 11 en 18 mei.
Getuigen: Folke Coenradi, 53 en agent van Policie/ Sjoerd Westra, 52 en veldwachter/ Sipke Sinning, 41 en schoenmaker/Sytze Westerbaan Fennema,23 en klerk.
De moeders van het bruidspaar ondertekenen niet, want zij hebben nooit leren schrijven.
Yttje tekent met Hemrika en haar vader met Hemrica. In de akte staat Hemrica.
Geert is geboren op 01-07-1822 in Bergum, zoon van Bein Durks Boonstra en Aukjen Gerrits Oosterwal. Geert is overleden op 22-03-1874 in Vierhuizen, 51 jaar oud.
Kind van Yttje en Geert:
1 Jan Geerts Boonstra, geboren op 20-01-1859 in Bergum. Volgt 97.
hebeltje_huisma2.jpg
16 Hebeltje Huisma2
71 Eelke Sytzes Hemrica is geboren op 22-12-1832 in Garijp, zoon van Sytse Jans Hemrica (zie 53) en Ymkje Jans van der Heide. Eelke is overleden op 05-11-1874 in Drachten (Smallingerland), 41 jaar oud.
Notitie bij Eelke: Huwelijkse bijlagen: hij heeft bij de Nationale Militie het nummer 43 geloot bij de loting van 1851. Hij heeft 5 jaar gediend: vijfde regiment infanterie.
Beroep:
landbouwer
Eelke trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1861 in Opsterland met Hebeltje Johannes Huisma (afb. 16), 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd (overlijden echtgenote).
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Hebeltje: Bron: kopie van huwelijksakte: Eelke was boerenknecht en woonde in Ureterp. Zijn ouders zijn erbij: Sytse Jans Hemrica en Ymkje Jans van der Heide, beide arbeiders in Garijp, waar ze ook wonen. Hebeltje is dienstmeid en haar ouders zijn overleden. Haar ouders waren boeren te Otterterp. Wel aanwezig zijn de voogd en de toeziend voogd van Hebeltje: Anne BouwesFaber, grofsmid uit Beetsterzwaag en Auke Gerts Huisma, boer in Otterterp. Hij is waarschijnlijk een broer van haar vader en dus een oom. Ze is 21 en wordt beschreven als minderjarig. De afkondigingen van het huwelijk waren op de zondagen 28 april en 15 mei, zonder stuiting. Allerlei aktes moesten worden overlegd, o.a. geboorteakten en een certificaat van voldoening aan de militie. Getuigen waren drie veldwachters: Albert TijmensLeutz 30, Pieter Doekes Zijlstra ( 33) en Siebren de Jong (49). Ook getuige was een ambtenaar van de secretarie: Hedde Jochums Beetsma (64). Dezelfde Siebren de Jong, een veldwachter, was ook al getuige bij de geboorte-aangifte van Uilke Pieters Zwerver in 1858.
Ik heb ook een kopie van de gezinskaart van dit echtpaar dat in Drachtenging wonen. Die kaart toont dat ze in maart 1872 (?) bij een familie Boonstra worden bijgeschreven: ene Popke Hendriks Boonstra woont daar met drie zonen. Daar komt dus de familie Hemrica (nog met een c) even bij met hun 5 kinderen. Hoewel: de familie Boonstra is doorgestreept, dus waarschijnlijk namen de Hemrica’s het huis over. Johannes Hemrica is het zesde kind en verschijnt op 26 april 1872 ( zijn geboortedatum) en Engeltje als zevende kind op 23 oktober 1873, 13 dagen na haar geboorte. Vanaf mei 1879 verschijnt er een familie de Vries met drie kinderen en zijn de Hemrica’s weer doorgestreept. Misschien zijn die Boonstra’s wel familie. Ene Geert Beins Boonstra was in 1851 getrouwd met Yttje Sytzes Hemrica en veel eerder was Ytje Eelkes Boonstra in 1793 getrouwd met Jan Sytses Hemrica.
Als beroep van Eelke Sytzes staat arbeider vermeld. Deze kaart is van Noord-Drachten.

Het echtpaar krijgt een akte van onvermogen: ze zijn te arm om de bruiloft te betalen! They are too poor to pay for the wedding! Getuigen: Tjeerk van Wallinga en Siebren de Jong, veldwachters.
Hebeltje is geboren op 08-10-1839 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), dochter van Johannes Gerks Huisma en Trijntje Jurjens Jager.
Notitie bij de geboorte van Hebeltje: Ik heb een kopie van haar geboorte-aangifte. Vader Johannes Gertz Huismadoet de aangifte en is dan 32 en landbouwer van beroep te Oostermeer. Zijn vrouw, Trijntje Jurjens Jager is dan 35. Twee onleesbare getuigen tekenen ook: de een landbouwer en de andere boerenzoon.
Hebeltje is overleden op 20-08-1925 in Leeuwarden, 85 jaar oud.
Notitie bij Hebeltje: Ik heb een foto met Sietze Eelkes Hemrika en zijn moeder Hebeltje Hemrika-Huisma, die toen 80 werd. Ook zijn broers en zussen staan erop: Iemkje,Trijntje, Jimke, Ietje,Engeltje en Johannes. Hebeltje kwam uit een gezin met 7 kinderen. Haar moeder stierf toen ze 6 jaar was.

Volgens haar achterkleindochter, Cecile ter Borgh-Stam, is Ietje Hemrika, de wat kleine vrouw rechts bovenaan. Let op de onverschrokken blik in de ogen.
Kinderen van Eelke en Hebeltje:
1 Iemkje Eelkes Hemrika, geboren op 12-08-1862 in Drachten. Volgt 98.
2 Trijntje Eelkes Hemrika, geboren op 22-05-1864 in Drachten. Volgt 99.
3 Sietze Eelkes Hemrika, geboren op 03-08-1866 in Drachten. Volgt 100.
4 Jinke Eelkes Hemrika, geboren op 06-10-1868 in Drachten. Volgt 101.
5 Ietje Eelkes Hemrika, geboren op 29-11-1870 in Drachten. Volgt 102.
6 Johannes Eelkes Hemrika, geboren op 26-03-1872 in Nijenga (Smallingerland). Volgt 103.
7 Engeltje Eelkes Hemrica, geboren op 10-10-1873 in Drachten. Volgt 104.
72 Wijger Sytses Hemrika is geboren op 30-09-1837 in Garijp, zoon van Sytse Jans Hemrica (zie 53) en Ymkje Jans van der Heide. Wijger is overleden op 21-06-1892 in Utrecht, 54 jaar oud.
Notitie bij Wijger: In 1877 was hij arbeider.
Wijger trouwde, 36 jaar oud, op 25-07-1874 in Ulrum (Gro) met Aaltje Ferwerda, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijger en Aaltje: Er werd een kind gewettigd, dus erkend.
Ik heb een kopie van de huwelijksakte, die zeer slecht te lezen is. Wieger is van beroep polderwerker en woont in Vierhuizen. Zijn vader is dood en zijn moeder woont in Garijp. Aaltje is 18 en heeft geen beroep. Ook zij woont in Vierhuizen. Daarvoor in Groningen. Haar ouders zijn polderwerkers en wonen ook in Vierhuizen. De afkondigingen van het huwelijk warenop 5 en 12 juli in Groningen en op 12 en 19 juli in Ulrum. de bruidegom heeft voldaan aan de Nationale Militie. Het echtpaar erkent een kind, genaamd Aaltje (?) dat op 10 juli 1874 geboren is.
Getuigen: Fake Meinsma, 55. Johannes Visser, 52. A. van der Giezen, Andries van der Giezen, 23. Alle vier polderwerkers te Vierhuizen.
De ouders van Aaltje tekenen niet, want ze kunnen niet schrijven.
Aaltje is geboren op 06-12-1855 in Kropswolde (Hoogezand), dochter van Menke Ferwerda en Aaltje Eliveld. Aaltje is overleden.
Kinderen van Wijger en Aaltje:
1 Aaltje Hemrika, geboren op 10-07-1874 in Vierhuizen. Aaltje is overleden op 09-08-1874 in Vierhuizen, 30 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Bij haar overlijden is Wieger polderwerker.
2 Alida Hemrika, geboren op 19-05-1875 in Hornhuizen (Kloosterburen). Alida is overleden op 23-05-1875 in Hornhuizen (Kloosterburen), 4 dagen oud.
3 Emtje Hemrika, geboren in 08-1876 in Zoutkamp. Emtje is overleden op 25-11-1877 in Groningen, 1 jaar oud.
4 Menno Hemrika, geboren op 19-11-1878 in Groningen. Volgt 105.
5 Sijtse Hemrika, geboren in 1881. Sijtse is overleden op 21-02-1884 in Delfshaven, 2 of 3 jaar oud.
6 Zacharias Hemrika, geboren op 08-03-1883 in Delfshaven (Rotterdam). Volgt 106.
7 Emtje (Imke) Hemrica, geboren op 03-04-1888 in Gorinchem. Volgt 107.
8 Sijtse Hemrika, geboren op 19-01-1891 in Breukelen-Nijenerode. Volgt 108.
9 Wemelientje (Wemel) Hemrika, geboren op 20-03-1893 in Watergraafsmeer. Volgt 109.
73 Jan Eelkes Hemrica is geboren op 28-10-1830 in Suameer, zoon van Eelke Jans Hemrica (zie 54) en Roelofke Jacobs (eerst: Roeltje) Noordstra.
Notitie bij de geboorte van Jan: BelgiŽ verklaart zich onafhankelijk van Nederland.
Jan is overleden op 15-10-1893 in Suameer, 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: Dit gezin kreeg 6 maal een dood geboren kindje: in 1854,1857, 1861, 1863, 1864 en in 1865.
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1853 in Tietjerksteradeel met Trijntje Geerts Jongsma (De Jong?), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Trijntje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jan is boerenknecht en woont in Suameer. Zijn ouders leven nog. Zijn vader is wever en zijn moeder is arbeidster te Suameer. Trijntje staat hier vermeld als Jongsma. Zij is dienstmeid en woont in Bergum. Haar vader leeft nog en is koemelker. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op 1 en 8 mei.
Getuigen: Folke Coenradi, 55 en wijkmeester/ Sipke Sinning, 43 en schoenmaker/ Dirk Tackema, 25 en kantoorbediende/ Pieter Broers Jager, 23 en koopman.
Merkwaardig: in de akte staat jan als Hemrica, maar hij tekent als Hemrika. Zijn vader, Eelke , tekent als Hemrica. Ga er maar aan staan...
Trijntje is geboren op 03-06-1830 in Suameer, dochter van Geert Reinders Jongsma en Trijntje Tjeerds Hiddema. Trijntje is overleden op 14-07-1907 in Suameer, 77 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Ook wel: De Jong
Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Grietje Jans Hemrica, geboren op 27-11-1855 in Suameer. Grietje is overleden op 28-11-1855 in Suameer, 1 dag oud.
2 Grietje Jans Hemrica, geboren op 12-09-1858 in Suameer. Volgt 110.
74 Wijtske Eelkes Hemrica is geboren op 26-08-1833 in Suameer, dochter van Eelke Jans Hemrica (zie 54) en Roelofke Jacobs (eerst: Roeltje) Noordstra. Wijtske is overleden op 07-10-1911 in Nijega, 78 jaar oud. Wijtske trouwde, 20 jaar oud, op 24-03-1854 in Smallingerland met Lieuwe Gjalts van der Lei, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijtske en Lieuwe: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Lieuwe is boer (van boerenbedrijf) en hij woont in Nijega, evnals zijn vader, die ook landbouwer is. Wijtske is is ook "van boerenbedrijf" en woont in Suameer, evenals haar ouders, die arbeiders zijn. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op 12 en 19 maart in Tietjerksteradeel en in Smallingerland voorde hoofdeur van de gemeentehuizen. Lieuwe heeft voldaan aan de NationaleMilitie.
Getuigen: Jan Wiegers Veenstra, 25/ Oeds Gerbens de Vries, 36. Allebei veldwachters. Roelof Feddes Huisman, 31 en Halbe Aukes van der Kuip, 27. Allebei klerken .
De moeder van de bruid tekent niet, want ze heeft nooit leren schrijven.
Lieuwe is geboren op 18-12-1819 in Nijega, zoon van Gjalt Lieuwes van der Lei en Hiltje Reinders Jongsma. Lieuwe is overleden op 13-08-1890 in Nijega, 70 jaar oud.
Notitie bij Lieuwe: Hij was boer.
75 Jacob Eelkes Hemrica is geboren op 07-10-1836 in Suameer, zoon van Eelke Jans Hemrica (zie 54) en Roelofke Jacobs (eerst: Roeltje) Noordstra. Jacob is overleden op 03-04-1892 in Suameer, 55 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij was boerenknecht, arbeider/ boendermaker.

In het archief van Bergum is een brief van J.E. Hemrica (nr 245), waarin hij de gemeente Bergum verzoekt het geld voor 9 dagen klokken luiden te betalen. Het luiden was voor de overleden koningin.Die koningin was koningin Sophie, de echtgenote van koning Willem III. Hij schrijft de brief op 19-10-1877 en tekent met J.E.Hemrika, arbeider te Suameer. Op 8-12-1877 doen de kerkvoogden hetzelfde verzoek, dus de gemeente betaalde niet snel. J.E. zou ook zijn broer Jan Eelkes Hemrica kunnen zijn die 6 jaar ouder was en ook in Suameer woonde.
Jacob:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1861 in Smallingerland met Richtje Ruurds Posthuma, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Richtje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: in de akte staat Hemrika en zo tekent Jacob ook. Hij is arbeider en woont in Suameer. Zijn moeder leeft nog, is zonder beroep en woont in Suameer. Richtje is zonder beroep en woont in Oudega. Haar ouders leven nog en wonen als landbouwers in Oudega.De afkondigingen van het huwelijk waren op 28 april en 5 mei in Tietjerksteradeel en in Smallingerland, zonder stuiting. Jacob heeft voldaan aande Nationale Militie.
Getuigen: Jacob Mients de Jong, 53 en dienaar van policie/ Klaas Reidsma, 51 en klerk./ Roelof Feddes Huisman, 39 en deurwaarder./ Halne Aukes van der Kuip, 34 en klerk.
Richtje is geboren op 07-09-1836 in Oudega (Smallingerland), dochter van Ruurd Ruurds Posthuma en Aaltje Durks de Vries. Richtje is overleden op 14-10-1871 in Suameer, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 20-02-1875 in Tietjerksteradeel met Eelkje Jans Jongsma, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Eelkje: Eelkje was eerder getrouwd met Jelle Eelkes Boonstra (1837-1873) en had daar drie kinderen van.
Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jacob is boerenknecht en woont inSuameer. Hij is weduwnaar van Richtje Ruurds Posthuma. Zijn moeder woontin Suameer en is zonder beroep. Eelkje is koopvrouw en weduwe en woontin Suameer. Haar ouders zijn arbeiders en wonen in Surhuizum. De afkondigingen van het huwelijk waren op 7 en 14 februari zonder stuiting.
getuigen: Andries Jager( 39) en Johannes Pietersen (46), kantoorbedienden. Johan Christiaan Kalverboer, 33 en dienaar van poliece. Drevis Hendriks Uitterdijk, 64 en visser (?)
Eelkje is geboren op 26-10-1843 in Bergum, dochter van Jan Eits Jongsma en Maaike Tjeerds Hiemstra. Eelkje is overleden op 07-11-1892 in Tietjerksteradeel, 49 jaar oud.
Notitie bij Eelkje: Zij was boerenmeid, koopvrouw.

In het archief van Bergum is een brief(1892, nr 624) van de armvoogden van Suameer d.d. 9-11-1892, dus net na het overlijden van Eelkje.

Na het overlijden van haar man vroeg Eelkje om ondersteuning en kreeg die ook: een weekgeld van f.1,25 tot 10-9-1892. Daarna een verlaging tot 0,60. De reden was dat zij een paar kinderen, die reeds dienden (werkten) weer in huis nam. Eigen inkomsten van die kinderen verlichten de lasten. En: kinderen van bedeelden horen in dienst. De armenvoogden concluderen dat de kinderen het thuis dus beter hebben.De armenvoogden hebben nooit hulp geweigerd: bij haar opname in het Diaconessenhuis gaven zij daar toestemming voor en betaalden f. 19,10. De doktersrekening moet nog komen. De armenvoogden prijzen de kinderen voor de verzorging van hun moeder, maar constateren wel dat verzorging kennelijk financieel mogelijk was: de kinderen namen alle kosten van de begrafenis op zich. Verder wilde Eelkje geen (gratis) kist van het dorp hebben. Over de doden niets dan goeds, maar deze (Eelkje) had op wel wat al te brutale wijze om hulp gevraagd.

Op 29 oktober werd het weekgeld verhoogd tot 0,70, maar toen kregen 3 kinderen opeens nieuwe klompen. De armenvoogden menen dat de kinderen aan de lasten moeten en kunnen bijdragen en geven nog een laatste voorbeeld: de hulp van dokter Kremer werd niet voldoende geacht, dus betaalden zij zelf nog een andere arts.

De vier kinderen van Eelkje waren 4, 9, 13 en 17 jaar. De twee kinderen uit een eerder huwelijk van Jacob Eelkes waren 27 en 29 jaar (in november 1892) Roelofke van 29 was al getrouwd.
Kinderen van Jacob en Richtje:
1 Roelofke Jacobs Hemrica, geboren op 09-11-1861 in Oudega. Roelofke is overleden op 27-01-1862 in Oudega, 2 maanden oud.
2 Roelofke Jacobs Hemrica, geboren op 14-01-1863 in Opeinde (Smallingerland). Volgt 111.
3 Aaltje Jacobs Hemrica, geboren op 10-12-1865 in Suameer. Volgt 112.
4 Eelke Jacobs Hemrica, geboren op 16-02-1870 in Suameer. Eelke is overleden op 20-05-1871 in Suameer, 1 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Eelkje:
5 Maaike Jacobs Hemrica, geboren op 07-11-1875 in Suameer. Volgt 113.
6 Wijtske Jacobs Hemrica, geboren op 13-08-1879 in Suameer. Volgt 114.
7 Eelke Jacobs Hemrica, geboren op 01-09-1883 in Suameer. Volgt 115.
8 Aukje Jacobs Hemrica, geboren op 10-12-1887 in Suameer. Volgt 116.
76 Sijtse Eelkes Hemrica is geboren op 01-12-1839 in Suameer, zoon van Eelke Jans Hemrica (zie 54) en Roelofke Jacobs (eerst: Roeltje) Noordstra.
Notitie bij de geboorte van Sijtse: Uitvinding van het fototoestel en de eerste spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem.
Sijtse is overleden op 25-12-1885 in Suameer, 46 jaar oud.
Notitie bij Sijtse: Er zij drie aktes bij notaris Eilard J.Attema in Drachten: Op 6-4-1875 boedelscheiding Sijtse Eelkes Hemrica van huis, land in Suameer, Nijega.Op 6-1-1868 is hij koper op een veiling bij een scheiding en op 3-6-1868 is er de afgifte van een legaat door de weduwe (?) Nader bekijken dus inhet archief.

Op 18-7- 1872 koopt hij met zwager Lieuwe Gjalts van der Lei land en een huis van zijn moeder Roeltje Noordstra. Ik heb een kopie van het koopcontract. De kopers betalen 300 gulden. Ze mogen de betaling spreiden (met een rente van 4%) , maar moeten in 1875 het laatste deel betalen. De akte is opgesteld door notaris Willem van Blom te Drachten. (nr 55). Sijtse tekent met "Hemrika".
Sijtse trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1867 in Tietjerksteradeel met Uilkjen Wytzes Sietzema, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijtse en Uilkjen: Ik heb een kopie van de huwelijksakte:Sijtse is arbeider en woont in Suameer, evenals zijn moeder die arbeidster is. Uilkjen is zonder beroep en woont in Nijega, evenals haar moeder, die boerin is. Op 24 februari en op 3 maart waren zonder stuiting de afkondigingen van het huwelijk in Tietjerksteradeel en in Smallingerland.
Getuigen: Andries Jager, 31/ Thomas Dreitema, 24. Allebei kantoorbedienden./ Johannes Pietersen, 39 en veldwachter/ Drewes Hendriks Uitterdijk,57 en veldwachter.
Beide moeders tekenen niet, want zij hebben nooit leren schrijven.
Uilkjen is geboren op 24-07-1846 in Nijega, dochter van Wijtze Wopkes Sietzema en Eelkjen Lourens Vissia. Uilkjen is overleden op 17-10-1902 in Garijp, 56 jaar oud.
Kinderen van Sijtse en Uilkjen:
1 Roelfke Sytzes Hemrica, geboren op 19-04-1868 in Suameer. Roelfke is overleden op 11-06-1887 in Suameer, 19 jaar oud.
Notitie bij Roelfke: Was ongehuwd.
2 Wietze Sytzes Hemrica, geboren op 09-01-1870 in Suameer. Wietze is overleden op 07-04-1895 in Suameer, 25 jaar oud.
Notitie bij Wietze: Is nooit getrouwd.
3 Eelkje Sytzes Hemrica, geboren op 09-01-1872 in Suameer. Volgt 117.
4 Eelke Sytzes Hemrica, geboren op 30-08-1874 in Suameer. Volgt 118.
5 Jan Sytzes Hemrica, geboren op 05-02-1877 in Suameer.
Notitie bij de geboorte van Jan: Thomas Edison vindt de phonograaf uit.
Jan is overleden op 25-03-1888 in Suameer, 11 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Was 11 jaar oud.
77 IJtje Eelkes Hemrica is geboren op 24-09-1843 in Suameer, dochter van Eelke Jans Hemrica (zie 54) en Roelofke Jacobs (eerst: Roeltje) Noordstra. IJtje is overleden op 21-10-1913 in Nijega, 70 jaar oud. IJtje trouwde, 19 jaar oud, op 14-05-1863 in Smallingerland met Jan Hanzes Geertsma, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van IJtje en Jan: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jan is boerenknecht en woont in Nijega. Zijn ouders wonen in Suameer en zijn arbeiders. IJtje is dienstmeid, woont volgens de wet in Suameer, maar houdt verblijf in Nijega. Haar vader is overleden en als zijn beroep staat wever vermeld. Haar moeder iszonder beroep en woont in Suameer. Op 3 en 10 mei waren zonder stuitingde afkondigingen van het huwelijk in Smallingerland en in Tietjerksteradeel voor de hoofddeuren van de gemeentehuizen om 12 uur ’s middags. Jan heeft voldaan aan de Nationale Militie.
Getuigen: Jacob Hients de Jong, 55 en dienaar van politie/ Klaas Reidsma, 53 en Halbe van der Kuip, 36 en Kornelis Veenstra, 27. De laatste drie zijn klerken.
De moeder van de bruid tekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.
In de akte staat Hemrika en niet Hemrica!
Jan is geboren op 21-04-1837 in Opeinde (Smallingerland), zoon van Hans Jans Geertsma en Tjitske Jans Welling. Hij is gedoopt op 12-08-1837 in Opeinde. Jan is overleden op 23-10-1909 in Nijega, 72 jaar oud.
Kind van IJtje en Jan:
1 Roelofke Geertsma, geboren op 22-10-1866 in Nijega. Volgt 119.
78 Lijsbert Annes Hemrica is geboren op 17-11-1820 in Vrouwenparochie, dochter van Anne Pieters Hemrica (zie 56) en Janke Sjoerds Wagenaar. Lijsbert is overleden op 12-02-1882 in Britsum, 61 jaar oud. Lijsbert trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1850 in Leeuwarderadeel met Anne Roelofs van der Kuur, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lijsbert en Anne: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Anne is boerenknecht en woont in Britsum. Zijn ouders zijn overleden. Lijsbert is dienstmeid en woont in Corngum. Haar vader is arbeider en woont in Britsum. De afkondigingen van het huwelijk waren op 14 en 21 april zonder stuiting voor de hoofddeur van de gemeente.
Getuigen: Sebelius Noorderbroek, 24 en klerk/ Gerhardus du Pon, 48 en executeur/ Jan Rinzes Dijkstra, 44 en veldwachter/ Rinze Jans van Asperen,47 en veldwachter.
Bruidegom en bruid tekenen niet, want ze hebben nooit leren schrijven.
Anne is geboren op 02-12-1815 in Stiens, zoon van Roelof Luitzens van der Kuur en Johantje Jans Dijkstra. Anne is overleden op 03-12-1874 in Britsum, 59 jaar oud.
extrahemrica.jpg
17 extrahemrica
79 Aafke Annes Hemrica is geboren op 01-10-1822 in Vrouwenparochie, dochter van Anne Pieters Hemrica (zie 56) en Janke Sjoerds Wagenaar. Aafke is overleden op 17-06-1902 in Lekkum (Leeuwarderadeel), 79 jaar oud. Aafke trouwde, 33 jaar oud, op 01-05-1856 in Leeuwarderadeel met Berend Jacobs Extra (afb. 17), 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aafke en Berend: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Berend is boerenknecht en woont in Corngum. Zijn ouders zijn overleden. Aafke is boerendienstmeid en woont in Britsum, evenals haar vader, die arbeider is. De afkondigingen vanhet huwelijk waren op 20 en 27 april zonder stuiting voor de hoofddeur van het gemeentehuis.
Getuigen: Gerhardus du Pon, 54 en hoofdcommies der plaatselijke belastingen./ Hedde Haitzes van der Meulen, 37 en agent van Policie./ Rinze Jans van Asperen, 52 en veldwachter./ Jan Rinzes Dijkstra, 49 en veldwachter.
De bruidegom tekent niet, want hij heeft nooit leren schrijven.

In de advertentie voor het 40-jarig huwelijk staat er Hemrika i.p.v. Hemrica.
Berend is geboren op 19-06-1820 in Stiens, zoon van Jacob Dirks Extra en Trijntje Johannes Prins. Berend is overleden op 23-06-1898 in Lekkum, 78 jaar oud.
80 Pieter Sytses Hemrica is geboren op 05-06-1830 in Stiens, zoon van Sytze Pieters Hemrica (zie 57) en Aafke Lubberts Dijkstra. Pieter is overleden op 19-08-1911 in St Jacobsparochie (Het Bildt), 81 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Dit gezin kreeg op 7 juli 1878 nog een dood geboren kind in St. Jacobsparochie.
Pieter:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 08-05-1862 in Het Bildt met Dirkje Jans Kaper, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Dirkje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Pieter is boerenknecht en woontin St Jacobsparochie. Zijn moeder leeft nog en woont in Stiens. Dirkje woont in St Jacobsparochie, evenals haar moeder. Haar vader is overleden.De afkondigingen van het huwelijk waren op 27 april en op 4 mei, zonder stuiting.
De getuigen zijn allemaal beambten: Sikke Dirks Kuijpers, 30 en secretaris/ Tjeerd Pot, 56 en veldwachter/ Johannes de Jong, 29 en beambte op de scretarie/ Johannes Christiaan Giebel, 36 en veldwachter.
De moeder van de bruid ondertekent niet: zij kan niet schrijven door ongeoefendheid.
Dirkje is geboren op 05-01-1835 in Stiens, dochter van Jan Dirks Kaper en Maartje Jans de Klein. Dirkje is overleden in St Jacobsparochie.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 21-10-1869 in Het Bildt met Aaltje Thijs Post, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Aaltje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Pieter is werkman en is weduwnaarvan Dirkje Kaper. Hij woont in St Jacobsparochie en zijn moeder woont inStiens. Aaltje is zonder beroep en woont in St Jacobsparochie. Haar moeder leeft nog en wel in St Annaparochie. Op 10 en 17 oktober waren de afkondigingen van het huwelijk, zonder stuiting.
De getuigen zijn allemaal beambten: Tjeerd Pot, 64 en veldwachter/ Johannes de Jong, 36 en Albert Bouma, 28, allebei ambtenaren op de secretarie/Johannes Santhuizen, 38 en veldwachter.
De bruid tekent niet, want ze kon niet schrijven door ongeoefendheid.
Aaltje is geboren op 18-08-1839 in St Annaparochie, dochter van Thijs Hendriks Post en Jeltje Jacobs Tuinenga. Aaltje is overleden op 23-09-1878 in St Jacobsparochie, 39 jaar oud.
(3) trouwde, 49 jaar oud, op 06-11-1879 in Het Bildt met Jannigje Dirks Hoekstra, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Jannigje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Pieter is werkman en weduwnaar van Aaltje Post. Jannigje is zonder beroep en woont in St Jacobiparochie.Haar ouders zijn overleden. De afkondigingen van het huwelijk waren op26 oktober en op 2 november, zonder stuiting.
De getuigen zijn allemaal ambtenaren: Hendrik Smid, 30 en secretaris/ Johannes Santhuizen, 48 en veldwachter/ Jan van Loon, 29 en Albert Bouma, 38, allebei ambtenaren op de secretarie.
Jannigje is geboren op 10-03-1842 in St Annaparochie, dochter van Dirk Ijsbrands Hoekstra en Ariaantje Cornelis Slim. Jannigje is overleden op 25-02-1915 in St Annaparochie, 72 jaar oud.
Kind van Pieter en Dirkje:
1 Sytze Pieters Hemrica, geboren op 09-11-1863 in St Jacobsparochie. Volgt 120.
Kind van Pieter en Aaltje:
2 Thijs Pieters Hemrica, geboren op 25-10-1870 in St Jacobsparochie. Volgt 121.
81 Trijntje Sytses Hemrica is geboren op 15-01-1833 in Stiens, dochter van Sytze Pieters Hemrica (zie 57) en Aafke Lubberts Dijkstra.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Wapenstilstand Nederland en BelgiŽ. Uitvinding van het brailleschrift.
Trijntje is overleden op 09-06-1867 in Vrouwenparochie, 34 jaar oud. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1860 in Het Bildt met Klaas Jacobs Ottema, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Klaas: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Klaas is boerenknecht en woont inVrouwenparochie. Zijn ouders zijn overleden. Trijntje is dienstbaar (dienstbode?) en woont in Vrouwenparochie. Ook in dez akte staat Hemrika en niet Hemrica! Haar ouders wonen in Stiens en haar vader is werkman. Op 29 april en op 6 mei waren zonder stuiting de afkondigingen van het huwelijk. De vader van Trijntje is er en geeft zijn toestemming tot dit huwelijk en verkaart dat zijn vrouw dat ook doet.
Getuigen: Sikke Dirks Kuijper, 28 en secretaris/ Tjeerd Pot, 54 en veldwachter/ Johannes de Jong, 27 en Jan Cornelis Borgrink, 31, allebei ambtenaren van de secretarie.
De bruid en haar ouders tekenen niet, want zij hebben nooit leren schrijven.
Klaas is geboren op 29-01-1829 in Vrouwenparochie, zoon van Jacob Ottes Ottema en Richtje Hendriks de Jong. Klaas is overleden op 01-07-1886 in Vrouwenparochie, 57 jaar oud.
82 Lubbert Sytses Hemrica is geboren op 15-10-1835 in Stiens, zoon van Sytze Pieters Hemrica (zie 57) en Aafke Lubberts Dijkstra. Lubbert is overleden op 24-03-1912 in St Annaparochie, 76 jaar oud. Lubbert trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1868 in Het Bildt met Antje Cornelis Borger, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lubbert en Antje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Lubbert is werkman en woont in St Annaparochie. Zijn moeder woont in Stiens. Antje is zonder beroep en woont in St Annaparochie, evenals haar moeder. Op 26 april en op 3 mei waren de afkondigingen van het huwelijk zonder stuiting.
Getuigen: Sikke Dirks Kuijpers, 36 en secretaris/ Tjeerd Pot, 62 en veldwachter/ Johannes de Jong, 35 en Albert Bouma, 26, allebei ambtenaren opde scretarie.
De bruidegom en de bruid tekenen niet, want ze kunnen door ongeoefendheid niet schrijven.
Antje is geboren op 06-12-1836 in St Annaparochie, dochter van Cornelis Jacobs Borger en Trijntje Arjens Wassenaar. Antje is overleden op 29-01-1920 in St Annaparochie, 83 jaar oud.
83 Aafke Sytses Hemrica is geboren op 10-11-1838 in Stiens, dochter van Sytze Pieters Hemrica (zie 57) en Aafke Lubberts Dijkstra.
Notitie bij de geboorte van Aafke: Invoering van het Burgerlijk Wetboek dat de code Napolťon vervangt.
Aafke is overleden op 29-03-1885 in Stiens, 46 jaar oud. Aafke:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1869 in Leeuwarderadeel met Sytze Sakes Holwerda, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aafke en Sytze: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Sytze is boerenknecht en woont in Britsum. Zijn ouders zijn overleden. Aafke is dienstmeid en woont in Stiens. Haar moeder is werkvrouw en woont in Stiens. Op 2 en 9 mei waren de afkondigingen van het huwelijk zonder stuiting voor de hoofdeur van het gemeentehuis.
Getuigen: Gerhardus du Pon, 67 en secretaris/ Gerben Wiemers van der Woude, 65 en veldwachter/ Martinus Johannes Koopman37 en veldwachter/ Jan Aalderink, 26 en klerk.
Bruidegom en bruid tekenen niet, want ze kunnen niet schrijven.
Sytze is geboren op 05-02-1844 in Wanswerd (Ferwerderadeel), zoon van Sake Jans Holwerda en Lienkje Cornelis Bouma. Sytze is overleden op 25-07-1872 in Stiens, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 23-05-1878 in Leeuwarderadeel met Pieter Ales Dekker, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aafke en Pieter: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Pieter is werman en woont in Stiens. Hij is weduwnaar van Tjitske IJtzens Ferwerda. Zijn vader is werkmanen woont in Hallum. Aafke is werkvrouw en woont in Stiens en is weduwe van Sytze Sakes Holwerda. In de akte staat Hemrika en niet Hemrica! Haar ouders zijn overleden. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op 12 en 19 mei voor de hoofdeur van het gemeentehuis.
Getuigen: Isaac Bolman, 47 en secretaris/ Gerhardus du Pon, 76 en beambte op de secretarie/ Martinus Johannes Koopmans, 43 en veldwachter/ Jan Aalderink, 35 en klerk.
De bruid tekent niet, want zij kan niet schrijven.
Pieter is geboren op 08-02-1840 in Vrouwenparochie, zoon van Ale Jans Dekker en Hebeltje Pieters Groenewoud. Pieter is overleden op 25-10-1902 in Hijum (Leeuwarderadeel), 62 jaar oud.
84 Jacob Annes Hemrica is geboren op 13-01-1844 in Beetgum, zoon van Anne Jacobs Hemrica (zie 61) en Aaltje Ales Smits. Jacob is overleden op 20-06-1906 in Beetgum, 62 jaar oud. Jacob trouwde, 34 jaar oud, op 06-06-1878 in Menaldumadeel met Rinske Pieters Dijkstra, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Rinske: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jacob is arbeider en woont in Beetgum, evenals zijn moeder. Rinske is arbeidster en woont in Beetgum, evenals haar moeder die omschreven staat als "Inlandsche kramersche" (vrouwlijke marskramer). De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuitingop 19 en 26 mei.
Getuigen: Fetze van Solkema, 33 en klerk/ Ids van der Ploeg, 49 en klerk./ Johan Christiaan Kalverbeor, 37 en veldwachter/ Jacob Lammerts Dijkstra, 39 en landbouwer. Niemand is familie.
De bruidegom tekent niet, want hij heeft nooit leren schrijven.
Rinske is geboren op 21-02-1845 in Beetgum, dochter van Pieter Rintjes Dijkstra en Akke Ydes Hiemstra. Rinske is overleden op 17-01-1914 in Beetgum, 68 jaar oud.
85 Akke Annes Hemrica is geboren op 06-03-1846 in Beetgum, dochter van Anne Jacobs Hemrica (zie 61) en Aaltje Ales Smits. Akke is overleden op 01-04-1894 in Engelum, 48 jaar oud. Akke trouwde, 31 jaar oud, op 17-05-1877 in Menaldumadeel met Jacob Joostes Smits, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Akke en Jacob: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jacob is arbeider en woont in Marssum, evenals zijn moeder. Akke is dienstmeid en woont in Engelum. Haar moeder woont in Beetgum. De afkondigingen van het huwelijk waren op 6 en 13mei zonder stuiting.
Getuigen: Klaas Jarigs van der Schaaf, 55 en timmerman/ Sietze van Solkema, 32 en klerk/ Ids van der Ploeg, 48 en klerk/ Martinus Uks, 28 en veldwachter. Allemaal geen familie.
Jacob is geboren op 19-03-1846 in Engelum, zoon van Joost Jans Smits en Jantje Sijbrens Zijlstra. Jacob is overleden op 14-02-1902 in Engelum, 55 jaar oud.
langhouthemrica.jpg
18 langhouthemrica
86 Aaltje Annes Hemrica (afb. 18) is geboren op 23-01-1851 in Beetgum, dochter van Anne Jacobs Hemrica (zie 61) en Aaltje Ales Smits.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: In dit jaar wordt de naaimachine uitgevonden.
Aaltje is overleden in 1936 in Hull, Sioux County, Iowa, 84 of 85 jaar oud. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 17-07-1879 in Menaldumadeel met Jan Douwes Langhout, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jan is koopman en woont in Hijlaard. Zijn ouders zijn overleden en hij is weduwnaar van Anna Hessels van den Berg. Aaltje is zonder beroep en woont in Beetgum, evenals haar moeder. De afkondigingen van het huwelijk waren op 6 en 13 juli in Menaldumadeel en in Baarderadeel zonder stuiting.
Getuigen: Fetze van Solkema, 34 en klerk/ Ids van der Ploeg, 50 en klerk/ Johan Christiaan Kalverboer, 38 en veldwachter/ Dirk Lieuwes Dijkstra, 32 en koetsier. Niemand is familie.
De moeder van de bruid tekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.

In mei 1889 emigreerde het echtpaar naar Amerika en arriveren daar op 07-06-1889.
Jan is geboren op 03-05-1842 in Hijlaard (Baarderadeel), zoon van Douwe Hendriks Langhout en Akke Gabes Kuindersma. Jan is overleden op 01-11-1919 in Hull, Sioux County, Iowa, 77 jaar oud. Jan is weduwnaar van Anna Hessel van den Berg (1841-1878), met wie hij trouwde op 12-05-1866 in Baarderadeel.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Anne Langhout, geboren op 07-11-1880 in Hijlaard (Baarderadeel). Anne is overleden op 16-11-1880 in Hijlaard (Baarderadeel), 9 dagen oud.
2 Jeltje (Jennie Evelyn) Langhout, geboren op 28-11-1881 in Hijlaard (Baarderadeel). Volgt 122.
3 Anne (Andrew) Langhout, geboren op 29-02-1884 in Hijlaard (Baarderadeel). Volgt 123.
4 Wypkje (Alma) Langhout, geboren op 29-04-1887 in Hijlaard (Baarderadeel). Volgt 124.
5 Alice Langhout, geboren op 22-01-1891 in USA. Volgt 125.
87 Maria van Belkum is geboren op 27-03-1836 in Leeuwarden, dochter van Zytze Sieuwert Hemrica van Belkum (zie 65) en Carolina Plet. Maria is overleden op 06-03-1916 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Maria begon een relatie, 26 jaar oud, op 06-08-1862 in Leeuwarden met Anthonius Josephus Feddema, 30 of 31 jaar oud. Anthonius is geboren in 1831 in Leeuwarden. Anthonius is overleden op 27-07-1911 in Leeuwarden, 79 of 80 jaar oud.
giezen_w.jpg
19 giezen-w
88 IJbeltje Jans Hemrica is geboren op 13-01-1862 in Leeuwarden, dochter van Jan Sytses Hemrica (zie 68) en Antje Postmus. IJbeltje is overleden op 12-12-1920 in Leeuwarden, 58 jaar oud.
Notitie bij IJbeltje: IJbeltje groeide op tot een mooie vrouw en werkte al jong als dienstbode. Toen haar baas haar in de keuken in haar billen kneep, sloeg ze hem tegen de grond. Haar bazin wilde haar niet geloven en IJbeltje liep het huis uit. Haar broers hebben later haar loon nog opgehaald en deelden de bazin mee dat haar man maar beter uit hun buurt kon blijven. Het geld werd besteed aan biertjes (toen 5 cent voor een biertje) want IJbeltje wilde het geld toch niet. Ze had haar trots! IJbeltje accepteerde in een andere dienst niet dat ze in plaats van jus, water kreeg ("Gooit u dat maar over de bloemen") en vertrok weer, maar nu pas na om haar loon gevraagd tehebben. Na haar huwelijk kwam haar broer Wieger er graag op bezoek, want het was een heel gezellig gezin en haar man verdiende goed. Een zoon van IJbeltje had een meubelzaak op de Voorstreek in Leeuwarden.
IJbeltje trouwde, 21 jaar oud, op 10-11-1883 in Leeuwarden met Wilhelmus Giezen (afb. 19), 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van IJbeltje en Wilhelmus: Over Wilhelmus Giezen:(bron: biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. BWSA. )

Hij trouwde met Ybeltje Jans Hemrica en het gezin kreeg 5 dochters en 4 zonen. Hij was een fanatiek propagandist van de Sociaal Democratische Bond in de noordelijke provincies. In Friesland veel Multatulianen onder de democraten en voorvechters van kiesrecht. Toen de kiesrechtbeweging hem te gematigd bleek, werd hij medeoprichter van de SDB. Hij nodigde al snel F. Domela Nieuwenhuis uit. Later verbrak de SDB de banden met de Friese Volkspartij onder protest van veel Friese socialisten. Giezen was een geliefd spreker. Hij hekelde P.J. Troelstra die geprobeerd had de Friese Volkspartij een sociaal-democratisch karakter te geven zonder het revolutionaire van de SDB.Giezen bestreed het partijfanatisme van de SDAP. Hij vocht voor het vrije socialisme: anarchistisch, tegen eigendom (communistisch), tegen gezag en voor gerechtigheid en vrijheid. Hij hield vurige toespraken tegen oorlog en drankmisbruik.Samen met zijn broer Jan Giezen voerde hij in heel Friesland en Groningen actie voor het echte revolutionaire socialisme. Ook zijn zusters Anna en Jitske waren actief voor het socialisme. Zijn jongste broer Chris vluchtte naar Amerika om gevangenisstraf wegens opruiing te ontlopen.

Hij koos ook partij voor de gebroeders Hogerhuis die ten onrechte voor een inbraak waren veroordeeld. In het dagelijks bestaan ging het hem niet voor de wind. Hij was koopman. In 1899 overwoog hij te emigreren. Zijn medestanders hielden een inzameling en Domela Nieuwenhuis drong erop aan dat hij bleef.

Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Wilhelmus is koopman en woont in Leeuwarden. Zijn ouders leven nog en zijn aanwezig. Ijbeltje is dienstbode en haar ouders zijn aanwezig en wonen in Leeuwarden. Haar vader staat hier vermeld als visser. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder verhindering op de vierde zondag van oktober en op de eerste zondag van november om 12 uur.
De getuigen zijn allemaal werkzaam op de secretarie van Leeuwarden. Jan Lutje Beerenbroek, 35/ Bernardus van Weemen van Noord, 57/ Johannes Frederik Hijlins, 41. Deze drie zijn beambten. Verder is aanwezig de gemeentebode: Casper Habekottee, 57.
Wilhelmus is geboren op 10-02-1860 in Leeuwarden, zoon van Gerardus Giezen en Anna Francisca Heijer. Wilhelmus is overleden op 14-11-1944 in Leeuwarden, 84 jaar oud.
89 Ymkje Jans Hemrica is geboren op 29-04-1871 in Leeuwarden, dochter van Jan Sytses Hemrica (zie 68) en Antje Postmus. Ymkje is overleden op 19-05-1940 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij Ymkje: Zij verhuisde op 26 juli 1894 naar Amsterdam om daar als dienstbode te werken. Later ging ze weer terug naar Leeuwarden, trouwde en kreeg 2 jongens en 2 meisjes. De meisjes trouwden met 2 Amsterdamse broers: HŲgemanen handelden in kolen. Imkje is later bij haar dochters in Amsterdam gaan wonen. Toen de oorlog uitbrak, was ze erg bezord en bang voor haar zoons etc. Het gerucht ging dat Leeuwarden verwoest was en in paniek en verwarring pleegde ze zelfmoord door aan de gasslang te gaan liggen. Leeuwarden was niet verwoest en met haar kinderen was het prima!
Ymkje trouwde, 25 jaar oud, op 07-04-1897 in Leeuwarden met Hessel Jorna, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ymkje en Hessel: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Hessel is pakhuisknecht en woontin Leeuwarden, evenals zijn ouders. Ymkje is zonder beroep en woont in Leeuwarden. Haar moeder leeft nog en woont in Leeuwarden. Op 4 en 11 aprilwaren de afkondigingen van het huwelijk zonder verhindering voor de hoofddeur van het gemeentehuis.
De getuigen zijn allemaal ambtenaren: Jan Lutje Beerenbroek, 48/ Bernardus van Weemen van Noord, 71/ Johannes Frederik Nijlius, 55. Alle drie beambten op de secretarie. Casper Habekottee, 70 en gemeentebode.
De moeder van de bruid tekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.
Hessel is geboren in 1870 in Leeuwarden, zoon van Albert Jorna en Rinske Landstra. Hessel is overleden op 20-03-1929 in Leeuwarden, 58 of 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hessel: Adres: Oostersingel 32.
90 Wieger Hemrica is geboren op 24-07-1882 in Leeuwarden, zoon van Jan Sytses Hemrica (zie 68) en Antje Postmus. Wieger is overleden op 18-05-1942 in Rotterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij Wieger: Hij was marinier. In het begin van de oorlog was hij schietinstructeur. Niet bekend is of zijn vrouw dat wist.
Wieger trouwde, 38 jaar oud, op 20-04-1921 in Rotterdam met Neeltje Wilhelmina (Anna) Bakker, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wieger en Neeltje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Wieger is marinier, woont in Rotterdam en zijn ouders zijn overleden. Neeltje is zonder beroep en woont ook in Rotterdam. Haar ouders leven nog. Haar vader is gemeentewerker en haar moeder is zonder beroep. Haar ouders wonen in Rotterdam. Neeltje is weduwe van Jacob de Bruijn. Met hem was ze op 8-12-1909 getrouwd. De afkondiging van het huwelijk was op 9 april, onverhinderd.
Er zijn twee getuigen: Theodorus Kloeg, 47 en bediende/ Dirk Teunis Boef, 43 en bediende. Bij Wieger staat de handtekening van Theodorus en bijNeeltje die van Dirk.
Neeltje is geboren op 11-11-1886 in Kralingen, dochter van Cornelis Johannes Bakker en Geertje Sitton. Neeltje is overleden op 31-07-1963 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: Haar prachtige gouden oorbellen gingen via dochter Dien naar Helma.
Kinderen van Wieger en Neeltje:
1 Jan Sijtzes Hemrica, geboren op 02-11-1921 in Rotterdam. Volgt 126.
2 Eiberdina (Dien) Hemrica, geboren op 18-10-1923 in Rotterdam. Eiberdina is overleden op 04-09-2007 in Rotterdam, 83 jaar oud.
91 Tjitske Aukes Hemrica is geboren op 10-11-1864 in Garijp, dochter van Auke Sytses Hemrica (zie 69) en Pietje Jans van Minnen. Tjitske is overleden op 03-07-1942 in Grouw (Idaarderadeel), 77 jaar oud.
Notitie bij Tjitske: Op 27-7-1918 overlijdt op de leeftijd van 11 jaar en 4 maanden dochter Sipkje.
Tjitske trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1893 in Idaarderadeel met Gjalt Dorhout, 26 jaar oud, nadat zij in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Tjitske en Gjalt: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Gjalt is boerenknecht en woont in Grouw. Zijn ouders wonen daar ook. Tjitske is dienstmeid en woont in Wartena. Haar ouders wonen in Garijp. De afkondigingen van het huwelijk waren op 30 april en op 7 mei, zonder stuiting.
Getuigen: Hendrik Hegermeraad, 54 en conciŽrge/ Andries Ijska, 38 en veldwachter/ Tjitte Visser, 36 en Jisk Sijtema, 23: allebei klerk op de secretarie.
Gjalt is geboren op 18-01-1867 in Grouw, zoon van Sipke Gjalts Dorhout en Ijttje Doekes Roodbergen. Gjalt is overleden op 26-03-1917 in Idaarderadeel, 50 jaar oud.
92 Ymkje Aukes Hemrica is geboren op 13-09-1866 in Garijp, dochter van Auke Sytses Hemrica (zie 69) en Pietje Jans van Minnen. Ymkje is overleden. Ymkje trouwde, 27 jaar oud, op 24-05-1894 in Opsterland met Marten Binne Maakal, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ymkje en Marten: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Maarten is arbeider en woont in Beetsterzwaag, onlangs in Oldeboorn. Zijn moeder woont in Beetsterzwaag. Ymkje is dienstmeid en woont in Beetsterzwaag, onlangs in Oldeboorn. Haar ouders leven nog en wonen in Garijp. De afkondigingen van het huwelijk waren op 13 en 20 mei in Opsterland en in Utingeradeel, zonder stuiting. Debruidegom overlegt een certificaat van voldoening aan de militie.
Getuigen: Gerrit Hendrik Wieberdink, 47 en conciŽrge in het gemeentehuis/ Pieter Loopstra, 42 en hoofdveldwachter/ Lieuwe Jans de Jong, 27 en Jan Heslinga, 32: allebei beambten op de secretarie.
Marten is geboren op 26-09-1864 in Stad-Almelo, zoon van Siebe Martens Maakal en Hendrikje Geerts Struik. Marten is overleden.
janaukes1868.jpg
20 Janaukes1868
93 Jan Aukes Hemrica (afb. 20) is geboren op 13-04-1868 in Garijp, zoon van Auke Sytses Hemrica (zie 69) en Pietje Jans van Minnen. Jan is overleden op 14-01-1963 in Garijp, 94 jaar oud.
Notitie bij Jan: Hij was boerenknecht. Hij zat van 8 mei 1888 tot 8 mei 1893 in dienst, ingeloot met lotnummer 47. Op de foto is Jan Aukes 90 en Baukje 86. Tot 1963 hebben ze in het witte huisje in Garijp gewoond. Op 29-6-1916 schrijft hij zich in bij het register voor hondenkarren. Hij heeft volgnummer 341. Zijn adres is dan Garijp 356.

Op 14-10-1927 wordt hij benoemd tot onbezoldigd rijksveldwachter; hij is dan hulpmachinist/ sluiswachter bij waterschap Bernewoude.

Gezinskaart Bergum: Jan Aukes is veehouder en het gezin is Nederlands Hervormd. Folkert is hier veldarbeider. Op 13-5-1935 is het adres Garijp 129. Daarvoor nummer 356 en 387. Folkert vertrekt op 26-5-1930 naar Oudega. Aukje vertrekt op 14-11-1922 naar Nijega en Sijtske op 13-5 1932 naar Drachten. Kadaster: Hij pacht in 1909 een huis met bouwland van de pastorie in Garijp, van de Nederduitse Hervormde Gemeente. Hij is dan koemelker. In 1935 woont hij in het huis van zijn broer Sytze, die het in 1935 verkocht aan Jan. (De Tuije 14/ Garijp 129). Sytze was failliet verklaard en het huis moest verkocht worden. In 1963 vraagt de heer Kooistra uit Siegerswolde een verbouwing aan voor f. 7000,-

In 1939 is er een kostganger in huis: Tjeerd Huitema, voor een maand. Later nog een kostganger van 7-4-1945 tot 2-4-1946. In 1936 woont er ook een boerenknecht voor een paar maanden: Albert van der Veen.

Vanf 1919 kocht hij hooi- en rietland en verkoopt vanaf 1937 delen daarvan.
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 22-04-1899 in Tietjerksteradeel met Baukje Bouma, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Baukje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jan is arbeider en woont in Garijp. Zijn ouders leven nog en wonen in Garijp. Baukje is dienstmeid en woont in Garijp. Haar moeder leeft nog en woont in Garijp. Op 9 en 16 april waren de afkondigingen van het huwelijk, zonder stuiting.
De getuigen waren allemaal ambtenaren: Andries Jager, 63/ Johannes Pietersen, 71/ Sieger Vries, 30. Alle drie kantoorbedienden. Johannes Zigtema, 35 en conciŽrge.
De moeder van de bruid tekent niet, want ze heeft nooit leren schrijven.
Baukje is geboren op 20-03-1873 in Sijbrandahuis, dochter van Folke Melles Bouma en Sijtske Gubes (Geeskes?) Veenstra. Baukje is overleden op 12-12-1958 in Garijp, 85 jaar oud.
Kinderen van Jan en Baukje:
1 Folkert Hemrica, geboren op 06-04-1900 in Garijp. Volgt 127.
2 Aukje Hemrica, geboren op 15-11-1903 in Garijp. Volgt 128.
3 Sietske (Sijtske) Hemrica, geboren op 06-12-1909 in Garijp. Volgt 129.
sytse_en_akke2.jpg sytzeakke.jpg
21 Sytse en Akke2
22 sytzeakke
94 Sytze Aukes Hemrica (afb. 21 en 22) is geboren op 27-07-1870 in Garijp, zoon van Auke Sytses Hemrica (zie 69) en Pietje Jans van Minnen.
Notitie bij de geboorte van Sytze: Begin van de vrouwenemancipatie: Aletta Jacobs wordt tot de HBS toegelaten.
Sytze is overleden op 13-07-1937 in Wijckel (Gaasterland), 66 jaar oud.
Notitie bij Sytze: Er is sprake van de faillietverklaring van ene S.A.Hemrica, veehouder te Garijp op 22-2-1934, curator N.Heemskerk te Leeuwarden. Op 27-3- 1934 komt de koemelkerij te koop: "koemelkershuizinge" Woonhuis, buithuis, waarin stalling voor 6 koeien en hok, waarin stalling voor 4 koeien en 1 paard. Ook een hooiberging hoort erbij. Grootte: 8A. 60 c.A.. Alles is netjes en goed onderhouden. In eigen gebruik bij S.A.Hemrica. De betaling en aanvaarding is op 12-5-1934.Op 27 april 1934 worden er in Leeuwarden nog 5 melkkoeien en een paard verkocht. Mr. N.Heemskerk is curator in het failissement. Hij is advocaat en procureur te Leeuwarden.

Gezinskaart Bergum: Sytze is veehouder, Johannes is stoker/machinist, Eelke is wagenmaker/ carosseriebouwer, Auke is boerenknecht en Sietze is bakkersknecht en bakker. Het adres is Garijp 129, daarvoor ook 130 en 141. Het gezin kwam op 24-12-1919 uit Leeuwarderdeel, Wirdum en vertrok op 1-6-1934 naar Wijckel, Gaasterland. De familie is Nederlands Hervormd. Kadaster: Garijp 129 wordt De Tuije 14. Sytze koopt het huis in 1919 van Gerrit Arends van der Iest, die dan koemelker en koopman is. Sytze is dan werkman. Hij verkoopt het huis in 1935. Op 24-2-1923 schrijft hij zich in bij het register van hondenkarren, met als volgnummer: 487.

Jan vertrekt in 1914 naar Goutum, in 1922 naar Weidum en in 1923 naar Wartena. n Johannes vertrekt in 1926 naar Sneek. Eelke gaat in 1927 naar Appelscha (Ooststellingerwerf) en Sietze in 1921 naar Drachten. In 1926 gaat hij naar Epe en in 1929 naar Balk.

Auke en Jan worden op 26-3-1926 ambtshalve doorgehaald wegens vertrek naar Amerika. In maart 1924 zijn ze vertrokken.
Sytze trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1894 met Akke van der Hei, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytze en Akke: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Sijtze is boerenknecht en woont in Garijp. Zijn ouders leven nog en wonen in Garijp. Akke is dienstmeid en haar ouders zijn overleden. de afkondigingen van het huwelijk warenop 6 en 13 mei zonder stuiting.
Getuigen: Johannes Falkena, 46 en secretaris/ Andries Jager, 58 en Johannes Pietersen, 66. Allebei kantoorbedienden./ Albert Mulder, 43 en conciŽrge. Niemand is familie.
In mei 1919 vieren zij hun 25-jarig huwelijk in Garijp. Op 19 mei 1929 vieren zij hun 35-jarig huwelijk.

Sytze is a farmershand and his parents are alive and live in Garijp (Friesland). Akke is a maid and her parents are no longer alive.
Akke is geboren op 09-02-1867 in Nijega (Smallingerland), dochter van Sietze van der Hei en Hinke Geertsma. Akke is overleden op 04-08-1929 in Garijp, 62 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Akke:
1 Pietje Hemrica, geboren op 06-09-1894 in Tietjerksteradeel. Volgt 130.
2 Hinke Hemrica, geboren in 1895. Volgt 131.
3 Sietze Hemrica, geboren op 13-04-1897 in Garijp. Sietze is overleden op 21-06-1961 in Assen (Dre), 64 jaar oud.
4 Auke Hemrica, geboren op 03-08-1899 in Garijp. Volgt 132.
janh_001.jpg
23 janh 001
5 Jan Hemrica (afb. 23), geboren op 19-01-1902 in Garijp. Jan is overleden in 1973, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: Hij was boerenknecht en ging op 26 maart 1924 naar America. Hij is protestant, 22 en single. Als bestemming geeft hij op: Ben Hernsma (Henrama?), 439 Desalaberry Avenue in Winnipeg. Hij wil in Canada werken en blijven. Hij heeft in Canada gewoond en volgens Loretta Hemrica, een kleindochter van zijn broer Auke, is Jan nooit getrouwd.He went to America om 26 march 1924 and he is never married. Loretta Hemrica told me so. He arrived in april 1924 in Halifax, Nova Scotia and came from Rotterdam with a ship called Veendam. He was a farmhand and came to stay and to work. He payed himself and had 25 dollars. He was 22 and he could read.Destination: Ben Hernsma (Henrama?), 439 Desalaberry Avenue in Winnipeg. Source: Declaration of Passenger to Canada, Holland America Line. Thanks to Joanna van der Ree-Warelis!
6 Johannes Hemrika, geboren op 30-08-1906 in Garijp. Volgt 133.
7 Eelke Hemrica, geboren op 26-12-1908 in Garijp. Volgt 134.
johannestalsma.jpg hittjetalsma.jpg
24 Johannestalsma
25 hittjetalsma
95 Johannes Aukes Hemrica (afb. 24 en 25) is geboren op 04-09-1876 in Garijp, zoon van Auke Sytses Hemrica (zie 69) en Pietje Jans van Minnen.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Het Noordzeekanaal wordt geopend en het gymnasium vervangt de Latijnse school.
Johannes is overleden op 04-09-1946 in Leeuwarden, 70 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Ik vond bij het CBG een door Johannes ingevuld formulier met gegevens over zijn ouders en grootouders. Hij vult de datums aardig verkeerd in. Hij laat rustig zijn vader in 1830 ter wereld komen, i.p.v. 1828. Vraag 2: "Stamt gij van Joodsche ouders of grootouders af?" Hij antwoordt met: "Neen." Ik denk dat dit een formulier uit 1941 (niet-joods verklaring) is en dan was hij al 65. Er staat : onbezoldigd gemeenteveldwachter. Zijn adres is Eernewoude 37.

Op de foto’s zie je Joannes en Hittje als jong paar en je ziet Hittje in haar huis in Earnewald.

Gezinskaart Bergum: Johannes is veehouder/ hulpsluiswachter. Jan is boer en Pietje is dienstbode. Het gezin komt op 2-6-1915 vanuit Hempens en vertrekt op 11-5-1918 naar Leeuwarderdeel, Feerns. Op 12-5-1921 komen ze terug. Op 12-5-1937 is het adres Eernewoude 31 en daarvoor nrs 35-37-61a-8-6. In 1922 koopt hij een huis in Eernewoude met erf en hok. Later verkocht aan de heer Berend Tijssen. Andere adressen: Tjerksepaed tot 12-5 1937, dan Kruspaed tot 1-11-1939 en dan Flietsteech tot 4-9-1946. Van 23-6-1942 tot 8-5-1943 woont kleindochter Marchien er ook, die dan in 1943 naar Tietjerk 187 gaat.

Op zijn persoonskaart staan als beroepen: veehouder en hulpsluiswachter. Adressen: Eernewoude 31- Eernewoude 37 (1939). Als kinderen staan daar alleen Pietje en Jan op.

Van de heer Schelte de Beer kreeg ik een opgave van de onbezoldigde gemeenteveldwachters naar de toestand op 20-9-1942. Johannes staat daarop, met als beroep hulpbrugwachter. Hij woont in Eernewoude en is in dienst van Waterschap Eernewoude. Secretaris J.A. Kielman, Huizum, Raadhuisstraat 10. Johannes is aangesteld op 23 april 1920, nr 1184.
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 14-04-1900 in Tietjerksteradeel met Hittje Talsma, 20 jaar oud, nadat zij op 03-05-1899 in Garijp in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hittje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Johannes is boerenknecht en woont in Garijp. Zijn vader is overleden en zijn moeder woont in Garijp. Hittje woont in Eernewoude en heeft geen beroep. Haar ouders leven nog en wonen in Eernewoude. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op 7 en 14 mei van het vorige jaar. Het huwelijk is dus bijna een jaar later en dat is uitzonderlijk. Misschien uitstel door ziekte van de vader van Johannes? Ze erkennen het kind Lucas, dat al voor het huwelijk geboren was.
De getuigen zijn: de secretaris (Johannes Falkena, 52)en drie kantoorbedienden, die allemaal geen familie zijn. (Andries Jager, 64/ Johannes Pietersen, 72/ Sieger Vries, 31).

Bij de ondertrouw staat Tolsma en blijkt dat Hittje gelijk met haar zus Japke in ondertrouw gaat.

In dit gezin woonden later nog 3 andere personen: Jantje van Keimpema, een nicht, Frans Dijkstra en Johannes Westerhuis. Johannes is in de jaren 50 naar AustraliŽ geŽmigreerd. Frans en Johannes werden in dit gezin geplaatst door de Kinderzorg. Het ging om kinderen die geen thuis meer hadden of niet meer thuis konden wonen.
Hittje is geboren op 19-07-1879 in Warga, dochter van Lucas Pieters Talsma en Antje Jans Kooistra. Hittje is overleden op 02-01-1967 in Eernewoude, 87 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hittje:
1 Lucas Hemrica, geboren op 29-08-1899 in Eernewoude. Volgt 135.
2 Pietje (Pietsje) Hemrica, geboren op 15-01-1901 in Garijp. Volgt 136.
3 Anna (Antje) Hemrica, geboren op 04-07-1903 in Garijp. Volgt 137.
4 Aukje Hemrica, geboren op 12-02-1906 in Garijp. Volgt 138.
5 Jan Hemrica, geboren op 30-06-1912 in Eernewoude. Volgt 139.
96 Eelkje Aukes Hemrica is geboren op 26-08-1887 in Garijp, dochter van Auke Sytses Hemrica (zie 69) en Pietje Jans van Minnen. Eelkje is overleden op 20-01-1977 in Oentsjerk, 89 jaar oud. Eelkje trouwde, 22 jaar oud, op 18-11-1909 in Tietjerksteradeel met Jelle Hooijenga, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelkje en Jelle: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jelle is arbeider en woont in Nijega, gemeente Smallingerland. Zijn ouders wonen ook in Nijega. Eelkje is zonder beroep en woont in Garijp. Haar moeder woont in Garijp. Op 7 en 14november waren de afkondigingen van het huwelijk, zonder stuiting. Het bruidspaar erkent een kind, genaamd Jurjen, dat op 11 oktober 1909 in Garijp uit Eelkje is geboren.
Getuigen: Andries Jager, 73 en zonder beroep/ Hermanus Krol, 24 en klerk/ Jarig Swart, 26 en klerk/ Sijbren Dijkstra, 45 en veldwachter.
De moeder van Eelkje tekent niet, want zij heeft nooit schrijven geleerd.
Jelle is geboren op 24-07-1888 in Oostermeer, zoon van Jurjen Jelles Hooijenga en Jantje Dupon. Jelle is overleden op 24-05-1958, 69 jaar oud.
Kinderen van Eelkje en Jelle:
1 Auke Hooijenga. Auke is overleden.
Notitie bij Auke: Auke is op vrij jonge leeftijd overleden, toen hij met paard en wagen onder de tram kwam.
2 Jantsje Hooijenga. Jantsje is overleden.
Notitie bij Jantsje: Zij stierf op jonge leeftijd aan een hersenbloeding. Dat was vlak voordat ze zou gaan trouwen. Zij diende in Den Haag en stierf vlak voordat zedat dienstverband zou beŽindigen. Ze zou vanwege haar huwelijk terugkeren naar Friesland.
3 Jurjen Hooijenga, geboren op 11-10-1909 in Garijp. Volgt 140.
97 Jan Geerts Boonstra is geboren op 20-01-1859 in Bergum, zoon van Geert Beins Boonstra en Yttje Sytzes Hemrica (zie 70). Jan is overleden. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 12-04-1885 in Groningen met Jantje Meints, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jantje: Jan is polderwerker en zijn vader is timmerman.
Jantje is geboren op 29-05-1862 in Ulrum (Gro), dochter van Geert Meints en Geeske Schreeuwer. Jantje is overleden.
Kind van Jan en Jantje:
1 Yttje Sytzes Boonstra, geboren in 1891 in Groningen. Volgt 141.
98 Iemkje Eelkes Hemrika is geboren op 12-08-1862 in Drachten, dochter van Eelke Sytzes Hemrica (zie 71) en Hebeltje Johannes Huisma. Iemkje is overleden in 1932, 69 of 70 jaar oud. Zij is begraven in 1932. Iemkje trouwde, 25 jaar oud, op 13-08-1887 in Meppel met Arie Vogel, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Iemkje en Arie: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Arie is boekbinder en zijn moederleeft nog en woont in Meppel. Iemkje is dienstbode en woont in Leeuwarden. Haar moeder leeft nog en woont in de gemeente Smallingerland. De afkondigingen vonden zonder stuiting plaats.
Bij de getuigen zit maar ťťn familielid: Jacobus Adrianus Vogel, een broer van Arie. Hij is stoelenmaker en is 24.
Arie is geboren in 1865 in Utrecht, zoon van Gerrit Vogel en Marijtje Timme. Arie is overleden op 05-03-1941 in Leiden, 75 of 76 jaar oud.
jbokmahemrica1937.jpg
26 jbokmahemrica1937
99 Trijntje Eelkes Hemrika (afb. 26) is geboren op 22-05-1864 in Drachten, dochter van Eelke Sytzes Hemrica (zie 71) en Hebeltje Johannes Huisma. Trijntje is overleden op 12-01-1945 in Leiden, 80 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: De foto is uit 1937, toen de vereniging Dorkas in Leeuwarden het zilveren jubileum vierde. Op de foto v.l.n.r Trijntje Hemrica (secretaresse), J.Akse-Kalverboer (voorzitster) en G. van ’t Ende-Poort. ( penningmeesteres). In 1937 was Trijntje weduwe.
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 15-08-1885 in Leeuwarden met Johannes Bokma, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Johannes: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Johannes is zilversmid en woont in Leeuwarden, evenals zijn ouders. Trijntje is dienstmeid en woont in Drachten, evenals haar moeder. Zonder verhindering waren de afkondigingen van het huwelijk op de eerste en tweede zondag van augustus in Leeuwardenen in Smallingerland.
Getuigen: Jan Lutje Beerenbroek, 36/ Bernardus van Weemen van Noord, 59/Johannes Frederik Hijlius, 43. Alle drie beambten op de scretarie. Casper Habekottee, 59 en gemeentebode.
Johannes is geboren in 1861 in Leeuwarden, zoon van Sijbren Bokma en Anke Bokma. Johannes is overleden vůůr 1937, ten hoogste 76 jaar oud.
rinske_glas2.jpg
27 Rinske Glas2
100 Sietze Eelkes Hemrika (afb. 27) is geboren op 03-08-1866 in Drachten, zoon van Eelke Sytzes Hemrica (zie 71) en Hebeltje Johannes Huisma.
Notitie bij de geboorte van Sietze: Ik heb een kopie van de aangifte van zijn geboorte op 4-8-1866 te Drachten. Zijn ouders zijn allebei arbeiders. Pa Eelke was verhinderd en stuurde de voedvrouw met Hebeltje mee. Haar naam is: Antje Meinema Sivart. Er waren twee getuigen: Halbe van der Kuip en Kornelis Veenstra, beide klerk.
Sietze is overleden op 24-07-1940 in Amsterdam, 73 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Sietze: Hij is begraven op Vredenhof.
Notitie bij Sietze: Hij verhuisde vlak na de dood van zoon Sjouke in 1896 in juli 1897 naar Amsterdam met zijn gezin met toen drie kinderen. Op de kaart staat wel Sietze Eelkes, maar Eelkes is doorgestreept. Jan heeft vanaf 1918 een eigen kaart; Hebeltje vanaf 1912; Sjouke vanaf 1922; Maaike vanaf 1926 en Ymkje vanaf 1927.
In het gezin woonde ook van 1899-1902 een familielid Hendrik Glas, 20-8-1874, Hidlum. Hij was werkman (?)
Ook woonde er ene Ele van Driesten, 17-5-1895, Harlingen. Hij was de manvan Janna Zwerver, een zus van Tietje zwerver, de vrouw van Sjouke Hemrika. Hij was timmerman.
Verder zie ik in het gezin: Maaike van Driesten, een nicht van Rinske Glas, want zij is de dochter van Akke Glas, een zus van Rinske. Ik zie ook ene Hendrik Koen, die volgens mij in 1920 de man van Maaike van Driesten wordt. Tenslotte zie ik een Marinus Openneer, een kleinzoon . Hij is op 9-10-1928 in Amsterdam geboren. Ik vond een bericht van een scheiding van Ymkje Hemrika en ene Pieter Openneer op 7-4-1932. Marinus is een zoon uit dat huwelijk. Later is Imkje hertrouwd met Casper Jansen. Bij Hebeltje wordt ene Dirk van der Made vermeld. Dat is haar echtgenoot.
Van Sietze heb ik een foto met Rinske Glas, Sjouke, Jan, Eelke en Hebeltje (Lien), het hele gezin dus.
Bij Sietze staat Nederland Hervormd doorgestreept. Dat is vervangen door"geen" (geloof). Ook bij Rinske staat geen. Er stond DG. (gereformeerd (?) )
Ik zie als adressen: Spaarndammerstraat en Knollendamstraat.

Archiefkaart: op 1-5-1907 Knollendamstraat 3 1 hoog.
Beroep:
Tabakskerver Sigarensorteerder (1915)
Sietze trouwde, 23 jaar oud, op 09-09-1889 in Harlingen met Rinske Glas, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sietze en Rinske: Sietze Hemrika (op de akte is Hemrika met een k en dat kan een verschrijving zijn...) is tabakskerver. Dat is een arbeider die tabaksbladeren in repen snijdt. Hij woont in Harlingen. Zijn vader, Eelke Sytzes Hemrica (op deze akte ook met een k) is overleden en zijn moeder Hebeltje Huismais er wel. Ze is zonder beroep en woont in Drachten. Rinske is dienstbode en woont in Hinenum. Haar vader, Jan Sjoukes Glas is arbeider en haar moeder, Maaike Hendriks Bleeker is zonder beroep. De afkondigingen van het huwelijk waren op de zondagen 25 augustus en 1 september in Harlingen, maar ook in Smallingerland en in Barradeel, zonder stuiting. Getuigenwaren Roelof van der Meulen (46) en Jan Dreijer , commiesen van de secretarie van Harlingen. Ook getuigen waren Hedde Weertsma (47) en Jan Postma (45) , beide stadsboden uit Harlingen.

Rinske kan de kosten van de bruiloft niet betalen.Ook Sietze is onvermogend.
Rinske is geboren op 21-11-1869 in Hidlum, dochter van Jan Sjoukes Glas en Maaike Hendriks Bleeker.
Notitie bij de geboorte van Rinske: Ik heb een kopie van de geboorte-aangifte op 22-11-1869 in Franekerdeel.Haar vader is 29 en is arbeider. Er zijn twee getuigen: Take Loyenga, 68, arbeider en Johannes Cammenga, 43, veldwachter.
Rinske is overleden op 31-10-1930 in Amsterdam, 60 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Rinske: Zij overleed in Amsterdam. Op de gezinskaart staat 31-10-1930 en dat moet haast haar overlijdensdatum zijn. Bij Sietze staat daar geen datum, dus die moet na 1939 zijn overleden. Ze is begraven op Vredenhof.
Beroep:
dienstbode (1889)
Kinderen van Sietze en Rinske:
1 Eelke Sietze Hemrika, geboren op 07-01-1890 in Harlingen. Volgt 142.
2 Jan Hemrika, geboren op 17-05-1891 in Harlingen. Volgt 143.
3 Hebeltje (Hebelina?) (Lien) Hemrika, geboren op 13-03-1894 in Harlingen. Volgt 144.
4 Sjouke Hemrika, geboren op 16-10-1896 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Sjouke: Ik heb een kopie van de geboorte-aangifte van 19-10-1896. Vader Sietzeis tabakskerverknecht en Rinske is zonder beroep. De geboorte vond plaats in wijk D te Harlingen.Er waren twee getuigen: Jan Dreijer, 45, commies van de secretarie en Pieter Posthumus, 35, klerk op de secretarie.
Sjouke is overleden op 30-12-1896 in Harlingen, 2 maanden oud.
5 Sjouke Hemrika, geboren op 30-11-1897 in Amsterdam. Volgt 145.
6 Maaike (Martha) Hemrika, geboren op 15-08-1904 in Amsterdam. Volgt 146.
7 IJmkje Hemrika, geboren op 26-05-1908 in Amsterdam. Volgt 147.
101 Jinke Eelkes Hemrika is geboren op 06-10-1868 in Drachten, dochter van Eelke Sytzes Hemrica (zie 71) en Hebeltje Johannes Huisma. Jinke is overleden op 18-03-1932 in Drachten, 63 jaar oud. Jinke trouwde, 22 jaar oud, op 06-12-1890 in Leeuwarden met Coenraad de Graaf, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jinke en Coenraad: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Coenraad is loodgietersknecht en woont in Leeuwarden, evenals zijn moeder. Er is een stuk van het Kantongerecht uit Leeuwarden (akte van tussenkomst) , waaruit blijkt dat de moeder van de bruidegom weigert toestemming voor dit huwelijk te geven. Jinke is zonder beroep, wettelijk woonachtig in Drachten, net als haar moeder, maar verblijf houdend in Leeuwarden. Haar moeder, Hebeltje Huisma, geeft wel toestemming voor het huwelijk. Op de derde en vierde zondag van juli waren de afkondigingen van het huwelijk in Leeuwarden en in Smallingerland, zonder verhindering.
Het echtpaar erkent een kind, geboren op 10 juni 1890, met de naam Eugeline, als dochter van Jinke Hemrika. (dus van een andere vader?) (Daarom geeft de moeder van Coenraad geen toestemming?)
Getuigen: Jan Lutje Beerenbroek, 42/ Bernardus van Weemen van Noord, 64/Johannes Frederik Hijlius, 48. Alle drie beambten op de secretarie. Sikke Jansen, 53 en gemeentebode.
Coenraad is geboren in 1866 in Leeuwarden, zoon van Coenraad de Graaf en Harmke de Ruiter. Coenraad is overleden op 25-06-1956 in Leeuwarden, 89 of 90 jaar oud. Hij is begraven op 02-07-1956 in Lekkum.
Notitie bij overlijden van Coenraad: Bij zijn overlijden was het adres: Achter Landbuurt 21, Leeuwarden.
Notitie bij Coenraad: Hij was loodgieter.
Kinderen van Jinke en Coenraad:
1 Eugeline de Graaf, geboren op 10-06-1890 in Leeuwarden. Eugeline is overleden op 01-11-1974 in Leeuwarden, 84 jaar oud.
2 Johannes de Graaf, geboren in 1902. Johannes is overleden in 1902, geen jaar oud.
102 Ietje Eelkes Hemrika is geboren op 29-11-1870 in Drachten, dochter van Eelke Sytzes Hemrica (zie 71) en Hebeltje Johannes Huisma. Ietje is overleden op 10-03-1949 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Notitie bij Ietje: Op de persoonskaart staan als adressen: Wijttenb. straat 41huis. (21-4-1932) Ze heeft ook in Vlaardingen gewoond.
Ietje trouwde, 25 jaar oud, op 12-11-1896 in Amsterdam met Casper Hendrik Peper, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ietje en Casper: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Casper is koetsier en zijn ouders zijn overleden. Ietje heeft geen beroep. Haar vader is overleden en haar moeder woont in Meppel. (Haar zus Iemkje was in Meppel getrouwd met Arie Vogel) De afkondigingen van het huwelijk waren onverhinderd op 25 oktober en op 1 november.
Getuigen: Cornelis Kleis Lanting, 30, ambtenaar. Albert Johannes Imcken,53 en bode. Jan Schubert, 54 en bode. Ludowiant Johanne Libert, 41 en bode.
Op 14 maart 1945 wordt het huwelijk door overlijden ontbonden.
Casper is geboren op 09-05-1870 in Amsterdam, zoon van Ferdinand Peper en Anna HenriŽtte Maria Siebe. Casper is overleden op 14-03-1945 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Casper: Van hem is er een gezinskaart in Amsterdam.Casper verhuisde van Oosterbeek naar Amsterdam, van Amsterdam naar Leiden, van Leiden naar Vlaarding en van Vlaarding weer naar Amsterdam. In maart 1916 woonde hij met zijn gezin in de Von Zesenstraat 57, tweede etage.
Kinderen van Ietje en Casper:
1 Hebelina Henriette (Lien) Peper, geboren op 13-09-1898 in Amsterdam. Volgt 148.
2 Casper Hendrik Peper, geboren op 23-06-1908 in Amsterdam. Casper is overleden.
103 Johannes Eelkes Hemrika is geboren op 26-03-1872 in Nijenga (Smallingerland), zoon van Eelke Sytzes Hemrica (zie 71) en Hebeltje Johannes Huisma. Johannes is overleden op 05-03-1939 in Leeuwarden, 66 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Hij was sigarenmaker. Voor 1914 heeft hij ook in Leiden gewoond en vanaf 8-8-1914 in Leeuwarden, o.a. in de Haniasteeg nummer 7. Op 6-5-1914 vestigde hij zich in Leiden als sigarenmaker op de Heerengracht 78.
Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-11-1894 in Leeuwarden met Jinke Harkes van der Meulen, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Jinke: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Johannes is sigarenmaker, woontin Leeuwarden. Zijn vader is overleden en zijn moeder, Hebeltje Huisma, woont ook in Leeuwarden. Jinke heeft geen beroep en haar moeder is overleden. Op 4 en 11 november waren de afkondigingen zonder verhindering, ookin de gemeente Tietjerksteradeel.
De getuigen zijn allemaal ambtenaren van de secretarie: Jan Lutje Beerenbroek, 46/ Bernardus van Weemen van Noord, 68/ Johannes Frederik Nijland,52. Alle drie beambten. Ook is er de gemeentebode: Casper Habekottee, 68.
Jinke is geboren op 13-05-1872 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Harke Jelles van der Meulen en Klaske Teijes Adema. Jinke is overleden op 26-02-1902 in Leeuwarden, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 07-05-1902 in Leeuwarden met Janke Harkes van der Meulen, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Janke: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Johannes woont in Huizum en is weduwnaar van Jinke Harkes van der Meulen. Zijn moeder woont in Leeuwardenen zijn vader is overleden. Janke is huishoudster en woont in Huizum. Haar ouders zijn overleden. De afkondigingen van het huwelijk waren zonderstuiting op 6 en 13 april. Er is dispensatie voor dit huwelijk volgens een uittreksel uit het Koninklijk Besluit van 22 maart 1902 nr 12: "houdens dispensatie van het verbod ingevolge artikel 88, nummer 1 van het Burgerlijk Wetboek bestaande tegen het aangaan van dit huwelijk.
Het echtpaar erkent een kind, Harke, dat in april was geboren. Er staat:een kind van Janke, maar ik neem aan dat Johannes de vader is.
Getuigen: Cornelis FranÁois Jas, ambtenaar van de secretarie/ Martinus Johannes Koopmans, 67 en zonder beroep/ Offe Bottinga, 44 en veldwachter/ Lammert Oosting, 28 en conciŽrge. Geen familie dus.
Janke is geboren op 15-07-1866 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Harke Jelles van der Meulen en Klaske Teijes Adema. Janke is overleden in 1939, 72 of 73 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Jinke:
1 Klaske Johannes Hemrika, geboren op 10-03-1896 in Leeuwarden. Volgt 149.
2 Eelke Johannes Hemrika, geboren op 06-11-1897 in Meppel. Volgt 150.
3 Haebelina Johannes Hemrika, geboren op 03-09-1899 in Leeuwarden. Haebelina is overleden op 27-09-1899 in Leeuwarderadeel, 24 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Haebelina: 3 weken oud.
4 Harke Johannes Hemrika, geboren op 15-01-1901 in Leeuwarderadeel. Harke is overleden op 27-07-1901 in Leeuwarderadeel, 6 maanden oud.
5 Sietse Johannes Hemrika, geboren op 15-01-1901 in Leeuwarderadeel. Sietse is overleden op 24-07-1901 in Leeuwarderadeel, 6 maanden oud.
Kind van Johannes en Janke:
6 Harke Johannes Hemrika, geboren op 11-04-1902 in Huizum. Volgt 151.
104 Engeltje Eelkes Hemrica is geboren op 10-10-1873 in Drachten, dochter van Eelke Sytzes Hemrica (zie 71) en Hebeltje Johannes Huisma. Engeltje is overleden op 05-07-1939 in Leiden, 65 jaar oud. Engeltje trouwde, 23 jaar oud, op 17-02-1897 in Leiden met Johannes Gerardus Snel, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Engeltje en Johannes: Hij was magazijnknecht.In ieder geval in 1904, toen er een dochter werd geboren in Leiden.
Johannes is geboren op 24-05-1873 in Leiden, zoon van Johannes Wilhelmus Snel en Jannetje Gunst de. Johannes is overleden op 21-02-1939 in Leiden, 65 jaar oud.
familie_hemrika_007.jpg maartjekleinkinderen.jpg
28 Maartje en Menno
29 maartjekleinkinderen
105 Menno Hemrika (afb. 28) is geboren op 19-11-1878 in Groningen, zoon van Wijger Sytses Hemrika (zie 72) en Aaltje Ferwerda. Menno is overleden op 13-07-1955 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Menno: Hij was timmerman en grondwerker en Nederlands Hervormd. Dat blijkt uit zijn gezinskaart uit Amsterdam. Hij kwam van Hendrik Kromhout. Hij woonde, behalve in Amsterdam, ook in Westzaan, Zaandam en Zandvoort. Uit de Zaanstreek en Zandvoort kwam hij in 1908 in Amsterdam.
In het gezin woonde ook een tijdje broer Zacharias (1883) en schoonzus Elisabeth Huisman. Verder familieleden als Aaltje Kromhout uit Heemskerk.

Op de archiefkaart: los werkman en havenarbeider.Op 12-5-1952: Kattenburgerstraat 152 hs.

Hij vertrekt op 13-2-1945 als vrijwilliger/ tewerkgestelde voor de Niederlandische Groszbaufirma. De begunstigde is M.Huisman. Hij woont in de Kleine Kattenburgerstraat 27 huis. Op 22-2-1945 betaalt de firma Hommen een voorschot.
Menno trouwde, 25 jaar oud, op 20-07-1904 in Amsterdam met Maartje Huisman (afb. 29), 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Menno en Maartje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Menno is grondwerker, woont in Amsterdam, net als zijn moeder. Zijn vader is overleden. Maartje heeft geen beroep en haar vader is aanwezig. Hij woont in Wormerveeren is werkman. Haar moeder is overleden. De afkondigingen van het huwelijk waren onverhinderd op 10en 17 juli. Getuigen: Menke Ferwerda, werkman en grootvader van de bruidegom, oud 83 jaar. Verder Adrianus Gerlag, arbeider, oud 25 jaar.Verder twee mannen die allebei Pieter Jacob van der Neut heten en in Amsterdam wonen. Iedereen tekent, behalve de moeder van Menno, Aaltje Ferwerda, die nooit heeft leren schrijven.
Op 17 juli 1944 vierden zij hun 40-jarig huwelijk
Maartje is geboren op 17-02-1880 in Wormerveer, dochter van Pieter Huisman en Bregje Meijns. Maartje is overleden op 09-02-1956 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Notitie bij Maartje: Op de foto zie je maartje met een aantal kleinkinderen: links Ingeborg en Nel Hemrika. Ingeborg en Nel werden geadopteerd door Henk Hemrika en Jannetje Bermond. Op schoot Gerard Hemrika en rechts Willem en Margo Roelofs, kinderen van Emmie Hemrika.
Kinderen van Menno en Maartje:
1 Wieger Hemrika, geboren op 18-08-1904 in Amsterdam. Volgt 152.
2 Pieter Hemrika, geboren op 16-10-1905 in Zaandam. Volgt 153.
3 Hendrik Hemrika, geboren op 13-04-1907 in Westzaan. Volgt 154.
4 Bregje Hemrika, geboren op 03-09-1908 in Zandvoort. Bregje is overleden op 04-08-1909 in Zandvoort, 11 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Bregje: De aangifte werd op 5 augustus gedaan door Jacobus Moerman en Johanna Warmer, van beroep aansprekers. Bregje overleed om half vier ’s middags. Het beroep van haar vader, Menno, is timmerman.
5 Zacharias Hemrika, geboren op 28-02-1910 in Amsterdam. Volgt 155.
6 Jan Hemrika, geboren op 09-08-1911 in Amsterdam. Jan is overleden op 12-11-1911 in Amsterdam, 3 maanden oud.
7 Sijtse Hemrika, geboren op 20-06-1919 in Amsterdam. Volgt 156.
8 Emtje Hemrika, geboren op 30-04-1921 in Amsterdam. Volgt 157.
106 Zacharias Hemrika is geboren op 08-03-1883 in Delfshaven (Rotterdam), zoon van Wijger Sytses Hemrika (zie 72) en Aaltje Ferwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1883.
Notitie bij de geboorte van Zacharias: Ik heb een kopie van de geboorte-akte. Vader Wieger , arbeider, doet zelf de aangifte op 8 maart. Zacharias is geboren om 3 uur ’s middags inde Gouvernestraat nummer 75 in Delfshaven. Getuigen: Leendert Kievit, 29 en arbeider. Pieter Zoutewelle, 33 en arbeider. Beide getuigen wonen in Delfshaven.
Zacharias is overleden op 23-01-1954 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Zacharias: Onduidelijk is nog, wanneer en bij wie de naam met een k werd geschreven. Vaak was dat gewoon een fout van een ambtenaar en liet men dat maar zo. Zacharias was werkman. Uit zijn gezinskaart van Amsterdam blijkt dat hij geen godsdienst heeft. Hij komt in 1908 uit Zaandam en vestigt zich in Amsterdam. Na de dood van Trijntje gaat Zacharias met Wieger en Aaltje naar ene Dirk de Boer. Volgens de familie woonde Wieger ook in bij zijn tante Emtje en haar man Hendricus Fugts. We moeten dus hun gezinskaart bekijken.
In het gezin wonen ook familieleden: Emtje Hemrika, een zus van Zacharias, geboren op 3-4-1888 te Gorinchem. Zij gaat in 1911 naar Hendrik Kromhout. Ook zijn broer Sytse woont er een tijdje en gaat in 1912 weg. Hij was Nederlands Hervormd.
Als veel arme gezinnen werd er vaak verhuisd. Enige adressen: Kleine Kattenburgstraat Zeedijk, Oude Zijdsachterburgwal en Nieuwmarkt.
Er is in Amsterdam een notitie van een dood geboren Zacharias op 2-1-1917. De overlijdensakte is echter niet te vinden. Zoon van Zacharias en Trijntje?

Op zijn persoonskaart staat als beroep tremmer grote vaart. Adressen: Kleine Kattenburgerstraat 23 hs(ook Ia) en 25 IIa (1951)/ Hoogte Kadijk 16 hs/ Foeliedwarsstraat 72 hs/ Oudeschans 7, 1 hoog/ Kattenburgerkade 26, 2 hoog/ Kleine Kattenburgerstraat 164, 2 hoog/ Bloemstraat 99, 2 hoog/ Nieuwe Herengracht 175, 1 hoog/ Kleine Kattenburgerstraat 27 hs/ Eerste Oosterpstraat 126 B, 2 hoog/ Kleine Kattenburgerstraat 25, 2 en 2a.

Hij vertrekt op 15-2-1945 naar Duitsland voor de Niederlandische Groszbaufirma als vrijwilliger/ tewerkgestelde. Op 20-4-1945 komt er een voorschot van de firma Hommen van 100 gulden. Hij woont in de eerste Oosterparkstraat 126 IIB.
Zacharias trouwde, 24 jaar oud, op 27-03-1907 in Zaandam met Trijntje Groot, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Zacharias en Trijntje: Het echtpaar erkent een kind.Trijntje overleed jong en de kinderen werden bij familie, o.a. in Zaandam ondergebracht.
Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Zacharias woont in Westzaan en zijn vader is overleden. Zijn moeder woont ook in Westzaan. Zacharias is los werkman. Trijntje Groot heeft geen beroep, haar vader is overleden en haar moeder woont in Westzaan. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op 3 en 10 maart in Zaandam en in Westzaan.
Zacharias heeft aan de Nationale Militie voldaan. Het echtpaar erkend een kind, genaamd Trijntje. Zij is op 20 december 1906 geboren in Zaandam uit Trijntje Groot.
Getuigen: er zijn drie bekenden van de bruidegom. 1. Albertus Kwist, 38en kantoorbediende. 2. Johannes Walch Corneliszoon, 22 en adjunct-commies op de secretarie. 3. Sijmon Leijs, 42 en politie-agent. Tenslotte: Wouter Kuijper, 43 , gemeentebode en bekende van de bruid.
Iedereen tekent, behalve de moeder van Zacharias. Zij heeft nooit leren schrijven.
Trijntje is geboren op 09-02-1880 in Wormerveer, dochter van Jacob Groot en Engeltje Koomen. Trijntje is overleden op 17-01-1917 in Amsterdam, 36 jaar oud.
Kinderen van Zacharias en Trijntje:
1 Trijntje Hemrika, geboren op 20-12-1906 in Zaandam. Volgt 158.
2 Wieger Hemrika, geboren op 15-12-1908 in Amsterdam. Wieger is overleden op 15-01-1909 in Amsterdam, 1 maand oud.
3 Wieger Hemrika, geboren op 03-07-1910 in Amsterdam. Volgt 159.
4 Aaltje (Alie) Hemrika, geboren op 25-09-1913 in Amsterdam. Volgt 160.
5 Zacharias Hemrika, geboren op 29-12-1916 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Zacharias: Hij werd dood geboren en staat vermeld in de overlijdensboeken van Amsterdam. Alleen is zijn overlijdensakte op microfilm niet te vinden, terwijl die wel met nummer in de boeken wordt aangegeven. (2-6) Nog maar eens zoeken. Ook de archivaris kon ons niet helpen. Zijn moeder overleed twee weken later. (in het kraambed?) Later kwam vanuit het archief van Amsterdamtoch de bevestiging: Zacharias was de zoon van Zacharias en Trijntje.
Zacharias is overleden op 29-12-1916 in Amsterdam, geen dag oud.
107 Emtje (Imke) Hemrica is geboren op 03-04-1888 in Gorinchem, dochter van Wijger Sytses Hemrika (zie 72) en Aaltje Ferwerda.
Notitie bij de geboorte van Emtje: Domela Nieuwenhuis wordt de eerste socialist in de Tweede Kamer.
Emtje is overleden op 03-07-1963 in Amsterdam, 75 jaar oud. Emtje trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1911 in Amsterdam met Hendricus Fugts, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Emtje en Hendricus: Hendricus is grondwerker en zijn ouders zijn overleden. Emtje heeft geen beroep en haar ouders zijn ook overleden. Op 7 en 14 mei waren onverhinderd de afkondigingen van het huwelijk. Twee zwagers van Hendricus zijn getuigen: ze zijn allebei aannemer van grondwerken van beroep en wonen in Haarlem. Menno, de broer van de bruid is ook getuige: hij is werkman en 32 jaar oud. Tenslotte een klerk van de gemeentesecretarie. Menno en de klerk wonen in Amsterdam.
Hendricus is geboren op 14-05-1889 in Ransdorp, zoon van Hendrik Fugts en Hemeltje Plattje. Hendricus is overleden.
c.j.dolman.jpg hendrikcjdolman.jpg
30 c.j.dolman
31 hendrikcjdolman
108 Sijtse Hemrika is geboren op 19-01-1891 in Breukelen-Nijenerode, zoon van Wijger Sytses Hemrika (zie 72) en Aaltje Ferwerda. Sijtse is overleden op 25-01-1966 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Notitie bij Sijtse: Hij was los werkman. Hij komt van Hendrik Kromhout, die dus wel de man van zijn zus Antje zal zijn geweest. In het gezin wonen ook twee pleegdochters: Hendrika Louisa Jansen, 23-9-1904, Amsterdam en Helena Maria Jansen, 12-11-1906, Amsterdam. Kinderen uit een eerder huwelijk van Sytse of Cornelia?

Op zijn persoonskaart staan als beroepen: grondwerker en machinist. Als adressen: Gelderschekade 21- R.Boomsloot 13, 3 hoog (1939)-Gelderschekade 83, 1 hoog (1940)- Gelderschekade 83, 2 hoog (1947).

Op zijn archiefkaart in Amsterdam: machinist. Ook staat er op de archiefkaart een stiefdochter: Maria Slegtenhorst, op 20-11-1916 geboren in Rotterdam.
Sijtse:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 01-03-1911 in Amsterdam met Cornelia Jacoba Dolman (afb. 30 en 31), 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 03-09-1925 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Sijtse en Cornelia: Sytse is werkman en woont in Amsterdam. Zijn ouders zijn overleden. Cornelia heeft geen beroep en haar ouders wonen in Amsterdam.Haar vader is schipper. De voogd van Sytse, Minne (Hinne) Hemrika (?) en de toeziend voogd, Zacharias Hemrika geven toestemming voor het huwelijk. De afkondigingen van het huwelijk waren onverhinderd op 19 en 26 februari. Cornelia en haar moeder tekenen niet, want ze kunnen niet schrijven. Getuigen: Hendricus Fuchs, 21, (als het Fugts is, dan zou hij later met een zus van Sytse trouwen. Ik denk dat Fuchs hier een schrijffout is, want ook deze Hendricus is grondwerker en zijn leeftijd klopt.), Otto Smook, 41. Jozef Franciscus Fechter , 22.Joseph Fechter, 55. Alle getuigen zijn grondwerkers.
Op de huwelijksakte staat het vonnis van de arrondissements rechtbank in Amsterdam van 19 december 1924 over de scheiding van Sytse en Cornelia.
Cornelia is geboren op 11-10-1891 in Bennebroek, dochter van Teunis Dolman en Gerrigjen Forks. Cornelia is overleden.
Notitie bij Cornelia: Ik heb ook nog een gezinskaart waarop Cornelia alleen staat met Hendrik,Teunis, Menno en Aaltje. Dus van na de scheiding in 1924.

Op de foto staat ze met haar zoon, Hendrik Hemrika. Met dank aan haar kleindochter, Corrie Hemrika.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 14-03-1928 in Amsterdam met Maria van Weelderen, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijtse en Maria: Ik heb een kopie van de huwelijksakte. Sytse hertrouwt dus. Zijn beroep is grondwerker en Maria heeft geen beroep. Ze wonen allebei in Amsterdam. Ook zij is gescheiden en wel van Johan Hendrik Hegtenhorst. Haar vader leeft nog en woont in Heiloo. De afkondiging van het huwelijk was onverhinderd op 3 maart.
Getuigen: Hendrik Hijtlager, 53 en sloper. Adolf Gadilla, 49 en sloper. Beide getuigen wonen in Amsterdam.

Maria had een dochter uit haar eerste huwelijk: Maria Slegtenhorst, op 20-11-1916 in Rotterdam geboren. Zij staat als stiefdochter op de persoonskaart van Sijtse.
Maria is geboren op 31-03-1889 in Heiloo, dochter van Dirk van Weelderen en Maria Wallaart. Maria is overleden op 19-07-1928 in Amsterdam, 39 jaar oud. Maria trouwde later op 14-03-1928 in Amsterdam met Johan Hendrik Hegtenhorst.
Kinderen van Sijtse en Cornelia:
1 Hendrik Hemrika, geboren op 27-07-1911 in Amsterdam. Volgt 161.
2 Teunis Hemrika, geboren op 07-02-1913 in Amsterdam. Teunis is overleden op 20-04-1914 in Amsterdam, 1 jaar oud.
3 Teunis Hemrika, geboren op 05-06-1915 in Amsterdam. Teunis is overleden op 26-06-1988 in Utrecht, 73 jaar oud.
Notitie bij Teunis: Hij is oorlogsinvalide geworden en hij is nooit getrouwd. Bij beroep staat op zijn persoonskaart: telegrambesteller en kunstschilder.
4 Menno Hemrika, geboren op 01-04-1919 in Amsterdam. Volgt 162.
5 Aaltje Hemrika, geboren op 24-07-1923 in Amsterdam. Aaltje is overleden op 12-09-1938 in Amsterdam, 15 jaar oud.
109 Wemelientje (Wemel) Hemrika is geboren op 20-03-1893 in Watergraafsmeer, dochter van Wijger Sytses Hemrika (zie 72) en Aaltje Ferwerda. Wemelientje is overleden op 26-08-1949 in Amsterdam, 56 jaar oud. Wemelientje trouwde, 18 jaar oud, op 22-11-1911 in Amsterdam met Josephus Franciscus Fechter, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wemelientje en Josephus: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Josephus is grondwerker en woont in Amsterdam. Zijn ouders leven nog. Wemelientje heeft geen beroep en woont in Amsterdam. Haar ouders zijn overleden. Wemelientje is 18 en dus minderjarig. Ze heeft twee voogden mee: Minne Hemrika , (haar broer Menno werd Minne genoemd)) en toeziend voogd Zacharias Hemrika (haar broer?). Zezijn allebei grondwerker. Zij geven hun toestemming.
Getuigen: Wilhelmus Johannes Fechter,25, grondwerker en broer van de bruidegom. Marinus Herk, 28, grondwerker en zwager van de bruidegom. Johannes Hermanus Bernardus Fechter, 31, werkman en broer van de bruidegom. Henri Johannes Gerardus Stutterheim, 61 en bode. Alle getuigen wonen in Amsterdam.
De moeder van Josephus tekent niet, want ze heeft nooit schrijven geleerd.
Josephus is geboren op 12-04-1888 in Nieuwer Amstel, zoon van Josephus (Joep) Fechter en Wilhelmina Joanna Walraven. Josephus is overleden op 19-09-1952 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Notitie bij Josephus: Archiefkaart: Haarlemmer Houttuinen 48 a 1 hoog.
Kinderen van Wemelientje en Josephus:
1 Joseph Fechter, geboren op 22-09-1912 in Amsterdam. Volgt 163.
2 Emil Peter Fechter, geboren op 31-12-1913 in Amsterdam. Emil is overleden op 13-06-1919 in Amsterdam, 5 jaar oud.
110 Grietje Jans Hemrica is geboren op 12-09-1858 in Suameer, dochter van Jan Eelkes Hemrica (zie 73) en Trijntje Geerts Jongsma (De Jong?). Grietje is overleden op 09-05-1930 in Suameer, 71 jaar oud. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1879 in Tietjerksteradeel met Uitze Tjeerds van der Iest, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Uitze: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Uitze is arbeider en woont in Suameer, evenals zijn vader die koemelker is. Grietje is arbeidster en woontin Suameer, evenals haar ouders die arbeiders zijn. Haar vader is er en verklaart dat ook haar moeder toestemming geeft. Op 20 en 27 april warende afkondigingen van het huwelijk zonder stuiting.
Getuigen: Andries Jager, 43/ Johannes Pietersen, 51: allebei kantoorbedienden./ Cornelis van de Riet, 39 en veldwachter/ Willem G. de Vries, 27en dienaar van policie.
Uitze is geboren op 02-10-1849 in Suameer, zoon van Tjeerd Arends van der Iest en Nantje Uitzes Zuidstra. Uitze is overleden op 11-09-1912 in Suameer, 62 jaar oud.
111 Roelofke Jacobs Hemrica is geboren op 14-01-1863 in Opeinde (Smallingerland), dochter van Jacob Eelkes Hemrica (zie 75) en Richtje Ruurds Posthuma. Roelofke is overleden op 03-02-1946 in Noordbergum, 83 jaar oud. Roelofke trouwde, 21 jaar oud, op 01-11-1884 in Tietjerksteradeel met Klaas Paulus Prosť, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelofke en Klaas: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Klaas is boerenknecht en woont inBergum. Zijn ouders leven nog en zijn arbeiders in Bergum. Roelofke is boerenmeid en woont in Suameer. Haar vader leeft nog en is arbeider in Suameer. De afkondigingen van het huwelijk waren op 19 en 26 oktober zonder stuiting.
Getuigen: Johannes Faltiena, 36 en secretaris/ Andries Jager, 48 en Johannes Pietersen, 56, allebei kantoorbedienden/ ene Hartenhoff, 24 en veldwachter.
De moeder van Klaas ondertekent niet, want ze heeft nooit leren schrijven.
Roelofke staat in de akte als Hemrika en ondertekent ook met Hemrika en niet met Hemrica.
Klaas is geboren op 26-04-1862 in Bergum, zoon van Paulus Geerts Prosť en Susanna Klazes Zijlstra. Klaas is overleden op 07-03-1927 in Bergum, 64 jaar oud.
112 Aaltje Jacobs Hemrica is geboren op 10-12-1865 in Suameer, dochter van Jacob Eelkes Hemrica (zie 75) en Richtje Ruurds Posthuma.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Einde van de Amerikaanse Burgeroorlog. Abraham Lincoln wordt vermoord en de Ku Klux Klan wordt opgericht.
Aaltje is overleden op 28-12-1933 in Hardewijk, 68 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: In augustus 1930 verhuist de weduwe A.Romijn-Hemrica van Huizum, Verlengde Noorderstraat 26 naar Hardewijk, Smeepoortstraat 17.
Aaltje trouwde, 32 jaar oud, op 11-08-1898 in Groningen met David Romijn, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en David: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: David is kantoorbediende en woont in Groningen. Zijn ouders zijn overleden. Aaltje heeft geen beroep en woont in Groningen. Ook haar ouders zijn overleden.
Getuigen: Emil Remmert Wolfram, 46 en behanger. Pieter Hermanus Julsing,34, beroep onleesbaar. Beiden zwagers van David Romijn. Anthonie Johannes van Veen, 41 en onderwijzer. Johann Diederick Speckmann, 54, beroep onleesbaar. Alle getuigen wonen in Groningen.
David is geboren op 25-04-1863 in Appingedam, zoon van Christiaan Romijn en Trijntje Jans Mulder. David is overleden op 04-08-1909 in Het Loo, 46 jaar oud.
113 Maaike Jacobs Hemrica is geboren op 07-11-1875 in Suameer, dochter van Jacob Eelkes Hemrica (zie 75) en Eelkje Jans Jongsma. Maaike is overleden op 13-04-1948 in Utrecht, 72 jaar oud.
Notitie bij Maaike: Zij was doopsgezind.
Maaike trouwde, 54 jaar oud, op 09-07-1930 in Utrecht met Gerrit Jans Hoekstra, 59 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maaike en Gerrit: Gerrit jans was eerder getrouwd met Maartje Bakker.
Gerrit is geboren op 22-06-1871 in Hauwert, zoon van Jacob Hoekstra en Geertje Ellerbroek. Gerrit is overleden op 25-04-1961 in Leeuwarden, 89 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Hij was: hoefsmid, koopman, arbeider, kippenfokker, koster te Wartiens. Hij was weduwnaar van Maartje Cornelis Bakker.
114 Wijtske Jacobs Hemrica is geboren op 13-08-1879 in Suameer, dochter van Jacob Eelkes Hemrica (zie 75) en Eelkje Jans Jongsma. Wijtske is overleden op 04-10-1953 in Hilversum, 74 jaar oud. Wijtske trouwde, 24 jaar oud, op 10-06-1904 in Opsterland met Bernardus Johannes Mostert, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijtske en Bernardus: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Bernardus is handelsreiziger en woont in Beetsterzwaag. Wijtske is dienstbode en woont in Leeuwarden. Haarouders zijn overleden. De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting in Opsterland en in Leeuwarden.
Getuigen: Jan Heslinga, 42/ Karst Aalderzon, 36/ Carl Eduard Guije, 26: alle drie secretarie-ambtenaar./ Jelle Koen, 44 en conciŽrge.
Bernardus is geboren op 16-01-1882 in Leeuwarden, zoon van Johannes Mostert en Janke Meijer. Bernardus is overleden op 18-12-1958 in Hilversum, 76 jaar oud.
Notitie bij Bernardus: Hij was handelsreiziger in papier , procuratiehouder en koopman. In 1926 te Leeuwarden en in 1943 in Overveen. Hij was Nederlands Hervormd.
Kind van Wijtske en Bernardus:
1 Eelkje Mostert, geboren op 18-08-1907 in Sneek. Volgt 164.
115 Eelke Jacobs Hemrica is geboren op 01-09-1883 in Suameer, zoon van Jacob Eelkes Hemrica (zie 75) en Eelkje Jans Jongsma. Eelke is overleden op 14-10-1956 in Warga, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eelke: Uit de overlijdensadvertentie blijkt dat Eelke later hertrouwd is.
Notitie bij Eelke: Hij was boerenknecht.

Er is sprake van het failliet verklaren van E. J. Hemrica, veehouder te Warstiens op 2-1-1936. De curator is Mr. C. Beekhuis.

Op zijn persoonskaart staan als beroepen: boerenarbeider en los werkman. Adressen: Warga 191- Warga 148 (1941). Kinderen staan niet op de persoonskaart vermeld??
Eelke:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1911 in Idaarderadeel met Fokje Pieters Tibbesma, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Fokje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Eelke is boerenknecht en woont inGrouw. Zijn ouders zijn overleden. Fokje is zonder beroep en woont in Warga.Haar ouders zijn overleden. de afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op 7 en 14 mei.
Getuigen: allemaal beambten: Andries Ijska, 56 en veldwachter/ Jan Popma, 52 en conciŽrge / Jisk Pieters Sietema, 41 en ambtenaar op de secretarie/ Johannes Kolk, 33 en ambtenaar op de secretarie.
Fokje is geboren op 26-09-1882 in Wartena, dochter van Pieter Rinzes Tibbesma en Sjoukje Willems Hielkema. Fokje is overleden op 18-01-1937 in Warga, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 18-06-1942 in Idaarderadeel met Froukje Visser, 55 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Froukje: Toen ze trouwde, was ze weduwe van S.Wijnia
Froukje is geboren op 27-04-1887 in Leeuwarden. Froukje is overleden op 22-08-1972 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Zij is begraven op 25-08-1972 in Huizum.
Kinderen van Eelke en Fokje:
1 Jacob Hemrica, geboren op 24-10-1912 in Warstiens. Volgt 165.
2 Pieter Hemrica, geboren op 02-03-1915 in Warstiens. Volgt 166.
3 Eelke Hemrica, geboren op 20-02-1918 in Idaarderadeel. Volgt 167.
4 Sjoukje Eke Hemrica, geboren op 27-02-1921 in Warstiens.
Notitie bij Sjoukje: Zij wint op 31-1-1929 een prijs met schaatsen voor meisjes van 7 jaar te Warga. Op 31-7-1935 wint ze de eerste prijs bij de kermisspelen: bal over lijn gooien.
5 Sjoukje Hemrica, geboren in 1925 in Warstiens. Volgt 168.
116 Aukje Jacobs Hemrica is geboren op 10-12-1887 in Suameer, dochter van Jacob Eelkes Hemrica (zie 75) en Eelkje Jans Jongsma. Aukje is overleden op 04-05-1958, 70 jaar oud.
Notitie bij Aukje: Er ligt een Aukje Hemrica begraven in Ijmuiden. Bij haar geboortedatum staat echter 10-12-1897. Zij is gestorven op 4-5-1958 en als naam van de partner staat: Simon de Vlugt.
Aukje trouwde, 21 jaar oud, op 02-12-1909 in Velsen met Simon Vlugt de, 22 of 23 jaar oud. Simon is geboren in 1886 in Den Helder, zoon van Johannes Cornelis Vlugt de en Anna Boendermaker. Simon is overleden.
Notitie bij Simon: Simon is groentehandelaar bij zijn huwelijk.
117 Eelkje Sytzes Hemrica is geboren op 09-01-1872 in Suameer, dochter van Sijtse Eelkes Hemrica (zie 76) en Uilkjen Wytzes Sietzema.
Notitie bij de geboorte van Eelkje: Dood van Thorbecke. Afschaffing van het coalitieverbod: vakverenigingen en werkstakingen krijgen hierdoor een wettelijke basis.
Eelkje is overleden op 13-12-1904 in Garijp, 32 jaar oud. Zij is begraven op 13-12-1904 in Garijp. Eelkje trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1896 met Aarn Sijmens Hoekstra, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelkje en Aarn: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Aarn is arbeider en woont in Suameer. Zijn vader woont daar ook en is veehouder. Eelkje is zonder beroepen woont in Suameer, evenals haar moeder. De afkondigingen van het huwelijk waren op 3 en 10 mei zonder stuiting.
Getuigen: Johannes Faltiena, 48 en secretaris/ Andries Jager, 60/ Johannes Petersen, 68: allebei kantoorbedienden.
De bruidegom tekent niet, want hij heeft nooit leren schrijven.

Volgens Bart de Vries is moeder Uilkjen Sietzema op 25-8-1871 opnieuw getrouwd met Gerardus Postma en was ze dus gescheiden van Sijtse Hemrica. De 3 kinderen van na 1871 moeten dan een andere moeder hebben.
Aarn is geboren in 1873 in Suameer, zoon van Sijmen Linzes Hoekstra en Antje Aans Bloemhof. Aarn is overleden op 21-02-1941 in Garijp, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Aarn: Na de dood van Eelkje is hij getrouwd met J.S. Teijema. Ook zij overleed voor Aarn.
118 Eelke Sytzes Hemrica is geboren op 30-08-1874 in Suameer, zoon van Sijtse Eelkes Hemrica (zie 76) en Uilkjen Wytzes Sietzema.
Notitie bij de geboorte van Eelke: De initiatiefwet van Van Houten (kinderwetje) verbiedt fabrieksarbeid voor kinderen onder de 12 jaar.
Eelke is overleden op 05-12-1952 in Leeuwarden, 78 jaar oud.
Notitie bij Eelke: Op de persoonskaart staat geen datum van een huwelijk en dat is vreemd! Als beroep staat er eerst botermaker en later zonder. Op de kaart worden geen kinderen vermeld!
Eelke trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-1903 met Antje Annes Riedstra, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Antje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Eelke is arbeider en woont in Garijp. Zijn ouders zijn overleden. Antje is dienstmeid en woont in Suameer.Haar vader leeft nog en haar moeder is overleden. De afkondigingen van het huwelijk waren 26 april en 3 mei zonder stuiting. Er wordt geconstateerd dat de namen van de ouders van Eelke verschillend zijn geschreven inde geboorte-akte van Eelke en de overlijdensakten van zijn ouders. Misschien Hemrica en Hemrika? Opzoeken.
Getuigen: geen familieleden. Johannes Falkena, 55 en secretaris/ Sieger Vries, 35 en Andries Jager, 67: allebei klerk./ Dirk Schuite, 29 en veldwachter.

Op 9-5-1933 vierde het echtpaar het 30-jarig huwelijksfeest.
Antje is geboren op 15-12-1876 in Suameer, dochter van Anne Jans Riedstra en Baukje Folkerts. Antje is overleden op 14-08-1952 in Wartena, 75 jaar oud.
Kind van Eelke en Antje:
1 Sijtze Hemrica, geboren op 14-02-1904 in Warten. Volgt 169.
hiddemageertsma_x.jpg
32 Hiddemageertsma x
119 Roelofke Geertsma is geboren op 22-10-1866 in Nijega, dochter van Jan Hanzes Geertsma en IJtje Eelkes Hemrica (zie 77). Roelofke is overleden op 13-01-1954 in Oostermeer, 87 jaar oud. Roelofke trouwde, 21 jaar oud, op 09-06-1888 in Tietjerkstradeel met Hillebrand Hiddema (afb. 32), 27 jaar oud. Hillebrand is geboren op 04-04-1861 in Suameer, zoon van Tjeerd Hiddema en Geertje Bos. Hillebrand is overleden op 06-05-1932 in Suameer, 71 jaar oud.
Kind van Roelofke en Hillebrand:
1 Ytje Hiddema, geboren op 18-10-1891 in Suameer. Volgt 170.
120 Sytze Pieters Hemrica is geboren op 09-11-1863 in St Jacobsparochie, zoon van Pieter Sytses Hemrica (zie 80) en Dirkje Jans Kaper. Sytze is overleden.
Notitie bij Sytze: Hij was vrachtrijder.
Sytze trouwde, 21 jaar oud, op 14-05-1885 in Het Bildt met Sijke Jacobus Jager, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytze en Sijke: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Sytze is werkman en woont in St Jacobiparochie. Zijn moeder, Dirkje Kaper, is overleden en zijn vader leeft nog, is werkman en woont in St Jacobiparochie. Sijke is zonder beroepen woont in St Jacobiparochie. Haar ouders wonen in St Jacobiparochie.Op 3 en 10 mei waren de afkondigingen van het huwelijk, zonder stuiting.
De getuigen waren allemaal ambtenaren: Hendrik Smid, 36 en gemeentesecretaris/ Johannes Santhuizen, 53 en gemeenteveldwachter/ Hendrik Niemeijer,27 en Albert Bouma, 43, allebei beambten op de secretarie.

Sytze is labaror.
Sijke is geboren op 08-02-1865 in St Jacobiparochie, dochter van Jacobus Jager en Hendrikje Post. Sijke is overleden op 01-02-1924 in Het Bildt, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijke: De leeftijd klopt.
Kinderen van Sytze en Sijke:
1 Pieter Sytzes Hemrica, geboren op 30-03-1886 in St Jacobi Parochie. Volgt 171.
2 Jacobus Sytzes Hemrica, geboren op 29-01-1896 in St Jacobsparochie. Volgt 172.
3 Hendrikje Sytzes Hemrica, geboren op 24-05-1899 in St Jacobsparochie. Hendrikje is overleden op 11-06-1903 in St Jacobsparochie, 4 jaar oud.
121 Thijs Pieters Hemrica is geboren op 25-10-1870 in St Jacobsparochie, zoon van Pieter Sytses Hemrica (zie 80) en Aaltje Thijs Post. Thijs is overleden op 23-09-1907 in St Jacobsparochie, 36 jaar oud.
Notitie bij Thijs: In dit gezin werden nog 4 levenloze kinderen geboren: in 1895, 1901, 1903 en in 1904. Op 27-12-1905 is er een faillissementsverklaring van de arrondissements rechtbank in Leeuwarden voor ene Th. Hemrica te Oude Bildtdijk onder St Jacobi Parochie. Dit zou Thijs kunnen zijn. Er staat wel: Hemrika. Hij was broodventer en winkelier.
Zowel in 1901 als in 1904 is wat betreft een obligatie Thijs Pieters Hemrica schuldenaar en Jan Barteles Lijnberg schuldeiser. Beide heren komen uit St Jacobiparochie.
Thijs trouwde, 21 jaar oud, op 02-06-1892 in Het Bildt met Adriaantje Pieters Prosje, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Thijs en Adriaantje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Thijs is werkman en woont in St Jacobiparochie, evenals zijn vader, die werkman is. Zijn moeder, Aaltje Post, is overleden. Adriaantje is zonder beroep en woont in St Jacobiparochie. Haar ouders wonen daar ook en haar vader is werkman. De afkondigingenvan het huwelijk waren zonder stuiting op 17 en 24 april.
Getuigen: Sipke Brandsma, 32 en gemeentesecretaris/ Hendrik Niemeijer,34 en beambte op de secretarie/ Johannes Santhuizen, 60 en gemeenteveldwachter/ Auke van Fermisga, 34 en gemeenteveldwachter.
Thijs ondertekent met Hemrika en niet met Hemrica en staat ook in de akte als Hemrika!
Adriaantje is geboren op 11-03-1873 in St. Jacobsparochie, dochter van Pieter Prosje en Maartje Zondervan. Adriaantje is overleden op 25-04-1910 in St. Annaparochie, 37 jaar oud.
Kinderen van Thijs en Adriaantje:
1 Pieter Thijs Hemrica, geboren op 15-09-1892 in St Jacobparochie. Pieter is overleden op 17-09-1892 in St Jacobsparochie, 2 dagen oud.
2 Maartje Thijs Hemrica, geboren op 02-05-1894 in St Jacobsparochie.
Notitie bij de geboorte van Maartje: Oprichting van de SDAP en De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht.
Maartje is overleden op 07-02-1915 in St Annaparochie, 20 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maartje: Toen ze stierf, was ze ongehuwd.
Notitie bij Maartje: Nooit getrouwd.
122 Jeltje (Jennie Evelyn) Langhout is geboren op 28-11-1881 in Hijlaard (Baarderadeel), dochter van Jan Douwes Langhout en Aaltje Annes Hemrica (zie 86). Jeltje is overleden. Jeltje trouwde met Walter D. Wilson. Walter is overleden.
123 Anne (Andrew) Langhout is geboren op 29-02-1884 in Hijlaard (Baarderadeel), zoon van Jan Douwes Langhout en Aaltje Annes Hemrica (zie 86). Anne is overleden op 10-10-1961 in Le Mars, Iowa, 77 jaar oud. Anne trouwde, 20 jaar oud, op 23-02-1905 in Le Mars, Iowa met Jeen (Jane/ Jennie) Mulder, 22 jaar oud. Jeen is geboren op 06-03-1882 in Opsterland. Jeen is overleden op 08-08-1950 in Le Mars, Iowa, 68 jaar oud.
124 Wypkje (Alma) Langhout is geboren op 29-04-1887 in Hijlaard (Baarderadeel), dochter van Jan Douwes Langhout en Aaltje Annes Hemrica (zie 86). Wypkje is overleden op 26-10-1981 in Nevada, 94 jaar oud. Wypkje trouwde met Walter H. Troth. Walter is overleden.
125 Alice Langhout is geboren op 22-01-1891 in USA, dochter van Jan Douwes Langhout en Aaltje Annes Hemrica (zie 86). Alice is overleden op 17-09-1971 in Orange City (Iowa), 80 jaar oud. Alice trouwde, 20 jaar oud, op 21-02-1911 met Albert Roos, 27 jaar oud. Albert is geboren op 23-01-1884 in Amsterdam, zoon van Wijbrand Roos en Trijntje Vries de.
Notitie bij de geboorte van Albert: De andere kinderen uit zijn gezin werden op Terschelling geboren.
Albert is overleden op 14-08-1980 in Orange City (Iowa), 96 jaar oud.
Notitie bij Albert: Hij emigreerde in 1907 naar Sioux City (Iowa). Hij was 6 jaar boer rond Hartley en Ochedan in Iowa. In 1920 ging hij terug naar Orange City en werd later elektricien. Albert hielp mee met de aanleg van de Center lichtinstallatie.
126 Jan Sijtzes Hemrica is geboren op 02-11-1921 in Rotterdam, zoon van Wieger Hemrica (zie 90) en Neeltje Wilhelmina (Anna) Bakker. Jan is overleden op 07-10-1989 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij Jan: Hij was hovenier.
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 15-09-1954 in Rotterdam met Neeltje van Es, 28 jaar oud. Neeltje is geboren op 10-08-1926 in Rotterdam. Neeltje is overleden op 17-06-2007 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Kind van Jan en Neeltje:
1 Neeltje Wilhelmina (Helma) Hemrica, geboren op 10-06-1960 in Rotterdam. Volgt 173.
folkertbaukje.jpg
33 Folkertbaukje
127 Folkert Hemrica (afb. 33) is geboren op 06-04-1900 in Garijp, zoon van Jan Aukes Hemrica (zie 93) en Baukje Bouma.
Notitie bij de geboorte van Folkert: De leerplicht wordt ingevoerd.
Folkert is overleden op 09-04-1991 in Drachten, 91 jaar oud. Hij is begraven op 12-04-1991 in Boombergum.
Notitie bij Folkert: Hij was veehouder in Garijp.

Gezinskaart Bergum: Op 28-5-1935 komt het gezin uit Oudega en het adres is Garijp 429. Godsdienst: gereformeerde kerk (GK). Folkert is veehouder. Kadaster: Garijp 429 wordt Westerein 3. Het huis is gebouwd in 1908 en gesloopt in 2000. In 1964 vraagt Pier Feddema een bouwvergunning aan. De boerderij wordt een woonhuis. Kosten: f. 9700,- Folkert koopt het in 1934 van Sytze Aukes Hemrica, zijn oom. Als beroep staat er dan bij Folkert: boerenbedrijf. In 1963 koopt hij een huis op erfpacht van de pastorie van Garijp: voor hem had Jan Aukes, zijn vader, dat in erfpacht. Het is een huis met erf en stookhut. Folkert is veehouder. In 1965 is er een verbouwing.
Folkert trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1930 in Smallingerland met Baukje Baron, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Folkert en Baukje: Op 16 mei 1990 vierde het echtpaar nog hun 60-jarig huwelijk. Ik heb de persoonskaart van Folkert.In 1991 woonde het paar in Drachten: De Drift 75. (Rispinge).
Baukje is geboren op 11-08-1906 in Boornbergum. Baukje is overleden op 23-05-1993 in Drachten, 86 jaar oud. Zij is begraven op 28-05-1993 in Boornbergum.
Kinderen van Folkert en Baukje:
1 Arjen Hemrica, geboren op 10-07-1931 in Oudega. Volgt 174.
2 Jan Hemrica, geboren op 10-07-1931 in Oudega. Volgt 175.
3 Johannes Hemrica, geboren op 28-08-1932 in Oudega. Volgt 176.
4 Baukje Hemrica, geboren op 21-08-1941 in Garijp. Volgt 177.
128 Aukje Hemrica is geboren op 15-11-1903 in Garijp, dochter van Jan Aukes Hemrica (zie 93) en Baukje Bouma. Aukje is overleden op 05-06-1988 in Drachten, 84 jaar oud. Zij is begraven op 09-06-1988 in Opende. Aukje trouwde, 18 jaar oud, op 26-10-1922 in Tietjerksteradeel met IJsbrand Zuiderveld, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aukje en IJsbrand: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: IJsbrand is boer en woont in Nijega, evnals zijn ouders. Zijn vader is ook boer. Aukje is zonder beroep enwoont net als haar ouders in Garijp. Haar vader is boer. De afkondiging van het huwelijk was op 14 oktober in Tietjerksteradeel en in Smallingerland, zonder stuiting.
Getuigen: Sijbren Dijkstra, 58 en veldwachter/ Theunis Dantuma, 28 en commies-chef op de secretarie.
IJsbrand is geboren op 25-03-1899 in Nijega, zoon van Jochem IJsbrands Zuiderveld en Tjitske de Vries. IJsbrand is overleden op 23-07-1985 in Drachten, 86 jaar oud.
129 Sietske (Sijtske) Hemrica is geboren op 06-12-1909 in Garijp, dochter van Jan Aukes Hemrica (zie 93) en Baukje Bouma.
Notitie bij de geboorte van Sietske: Juliana geboren en oprichting van het CNV.
Sietske is overleden op 02-10-2001 in Drachten, 91 jaar oud. Zij is begraven op 06-10-2001 in Drachten.
Notitie bij overlijden van Sietske: Zij overleed in verpleegtehuis Bertilla te Drachten, na daar bijna 10 jaar verpleegd te zijn geweest. Ze is begraven op de Zuiderbegraafplaats.
Sietske trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1932 met Durk (Dirk) Dijkstra, 25 of 26 jaar oud. Durk is geboren op 27-10-1906. Durk is overleden op 08-03-1949 in Drachten, 42 jaar oud.
pietjehinke_001.jpg
34 pietjehinke 001
130 Pietje Hemrica (afb. 34) is geboren op 06-09-1894 in Tietjerksteradeel, dochter van Sytze Aukes Hemrica (zie 94) en Akke van der Hei. Pietje is overleden.
Notitie bij Pietje: Op de foto zie je Pietje staand en haar zus Hinke zittend.
Pietje trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1926 met Hendrik Schram, 49 of 50 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-07-1876. Hendrik is overleden op 16-01-1933 in Balk, 56 jaar oud.
131 Hinke Hemrica is geboren in 1895, dochter van Sytze Aukes Hemrica (zie 94) en Akke van der Hei. Hinke is overleden. Hinke trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1920 met Gerardus Faber, 22 of 23 jaar oud. Gerardus is geboren in 1897. Gerardus is overleden op 05-07-1942 in Warga, 44 of 45 jaar oud.
132 Auke Hemrica is geboren op 03-08-1899 in Garijp, zoon van Sytze Aukes Hemrica (zie 94) en Akke van der Hei. Auke is overleden in 1977, 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij Auke: NB: English translation below!

Hij was boerenknecht en ging volgens het Friese archief in maart 1924 naar Amerika.Van een kleinzoon van hem uit Canada kreeg ik verdere informatie: Auke heeft in Canada gewoond en zijn broer Jan is ook in Canada terecht gekomen en wel in Winnipeg, MB. Auke werkte tot 1949 als boer en werd daarna timmerman tot zijn pensionering in 1966.Ik kreeg ook informatie van Marilyn Freeman-Hemrica.
Er volgde ook een bericht van een kleindochter, Loretta Lamb-Hemrica, een dochter van Glenn Hemrica. Auke trouwde in Winnipeg en verhuisde daarna naar Killarney om als boer te werken. Hij had een eigen boerderij, maar in 1942 werd die getroffen door een tornado en hij verloor alles. Kort daarna kreeg zijn vrouw Anne een zenuwinzinking en verliet hem.
Het jongste kind, Evelyn Joy, werd kort nadat Anna was vertrokken afgestaan voor adoptie. Tot vandaag (18-6-2004) heeft niemand haar kunnen opsporen. Loretta meldt dat familie uit Holland bij haar is geweest. Met die familie Hemrica uit Purmerend heb ik contact gehad.

He was a farmers hand and went in march 1924 to America. He lived in Canada and so did his brother Jan (Winnipeg, MB) Auke worked till 1949 as a farmer and became then a carpenter till his retirement in 1969. Marilyn Freeman-Hemrica gave me information and so did a granddaughter of Auke, Loretta Lamb-Hemrica, she is a daughter of Glenn Hemrica. Auke married in Winnipeg and then moved to Killarney as farmer. He had his own farm but in 1942 the farm was hit by a tornado and he lost everything. Shortley after his wife had a nervous breakdown and left him. The youngest child, Evelyn Joy was offered for adoption and till now (2007) nobody has found her.
Auke trouwde, 40 jaar oud, op 17-09-1939 in Killarney (Manitoba) met Anna Louisa Niemar, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1952. Anna is geboren op 26-01-1919 in Illinois?. Anna is overleden in 2003, 83 of 84 jaar oud.
Kinderen van Auke en Anna:
1 Carol Ann Hemrica, geboren in 1939. Volgt 178.
2 Gordon John Hemrica, geboren op 04-07-1940. Volgt 179.
3 Harvey Ronald Hemrica, geboren in 1942. Harvey is overleden in 2002, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Harvey: Hij is nooit getrouwd geweest. He was never married.
4 Charles Wayne Hemrica, geboren op 21-06-1943. Volgt 180.
5 Dennis Glenn Hemrica, geboren op 03-01-1949 in Killarney (Manitoba). Volgt 181.
6 Donald (Doug) Hemrica (Lawrence), geboren op 01-04-1950. Volgt 182.
7 Donalda (Darlene) Hemrica (Lawrence), geboren op 01-04-1950.
8 Evelyn Joy Hemrica, geboren in 1951.
Notitie bij Evelyn: Zij werd ter adoptie aangeboden (na het vertrek van haar moeder) en tot nu (2006) is men naar haar op zoek.
oomjohannesjanke_001.jpg
35 oomjohannesjanke 001
133 Johannes Hemrika (afb. 35) is geboren op 30-08-1906 in Garijp, zoon van Sytze Aukes Hemrica (zie 94) en Akke van der Hei. Johannes is overleden op 30-09-1985 in Nijmegen, 79 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Hij was machinebankwerker. Op zijn persoonskaart staan verschillende beroepen: huisknecht, machinist Rijnscheepvaart, machine-monteur en stoker.Op zijn persoonskaart staat Hemrika en op die van zijn broer Sietze staat Hemrica!
Op de persoonskaart staat bij alle kinderen R.K. als geloof.
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 29-01-1937 in Nijmegen met Antonia Maria Hoogendam, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-04-1939 in Nijmegen. Antonia is geboren op 06-04-1916 in Nijmegen, dochter van Jan Hoogendam en An Cornelia Maria van den Hurk. Antonia is overleden op 25-11-1988 in Nijmegen, 72 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Antonia:
1 Cornelia Maria Johanna (Corrie) Hemrika, geboren op 16-08-1937 in Nijmegen. Volgt 183.
2 Jan Hemrika, geboren op 16-08-1938 in Nijmegen. Volgt 184.
3 Antonia Maria (Tonie) Hemrika, geboren op 14-06-1940 in Nijmegen. Antonia is overleden op 29-03-1944 in Nijmegen, 3 jaar oud.
Notitie bij Antonia: Zij overleed door longontsteking.
4 Joseph (Jo) (Jopie) Hemrika, geboren op 31-05-1941 in Nijmegen. Volgt 185.
5 Antonia Maria (Tonie) Hemrika, geboren op 15-04-1945. Volgt 186.
6 Maria (Ria) Hemrika, geboren op 22-09-1946 in Nijmegen. Volgt 187.
7 Trudy (Geertruida Maria Hyachintha Hemrika, geboren op 18-11-1949 in Nijmegen. Volgt 188.
8 Martien (Marinus Johannes ) Hemrika, geboren op 22-09-1952 in Nijmegen. Volgt 189.
huis_eelke_en_johanna2.jpg eelkejohanna_001.jpg gezinjanke_002.jpg eelke_001.jpg moederjanke_001.jpg aukjejanke_001.jpg
36 Huis Eelke en Johanna2
37 eelkejohanna 001
38 gezinjanke 002
39 eelke 001
40 moederjanke 001
41 aukjejanke 001
134 Eelke Hemrica (afb. 36 t/m 39) is geboren op 26-12-1908 in Garijp, zoon van Sytze Aukes Hemrica (zie 94) en Akke van der Hei. Eelke is overleden op 19-06-1979 in Venray, 70 jaar oud.
Notitie bij Eelke: Het gezin verhuisde in 1939 naar Purmerend in verband met een betere kans op werk. In 1951 kreeg Eelke een ongeluk met de motor in Den Ilp en werd hij met zware hoofdwonden naar het ziekenhuis in Purmerend gebracht. Hij overleed in Venray; hij was daar bij zijn zoon Sijtze om wat aan te sterken.
In 1949 wilde Eelke emigreren naar Zuid-Afrika en ging eerst alleen op onderzoek uit. Hij was carosseriebouwer en wagenmaker, dus hij kon altijd zijn brood verdienen. Eerst met de boot naar Engeland en toen als werkend passagier met de boot naar Kaapstad. Het gezin bleef achter en kreeg elke zaterdag een brief met geld erbij. Hij werkte in Zuid-Afrika in een smederij. Na anderhalf jaar kwam hij terug, want hij vond het daar toch te onveilig voor zijn gezin. Hij kon in Nederland weer gelijk aan de slag.
In Zuid-Afrika had deze avonturier nog even 1600 kilometer op de motor afgelegd.

Op de foto zie je Eelke, Janke, Sijtze, Aukje en Johanna. Bij de twee jongemannen staat Eelke links. Bij het hek zie je Eelke en Johanna.
Eelke trouwde, 22 jaar oud, op 21-05-1931 in Tietjerksteradeel met Johanna Pool (afb. 40 en 41), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Johanna: Op zijn persoonskaart staan de volgende adressen:Leeuwarden: Polderstraat 27 (1933)- Purmerend: Julianastraat 2 (1939)- Stationsstraat 2 (1942)- Julianastraat 2 (1945)- Julianastraat 8 (1950)- Nekkerstraat 43-45 (1959). Zuid-Afrika staat vermeld op 19 april 1949.

GezinskaartBergum : Op 12-5-1932 staat er als adres : Garijp 363. Het gezin komt op 31-7-1931 van Aengwirden en vertrekt op 24-5-1933 naar Leeuwarden, Polderstraat 25. Het beroep van Eelke is carosseriebouwer. Bij Eelke staat Nederlands Hervormd en bij Johanna Gereformeerde Kerk. (GK)
Johanna is geboren op 04-02-1910 in Rottevalle. Johanna is overleden op 06-04-1976 in Purmerend, 66 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Op de foto zie je Johanna Pool. Op de andere foto: Aukje (links) en Janke.
Kinderen van Eelke en Johanna:
1 Janke Hemrica, geboren op 17-10-1931 in Garijp. Volgt 190.
2 Aukje Hemrica, geboren op 22-11-1933 in Leeuwarden. Volgt 191.
3 Sijtze Klaas Hemrica, geboren op 12-06-1940 in Purmerend. Volgt 192.
lucasmarechausse.jpg lucasjanneke.jpg jannekeschregardus.jpg
42 lucasmarechausse
43 lucasjanneke
44 jannekeschregardus
135 Lucas Hemrica (afb. 42 en 43) is geboren op 29-08-1899 in Eernewoude, zoon van Johannes Aukes Hemrica (zie 95) en Hittje Talsma. Lucas is overleden op 04-02-1970 in Zuidlaren, 70 jaar oud. Hij is begraven op 07-02-1970 in Eernewoude.
Notitie bij Lucas: Hij was rijksveldwachter te Leeuwarden. De familie ging op 4-10-1929 vanTerschelling ( hij was ook daar rijksveldwachter) naar Dokkum.Lucas werd ernstig ziek door een zeer gewelddadig dienstvoorval.Lucas werd opgenomen in een inrichting in Zuid-Laren en zijn vrouw met twee zonen gingen terug naar Dokkum, waar ze zich na een tijdelijk verblijf bij haar ouders definitief vestigden.

Op de foto zie je Lucas als marechaussee, bereden dienst. Ook zie je Lucas en Janneke samen.

Op 27-9-1923 is hij geslaagd voor het politiediploma: Lucas Hemrica te Dokkum. Op 5-8-1923 wordt hij aangesteld als rijksveldwachter te Leeuwarden;hij was toen marechaussee te Dokkum. Op 24-12-1926 wordt hij naar West-Terschelling overgeplaatst. Op 27-6-1928 komt Lucas weer naar Leeuwarden.

Lucas zat van 25-9-1919 tot 25-9-1925 bij de Koninklijke Marechaussee.
Lucas trouwde, 26 jaar oud, op 22-10-1925 in Dokkum met Janneke Schregardus (afb. 44), 22 jaar oud. Janneke is geboren op 04-12-1902 in Dokkum, dochter van Jan Stevens Schregardus en Sijbrigje Dijkstra. Janneke is overleden op 18-12-1966 in Dokkum, 64 jaar oud.
Notitie bij Janneke: Op de foto zie je van links naar rechts: Janneke Schregardus, Anna Hemrica, Hittje Talsma, Frans Dijkstra (pleegzoon/ kinderzorg) en Harmtien Kiers, de vrouw van Jan Hemrica.
Kinderen van Lucas en Janneke:
1 Johannes Hemrica, geboren op 26-08-1926 in Leeuwarden. Volgt 193.
2 Jan Hemrica, geboren op 05-08-1928 in Terschelling. Volgt 194.
136 Pietje (Pietsje) Hemrica is geboren op 15-01-1901 in Garijp, dochter van Johannes Aukes Hemrica (zie 95) en Hittje Talsma.
Notitie bij de geboorte van Pietje: Huwelijk Wilhelmina en Hendrik.
Pietje is overleden op 19-03-1963 in Vollenhove, 62 jaar oud. Pietje trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1931 met Anne Posthuma. Anne is overleden.
johannesdochteranna.jpg
45 Johannesdochteranna
137 Anna (Antje) Hemrica (afb. 45) is geboren op 04-07-1903 in Garijp, dochter van Johannes Aukes Hemrica (zie 95) en Hittje Talsma. Anna is overleden op 06-01-1995 in Bergum, 91 jaar oud. Zij is begraven op 11-01-1995 in Goutum.
Notitie bij overlijden van Anna: Zij werd gecremeerd.
Notitie bij Anna: Op de foto zie je Anna met haar vader Johannes. Johannes liep slecht vanwege een niet goed behandelde beenbreuk.
Anna trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1927 in Tietjerksteradeel met Tjitse Groot de, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Tjitse: Op 14-05-1977 vierden zij hun 50-jarig huwelijksfeest in Eernewoude. Bij het huwelijk was zij dienstbode en hij veehouder.
Tjitse is geboren in 1903 in Grouw. Tjitse is overleden op 09-09-1978 in Eernewoude, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Anna en Tjitse:
1 Sietse Groot de.
2 Hittje Groot de.
3 Iepie Groot de.
138 Aukje Hemrica is geboren op 12-02-1906 in Garijp, dochter van Johannes Aukes Hemrica (zie 95) en Hittje Talsma. Aukje is overleden op 16-09-1987 in Ballerat (AustraliŽ), 81 jaar oud. Aukje trouwde met Wiebe Bijlsma.
Notitie bij het huwelijk van Aukje en Wiebe: In de overlijdensadvertentie is er sprake van H.Kiers (Harmtien) en die was getrouwd met de broer van Aukje, Jan Hemrica. Er is ook een bericht uit AustraliŽ van ene A.Groot-Hemrica.

Aukje en Wiebe emigreerden in 1953 naar AustraliŽ.
Wiebe is overleden.
Kinderen van Aukje en Wiebe:
1 Klaas Bijlsma.
2 Johannes Bijlsma.
3 Oeds Bijlsma.
139 Jan Hemrica is geboren op 30-06-1912 in Eernewoude, zoon van Johannes Aukes Hemrica (zie 95) en Hittje Talsma. Jan is overleden op 24-07-1975 in Tietjerk, 63 jaar oud.
Notitie bij Jan: Gezinskaart Bergum: Jan is landarbeider en Harmtien is dienstbode. Het gezin is Nederlands Hervormd. Op 12-5 1936 is het adres Eernewoude 31. Later Tietjerk 27 en Noorderein 20. Dan Hanenburg 47, vanaf 13-10-1959.

Jan woont woont van 12-5-1936 tot 12-5-1937 op Kruespad 3 (adres van zijn vader) en gaat dan naar Eernewoude "aan boord". Tot 4-11-1941 heeft hij als huisnummer "schip". Tot 26-6-1942 weer op het Kruspaed en dan naar Idaarderadeel. In 1962 wordt er voor het Kruspaed een verbouwing aangevraagd door de heer A. Nieuwehuis uit Drachten voor f. 2500,-

In 1960 vraagt de heer Klaas Witteveen een verbouwing aan voor Noorderein 20 voor f. 3500,-
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 29-05-1935 in Eernewoude met Harmtien (Happy) Kiers, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Harmtien: In 1942 vertrekken zij uit de gemeente en verhuizen naar de toenmalige gemeente Idaarderadeel (Grouster Leechl‚n) , nu Boarnsterhim. Jan was daar boerenarbeider tot 12 mei 1943.
Harmtien is geboren op 27-10-1911 in Oudega. Harmtien is overleden op 16-01-1992 in Oentsjerk, 80 jaar oud.
Kinderen van Jan en Harmtien:
1 Marchien Hemrica, geboren op 04-10-1935 in Eernewoude. Volgt 195.
2 Lucas Hemrica, geboren op 07-12-1936 in Eernewoude. Volgt 196.
3 Hendrik Hemrica, geboren op 23-04-1939 in Eernewoude. Volgt 197.
4 Johannes Hemrica, geboren op 14-11-1945 in Tietjerk. Volgt 198.
5 Hittje Hemrica, geboren op 16-03-1949 in Tietjerk. Volgt 199.
6 Dirk Hemrica, geboren op 16-04-1951 in Tietjerk. Volgt 200.
140 Jurjen Hooijenga is geboren op 11-10-1909 in Garijp, zoon van Jelle Hooijenga en Eelkje Aukes Hemrica (zie 96). Jurjen is overleden.
Kind van Jurjen uit onbekende relatie:
1 Ybeltje (Iep) Hooijenga, geboren op 21-03-1934. Volgt 201.
141 Yttje Sytzes Boonstra is geboren in 1891 in Groningen, dochter van Jan Geerts Boonstra (zie 97) en Jantje Meints. Yttje is overleden. Yttje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 21-11-1918 in Groningen met Willem Jakob Kamp van der, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Yttje en Willem: Willem Jakob is suikerwerker en de vader van Yttje is kolendrager. Willem Jakob is weduwnaar van Alberta Smit.
Willem is geboren in 1888 in Broek, gemeente Eenrum, zoon van Jakob Kamp van der en Margaretha Geertsema. Willem is overleden.
Kind van Yttje en Willem:
1 Jacob Kamp van der. Volgt 202.
grootouders_vaders_kant2.jpg huwelijk_opa_en_oma_hemrika2.jpg omahemrika60.jpg opahemrika.jpg omahemrika_001.jpg
46 grootouders vaders kant2
47 huwelijk opa en oma Hemrika2
48 omahemrika60
49 opahemrika
50 omahemrika 001
142 Eelke Sietze Hemrika (afb. 46 en 47) is geboren op 07-01-1890 in Harlingen, zoon van Sietze Eelkes Hemrika (zie 100) en Rinske Glas.
Notitie bij de geboorte van Eelke: Koning Willem III sterft en zijn vrouw Emma wordt regentes voor de 10-jarige Wilhelmina.Vader Sietze doet zelf aangifte met als getuigen 2 commiezen/ ambtenaren. Sietze is tabakskerver te Harlingen.
Eelke is overleden op 02-06-1949 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eelke: Hij is begraven op Vredenburg.
Notitie bij Eelke: Op de foto zie je Eelke (Ele)

Hij werkte in pakhuizen (de veemen) in Amsterdam.Op de gezinskaart staat: veemarbeider. Hij ligt begraven op Vredenhof in Amsterdam. (Haarlemmerweg). Ook hier veel adressen: Scholtenstraat, De Wittenkade, Nieuwendijk, Houtmankade, Spaarndammerstraat. Oma woonde ook nog in de Bos en Lommerweg 23, 3 hoog en in de Amazonestraat.
In het gezin woonde van 1922 tot 1924 ene Toni Schwarp uit Essen, een pleegzoon.(?) Ergens staat ook de naam Helemigh vermeld, maar dat is onduidelijk. (Theodorus Helemigh) (de moeder van oma heette Helemigh) Bij opa staat vermeld: geen geloof. De gezinskaart loopt t/m 1938.

Op de archiefkaart staat als beroep: wegermetercontroleur. Als adressen: op 23-2-1938 Spaarndammerstraat 138 3 hoog en op 4-12-1940 Bos en Lommerweg 23 3 hoog.
Beroep:
veemarbeider/wegermetercontroleur
Eelke trouwde, 25 jaar oud, op 24-03-1915 in Amsterdam met Cornelia Frederika (Cor) van den Broek (afb. 48 t/m 50), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Cornelia: In de huwelijksakte is Eelke veemarbeider. Vader Sietze is sigarensorteerder. Cornelia heeft geen beroep en haar vader Egbert is vuurstoker.De ouders van de bruid geven toestemming in een akte. Die zijn er dus niet.De afkondiging van het huwelijk is onverhinderd geschied op 13 april. Getuigen: Jan Hemrika, broer van Eelke en havenarbeider.Pieter van den Broek, broer van de bruid, 27 en schipper.
Cornelia is geboren op 03-09-1892 in Amsterdam, dochter van Egbert (Bertus) van den Broek en Carolina Helemigh.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Haar vader doet zelf aangifte, met als getuigen: Gijsbertus van den Broek, 34, brandwacht en Antonius Goejer, 33 en brandwacht. Vader Egbert is stoker.
Cornelia is overleden op 25-05-1980 in Amsterdam, 87 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Zij ligt begraven op Westgaarde in Amsterdam. Op de foto zie je haar op haar zestigste verjaardag.De foto van de man apart is opa Hemrika (Ele). Op de foto van de twee dames uit 1972 loopt zij aan de rechterkant.
Beroep:
Kleermaakster (1915)
Kinderen van Eelke en Cornelia:
1 Siebertus Hemrika, geboren op 21-07-1919 in Amsterdam. Volgt 203.
2 Pieter Hemrika, geboren op 16-02-1921 in Amsterdam. Volgt 204.
3 Renske Hemrika, geboren op 06-03-1925 in Amsterdam. Volgt 205.
143 Jan Hemrika is geboren op 17-05-1891 in Harlingen, zoon van Sietze Eelkes Hemrika (zie 100) en Rinske Glas. Jan is overleden op 12-10-1961 in Hardewijk, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Hij is begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Notitie bij Jan: Hij was o.a. portier. In 1915 was hij havenarbeider. Uit zijn persoonskaart blijkt dat hij ook als assistent-controleur voor de Stoomvaartmaatschappij Nederland werkte. Bron voor hem en zijn gezin, is de gezinskaart die t/m 1938 loopt. Tot 29-11-1920 woonde een neef in het gezin: Pieter Zwerver.(13-2-1897, Leeuwarden) Hij was leerling-marconist. Hij kwam uit Leeuwarden en ging later naar Harlingen. Hij is een broer van Tietje Zwerver, de vrouw van Sjouke Hemrika.
Het gezin was Evangelisch Luthers. Veel adressen: o.a. Hogendorpstraat, Spaarndammerplantsoen, Oostzaanstraat, Zaanstraat en Polanenstraat.
Vanaf 30 mei 1956 woonde hij in de Pasteurstraat nummer 18, 1 hoog.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 06-02-1918 in Amsterdam met Margaretha Taentzer, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Margaretha: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jan is bootwerker en Margaretha heeft geen beroep. Haar vader is overleden en haar moeder woont in Amsterdam. De afkondiging van het huwelijk was onverhinderd op 21 januari.
Getuigen: Evert Taentzer, 34 (dus van 1884), diamantslijper en broer van de bruid. Eelke Sietze Hemrika, 28, veembediende en broer van de bruidegom.De vader van Jan (Sietze) is tabakskerver.
Margaretha is geboren op 18-09-1886 in Amsterdam, dochter van Frederik Wilhelm Taentzer en Margaretha Guldemont. Margaretha is overleden op 24-01-1971 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: In 1964 woonde zij in de Jan Tooropstraat 4.
Kinderen van Jan en Margaretha:
1 Jan Hemrika, geboren op 26-01-1919 in Amsterdam. Volgt 206.
2 Frederik Wilhelm (Frits) Hemrika, geboren op 26-11-1921 in Amsterdam. Volgt 207.
3 Rinske (Rina?) Hemrika, geboren op 11-11-1924 in Amsterdam. Volgt 208.
4 Johanna Elizabeth (Hanna) Hemrika, geboren op 20-04-1926 in Amsterdam. Volgt 209.
5 Frans Hemrika, geboren op 24-01-1929 in Amsterdam. Volgt 210.
144 Hebeltje (Hebelina?) (Lien) Hemrika is geboren op 13-03-1894 in Harlingen, dochter van Sietze Eelkes Hemrika (zie 100) en Rinske Glas. Hebeltje is overleden op 30-08-1920 in Amsterdam, 26 jaar oud.
Notitie bij Hebeltje: Zij is gestorven in het kraambed en zij is de moeder van Lien van der Made die later met Theo Hoevenberg trouwde en een zoon kreeg die ook Theo Hoevenberg heette.
Hebeltje trouwde, 24 jaar oud, op 26-02-1919 in Amsterdam met Dirk van der Made, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hebeltje en Dirk: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Dirk is broodbakker en woont in Amsterdam. Zijn vader ( beroep: vuurstoker) leeft nog en woont in Amsterdam. Hebeltje heeft geen beroep en haar vader, Sietze, staat hier vermeld als tabakskerver. De afkondiging van het huwelijk was onverhinderd op 15 februari.
Getuigen: Guiseppe Pasquale Hagnam, 30, beeldenmaker en zwager van de bruidegom. Sjouke Hemrika, 21, werkman en broer van de bruid.
Dirk is geboren op 18-04-1891 in Amsterdam, zoon van Jacobus van der Made en Grietje Spijker. Dirk is overleden op 15-04-1966 in Amsterdam, 74 jaar oud. Dirk trouwde later op 13-01-1926 in Amsterdam met Maria Cutsem van (geb. 1901). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 13-04-144 in Amsterdam (scheiding).
Notitie bij Dirk: Hij was bakker/ houder van een rijwielstalling.
Kind van Hebeltje en Dirk:
1 Hebelina Grietje (Lien) van der Made, geboren op 30-08-1920 in Amsterdam. Volgt 211.
tietjesjoukeannalina.jpg
51 tietjesjoukeannalina
145 Sjouke Hemrika (afb. 51) is geboren op 30-11-1897 in Amsterdam, zoon van Sietze Eelkes Hemrika (zie 100) en Rinske Glas.
Notitie bij de geboorte van Sjouke: Volgens de geboorte-aangifte werd Sjouke om 7 uur ’s avonds geboren inde tweede Spaarndammerstraat 15. De vader doet zelf aangifte en twee ambtenaren zijn getuigen: Nicolaas Challa, 37 en Henri Herens, 60.
Sjouke is overleden op 22-04-1974 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sjouke: Het adres bij het overlijden was: Spaardammerplantsoen 24. Daar woonde hij al in 1941.
Notitie bij Sjouke: Hij was werkzaam als bankbediende (kassierlooper) bij Pierson en Co (Piersonbank) in Amsterdam. Van hem konden ze in Friesland geen geboorte-akte vinden. Totdat men ontdekte dat zijn ouders in juli 1897 naar Amsterdam verhuisden. Hij is dus in Amsterdam geboren.
Het gezin woonde o.a. in de Nova Zemblastraat nummer 100.

Op de foto zie je Tietje (Tietsje) Zwerver, Sjouke Hemrika en rechts Anna Lina Hemrika. Het meisje links is een vriendinnetje.

Op 4-8-1942 doet Sjouke aangifte van diefstal van zijn tweed regenjas ter waarde van 40 gulden. Sjouke is 44 en bankbediende. De jas is gestolen vanuit de gang van de Piersonbank, Herengracht 206-214. Sjouke woont Spaarndammerplantsoen 24 I.
Sjouke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 05-04-1922 in Amsterdam met Tietje Zwerver, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sjouke en Tietje: Bij het huwelijk is broer Eelke getuige. Verder is getuige: Bernardus Kist, 33 en tramconducteur. Sjouke is kassiersloper. Tietje is zonder beroep en woont in Amsterdam. Zijn vader is tabakskerver en de vader van Tietje is brievenbesteller. Haar ouders wonen in Harlingen. Zijn ouders zijn er niet, maar geven schriftelijk toestemming. De afkondiging van het huwelijk was onverhinderd op 25 maart.
Tietje is geboren op 30-11-1899 in Leeuwarden, dochter van Uilke Pieters Zwerver en Anna Jans Dunant. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1899.
Notitie bij de geboorte van Tietje: Ik heb een kopie van de geboorte-aangifte. Vader Uilke Pieters Zwerver doet de aangifte en heeft dan als beroep brievenbesteller. Getuigen: JohanGeorg Swart, 43 en ook brievenbesteller, wonende te Leeuwarden. Verder: Dirk Nijholt, 36, ook brievenbesteller uit Leeuwarden
Tietje is overleden op 04-09-1959 in Sijbekarspel, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tietje: Zij maakte een tochtje op de moter met haar man en het hondje voorop. Een helm dragen was toen nog niet verplicht. Als gevolg van een aanrijding bij Benningbroekl is ze toen overleden. Haar man en het hondje bleven gespaard. Later is hier nog een rechtszaak van gekomen.

Er stond in het Dagblad van West-Friesland van zaterdag 5 september 1959 een artikel hierover. De aanrijding was ’s middags om 4 uur op de kruising van de snelweg naar Leeuwarden (Rijksweg 7) en de A.C. de Graafweg. De motor reed richting Leeuwarden. De motor werd aangereden door een Volkswagen die een te ruime bocht nam om ook richting Leeuwarden te kunnen gaan. Tietje werd van de motor geslingerd en kwam met haar hoofd op de weg terecht. Ze was op slag dood en Sjouke was in shock. Hij had slechts lichte verwondingen. Ze werden allebei naar het Sint-Jans-gasthuis in Hoorn gebracht.

De automobilist, een aannemer uit Spanbroek, was doorgereden. Volgens dit artikel te goeder trouw: hij had de motorrijder niet zien komen en had alleen een kleine schok gevoeld. Hij dacht dat hij een bermpaaltje geraakt had. Hij is via de Mijzend naar een klant in Hauwert gereden en heeft daarna in Hoorn nog een leverancier bezocht. Door een tip van de politie in Hoorn heeft naderhand de rijkspolitie de man weten op te sporen.
Notitie bij Tietje: Archiefkaart: Spaarndammerplantsoen 24 1 hoog. In 1939 woonden haar ouders daar ook.
(2) trouwde, 69 jaar oud, op 05-12-1966 in Amsterdam met Maria Petronella Durenkamp, 59 jaar oud. Maria is geboren op 03-12-1907 in Zandvoort, dochter van Johannes Henderikus Petrus Durenkamp en Wilhelmina Francina Seders. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Zij was verpleegster en directrice van een kinderhuis.
Kind van Sjouke en Tietje:
1 Anna Lina Hemrika, geboren op 18-07-1923 in Amsterdam. Volgt 212.
maaikeym.jpg
52 maaikeym
146 Maaike (Martha) Hemrika (afb. 52) is geboren op 15-08-1904 in Amsterdam, dochter van Sietze Eelkes Hemrika (zie 100) en Rinske Glas. Maaike is overleden op 29-09-1982 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Notitie bij Maaike: Als adressen staan op de persoonskaart: Polanenstraat 98, Zuideinde in Landsmeer, Jacques Perkstraat 27 en 19 en tenslotte Jan Tooropstraat 4 vanaf 11 juni 1982. Op 24 augustus werd haar huwelijk door overlijden van haar man ontbonden.

Op de foto zie je links Maaike (Martha) en naast haar Ymkje (Ym) Hemrika.

De echte naam is Maaike, maar in Amsterdam maakte men daar Martha van.
Maaike trouwde, 21 jaar oud, op 15-07-1926 in Amsterdam met Nicolaas Johannes de Mare, 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Maaike en Nicolaas: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Nicolaas is meubelmaker en zijn vader is overleden. Zijn moeder woont in Amsterdam. Maaike heeft geen beroep. Haar ouders leven nog en Sietze staat hier vermeld als werkman.
Getuigen: Abraham Hoendirk de Mare, 33, meubelmaker en broer van de bruidegom. Eelke Sietze Hemrika, veemarbeider, 36 en broer van de bruid.
Nicolaas is geboren op 08-01-1897 in Amsterdam, zoon van Abraham Hendrik de Mare en Maria Bijl. Nicolaas is overleden op 24-08-1978 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Ook zijn vader en zijn twee broers waren meubelmaker.
Kinderen van Maaike en Nicolaas:
1 Martha de Mare, geboren op 18-05-1929 in Amsterdam. Volgt 213.
2 Maria de Mare, geboren op 05-04-1933 in Amsterdam.
ymhemrikajansen.jpg
53 ymhemrikajansen
147 IJmkje Hemrika (afb. 53) is geboren op 26-05-1908 in Amsterdam, dochter van Sietze Eelkes Hemrika (zie 100) en Rinske Glas. IJmkje is overleden op 21-07-1978 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij IJmkje: Op haar persoonskaart staan de volgende adressen: Knollendamstraat 3, Johan Coltermanstraat 6. ( vanaf 26-7-1956)

Op de foto zie je links Ymkje (Ym) Hemrika-Jansen.
IJmkje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 22-09-1927 in Amsterdam met Pieter Openneer, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 07-04-1932 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van IJmkje en Pieter: Pieter is suikerbakker en de vader van Ijmkje is werkman.
Pieter is geboren op 18-09-1904 in Amsterdam, zoon van Marinis Openneer en Hilligje Wijngaarden van. Pieter is overleden op 04-11-1949 in Amsterdam, 45 jaar oud. Pieter trouwde later op 25-05-1932 in Amsterdam met Teuna Rookhuijzen (geb. 1913).
Notitie bij Pieter: Gezinskaart:adressen o.a Tasmanstraat 19 en 21, Kinkerstraat 45. Hij was havenarbeider, los arbeider, handelaar in schilderijen.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 12-06-1941 in Amsterdam met Casper Jansen, 41 jaar oud. Casper is geboren op 14-02-1900 in Haarlem, zoon van Johannes Jansen en Cornelia Booms. Casper is overleden op 31-10-1986 in Amsterdam, 86 jaar oud.
Notitie bij Casper: Hij was los werkman, portier, expeditieknecht. Als adressen zie ik Johan Coltermanstraat 6 en Cornelis Outshoornstraat 60.
Kind van IJmkje en Pieter:
1 Marinus Openneer, geboren op 09-10-1928 in Amsterdam.
148 Hebelina Henriette (Lien) Peper is geboren op 13-09-1898 in Amsterdam, dochter van Casper Hendrik Peper en Ietje Eelkes Hemrika (zie 102). Hebelina is overleden in 1977 in Amsterdam, 78 of 79 jaar oud. Hebelina trouwde met Theodorus Cornelis Adrianus Stam.
Notitie bij het huwelijk van Hebelina en Theodorus: Theodorus overleed jong, dus de drie broers werden grotendeels door hun opa en oma (Ietje en Casper) opgevoed, zodat Hebelina kon gaan werken.

Hebelina woonde in de Wijttenbachstraat 41 hs in Amsterdam, met haar ouders. Van haar kleindochter, Cecile ter Borgh-Stam, vernam ik dat. Ook vertelde zij dat overgrootmoeder Ietje Hemrika een nogal dominante vrouw was met wel een groot gevoel voor humor.
Theodorus is overleden op 17-04-1929 in Amsterdam.
Kinderen van Hebelina en Theodorus:
1 Nicolaas (Nico) Stam, geboren op 20-10-1923. Volgt 214.
2 Casper Hendrik(Cas) Stam, geboren op 01-02-1925. Volgt 215.
3 Joseph Maria(Jos) Stam, geboren op 02-11-1926. Volgt 216.
149 Klaske Johannes Hemrika is geboren op 10-03-1896 in Leeuwarden, dochter van Johannes Eelkes Hemrika (zie 103) en Jinke Harkes van der Meulen. Klaske is overleden op 07-07-1958 in Oudega, 62 jaar oud. Klaske trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1921 in Smallingerland met Folkert Veenstra, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaske en Folkert: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Folkert is arbeider en woont in Oudega. Zijn ouders leven nog en wonen ook in Oudega. Zijn vader is veehouder. Klaske is zonder beroep en woont in Leeuwarden. Haar moeder, Jinke Harkes van der Meulen, is overleden en haar vader Johannes, sigarenmaker, woont in Leeuwarden. Johannes is niet aanwezig, maar er is een akte, waarin hij toestemming geeft voor het huwelijk. Op 14 mei was zonder stuiting de afkondiging van het huwelijk.
Getuigen: Gaauwe Visser, 57 en conciŽrge en Herman Cornelis Arends, 29en commies op de secretarie.
Folkert is geboren op 27-05-1895 in Nijega, zoon van Sander Veenstra en Albertje Bijker. Folkert is overleden op 24-08-1974 in Oudega, 79 jaar oud.
150 Eelke Johannes Hemrika is geboren op 06-11-1897 in Meppel, zoon van Johannes Eelkes Hemrika (zie 103) en Jinke Harkes van der Meulen. Eelke is overleden op 11-04-1959 in Leeuwarden, 61 jaar oud.
Notitie bij Eelke: Op zijn persoonskaart staat als beroep: arbeider en opperman.

Gezinskaart Bergum: als geloof staat er GK: gereformeerde kerk. Zijn beroep is arbeider. Het adres is Wijns 32. Het gezin komt op 16-5-1930 uit Oudega en gaat op 19-3-1931 naar Achtkarspelen, Rottevalle 34.

Leeuwarder Courant: op 4-7-1955 raakte de 57-jarige opperman E.Hemrika uit Lekkum bekneld onder een gekantelde betonmolen. Met verwondingen aan de rug en aan zijn rechterarm is hij in het Diakonessenhuis opgenomen. Dit zou Eelke Johannes kunnen zijn.
Eelke trouwde, 29 jaar oud, op 14-05-1927 in Idaarderadeel met Baukje Hoekstra, 23 jaar oud. Baukje is geboren op 15-08-1903 in Rijperkerk. Baukje is overleden op 19-04-1967 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Zij is begraven op 21-04-1967 in Lekkum.
Notitie bij overlijden van Baukje: Bij haar overlijden was het adres: Voorstreek 92, Leeuwarden.
Kinderen van Eelke en Baukje:
1 Jantje Hemrika, geboren op 08-06-1928 in Oudega. Volgt 217.
2 Jinke Hemrika, geboren op 22-09-1929 in Oudega. Volgt 218.
3 Gaitske Hemrika, geboren op 19-03-1932 in Achtkarspelen. Volgt 219.
4 Johannes (Johan) Hemrika, geboren op 11-04-1934 in Leeuwarderadeel. Volgt 220.
5 Klaske Hemrika, geboren op 13-02-1935 in Leeuwarden. Volgt 221.
151 Harke Johannes Hemrika is geboren op 11-04-1902 in Huizum, zoon van Johannes Eelkes Hemrika (zie 103) en Janke Harkes van der Meulen. Harke is overleden op 28-07-1982 in Sneek, 80 jaar oud.
Notitie bij Harke: Op zijn persoonskaart staan als beroepen: landarbeider en los werkman. Als adressen zie ik; Franekerdeel, Tzum 198/ Hennaarderadeel: Wommels 260 (1934)- Wommels 59 (1949)- Walpeterwei 15 (1955). In 1980 woonden zijn vrouw en hij in Wommels
Harke trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1926 in Smallingerland met Aaltje Siebenga, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 09-04-1902 in Oudega-Small, dochter van Jan Siebenga en Trijntje Herder. Aaltje is overleden op 02-03-1986 in Wommels, 83 jaar oud. Zij is begraven op 06-03-1986 in Wommels.
Kinderen van Harke en Aaltje:
1 Trijntje Hemrika, geboren op 17-11-1927 in Smallingerland. Volgt 222.
2 Janke Hemrika, geboren op 24-08-1929 in Leeuwarden. Janke is overleden op 05-09-1929 in Leeuwarden, 12 dagen oud.
3 ? Hemrika, geboren op 31-08-1930 in Leeuwarden. ? is overleden op 31-08-1930 in Leeuwarden, geen dag oud.
Notitie bij overlijden van ?: Dood geboren.
4 Klaske Jans Hemrika, geboren op 20-06-1934 in Hennaarderadeel. Volgt 223.
5 Jan Hemrika, geboren op 02-08-1939 in Wommels. Volgt 224.
152 Wieger Hemrika is geboren op 18-08-1904 in Amsterdam, zoon van Menno Hemrika (zie 105) en Maartje Huisman. Wieger is overleden op 21-01-1979 in Heemskerk, 74 jaar oud.
Notitie bij Wieger: Hij was grondwerker en los werkman. Op zijn gezinskaart staat los werkman. Op zijn persoonskaart staat: heier en handlanger. Als adres staat er Leliestraat 92 in Amsterdam. Bij Wieger staat Nederlands Hervormd en bij Marie staat Rooms Katholiek. Op de persoonskaart staan adressen in Amsterdam, o.a. Kleine Kattenburgerstraat 27h en 31 I. Tenslotte: Heemskerk, Europaplein 156.

Hij vertrekt op 6-3-1943 als tewerkgestelde naar K.Koppe in Berlijn. De begunstigde is M.K. Bennewitz. Hij krijgt een paspoort. Zie afbeelding. Hij woont in de Kleine Kattenburgerstraat 27. Bij het vertrek heeft hij 80 gulden schuld. Hij moet bijdragen in het onderhoud van zijn kinderen over wie zijn vrouw de voogdij heeft. Hij is gescheiden. Hij is kraandrijver.

Archiefkaart: heier-handlanger.
Wieger:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1928 in Amsterdam met Marie (Maria) Karolina Bennewitz, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 20-11-1943 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Wieger en Marie: Bij het huwelijk is Wieger werkman en zijn vader ook. De vader van de bruid is bootwerker.
Marie is geboren op 10-09-1907 in GrŁhlwerk (Duitsland), dochter van Johannes Willem Gerrit Bennewitz en Antje Klaver. Marie is overleden op 07-10-1994 in Diemen, 87 jaar oud.
Notitie bij Marie: Ze vertrok na de scheiding naar Berlijn.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 27-07-1948 in Amsterdam met Maria Agatha Telman, 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wieger en Maria: Door zijn tweede huwelijk kreeg Wieger er een aantal stiefkinderen bij die als achternaam Punt hadden: Johannes, Elsje Catharina, Nieske en Aart.
Maria is geboren op 12-02-1909 in Amsterdam. Maria is overleden op 24-04-1984 in Hoorn, 75 jaar oud.
Kinderen van Wieger en Marie:
1 Menno Hemrika, geboren op 12-10-1929 in Amsterdam.
2 Johannes Willem Gerrit Hemrika, geboren op 14-04-1935 in Amsterdam.
153 Pieter Hemrika is geboren op 16-10-1905 in Zaandam, zoon van Menno Hemrika (zie 105) en Maartje Huisman. Pieter is overleden op 23-04-1985 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Hij was olieman en stoker. (bji de KNSM?) Later is hij als bedieningsman bij Werkspoor gaan werken. Godsdienst: Hervormd. Hij woonde o.a. in de Kleine Katteburgstraat.

Hij vertrekt als tewerkgestelde op 10-7-1942 naar St. Malo in Frankrijk en keert terug op 8-12-1942. Hij krijgt een paspoort hiervoor: zie afbeelding. Hij woont op de Buikslotermeerdijk 61 huis en de begunstigde is N.Veldhuisen. Hij werkte voor de firma Kreuger en Van Kempen. Hij is dan grondwerker.
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 20-11-1929 in Amsterdam met Neeltje Veldhuisen, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Neeltje: Pieter is vuurstoker en zijn vader is werkman. Bij het huwelijk erkent het paar een kind: Pieter Hemrika.
Neeltje is geboren op 08-01-1910 in Amsterdam, dochter van Pieter Veldhuisen en Eefje Groot de. Neeltje is overleden op 25-08-1976 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: Op zijn archiefkaart in Amsterdam staat ook: olieman Stoomvaartmaatschappij en stoker.
Kinderen van Pieter en Neeltje:
1 Pieter Hemrika, geboren op 30-06-1929 in Landsmeer. Volgt 225.
2 Maarten Hemrika, geboren op 11-08-1930 in Amsterdam. Volgt 226.
3 Cornelis (Cor) Hemrika, geboren op 13-02-1935 in Amsterdam. Volgt 227.
4 Evert Hemrika, geboren op 11-12-1954 in Amsterdam. Volgt 228.
henk_hemrika.jpg jans_hemrika_bermond.jpg nellie_ina.jpg
54 Henk Hemrika
55 Jans Hemrika-Bermond
56 Nellie Ina
154 Hendrik Hemrika (afb. 54) is geboren op 13-04-1907 in Westzaan, zoon van Menno Hemrika (zie 105) en Maartje Huisman. Hendrik is overleden op 27-09-1986 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hij was arbeider, los werkman en werkzaam in de chocolade. Ook: grondwerker en funderingswerker. Op zijn persoonskaart staat ook nog: timmerman en remmingwerker.Hij was Hervormd. Hij woonde o.a in de Cruquiusstraat.
Later zie ik op de gezinskaart een andere vrouw. Ik denk zijn tweede vrouw: Jannetje Johanna Bermond, 28-9-1913, Amsterdam.Haar vader is ene Wilhelmus Bermond uit 1877.

In de oorlog vertrekt hij op 13-2-1945 als vrijwilliger(tewerkgestelde) voor de Niederlandische Groszbaufirma. Zijn adres is dan Kleine Kattenburgerdwarsstraat 16 IA. De begunstigde is J.J. Hemrika-Bermond. Op 21-2-1945 wordt een voorschot van de firma Hommen uitbetaald.

In 1947 nemen hij en zijn vrouw liefdevol een tweeling op in het gezin. In voogdij. Het waren twee meisjes: Nellie en Ina (Ingeborg Maria) Van Doesburg. Dat was de naam van de vriend van hun natuurlijke moeder. De naam van de moeder was Slats. Die tweeling had bij dit gezin een gelukkige jeud op Kattenburg. Op 9-1-2013 sprak ik Nellie. Nellie (Neeltje) werd vernoemd naar een tante: Neeltje Veldhuisen uit 1910. Ingeborg Maria naar de verpleegster in het kraamziekenhuis (Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam).De natuurlijke moeder had de kinderen voor de geboorte afgestaan, vandaar dat de namen door de Hemrika’s werden bedacht. Er was alleen niet op een tweeling gerekend. Ze wisten dus al voor de geboorte dat ze een baby zouden krijgen. Jannetje Johanna Bermond kon geen kinderen krijgen.

Vooral Jannetje was bang dat er kritiek zou zijn op de opvoeding en dat de meisjes zouden worden weggehaald. Vooral, toen ze een keer de natuurlijke moeder ontmoette, die in de zelf gemaakte 2-persoons kinderwagen keek. Ze kende die vrouw, omdat ze die eerder bij de kantonrechter had ontmoet.

Nellie en Ina beschouwen Hendrik en Jannetje als hun echte ouders. Fantastische mensen, die ze nu erg missen. Later ontdekten ze dat hun natuurlijke moeder ook nog een jongetje had weggegeven, een halfbroer dus en dat ze na de geboorte van de tweeling, naar Australie was geemigreerd.

Ik kwam de tweeling op het spoor door een artike uit 2004 l in het tijdschrift Midi, een interview met Ina door Magda van der Rijst.
Hendrik:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-04-1928 in Amsterdam met Marijtje Antonia Polman Tuin, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 19-05-1934 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Marijtje: Notitie bij huwelijk:
Hendrik is werkman, net als zijn vader, en woont in Amsterdam, evenals zijn ouders. Marijtje heeft geen beroep en woont in Amsterdam, net als haar ouders.Haar vader is havenarbeider. De afkondiging van het huwelijk was onverhinderd op 24 maart. De moeder van de bruid is er niet, maar heeft schriftelijk toestemming voor het huwelijk gegeven. getuigen: Johannes Neve, 24 en werkman en Johanna van Houten, zonder beroep en 49 jaar oud. Beide getuigen wonen in Amsterdam.
Op de akte staat het vonnis van de arrondissements rechtbank van Amsterdam over de scheiding. Het vonnis was op 22 februari 1934.
Marijtje is geboren op 11-09-1906 in Amsterdam, dochter van Antonie Polman Tuin en Neeltje Huisman. Marijtje is overleden. Marijtje trouwde later op 05-06-1935 in Amsterdam met Hendrik Bernardus Roos (1911-1970).
Notitie bij Marijtje: Zij woonde in 1979 in Bussum.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 11-12-1935 in Amsterdam met Jannetje Johanna Bermond (afb. 55 en 56), 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 28-09-1913 in Amsterdam, dochter van Wilhelmus Willem Bermond en Maria Berg van den. Jannetje is overleden op 30-10-2002 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Op de foto zie je Jannetje Bermond. Op de foto van de meisjes, zie je links Ina en rechts Nellie, de tweeling die in het gezin werd opgenomen.
Kinderen van Hendrik en Marijtje:
1 Menno Hemrika, geboren op 29-12-1928 in Amsterdam. Menno is overleden op 11-02-1953 in Amsterdam, 24 jaar oud.
2 Jan Hemrika, geboren op 13-06-1931 in Amsterdam. Jan is overleden op 22-04-1933 in Amsterdam, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Op de overlijdensaangifte staat Hendrik vermeld als betonwerker.
155 Zacharias Hemrika is geboren op 28-02-1910 in Amsterdam, zoon van Menno Hemrika (zie 105) en Maartje Huisman. Zacharias is overleden op 25-06-1972 in Blaricum, 62 jaar oud.
Notitie bij Zacharias: Tijdens de oorlog heeft het gezin een tijdje in Den Helder gewoond. Er is een gezinskaart in Amsterdam. Uit de gezinskaart blijkt dat Zacharias muzikant was. en o.a. in de Kleine Kattenburgstraat nummer 24 woonde. Ook zie ik de Blankenstraat nummer 79.

Op zijn persoonskaart staan als beroepen: muzikant en classificeerder. Op 12-1-1943 staat er als adres in Den Helder: Weezenstraat 61. Verder vele adressen in Amsterdam: Grote Kattenburgerstraat/ Spaarndammerdijk/ Kleine Kattenburgerstraat/ Laurierstraat/ Campanulastraat/ Blankenstraat/ Anjelierstraat/ Molukkenstraat/ Hekelveld, sinds 12-3-1972.

Op 29-8-1942 wordt Zacharias opgepakt door de politie van Amsterdam. Hij is muzikant en maakte muziek zonder vergunning op de Beukenweg. Hij woont op de Spaarndammerdijk 97 huis. Na onderzoek wordt hij weggestuurd.
Zacharias:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-04-1935 in Amsterdam met Adriana (Sjaanje) Bouwhuis, 23 jaar oud. Adriana is geboren op 09-10-1911 in Amsterdam. Adriana is overleden op 16-10-1945 in Amsterdam, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 12-04-1961 in Amsterdam met Jantje Glas, 46 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 25-10-1971 in Amsterdam (scheiding). Jantje is geboren op 01-04-1915 in Velsen.
Kinderen van Zacharias en Adriana:
1 Maartje (Martha) Hemrika, geboren op 16-07-1935 in Amsterdam. Maartje is overleden op 17-07-2012, 77 jaar oud.
2 Hendrik Hemrika, geboren op 24-08-1936 in Amsterdam. Volgt 229.
3 Annigje (Annie) Hemrika, geboren op 24-11-1937 in Amsterdam. Volgt 230.
4 Maria Karliena (Rietje) Hemrika, geboren op 31-03-1940 in Amsterdam.
Notitie bij Maria: Zij is later naar Duitsland verhuisd.
familie_hemrika_001__2_.jpg pa_hemrika.jpg gezintinie.jpg trouwfoto_pa_en_ma_hemrika_001.jpg
57
58 Pa Hemrika
59 gezintinie
60 Trouwfoto Pa en ma Hemrika 001
156 Sijtse Hemrika (afb. 57 en 58) is geboren op 20-06-1919 in Amsterdam, zoon van Menno Hemrika (zie 105) en Maartje Huisman. Sijtse is overleden op 17-10-1995 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Sijtse: Op de foto zie je linksonder Sijtse Hemrika met naast zich zus Emmie en broer Wieger. Boven van links naar rechts: Broers Henk, Piet en Jas (Zacharias).
Sijtse trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1949 in Amsterdam met Christina Bruinsma (afb. 59 en 60), 29 jaar oud. Christina is geboren op 17-06-1919 in Velsen. Christina is overleden op 19-04-1985 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Notitie bij Christina: Op de foto Sijtse met zijn vrouw Christina en hun 3 kinderen.
Kinderen van Sijtse en Christina:
1 Gerard Hemrika, geboren op 16-05-1951 in Amsterdam. Volgt 231.
2 Christina (Tinie) Hemrika, geboren op 24-04-1953 in Amsterdam.
Notitie bij Christina: Tinie verschafte mij de foto’s van de familie en corrigeerde gelukkig de overlijdensdatums van haar ouders!
3 Sijtse Hemrika, geboren op 17-12-1954 in Amsterdam.
157 Emtje Hemrika is geboren op 30-04-1921 in Amsterdam, dochter van Menno Hemrika (zie 105) en Maartje Huisman.
Notitie bij Emtje: Adres: Rapenburg, Amsterdam?
Emtje trouwde, 24 jaar oud, op 07-11-1945 in Amsterdam met Willem Roelofs.
158 Trijntje Hemrika is geboren op 20-12-1906 in Zaandam, dochter van Zacharias Hemrika (zie 106) en Trijntje Groot. Trijntje is overleden op 18-12-1983 in Zaandam, 76 jaar oud. Zij is begraven op 22-12-1983 in Zaandijk. Trijntje trouwde met Thomes Bunschoten. Thomes is overleden.
opa_omewiegerx.jpg wieger1910_001.jpg
61 Opa+Omewiegerx
62 wieger1910 001
159 Wieger Hemrika (afb. 61 en 62) is geboren op 03-07-1910 in Amsterdam, zoon van Zacharias Hemrika (zie 106) en Trijntje Groot. Wieger is overleden op 08-11-1991 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Wieger: Hij was stoker op de grote vaart. Hij was Nederlands Hervormd. Hij woonde o.a. in de Derde Katteburgstraat. In 1933 had hij een cafť in de Kleine Kattenburgerstraat: cafť Victoria. Dat cafť was maar kort in hun bezit, tijdens de crisisjaren. Op de foto staat hij met zijn zoon Wieger uit 1932. De foto kreeg ik van zijn kleinzoon Wieger uit 1960.

In het Parool van vrijdag 5 september 2008 stond hij vermeld: aan de vooravond van de sloop van Kattenburg brachten buurtbewoners ome Flip Keirsgieter en Wieger Hemrika in Marcanti een hartverscheurende ode aan hun straat. In de zaal zat burgemeester Samkalden.Dat was op 3 april 1969.

( Bron: Dick Hemrika) Toen in 1917 zijn moeder overleed, werd Wieger ondergebracht bij de zus van zijn vader: tante Imke en werd hij liefdevol in de Jordaan opgevoed.Wieger werd zeeman op de grote vaart.In cafť Rooie Bet ontmoette hij Betje, oftewel Fimke Kops. Bij het huwelijk was ze 15 jaar oud. Hun eerste woninkje was in de Oostenburgermiddenstraat, bij de moeder van Fimke op de trap.Later woonden ze op Wittenburg en in 1973 in de Derde Kattenburgerdwarsstraat. Eerst in de vochtige kelder en toen op de eerste verdieping. De drie zonen hadden een bed in het alkoof. Het was een arme, maar fijne tijd: iedereen hielp elkaar en leende elkaar . Bij Lotje Snoep werden okkies gehaald: gepofte bruine bonen met zout. Buurman ome Flip Keirsgieter speelde accordeon en Wieger drumde. Allebei zongen ze daarbij. Ome Flip schreef liedjes over Kattenburg. Een lied van hem met als titel: Jij doet mij denken aan rozen, is later nog door Max van Praag op de plaat gezet. Op zaterdagavond of zondag muziek maken in het cafť van Westermans of bij het Viscollege De Jonge Visser. Wieger was daar bestuurslid.

In 1968 verhuisd naar de Orteliuskade. Na de dood van zijn vrouw betrok Wieger een benedenwoning in de Pekelharingstraat. Op Kattenburg kwam hij nog vaak, omdat zijn zoon Dedde (Dick) daar woonde. Wieger was jaren vaste Sinterklaas bij de vereniging Nieuw Kattenburg. Hieronder een fragment van het lied, gezongen in Marcanti:

Het straatje was oud en de huizen vergaan
Maar toch waren wij er tevreden
We hadden er vrienden, ’t was dicht bij je baan
Voor gein was er altijd een reden
Je was niet modern en je was al zo oud
Toch ben je het straatje waar ik veel van houd.

Refrein:

Adieu, kleine straat, adieu
Zolang ik leef zal ik jou nooit vergeten
Adieu kleine straat adieu
Ik heb jou nooit je armoe verweten
adieu kleine straat adieu
Dank voor alles wat jij hebt gegeven
Als ik denk aan het leif en het leed
’t Was te mooi dat ik jou ooit vergeet.

Nu lig je te sterven je ogen gaan dicht
en wij moeten jou nu verlaten
We vinden het niet prettig dat jij daar zo ligt
maar treuren zal ons ook niet baten
Maar wees wel verzekerd dat jij blijft bestaan
in al de gesprekken die over je gaan.

Dit komt uit een artikel met als titel: Die eilanders krijg je met geen stok weg. Hanneloes Pen en Corrie Verkerk.

In de oorlog vertrok hij op 23-6-1943 naar Duitsland: tewerkstelling. Zijn paspoortnummer was 226342 en zijn steunnummer 4234. Hij ging naar (voor?) de firma Hendriks in Rheinhausen bij Duisburg. Toen een belangrijk industriegebied en vaak gebombardeerd door de geallieerden. Wieger heeft zelf wel eens verteld dat hij na bombardementen heeft moeten ruimen, ook eens bij een kraamkliniek. Erg traumatisch.

Zijn eerste terugkeer was op 15-7-1943. Er staat op zijn kaart vermeld dat hij werd overgebracht naar een Duits gevangenenkamp.Er staat bij: niet onvrijwillig werkeloos. (werkweigering?) Op die datum overgebracht? Ook staat er vermeld: sinds 10 weken in kamp Vught. In augustus? Op zijn kaart staat als adres: Derde Kattenburgerstraat 9 en als beroep: grondwerker.

Er is ook nog een kaart met als datum 17-2-1945 met als notitie: razzia Hoorn. De Duitsers hielden toen razzia’s om nog aan arbeidskrachten te komen!
Wieger trouwde, 22 jaar oud, op 21-09-1932 in Amsterdam met Fimke Kops, 15 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wieger en Fimke: Fimke was dus 15, toen ze trouwde. Wieger is vuurstoker, net als zijn vader. De vader van Fimke is bootwerker.
Fimke is geboren op 24-12-1916 in Amsterdam, dochter van Dedde Kops en Engeltje Bleeker. Fimke is overleden op 25-06-1979 in Amsterdam, 62 jaar oud.
Kinderen van Wieger en Fimke:
1 Wieger Hemrika, geboren op 21-10-1932 in Amsterdam. Volgt 232.
2 Zacharias (Jassie) Hemrika, geboren op 01-04-1934 in Amsterdam. Zacharias is overleden op 20-11-1987 in Amsterdam, 53 jaar oud.
Notitie bij Zacharias: Hij was ongehuwd.Op zijn persoonskaart staat bij beroep: zonder. Een mijnheer Harry Tuinhout leerde in 1950 ene Jassie Hemrika kennen via de toneelvereniging Energie. Jassie werkte in de haven als bootwerker en havenwerker.
3 Dedde Hendrik (Dick) Hemrika, geboren op 11-01-1937 in Amsterdam. Volgt 233.
160 Aaltje (Alie) Hemrika is geboren op 25-09-1913 in Amsterdam, dochter van Zacharias Hemrika (zie 106) en Trijntje Groot. Aaltje is overleden op 31-05-1991 in Amsterdam, 77 jaar oud. Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op 04-01-1933 met Jan Middelkoop, 20 jaar oud. Jan is geboren op 23-02-1912 in Amsterdam. Jan is overleden op 01-04-1974 in Amsterdam, 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: Overleden in de jaren 70.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Hendricus Franciscus Middelkoop, geboren op 15-07-1933 in Amsterdam. Hendricus is overleden op 26-11-1979 in Amsterdam, 46 jaar oud.
2 Trijntje Middelkoop, geboren op 04-12-1938 in Amsterdam. Trijntje is overleden op 25-04-2006 in Amsterdam, 67 jaar oud.
3 Femmetje Middelkoop, geboren op 28-03-1941 in Amsterdam. Femmetje is overleden op 03-07-2003 in Amsterdam, 62 jaar oud.
4 Johanna Maria Louise Middelkoop, geboren op 25-05-1943 in Amsterdam.
5 Thomas Middelkoop, geboren op 12-02-1945 in Amsterdam. Thomas is overleden op 30-06-1945 in Amsterdam, 4 maanden oud.
6 Gerrit (Ger) Middelkoop, geboren op 26-03-1951 in Amsterdam. Volgt 234.
7 Franciscus Middelkoop, geboren op 14-11-1956 in Amsterdam. Franciscus is overleden op 15-05-1965 in Amsterdam, 8 jaar oud.
hendrik_hemrika_1911_2.jpg
63 Hendrik Hemrika 1911-2
161 Hendrik Hemrika (afb. 63) is geboren op 27-07-1911 in Amsterdam, zoon van Sijtse Hemrika (zie 108) en Cornelia Jacoba Dolman. Hendrik is overleden op 07-01-1970 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Van hem heb ik een marktkaart.
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 10-06-1936 in Amsterdam met Adriana Ruijs, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 14-01-1954 in Amsterdam. Adriana is geboren op 20-02-1916 in Amsterdam. Adriana is overleden op 07-05-1985 in Amsterdam, 69 jaar oud. Adriana is weduwe van Joop Triest.
Kind van Hendrik en Adriana:
1 Cornelia Jacoba Aaltje (Cornelia) Hemrika, geboren op 14-08-1939 in Amsterdam. Volgt 235.
hendrikmennohemrika.jpg
64 hendrikmennohemrika
162 Menno Hemrika (afb. 64) is geboren op 01-04-1919 in Amsterdam, zoon van Sijtse Hemrika (zie 108) en Cornelia Jacoba Dolman. Menno is overleden op 28-11-2003 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij Menno: Menno staat ( met pet) rechts op de foto. Zijn broer Hendrik staat links. Met dank aan Corrie Hemrika, de dochter van Hendrik Hemrika.

In de oorlog wordt Menno opgepakt door een Duitse wachtmeister( Res. Ordnungspolizie Casper Kraftfahrt Staffel, Pol. Bat. 68 Amsterdam) en naar het politiebureau gebracht. Als geboortedatum staat er 1-4-1910, maar dat is fout. Menno werd opgepakt in cafetaria Popularis op het Rembrandtsplein. Hij wordt verdacht van het opkopen van pistolen voor Engeland. Hij is chauffeur en woont Oude Schans 25, 1 hoog. In beslag genomen: een Wehrmachts Abzeigen, een Engels en een Pools insigne. Later wordt Menno naar het Huis van Bewaring gebracht.Er is overleg geweest met de Sicherheitzpolizei.
Menno trouwde, 27 jaar oud, op 30-10-1946 in Amsterdam met Frederika van Montfoort, 19 jaar oud. Frederika is geboren op 19-09-1927 in Amsterdam. Frederika is overleden op 23-12-2003 in Houten, 76 jaar oud.
Kinderen van Menno en Frederika:
1 Menno Hendrikus Hemrika, geboren op 12-02-1947. Volgt 236.
2 Cornelis Hendrikus Hemrika, geboren op 02-03-1949. Volgt 237.
163 Joseph Fechter is geboren op 22-09-1912 in Amsterdam, zoon van Josephus Franciscus Fechter en Wemelientje (Wemel) Hemrika (zie 109). Joseph is overleden. Joseph trouwde, 28 jaar oud, op 03-07-1941 met H.M. Meij van der. H.M. is overleden.
eline2.jpg
65 eline2
164 Eelkje Mostert (afb. 65) is geboren op 18-08-1907 in Sneek, dochter van Bernardus Johannes Mostert en Wijtske Jacobs Hemrica (zie 114). Eelkje is overleden op 07-07-1989 in Hilversum, 81 jaar oud.
Notitie bij Eelkje: Zij was zangeres en nam als artiestennaam de naam Eline Hemrica aan. Die naam gebruikte ze al, toen ze in 1933 haar conservatorium diploma haalde. In de oorlog trad ze niet op, want ze weigerde lid te worden van de "Kulturkammer".De Nederlandse kultuurkamer werd op 22-5-1942 officieel geopend. Wie zonder lidmaatschap toch optrad, riskeerde een boete van maximaal 5000 gulden. Na de oorlog was ze lid van het Groot Omroepkoor. Ze gebruikte dus de achternaam van haar moeder!

Ik kreeg deze informatie van Hans Lindeman, een neef van Johannes Jacobus Roks.

In de jaren 30 en 40 zong ze bij de Wagner vereniging van Amsterdam en bij de Stem des Volks in Amsterdam (destijds gebruikten veel arbeiderskoren die naam.) Ook zong ze bij de Haarlemse Orkestvereniging. In de Leeuwarder Courant vond ik dat ze in 1926 in Leeuwarden optrad onder de naam E.Mostert. Later diverse concerten onder de naam Eline Hemrica. In 1938, 1939 en ook in 1941, steeds in Leeuwarden. In 1935 is ze op de radio te horen als zangeres bij het Vara-orkest o.l.v. B. van Lier.

Op 19-1-2008 kreeg ik bericht van de heer Ab Meester, voormalig hoofd van de afdeling documentatie van de AVRO en nu freelance producer. Hij verricht research met behulp van archiefmateriaal van deze omroep. Na selectie wordt bepaald welk historisch materiaal bewaard moet blijven en waar. Hij heeft acht uitnodigingen en contracten gevonden die gericht zijn aan: Mejuffrouw Eline Hemrica, Oranje Nassaulaan 146, Overveen. Het betreft optredens voor de AVRO-radio. Het gaat om de periode april 1937- mei 1938. ( Haar ouders woonden dus toen al in Overveen.) Er is ook een schrijven van het Amsterdams conservatorium d.d. 13 mei 1936, waarin wordt gemeld dat mej. E.Hemrica in 1933 met zeer goed gevolg eindexamen heeft gedaan in 1933. In die brief beveelt de directeur haar aan bij de AVRO: "Eline is begaafd met een omvangrijke operastem van flinke draagkracht!"
De heer N.Pluijm, Hertenlaan 27, 3734 CD Den Dolder heeft die correspondentie in 1992 aan de AVRO gestuurd.

In de contracten van de AVRO is er steeds sprake van een vergoeding van 40 gulden, exclusief reiskosten.
Eelkje trouwde, 50 jaar oud, op 27-05-1958 in Hilversum met Johannes Jacobus Roks. Johannes is overleden.
165 Jacob Hemrica is geboren op 24-10-1912 in Warstiens, zoon van Eelke Jacobs Hemrica (zie 115) en Fokje Pieters Tibbesma. Jacob is overleden op 26-08-1988 in Stiens, 75 jaar oud. Hij is begraven op 29-08-1988 in Goutum.
Notitie bij overlijden van Jacob: Hij is gecremeerd.
Notitie bij Jacob: Op 10-4-1933 slaagde hij voor de 2-jarige landbouwcursus te Warga: Jacob Hemrica te Warstiens. Op zijn persoonskaart staan als beroepen: boerenknecht en landarbeider. Hij was later conciŽrge van het gemeentehuis te Stiens.Hij nam afscheid, toen hij 65 was en kreeg toen een onderscheiding: de zilveren medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De burgemeester roemt zijn plichtsgevoel en meldt dat Dieuwke net zo hard meewerkte.

Jacob begon als 12-jarige al te werken op de boerderij van zijn vader te Warstiens bij Warga.Op 14-jarige leeftijd moest hij al op eigen benen staan. In 1947 werd hij koster-grafdelver van de hervormde gemeente in Warstiens. In 1958 werd hij bode- conciŽrge van Leeuwarderadeel. Het gemeentehuis stond toen in Huizum.
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1940 in Idaarderadeel met Dieuwke Broersma, 21 jaar oud. Dieuwke is geboren op 31-10-1918 in Hitzum. Dieuwke is overleden op 18-08-2008 in Stiens, 89 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Dieuwke:
1 Fokje Hemrica, geboren op 05-08-1942 in Idaarderadeel. Fokje is overleden op 17-12-1945 in Leeuwarden, 3 jaar oud.
2 Marijke Hemrica, geboren op 02-03-1944 in Idaarderadeel. Volgt 238.
3 Eelke Hemrica, geboren op 18-02-1947 in Idaarderadeel. Volgt 239.
166 Pieter Hemrica is geboren op 02-03-1915 in Warstiens, zoon van Eelke Jacobs Hemrica (zie 115) en Fokje Pieters Tibbesma. Pieter is overleden op 13-12-1985 in Veendam, 70 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-1985 in Groningen.
Notitie bij overlijden van Pieter: Hij is gecremeerd.
Notitie bij Pieter: Hij was landarbeider en conciŽrge. Op zijn persoonskaart staan als beroepen: veehouder, landarbeider, koster, hulpconciŽrge technische school. Adressen: Idaarderadeel: Friens 1- Baarderadeel: Bozum nr 164 (1938)- Idaarderadeel: Roordahuizum 140 (1940)- Rauwerderhem: Irnsum 53 (1952)- Veendam: Bov Oosterd (1959)- Schoenerstraat 49 (1967).In 1988 woonde hij nog in Veendam.
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 06-01-1940 in Rauwerderhem met Anna Riemersma, 25 jaar oud. Anna is geboren op 24-12-1914 in Rauwerderhem, dochter van Hylke Riemersma en Atje Gaasters. Anna is overleden op 28-10-2007 in Veendam, 92 jaar oud. Zij is begraven op 01-11-2007 in Winschoten.
Notitie bij overlijden van Anna: Ze is gecremeerd.
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Hemrica, levenloos geboren kind, geboren op 19-05-1940 in Idaarderadeel.
2 Eelke Hemrica, geboren op 15-11-1941 in Idaarderadeel. Volgt 240.
3 Hylke Hemrica, geboren op 25-02-1944 in Roordahuizum. Volgt 241.
4 Jacob (Jaap) Hemrica, geboren op 21-07-1946 in Roordahuizum. Volgt 242.
5 Jan Hemrica, geboren op 11-03-1949 in Roordahuizum. Volgt 243.
167 Eelke Hemrica is geboren op 20-02-1918 in Idaarderadeel, zoon van Eelke Jacobs Hemrica (zie 115) en Fokje Pieters Tibbesma. Eelke is overleden op 22-01-2003 in Akkrum, 84 jaar oud. Hij is begraven op 27-01-2003 in Heerenveen.
Notitie bij overlijden van Eelke: Hij is gecremeerd.
Notitie bij Eelke: Er is een overlijdensadvertentie van ene Eelke Hemrica in 2003, 84 jaar oud. Hij was toen 57 jaar getrouwd met J.Koopmans. Hij overleed in Akkrum. Dit zou Eelke uit 1918 kunnen zijn. In 1972 woonden ze in Edmonton, Canada. In 1988 woonde het paar in Grouw.
Eelke trouwde, 27 jaar oud, op 19-12-1945 in Rauwerderhem met Johantje Eelkje Koopmans, 24 jaar oud. Johantje is geboren op 02-11-1921 in Rauwerderhem. Johantje is overleden op 22-01-2003 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
168 Sjoukje Hemrica is geboren in 1925 in Warstiens, dochter van Eelke Jacobs Hemrica (zie 115) en Fokje Pieters Tibbesma.
Notitie bij Sjoukje: Zij woont nu in Edmonton in Canada. In 1956 woonde ze al in Canada en in 1960 ook. In 1988 bij de dood van haar broer Jacob ook: in Edmonton.
Sjoukje trouwde, 15 of 16 jaar oud, op 01-05-1941 in Idaarderadeel met Siebren Ulbes Bergsma, 23 jaar oud. Siebren is geboren op 11-07-1917 in Warten, zoon van Ulbe Sybrens Bergsma en Geeske Jelles van de Wal. Siebren is overleden op 10-12-1978 in Edmonton, 61 jaar oud.
Notitie bij Siebren: Hij was betonwerker en boer.
kopie_van_albert_en_eelkjes_bruiloftsgasten.jpg tsjerkje_s_echtgenoot_geale_met_dhr._en_mevr._d_steensma.jpg getuige_david_f._steensma.jpg
66 Kopie van albert en eelkjes bruiloftsgasten
67 Tsjerkje’s echtgenoot Geale met dhr. en mevr. D Steensma
68 getuige David F. Steensma
169 Sijtze Hemrica (afb. 66 t/m 68) is geboren op 14-02-1904 in Warten, zoon van Eelke Sytzes Hemrica (zie 118) en Antje Annes Riedstra. Sijtze is overleden op 14-10-1981 in Rottevalle, 77 jaar oud.
Notitie bij Sijtze: Volgens de persoonskaart was hij rund- en varkensslager. Adressen: Wartena: Hoofdstraat 63 en Rounwei 18/ Rottevalle: Master Kuiperswei 26.Op 25-5-1926 beveelt hij zich in een advertentie aan als slger voor de ingezetenen van Wartena. Op 28-5-1928 wint hij de tweede prijs met kaatsen met S.Heegstra: partituren voor twee personen te Wartena.

Dit alles klopt wel, want op 25-9-2006 kwam er een reactie van Afke Steensma uit Zwolle, die vertelde dat ze als kind vaak in de slagerij in Warten speelde. Haar vader, David F. Steensma was onderwijzer in Warten en was toen in de kost bij de Hemrica’s.

Afke stuurde mij een groepsfoto van het huwelijk van Eelkje Hemrica met Albert Postma. Zij staan onderaan in het midden. Afke is het meisje rechts beneden en houdt de hand vast van Sijtze Hemrica.Haar ouders, David en Berber Steensma staan boven elkaar recht boven Sijtze Hemrica. De vrouw van Sijtze, Marijke Kooistra, is de tweede van links op de onderste rij. Bovenaan links staan waarschijnlijk Tjerkje Hemrica en Geale de Vries.

Op de foto van het drietal staan van links naar rechts: Geale de Vries en David en Berber Steensma.

De getuige bij het huwelijk is David Steensma, te zien als hij de akte tekent.
Sijtze trouwde, 22 jaar oud, op 25-03-1926 in Idaarderadeel met Marijke Kooistra, 21 jaar oud. Marijke is geboren op 09-10-1904 in Warten. Marijke is overleden op 15-09-1999 in Drachten, 94 jaar oud.
Kinderen van Sijtze en Marijke:
1 Joke Hemrica. Volgt 244.
2 Marijke Hemrica.
3 Anneke Hemrica.
4 Anne (Anna) Hemrica, geboren op 10-08-1926 in Wartens. Volgt 245.
5 Tjerkje (Tsjerkje) Hemrica, geboren op 15-05-1928 in Wartena. Volgt 246.
6 Eelkje Hemrica, geboren op 14-09-1934 in Idaarderadeel. Volgt 247.
170 Ytje Hiddema is geboren op 18-10-1891 in Suameer, dochter van Hillebrand Hiddema en Roelofke Geertsma (zie 119). Ytje is overleden op 30-10-1992 in Haulerwijk, 101 jaar oud. Ytje trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1921 in Smallingerland met Harmen Sietsma, 29 jaar oud. Harmen is geboren op 06-01-1892 in Drachten, zoon van Hielke Sietsma en Janna Helmhout. Harmen is overleden op 03-10-1971 in Haulerwijk, 79 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
171 Pieter Sytzes Hemrica is geboren op 30-03-1886 in St Jacobi Parochie, zoon van Sytze Pieters Hemrica (zie 120) en Sijke Jacobus Jager.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Invoering van het wetboek van strafrecht.
Pieter is overleden op 11-03-1963 in St Jacobaparochie, 76 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1911 in St. Jacobiparochie met Trijntje Rozendal, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Trijntje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Pieter is vrachtrijder en woont in St Jacobiparochie. Zijn ouders leven nog en wonen in St Jacobiparochie. Trijntje is zonder beroep en woont in St Jacobiparochie. Haar moeder leeft nog en woont in St Jacobiparochie. Op 7 en 14 mei waren de afkondigingen van het huwelijk, onverhinderd.
De getuigen zijn allemaal ambtenaren: Hendrik Niemeijer, 53 en ambtenaarop de secretarie/ Johannes Santhuizen, 79 en gemeenteveldwachter/ Sijbren Algersma, 48 en conciŽrge/ Pieter Buwalda, 55 en gemeenteveldwachter.
Op 18 mei 1961 vierden zij hun 50-jarig huwelijksfeest.
Trijntje is geboren op 14-09-1890 in St Jacobi Parochie, dochter van Pieter Rozendal en Jantje Renzema. Trijntje is overleden op 21-10-1979 in St Annaparochie, 89 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Trijntje:
1 Hendrikje Hemrica, geboren in 1913 in Oude Bildtdijk. Volgt 248.
2 Sytze Hemrica, geboren op 03-06-1918 in St Jacobiparochie. Volgt 249.
jacobus_hemrica.jpg baukje__hemrica_verbeek.jpg
69 jacobus Hemrica
70 Baukje- Hemrica-Verbeek
172 Jacobus Sytzes Hemrica (afb. 69) is geboren op 29-01-1896 in St Jacobsparochie, zoon van Sytze Pieters Hemrica (zie 120) en Sijke Jacobus Jager.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Voor het eerst weer Olympische spelen, gehouden in Athene. Uitbreiding van de Kieswet: ongeveer de helft van de manlijke bevolking kan nu gaan stemmen.
Jacobus is overleden op 08-04-1974 in St.Jacobiparochie, 78 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: De foto’s van Jacobus en Baukje, kreeg ik uit Canada gemaild van Theo Verbeek. Hij gaf mij ook aanvullende informatie over de nakomelingen van Jacobus en Baukje.

The pictures of Jacobus and Baukje were sent by Theo Verbeek from Canada. He gave me also more information about the descendants of Jacobus and Baukje.
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1921 in Het Bildt met Baukje Verbeek (afb. 70), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Baukje: Ik heb een kopie van de huwelijksakte: Jacobus is timmerknecht en woont in St Jacobiparochie. Zijn ouders wonen daar ook. Zijn vader is gardenier. (tuinman) Baukje woont in Blija en haar ouders zijn overleden. De afkondiging van het huwelijk was onverhinderd op 9 april in Ferwerderadeel en in Het Bildt.
Getuigen: Hendrik Niemeijer, 63 en ambtenaar op de secretarie en Sijbren Algersma, 58 en conciŽrge.

Jacobus is a carpentershand and lives in St. Jacobiparochie as his parents. His father is gardener. His parents are present. Baukje lives in Blija and her parents are not alive anymore. The announcement of the marriage was on the 9th of april and there was no objection. As witnesses they took some civil servants of the townhall Hendrik Niemeijer and Sijbren Algersma) , no relatives.

Everybody signes, so they could write.
Baukje is geboren op 04-08-1898 in Ferwerd (Friesland), dochter van Otte Verbeek en Aaltje Hoekstra. Baukje is overleden op 27-06-1977 in St.Jacobiparochie, 78 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Baukje:
1 Aaltje Hemrica, geboren op 23-02-1922 in St. Jacobiparochie. Aaltje is overleden op 18-01-2000 in St.Jacobiparochie, 77 jaar oud. Zij is begraven op 22-01-2000 in St.Jacobiparochie.
Notitie bij Aaltje: Toen de bijzondere school in st Jacobiparochie 25 jaar bestond won Aaltje met Wietsche Dam de tweede prijs voor gekoppeld hardlopen voor meisjes van 10-11.

Ik heb een Sjirk de Groot die op 29-10-1984 overlijdt en gehuwd was met A.Hemrica.
2 Sietse (Cecil) Hemrica, geboren op 08-05-1923 in St.Jacobiparochie. Volgt 250.
3 Otte Hemrica, geboren op 28-09-1932 in St. Jacobiparochie. Volgt 251.
4 Pieter Hemrica, geboren op 20-08-1935. Volgt 252.
5 Ruurd Hemrica, geboren op 20-08-1935. Ruurd is overleden op 22-08-1935, 2 dagen oud.
173 Neeltje Wilhelmina (Helma) Hemrica is geboren op 10-06-1960 in Rotterdam, dochter van Jan Sijtzes Hemrica (zie 126) en Neeltje van Es. Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op 19-11-1982 in Rotterdam met Bernardus Paulus Wols.
Kinderen van Neeltje en Bernardus:
1 Martin Wols, geboren op 03-02-1991 in Rotterdam.
Notitie bij Martin: Hij heeft het zakhorloge van zijn overgrootvader Wieger gekregen. Dat was in de oorlog verdwenen: opa Jan had het aan een halfbroer Gerard gegeven, omdat Jan in Duitsland moest werken.
2 Marjolein Wols, geboren op 20-04-1994 in Capelle aan den Ijssel.
174 Arjen Hemrica is geboren op 10-07-1931 in Oudega, zoon van Folkert Hemrica (zie 127) en Baukje Baron.
Notitie bij Arjen: Hij en Jan zijn een tweeling. Hij was leraar in Voorthuizen.In 1991 woonde het paar daar nog.Arjen is een Friese schoolmeester pur sang en nu gepensioneerd. Hij was leraar Frans en geschiedenis, later in Voorthuizen, waar het echtpaar nu woont. (mei 2009) Hij stond 38 jaar voor de klas. Hij kwam uit een boerengezin, maar de zoons moesten leren.
Arjen trouwde, 26 jaar oud, op 14-11-1957 in Drachten met Stijntje (Tiny) Postma, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arjen en Stijntje: De receptie was in Hotel Hamburg te Garijp. Zij trouwden voor de wet in Drachten en de kerkelijke inzegening was in de Gereformeerde Kerk te Garijp onder leiding van dominee B.Smilde.
Stijntje is geboren op 26-10-1935, dochter van Oedze Postma en Trijntje Wassenaar.
Notitie bij Stijntje: Zij was verpleegkundige.
Kinderen van Arjen en Stijntje:
1 Trijntje Lysbeth (Liesbeth) Hemrica, geboren op 01-09-1959 in Grootegast. Volgt 253.
2 Baukje Anna Hemrica, geboren op 07-04-1961 in Grootegast. Volgt 254.
3 Christine Elizabeth Hemrica, geboren op 22-09-1963 in Grootegast. Volgt 255.
4 Arjenne Eleonora Hemrica, geboren op 18-12-1964 in Voorthuizen. Volgt 256.
henny1.jpg henny3.jpg
71 Henny1
72 Henny3
175 Jan Hemrica (afb. 71 en 72) is geboren op 10-07-1931 in Oudega, zoon van Folkert Hemrica (zie 127) en Baukje Baron. Jan is overleden op 31-03-1998 in Garijp, 66 jaar oud. Hij is begraven op 04-04-1998 in Garijp.
Notitie bij Jan: Hij was verpleegkundig directeur in Beekbergen van verpleeghuis Hullenoord.

Op de zwart-wit foto: staand: Jan Hemrica. Rechts Folkert Hemrica (1900) met Folkert Jan Hemrica (1960) op schoot. Links Jan Aukes Hemrica, de vader van Folkert. De foto is in 1961 gemaakt, vlak voor het overlijden van Jan Aukes. Folkert Jan is hier ongeveer 9 maanden oud. Met dank aan Henny Hemrica uit Delft.

De kleurenfoto is gemaakt in 1983 in Beekbergen.Jan en Corrie waren toen 25 jaar getrouwd.
V.l.n.r.: Baukje Pijl-Hemrica,Corrie Hemrica-Streefland, Harry Pijl, Tiny Hemrica, Arjen Hemrica, Henny Hemrica, Baukje Hemrica-Baron, Durk Paulusma, Folkert Hemrica, Folkert Jan Hemrica, Baukje Paulusma-Hemrica, Iep Hemrica, Johannes Hemrica. Op de voorgrond: Anton Hemrica en Jan Hemrica.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1958 in Loosduinen met Cornelia (Corrie) Streefland, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Cornelia: Het paar ging in Loosduinen wonen. In oktober 2005 woont Cornelia in Beekbergen.
Cornelia is geboren op 09-03-1934 in Loosduinen, dochter van Anton Streefland en Hendrika Sipkes.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Hendrika Baukje (Henny) Hemrica, geboren op 09-05-1959 in Loosduinen. Volgt 257.
2 Folkert Jan Hemrica, geboren op 17-09-1960 in Loosduinen. Volgt 258.
3 Anton Hemrica, geboren op 04-07-1962 in Loosduinen. Volgt 259.
176 Johannes Hemrica is geboren op 28-08-1932 in Oudega, zoon van Folkert Hemrica (zie 127) en Baukje Baron.
Notitie bij Johannes: Hij was o.a. inseminator.
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 25-10-1956 in Bergum met Ybeltje (Iep) Hooijenga, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Ybeltje: In oktober 1996 waren ze 40 jaar getrouwd.In 1991 woonden ze in Sneek.
Zie 201 voor persoonsgegevens van Ybeltje.
Kinderen van Johannes en Ybeltje:
1 Anna (Anneke) Hemrica, geboren op 01-08-1957 in Sneek.
2 Baukje Hemrica, geboren op 24-05-1960 in IJsbrechten. Volgt 260.
3 Johanna Eeke (Joke) Hemrica, geboren op 09-05-1966 in IJsbrechtum. Volgt 261.
4 Jantina Yvonne Hemrica, geboren op 28-01-1971 in IJsbrechten.
177 Baukje Hemrica is geboren op 21-08-1941 in Garijp, dochter van Folkert Hemrica (zie 127) en Baukje Baron. Baukje is overleden op 11-09-2006 in Drachten, 65 jaar oud. Zij is begraven in Beesterzwaag.
Notitie bij Baukje: Zij is verpleegkundige.
Baukje trouwde, 21 jaar oud, op 09-01-1963 met D.J. (Dirk) Paulusma, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Baukje en D.J.: In 1991 woonden ze in Boornbergum.
D.J. is geboren op 29-06-1938. D.J. is overleden op 08-10-2003, 65 jaar oud.
Notitie bij D.J.: Hij is transportondernemer te Boornbergum.
178 Carol Ann Hemrica is geboren in 1939, dochter van Auke Hemrica (zie 132) en Anna Louisa Niemar.
Notitie bij Carol: Zij woont in Brandon, MB? Dit gezin is bezocht door Sietze en Nettie Hemrica uit Purmerend. Sietze and Nettie hemrica from Holland (Purmerend) visited her.
Carol begon een relatie met Wes Foote.
179 Gordon John Hemrica is geboren op 04-07-1940, zoon van Auke Hemrica (zie 132) en Anna Louisa Niemar. Gordon is overleden in 2000, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Gordon: Hij werkte bij een gravelcompany. He worked with a graphel company.
Gordon trouwde met Margaret Foote.
Notitie bij het huwelijk van Gordon en Margaret: Behalve Troy, kreeg het echtpaar nog twee zoons. Van de tweede zoon, Brad, kreeg ik op 4-10-2004 een e-mail. I recieved in 2004 a e-mail from Brad.
Margaret is geboren op 14-09-1944.
Kinderen van Gordon en Margaret:
1 Troy Hemrica, geboren op 20-02-1977. Volgt 262.
2 Brad Hemrica, geboren op 31-03-1980 in Killarney (Manitoba).
Notitie bij Brad: I have contact with him on the internet.
3 Gory Hemrica, geboren in 1984.
180 Charles Wayne Hemrica is geboren op 21-06-1943, zoon van Auke Hemrica (zie 132) en Anna Louisa Niemar. Charles is overleden op 10-09-2016 in Vernon, 73 jaar oud.
Notitie bij Charles: Hij woont in Salmo, BC. Hij was automonteur en is nu gepensioneerd. He lives in Salmo, BC. He was was a mecanic and is now retired.
Charles trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1973 met Marilyn Freeman.
Notitie bij Marilyn: Zij werkt nu (juli 2004) part-time in een bakkerij en ook part-time in haar eigen bedrijf: ze maakt quilts. In 2004 she worked part-time in a bakery and she makes quilts.
Kinderen van Charles en Marilyn:
1 Christina Joy Hemrica, geboren op 28-07-1976. Volgt 263.
2 Carol Ann Hemrica, geboren in 1977. Volgt 264.
3 Christopher Edward Hemrica, geboren op 09-04-1978 in Vernon.
Notitie bij Christopher: Hij werkt op een golfbaan en wil zich bekwamen in de autotechniek.
181 Dennis Glenn Hemrica is geboren op 03-01-1949 in Killarney (Manitoba), zoon van Auke Hemrica (zie 132) en Anna Louisa Niemar. Dennis is overleden op 12-09-2012 in Brandon, 63 jaar oud.
Notitie bij Dennis: Hij woont in Killarney, MB. He lives in Killarney, MB.
Dennis trouwde met Iris Naismith. De scheiding werd geregistreerd (scheiding).
Kinderen van Dennis en Iris:
1 Kathy Hemrica, geboren op 04-05-1974. Volgt 265.
2 Dennis Hemrica, geboren op 15-07-1975. Volgt 266.
3 Loretta Hemrica, geboren op 30-08-1976. Volgt 267.
182 Donald (Doug) Hemrica (Lawrence) is geboren op 01-04-1950, zoon van Auke Hemrica (zie 132) en Anna Louisa Niemar.
Notitie bij de geboorte van Donald: Hij en zijn tweelingzus werden bij de geboorte geadopteerd. Donald noemt zich nu Doug en heeft als achternaam Lawrence. Donalda heet nu Darlene .Ik had contact met Tara Lawrence, de dochter van Doug. Zij is net getrouwd en heet nu Tara Keeping. (november 2006)

He and his twinsister were adopted at birth. He is called now: Doug Lawrence and she Darlene. I had contact with the daughter of Doug: Tara Lawrence. She is just married and now called Tara Keeping. (november 2006)
Donald trouwde met Elizabeth Lawrence. De scheiding werd geregistreerd in 1986.
Kind van Donald en Elizabeth:
1 Tara Lawrence, geboren op 21-01-1988 in Port Hood (Nova Scotia). Volgt 268.
183 Cornelia Maria Johanna (Corrie) Hemrika is geboren op 16-08-1937 in Nijmegen, dochter van Johannes Hemrika (zie 133) en Antonia Maria Hoogendam. Cornelia is overleden op 18-01-1973 in Nijmegen, 35 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 09-12-1963 met Wilhelmus Johannes Dodemont.
184 Jan Hemrika is geboren op 16-08-1938 in Nijmegen, zoon van Johannes Hemrika (zie 133) en Antonia Maria Hoogendam.
Notitie bij Jan: Hij was schoenmaker en is nu (2004) met de VUT.
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 09-01-1970 met J.F.B. Driessen, 29 jaar oud. J.F.B. is geboren op 22-08-1940.
Kind van Jan en J.F.B.:
1 J.C.M. (Annuska) Hemrika, geboren op 04-11-1970 in Nijmegen. Volgt 269.
185 Joseph (Jo) (Jopie) Hemrika is geboren op 31-05-1941 in Nijmegen, zoon van Johannes Hemrika (zie 133) en Antonia Maria Hoogendam.
Notitie bij Joseph: Hij was bode bij de gemeente Nijmegen en is nu (2004) met de VUT.
Joseph trouwde, 25 jaar oud, op 24-06-1966 met G.J.M. (Tinie) Hendriks.
Kind van Joseph en G.J.M.:
1 Marco Hemrika, geboren op 06-01-1971 in Nijmegen. Volgt 270.
186 Antonia Maria (Tonie) Hemrika is geboren op 15-04-1945, dochter van Johannes Hemrika (zie 133) en Antonia Maria Hoogendam. Antonia trouwde, 24 jaar oud, op 12-01-1970 met G. van Verbeek.
187 Maria (Ria) Hemrika is geboren op 22-09-1946 in Nijmegen, dochter van Johannes Hemrika (zie 133) en Antonia Maria Hoogendam. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 28-03-1968 met JHC van Hal.
188 Trudy (Geertruida Maria Hyachintha Hemrika is geboren op 18-11-1949 in Nijmegen, dochter van Johannes Hemrika (zie 133) en Antonia Maria Hoogendam.
Notitie bij Trudy: Zij woont in Rotterdam. en heeft 1 dochter.
Trudy trouwde, 20 jaar oud, op 11-02-1970 in Nijmegen met L. (Ben) van de Peppel, 22 jaar oud. L. is geboren op 20-10-1947, zoon van Cor van de Peppel en Lena Verhoef.
Notitie bij L.: Hij had een zuivelwinkel en zijn vrouw, Trudy werkte altijd mee. De winkel bestaat nu (2004) niet meer en zij werkt nu als oppas. De andere zussen van Jan Hemrika waren huisvrouw.
Kind van Trudy en L.:
1 Miranda van de Peppel, geboren op 07-12-1972 in Rotterdam.
189 Martien (Marinus Johannes ) Hemrika is geboren op 22-09-1952 in Nijmegen, zoon van Johannes Hemrika (zie 133) en Antonia Maria Hoogendam.
Notitie bij Martien: Martien woont in Apeldoorn. Hij is manager binnen de GGZ-zorg in Apeldoorn.
Martien trouwde met Johanna Maria Theresia Lieferink. Johanna is geboren op 20-07-1956.
Kinderen van Martien en Johanna:
1 Anne Hemrika, geboren op 21-01-1981.
2 Marloes Carlijn Hemrika, geboren op 15-11-1983.
3 Stefan Johannes Hemrika, geboren op 17-06-1987.
huwelijkjanke2.jpg jankehemrica2.jpg
73 huwelijkjanke2
74 Jankehemrica2
190 Janke Hemrica (afb. 73 en 74) is geboren op 17-10-1931 in Garijp, dochter van Eelke Hemrica (zie 134) en Johanna Pool.
Notitie bij Janke: Op 14-1-2005 woont dit echtpaar in Beilen, Breekamp 45, 9412 AR. Telefonisch contact gehad op 14-1-2005.
Janke doet nog steeds pastoraal werk en geeft bij haar thuis catechese aan jeugd van ongeveer 17 jaar.
Janke trouwde, 23 jaar oud, op 11-11-1954 met Johannes Jacobsz Velema, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 11-06-1929.
191 Aukje Hemrica is geboren op 22-11-1933 in Leeuwarden, dochter van Eelke Hemrica (zie 134) en Johanna Pool. Aukje is overleden op 03-10-2009 in Nijmegen, 75 jaar oud. Aukje trouwde, 25 jaar oud, op 06-08-1959 met Bartele Meines, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aukje en Bartele: In 2009 woonachtig in Elst.
Bartele is geboren in 1934. Bartele is overleden op 11-04-1984 in Elst, 49 of 50 jaar oud.
192 Sijtze Klaas Hemrica is geboren op 12-06-1940 in Purmerend, zoon van Eelke Hemrica (zie 134) en Johanna Pool. Sijtze is overleden op 07-07-1999 in Barcelona, 59 jaar oud. Hij is begraven op 12-07-1999 in Purmerend.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Sijtze: Na zijn reis naar Canada kreeg hij een herseninfarct en overleed daar later aan.In 1976 woonde het paar in Venray.
Sijtze trouwde, 25 jaar oud, op 11-02-1966 met Jannette (Nettie) Wals, 23 jaar oud. Jannette is geboren op 04-08-1942 in Ilpendam.
Notitie bij Jannette: Zij woont in Purmerend en zij maakte met haar man Sitze in 1997 een reisnaar Canada om daar de familie te bezoeken, o.a. Carol An Hemrica en haar man Wes Foote.
Kinderen van Sijtze en Jannette:
1 Annemieke Hemrica, geboren op 20-08-1970 in Purmerend.
Notitie bij Annemieke: Zij is logopediste bij het AMC.
2 Inge Hemrica, geboren op 14-02-1973 in Purmerend.
3 Femke Hemrica, geboren op 19-03-1976 in Venray. Volgt 271.
193 Johannes Hemrica is geboren op 26-08-1926 in Leeuwarden, zoon van Lucas Hemrica (zie 135) en Janneke Schregardus. Johannes is overleden op 26-04-1982 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Hij is begraven op 30-04-1982 in Aalzum.
Notitie bij Johannes: Beroepen: bode, portier, bankwerker, chef scooterfabriek, verwarmingsmonteur, laboratoriumassistent. Laatste adressen: Rijksstraatweg 176 en 81. (1980)
Johannes:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 05-09-1956 in Dokkum met Tietje (Tiety) Adema, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 17-01-1978 in Dokkum. Tietje is geboren op 30-07-1930 in Kollumerland. Tietje is overleden op 19-06-2000 in Zuidhorn, 69 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 18-04-1979 in Groningen met Jezulina Carolina Regina Bouwsema, 39 jaar oud. Jezulina is geboren op 11-02-1940 in Groningen.
Kind van Johannes en Tietje:
1 Folkje Hemrica, geboren op 23-07-1957 in Dokkum. Volgt 272.
194 Jan Hemrica is geboren op 05-08-1928 in Terschelling, zoon van Lucas Hemrica (zie 135) en Janneke Schregardus. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 08-09-1960 in Dokkum met Johanna Jilderda, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 26-12-1933 in Broek o/d Akkenwoude, dochter van Klaas Jilderda en Jetske Bloem.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Jetty Marijke Hemrica, geboren op 12-07-1961 in Dokkum. Volgt 273.
2 Lucas Jan Hemrica, geboren op 23-09-1962 in Leeuwarden. Volgt 274.
195 Marchien Hemrica is geboren op 04-10-1935 in Eernewoude, dochter van Jan Hemrica (zie 139) en Harmtien (Happy) Kiers. Marchien is overleden op 15-08-2004 in Leeuwarden, 68 jaar oud.
Notitie bij Marchien: Op 28 augustus 1955 was de verloving.
Marchien trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1956 met Arie Venema.
196 Lucas Hemrica is geboren op 07-12-1936 in Eernewoude, zoon van Jan Hemrica (zie 139) en Harmtien (Happy) Kiers.
Notitie bij Lucas: Lucas heeft mij over zijn familie veel aanvullingen en verbeteringen gestuurd in augustus 2007.

Hij werkte tot juli 2005 voor de Vogelmeldingsdienst van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. (BFVW) Hij is nog steeds druk in de weer met de vogelarij. Dit deed hij als vrije tijdswerk / vrijwilligerswerk na zijn pensionering per 1 januari 1993.Voor zijn pensioen was hij douane-ambtenaar, eerst in Rotterdam en daarna in Friesland, o.a. Leeuwarden.
Lucas trouwde, 40 jaar oud, op 17-12-1976 in Bergum met Baukje de Jong.
Kind van Lucas en Baukje:
1 Jan Lucas Hemrica, geboren op 28-12-1979 in Hallum.
197 Hendrik Hemrica is geboren op 23-04-1939 in Eernewoude, zoon van Jan Hemrica (zie 139) en Harmtien (Happy) Kiers.
Notitie bij Hendrik: Hij koopt in 1964 een huis met erf en schuur in Noorder-Burgum, Klaas Piersreed 1. Hij koopt het van Atse Douwes Dijkstra en is dan chauffeur.
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 29-02-1964 met Caty Mink.
Kinderen van Hendrik en Caty:
1 Jan Hemrica, geboren op 20-03-1967.
2 Gerrit Hemrica, geboren op 10-06-1973.
3 Johan Hemrica, geboren op 12-12-1976.
Notitie bij Johan: Dit is de Johan van House of Flowers in Leeuwarden.
198 Johannes Hemrica is geboren op 14-11-1945 in Tietjerk, zoon van Jan Hemrica (zie 139) en Harmtien (Happy) Kiers. Johannes trouwde met Corrie Venema.
Kinderen van Johannes en Corrie:
1 Jan Hemrica, geboren op 25-08-1980 in Hardegaryijp.
2 Harmien Hemrica, geboren op 17-01-1984.
199 Hittje Hemrica is geboren op 16-03-1949 in Tietjerk, dochter van Jan Hemrica (zie 139) en Harmtien (Happy) Kiers. Hittje trouwde met Jan Meulen van der.
Kinderen van Hittje en Jan:
1 Bertjan Meulen van der, geboren op 11-12-1971.
2 Renť Meulen van der, geboren op 15-09-1973.
3 Andrť Meulen van der, geboren op 12-12-1980.
200 Dirk Hemrica is geboren op 16-04-1951 in Tietjerk, zoon van Jan Hemrica (zie 139) en Harmtien (Happy) Kiers.
Notitie bij Dirk: In 1987 hing hij zijn koksmuts aan de wilgen, want hij wilde wel wat anders. Hij ging in Groningen de opleiding MBO-AT volgen voor activiteitenbegeleider. Hij schildert, tekent, maakt bruidsboeketten, schrijft toneelstukken en regisseert die ook nog. In 1987 was de premiŤre van zijn toneelstuk Anne. Eerder schreef hij al "Heech yn ’e holle". De toneelstukken worden in eigen beheer uitgegeven. Als kok werkte hij 15 jaar in het Talma Huis te Veenwouden. In 1987 woonde hij in een huis aan de Zwette in Noordbergum.
Dirk trouwde met Lutske Kool.
201 Ybeltje (Iep) Hooijenga is geboren op 21-03-1934, dochter van Jurjen Hooijenga (zie 140). Ybeltje trouwde, 22 jaar oud, op 25-10-1956 in Bergum met Johannes Hemrica, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ybeltje en Johannes: In oktober 1996 waren ze 40 jaar getrouwd.In 1991 woonden ze in Sneek.
Zie 176 voor persoonsgegevens van Johannes.
Kinderen van Ybeltje en Johannes: zie 176.
202 Jacob Kamp van der, zoon van Willem Jakob Kamp van der en Yttje Sytzes Boonstra (zie 141). Jacob is overleden. Jacob trouwde met Antje Valk. Antje is overleden.
Kind van Jacob en Antje:
1 Willem Jakob Kamp van der. Volgt 275.
pama2.jpg bertus_001.jpg mapa_001.jpg pax_001.jpg trouwboekje_ouders2.jpg image__15_.jpg
75 pama2
76 bertus 001
77 mapa 001
78 pax 001
79 trouwboekje ouders2
80 Image (15)
nellie12.jpg image__11_.jpg nellie.jpg
81 nellie12
82 Image (11)
83 nellie
203 Siebertus Hemrika (afb. 75 t/m 78) is geboren op 21-07-1919 in Amsterdam, zoon van Eelke Sietze Hemrika (zie 142) en Cornelia Frederika (Cor) van den Broek. Siebertus is overleden op 03-12-1984 in Castricum, 65 jaar oud.
Notitie bij Siebertus: Werkzaam vanaf 1944 als arbeidsbemiddelaar bij het Arbeidsbureau in Amsterdam en later als consulent bij het leerlingwezen. Hij haalde in 1942 zijn examens in handelscorrespondentie en boekhouden bij het Nederlandse Handelsinstituut in Amsterdam. Bij het Arbeidsbureau werkte hij bij de bemiddeling. O.a. voor de kleding- en houtindustrie, maar ook bij de bijzondere bemiddeling, onder meer voor doven en slechthorenden. Hij leerde toen"even" de gebarentaal. Hij vertegenwoordigde het Arbeidsbureau bij de Sociale Dienst van het ministerie voor Oorlog na de aktie in IndonesiŽ.Hij was ook betrokken bij de opvang van gerepatrieerden.

Op 28-6-1943 tewerkgesteld in het Aufnahmegebiet Brandenburg-Berlijn. Er werd een paspoort gemaakt.Zie afbeelding. Op 23-9-1943 keert hij terug wegens ziekte van zijn moeder. Zijn steunnummer was 4237 en hij was bankbediende/ kantoorbediende.
Beroep:
Consulent leerlingwezen
Siebertus trouwde, 26 jaar oud, op 20-12-1945 in Amsterdam met Petronella Femmetje (Nellie) Bosch (afb. 79 t/m 83), 26 jaar oud, nadat zij op 31-07-1945 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Siebertus en Petronella: De verloving was op 12-4-1942.

Bij het huwelijk waren o.a. de volgende familieleden: IJmkje Hemrika, een zus van opa Hemrika, met haar tweede man, Casper Jansen. Antje Muller-Goede, getrouwd met Johannes Goede, een broer van oma Bosch. Ook haar zoon was er: Johannes. Maaike(Martha) Hemrika, een zus van opa Hemrika en haar man Nicolaas de Mare. Femmetje Bosch, een dochter van Dirk Bosch, een broer van opa Bosch. Lien Hoevenberg- Van de Made, een dochter van Hebeltje (Lien) Hemrika, een zus van opa Hemrika. De getuigen waren: broer Piet Hemrika en...?

Het adres werd vanaf 19-11-1945 Kanaalstraat 139, 3 hoog. Vanaf 3-11-1956 naar de Theodorus Majofskistraat 29, 2 hoog. Op 2-3-1975 naar Castricum, Helmbloem 23. Moeder op 22-5-1985 naar Nachtwachtlaan 332 in Amsterdam en tenslotte op 21-1-1999 naar Betsy Perk 247 in Hoorn
Petronella is geboren op 13-04-1919 om 14:00 in Sloten, dochter van Antonie Bosch en Antje Jacobs Goede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1919.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aangifte door Antonie Bosch, oud 31 en timmerman en Dirk Franciscus Jacobus Stijl, 29 en brandstoffenhandelaar. Allebei wonende te Sloten. Geboorte in wijk B, nummer 132.
Petronella is overleden op 10-09-2001 in Hoorn, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petronella: Ze is gecremeerd in Hoorn.
Notitie bij Petronella: Zij slaagde in 1935 voor de Mulo. Verder slaagde ze in 1935 voor een cursus machineschrijven en in 1936 voor stenografie. Achtereenvolgens werkte ze vanaf 1936 tot 1947 bij de Orion Wol Maatschappij, de assurantiemaatschappij De Nederlanden van 1845 en bij de Burgerlijke Stand in Amsterdam. De laatste jaren van haar leven woonde ze in een verzorgingsflat in Hoorn: Betsy Perk.

Op 19-11-1973 wordt het huis van opa Bosch (B 1535) verkocht aan de gemeente. Voor het schamele bedrag van f. 1750,- het opstalrecht was al opgezegd per 1-3-1965. De vergoeding daarvoor wordt nu vastgesteld op f. 6750,- Totale opbrengst: f. 8500,-
Kind van Siebertus en Petronella:
1 Siebertus Hemrika, geboren op 17-04-1948 in Amsterdam. Volgt 276.
pietrensbertus2.jpg pietgerda.jpg piet_001.jpg pietbertushemrika.jpg bertpiet.jpg
84 PietRensBertus2
85 pietgerda
86 piet 001
87 pietbertushemrika
88 bertpiet
204 Pieter Hemrika (afb. 84 t/m 86) is geboren op 16-02-1921 in Amsterdam, zoon van Eelke Sietze Hemrika (zie 142) en Cornelia Frederika (Cor) van den Broek. Pieter is overleden op 31-10-1983 in Amsterdam, 62 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Een paar jaar voor zijn overlijden had hij een hersenbloeding gehad en was afasiepatiŽnt geworden. Hij kon niet goed meer praten, maar schreef in volmaakt spiegelschrift. Hij was getrouwd, maar het huwelijk bleef kinderloos.

Op zijn persoonskaart staat als beroep: kantoorbediende. Als adressen: Spaarndammerstraat 138, 2 hoog/ Bos en Lommerweg 23 , 3 hoog/ Da Costakade 43, 2 hoog/ Amazonestraat 28, 3 hoog/ Vanaf 11-2 1959: Andries Snoekstraat 85 (Blue bandhuizen genoemd, vanwege de blauwe band bovenin) en per 24 maart 1982: Louwesweg 10, een verpleeghuis in Slotervaart.

Op 1-3-1943 wordt hij naar Duitsland gestuurd naar de Dresdner Bank in Berlijn. Een kledingvoorschot van 20 gulden wordt op 7-3-1946 overgeschreven. Er wordt een paspoort gemaakt. Zie afbeelding.
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 29-12-1949 in Amsterdam met Gerda Cornelia Hessels (afb. 87 en 88), 26 jaar oud. Gerda is geboren op 04-09-1923 in Amsterdam, dochter van Jan Hessels en Cornelia Heintje Siebol. Gerda is overleden op 03-?-2014 in Amsterdam, 90 of 91 jaar oud.
Notitie bij Gerda: Dit zijn jeugdfoto’s van Piet en zijn broer Bertus Hemrika. In het zwart gekleed: links Piet en rechts Bertus.Op de oudere foto zit Bertus links.

Gerda is altijd in de Andries Snoekstraat in Slotervaart blijven wonen.
daan_en_rens_benschop2.jpg rensdaan.jpg bertneefnichten.jpg daanpaspoort.jpg
89 Daan en Rens Benschop2
90 rensdaan
91 bertneefnichten
92 daanpaspoort
205 Renske Hemrika (afb. 89) is geboren op 06-03-1925 in Amsterdam, dochter van Eelke Sietze Hemrika (zie 142) en Cornelia Frederika (Cor) van den Broek. Renske is overleden op 08-03-1995 in Amsterdam, 70 jaar oud. Renske trouwde, 23 jaar oud, op 13-10-1948 in Amsterdam met DaniŽl (Daan) Benschop (afb. 90 t/m 92), 26 jaar oud. DaniŽl is geboren op 18-02-1922 in Amsterdam, zoon van Jan Jacob Benschop en Berendina van Altveer. DaniŽl is overleden op 20-11-1993 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Notitie bij DaniŽl: Hij werkte bij een bank.In de oorlog wordt hij tewerkgesteld in Berlijn. De werkgever is A.G. Brandenburg. Daan is kantoorbediende. Er wordt een paspoort gemaakt. Zie afbeelding. Daan vertrekt op 16-8-1943. Op de foto: Jan-Eelke-Diny-neef Bert-Cor.
Kinderen van Renske en DaniŽl:
1 Jan Jacob Benschop, geboren op 01-07-1950 in Amsterdam. Volgt 277.
2 Cornelia Frederika Benschop, geboren op 07-07-1952 in Amsterdam. Volgt 278.
3 Berendina Benschop, geboren op 17-07-1957 in Amsterdam.
4 Eelke Sietze Benschop, geboren op 01-11-1961 in Amsterdam.
206 Jan Hemrika is geboren op 26-01-1919 in Amsterdam, zoon van Jan Hemrika (zie 143) en Margaretha Taentzer.
Notitie bij Jan: Hij is in 1948 naar Caracas in Zuid-Amerika gegaan. Hij was kantoorbediende (?)
In 1994 overlijdt zijn vrouw in Zevenaar. Is Jan ook in Nederland teruggekeerd?? Hij schijnt na Zuid-Amerika naar Zwitserland te zijn gegaan.
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 22-07-1948 in Amsterdam met Jeanne van Wageningen, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jeanne: Bij de dood van zijn vader in 1961 woont hij in Caracas in Venezuela. Jan was in 1948 chef-boekhouder bij de Hollandse Bank Unie te Carabas te Venezuela.
Jeanne is geboren op 06-11-1920 in Amsterdam. Jeanne is overleden op 06-12-1994 in Zevenaar, 74 jaar oud.
Kind van Jan en Jeanne:
1 Robert-Jan Hemrika, geboren op 28-08-1949 in Caracas (Venezuela).
207 Frederik Wilhelm (Frits) Hemrika is geboren op 26-11-1921 in Amsterdam, zoon van Jan Hemrika (zie 143) en Margaretha Taentzer. Frederik is overleden op 25-08-1969 in Haaften, 47 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Op de persoonskaart als adressen in Amsredam: Polanenstraat 88, 3 hoog/ Admiraal de Ruyterweg 402 , 2 hoog/ Sloterkade 8, 1 hoog/ Loevestein 171. Amstelveen: Icaruslaan 4C (vanaf 1967). In 1944 in Amersfoort: Nijverheidstraat 4b.

Beroepen: assistent-correspondent/ bankbediende/ procuratiehouder.
Frederik trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1948 in Amsterdam met Jannetje Appels, 26 jaar oud. Jannetje is geboren op 17-08-1922 in Amsterdam. Jannetje is overleden op 01-02-2015 in Akkrum, 92 jaar oud.
Kind van Frederik en Jannetje:
1 Douwe JurriŽn Hemrika, geboren op 04-07-1953 in Amsterdam. Douwe is overleden op 21-01-2014 in Amsterdam, 60 jaar oud.
208 Rinske (Rina?) Hemrika is geboren op 11-11-1924 in Amsterdam, dochter van Jan Hemrika (zie 143) en Margaretha Taentzer. Rinske trouwde, 25 jaar oud, op 20-09-1950 in Amsterdam met Jan Gerrit Ojemann, 39 jaar oud. Jan is geboren op 13-08-1911. Jan is overleden op 14-09-1985 in Maarssen, 74 jaar oud.
Notitie bij Jan: Hij was dierenarts te Amsterdam
209 Johanna Elizabeth (Hanna) Hemrika is geboren op 20-04-1926 in Amsterdam, dochter van Jan Hemrika (zie 143) en Margaretha Taentzer. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 11-12-1950 met J. Groot de.
210 Frans Hemrika is geboren op 24-01-1929 in Amsterdam, zoon van Jan Hemrika (zie 143) en Margaretha Taentzer. Frans trouwde, 19 jaar oud, op 24-06-1948 met Rena Johanna Teeken, 17 of 18 jaar oud. Rena is geboren in 1930.
theolien.jpg
93 theolien
211 Hebelina Grietje (Lien) van der Made is geboren op 30-08-1920 in Amsterdam, dochter van Dirk van der Made en Hebeltje (Hebelina?) (Lien) Hemrika (zie 144). Hebelina is overleden. Hebelina trouwde, 24 jaar oud, op 02-08-1945 in Amsterdam met Theo Hoevenberg (afb. 93). Theo is overleden.
Kind van Hebelina en Theo:
1 Theo Hoevenberg, geboren in 1948 in Amsterdam. Theo is overleden.
Notitie bij Theo: Hij was ťťn van mijn jeugdvrienden. Zijn oma, Lien Hemrika, was een zus van opa Hemrika.
gedicht1.jpg lotte.jpg anneke.jpg
94 gedicht1
95 Lotte
96 anneke
212 Anna Lina Hemrika (afb. 94 t/m 96) is geboren op 18-07-1923 in Amsterdam, dochter van Sjouke Hemrika (zie 145) en Tietje Zwerver.
Notitie bij Anna: Toen in juli 1942 haar beide vriendinnen en haar vriend (Lotty, Minna enArthur) via de Hollandse Schouwburg werden weggevoerd, gaf zij haar werk als verpleegster in een kindersanatorium op en werd koerierster. In Waarheids- en Paroolgroepen nam zij deel aan verschillende verzetsactiviteiten. Daarna werd zij koerierster van Johan Meewis, leider van een KP-groep in Amsterdam-West. Hij was ťťn van de mensen die de overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans voorbereidde; een overval die een groot aantal verzetsstrijders moest bevrijden. Door verraad van een Hollandse SS’er werden vele vrienden van haar gearresteerd en enkele dagen later gefusilleerd. Vervolgens werd zij koerierster bij de zogeheten Vrije Groepen, de militaire inlichtingendienst en de groep "Rolls Royce".
36 jaar na de oorlog werd zij naar Centrum ’45 voor verzets- en oorlogsslachtoffers verwezen. Veel emoties kwamen los en daar begon zij gedichtente schrijven over datgene waar een taboe op rustte: "Daar sprak je niet meer over, dat was te lang geleden en voorbij...."
Er verscheen een gedichtenbundel met de titel Een klein monument. Aan hen, die nooit terugkeerden, van wie zelfs geen familie overbleef, geen graf, geen monument en aan de gefusilleerde vrienden is dit "klein monument" opgedragen. De bundel verscheen in 1985, bij Octavo, Bergen. (N.H.)
Op pagina 37 staat een afscheidsgedicht voor Bertus Hemrika, mijn vader,die op 3 december 1984 was overleden.

Afscheid

Je bent- en je hebt het heel bewust geweten-
de zware weg gegaan, die naar het einde leidt,
met zoveel moed en met een zekerheid
als maar aan enkelen is toegemeten.
Zo zal je bij ons allen voortbestaan:
"Een mens komt lachend op ons toegelopen,
zijn lief gezicht, zijn hart wijd voor ons open".
Zo blijf je bij ons als we verder gaan.
Anneke Hemrika won in 1985 de poŽzieprijs van de werkgroep "Vrouw in verzet, toen en nu" Ze schreef voor verzetskranten als het Buchenwaldcontact en de Auswitzkrant.
Anna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 06-12-1944 in Amsterdam met Herman Richard Haagsman, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 21-01-1958 in Amsterdam (scheiding).
Notitie bij het huwelijk van Anna en Herman: Op 16-8-1957 wordt Anna Lina van zijn kaart afgevoerd.
Herman is geboren op 28-09-1918 in Amsterdam, zoon van Adriana Haagsman. Herman is overleden op 14-02-2002 in Amsterdam, 83 jaar oud. Herman trouwde later op 14-04-1959 in Amsterdam met Richarda Joanna Duijn van (1922-1968).
Notitie bij Herman: Op zijn archiefkaart staan de volgende beroepen: bouwkundig tekenaar, arbeider bij de Centrale distributiedienst en architect.

Als adressen staan er o.a. : 1943: Daniel Willinkplein/ 1944: Prinsengracht 334 huis/ 1974: Nieuwe Meerdijk 392, Badhoevedorp/ 1985: Amsteldijk/ 1986: Leerdammerhof.

Er wordt nog een zoon vermeld: Tako, 28-7-1972, Amsterdam. Die moet dan van een andere vrouw zijn.

Op 4-1-1944 moet Herman naar Duitsland om daar te werken.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 21-03-1959 in Amsterdam met Andries Arnoldus Verheul, 37 jaar oud. Andries is geboren op 11-11-1921 in Gorinchem, zoon van Johannes Gerardus Verheul en Cornelia van Peelen. Andries is overleden op 11-11-2007 in Badhoevedorp, 86 jaar oud. Hij is begraven op 17-12-2007 in Amsterdam (Nieuwe Ooster).
Notitie bij Andries: Hij was architect.
Kinderen van Anna en Andries:
1 Sjouk Verheul, geboren op 29-03-1955 in Amsterdam. Volgt 279.
2 Dries Verheul, geboren op 07-07-1961 in Amsterdam. Volgt 280.
213 Martha de Mare is geboren op 18-05-1929 in Amsterdam, dochter van Nicolaas Johannes de Mare en Maaike (Martha) Hemrika (zie 146).
Notitie bij Martha: Martha gaf mij de gegevens van haar ouders en haar gezin.
Martha trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1953 in Amsterdam met Jacob de Boer, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 27-09-1927 in Amsterdam. Jacob is overleden op 05-04-1998 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij begon als meubelmaker, als zijn schoonvader, maar werd later binnenhuisarchitect en tenslotte hoofd interne zaken van het Wibauthuis.
Kinderen van Martha en Jacob:
1 Marijke de Boer, geboren op 28-11-1954 in Amsterdam. Volgt 281.
2 Nico Johan de Boer, geboren op 04-07-1957 in Amsterdam. Volgt 282.
214 Nicolaas (Nico) Stam is geboren op 20-10-1923, zoon van Theodorus Cornelis Adrianus Stam en Hebelina Henriette (Lien) Peper (zie 148). Nicolaas is overleden op 10-12-1997 in Marseille, 74 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Hij was kinderpsycholoog en zijn vrouw was psycholoog.
Nicolaas trouwde in Marseille met Albertine Mecheline Caroline Roth.
215 Casper Hendrik(Cas) Stam is geboren op 01-02-1925, zoon van Theodorus Cornelis Adrianus Stam en Hebelina Henriette (Lien) Peper (zie 148). Casper is overleden in 1998 in Castricum, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Casper: Dr. in de kristallografie. Zijn vrouw, Ida, was ook scheikundige.
Casper trouwde met Ida Thole.
216 Joseph Maria(Jos) Stam is geboren op 02-11-1926, zoon van Theodorus Cornelis Adrianus Stam en Hebelina Henriette (Lien) Peper (zie 148). Joseph is overleden op 15-03-1985, 58 jaar oud.
Notitie bij Joseph: Hij was kunstschilder.
Joseph trouwde met Anna Cornelia Dymphana Berg van den. Anna is overleden.
Kind van Joseph en Anna:
1 Cecile Stam. Volgt 283.
217 Jantje Hemrika is geboren op 08-06-1928 in Oudega, dochter van Eelke Johannes Hemrika (zie 150) en Baukje Hoekstra. Jantje is overleden op 25-10-2011 in Bergum, 83 jaar oud. Zij is begraven in Lekkum.
Notitie bij Jantje: In 1959 woonde zij in Den Haag en in 1967 in Leeuwarden.
Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 19-12-1951 met Gerrit Tigchelaar.
218 Jinke Hemrika is geboren op 22-09-1929 in Oudega, dochter van Eelke Johannes Hemrika (zie 150) en Baukje Hoekstra. Jinke is overleden op 27-06-2014, 84 jaar oud.
Notitie bij Jinke: Ze woont in Bergum. In 1967 woonde ze in Den Haag.
Jinke trouwde met Jan Blijsie. Jan is geboren in 1926. Jan is overleden op 02-01-1982 in Veenwouden, 55 of 56 jaar oud. Hij is gecremeerd op 06-01-1982 in Goutum.
219 Gaitske Hemrika is geboren op 19-03-1932 in Achtkarspelen, dochter van Eelke Johannes Hemrika (zie 150) en Baukje Hoekstra.
Notitie bij de geboorte van Gaitske: Afsluitdijk voltooid.
Notitie bij Gaitske: Ze woont in Utrecht.
Gaitske trouwde, 31 jaar oud, op 27-08-1963 in Utrecht met Johannes Nieuwendijk, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 29-02-1936 in Utrecht, zoon van Jacob Nieuwendijk en Elisabeth Sluijk.
220 Johannes (Johan) Hemrika is geboren op 11-04-1934 in Leeuwarderadeel, zoon van Eelke Johannes Hemrika (zie 150) en Baukje Hoekstra. Johannes is overleden op 03-07-2013 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Hij is begraven op 09-07-2013 in Hardegarijp.
Notitie bij Johannes: Hij was beroepsmilitair ( sinds 1959?)bij de marechaussee en woont in Hardegarijp. In 1963 woonde hij in ít Harde.Vandaar is de familie verhuisd naar Bergen (BRD), Soest, Eindhoven, Appingendam, Assen en Lauwersoog. Na zijn pensionering zijn Aaltje en Johannes naar Hardegarijp verhuisd.
In 2012 is Johannes verhuis naar Leeuwarden .
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1958 in Bergum met Aaltje Hoekstra, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 13-01-1937 in Bergum. Aaltje is overleden op 14-05-2000 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Zij is begraven op 19-05-2000 in Hardegarijp.
Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Neeltje (Nelly) Hemrika, geboren op 28-10-1960 in Leeuwarden. Volgt 284.
2 Baudien Hemrika, geboren op 08-09-1962 in Leeuwarden. Volgt 285.
3 Ingrid Charlotte Hemrika, geboren op 09-10-1963 in ’t Harde. Volgt 286.
4 Sylvia Hemrika, geboren op 11-11-1965 in ’t Harde. Volgt 287.
221 Klaske Hemrika is geboren op 13-02-1935 in Leeuwarden, dochter van Eelke Johannes Hemrika (zie 150) en Baukje Hoekstra.
Notitie bij Klaske: Ze woont in Tytsjerk. In 1967 woonde zij in Leeuwarden.
Klaske trouwde met K. (Beeno) Horlings. K. is geboren op 17-08-1935 in Musselkanaal.
Notitie bij K.: Hij werkte bij Aegon.
222 Trijntje Hemrika is geboren op 17-11-1927 in Smallingerland, dochter van Harke Johannes Hemrika (zie 151) en Aaltje Siebenga. Trijntje is overleden op 29-09-1978 in Wommels, 50 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 23-03-1949 met Willem de Vries, 23 jaar oud. Willem is geboren op 10-08-1925. Willem is overleden op 18-06-1980 in Wommels, 54 jaar oud.
223 Klaske Jans Hemrika is geboren op 20-06-1934 in Hennaarderadeel, dochter van Harke Johannes Hemrika (zie 151) en Aaltje Siebenga. Klaske trouwde, 23 jaar oud, op 09-04-1958 in Wommels met Gerrit Schutter.
Notitie bij het huwelijk van Klaske en Gerrit: Zij gaan na hun huwelijk wonen in Bergum: Schoolstraat 64. In 1980 woonden ze nog in Bergum.
224 Jan Hemrika is geboren op 02-08-1939 in Wommels, zoon van Harke Johannes Hemrika (zie 151) en Aaltje Siebenga. Jan is overleden op 15-07-2014 in Heerenveen, 74 jaar oud. Jan trouwde met Reina Roza Maria Hollander.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Reina: In 1980 woonde het echtpaar in Rotstergeest.
Kinderen van Jan en Reina:
1 Raymond Regnerus Hemrika, geboren op 04-07-1982.
2 Niels Harmen Hemrika, geboren op 23-03-1987.
225 Pieter Hemrika is geboren op 30-06-1929 in Landsmeer, zoon van Pieter Hemrika (zie 153) en Neeltje Veldhuisen.
Notitie bij Pieter: Ik heb met Piet contact gehad. Sinds 2001 woont hij samen met Roelie Havinga: Leusdenhof 368, 1108DW, Amsterdam Z.O. Tel: 020-6976001.
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1951 in Amsterdam met Annie van Noort, 24 jaar oud. Annie is geboren op 22-02-1927. Annie is overleden op 09-05-2000, 73 jaar oud.
226 Maarten Hemrika is geboren op 11-08-1930 in Amsterdam, zoon van Pieter Hemrika (zie 153) en Neeltje Veldhuisen. Maarten:
(1) begon een relatie met Dini Pitters. Dini is geboren op 09-05-1929.
Notitie bij Dini: Dini en Maarten wonen nu in Amstelveen.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 19-06-1956 met Maria Cornelia (Rietje) Koomen, 24 jaar oud. Maria is geboren op 16-10-1931. Maria is overleden op 13-12-1994, 63 jaar oud.
Kind van Maarten en Maria:
1 Yvonne Hemrika, geboren op 25-04-1961.
Notitie bij Yvonne: Yvonne woont nu (2004) in Duitsland.
227 Cornelis (Cor) Hemrika is geboren op 13-02-1935 in Amsterdam, zoon van Pieter Hemrika (zie 153) en Neeltje Veldhuisen.
Notitie bij Cornelis: Dit gezin woont in Purmerend.Cor was 40 jaar werkzaam bij de Gemeente Amsterdam, waarvan ruim 25 jaar bij de Amsterdamse Brandweer.
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 27-09-1957 met Riek Berkel van.
Kinderen van Cornelis en Riek:
1 Riekie Hemrika, geboren op 28-02-1958 in Amsterdam. Volgt 288.
2 Robert (Rob) Hemrika, geboren op 01-05-1968 in Amsterdam. Volgt 289.
3 Corrie Hemrika, geboren op 12-12-1969 in Amsterdam. Volgt 290.
228 Evert Hemrika is geboren op 11-12-1954 in Amsterdam, zoon van Pieter Hemrika (zie 153) en Neeltje Veldhuisen.
Notitie bij Evert: In 1981 is het gezin naar Spijkenisse verhuisd. Evert is geboren in de Hazebroekstraat 108, 3 hoog. Later verhuisd naar de Bellamystraat 141 H. Hij is onderhoudsmonteur rotating equipment, maar volgt nu (13-4-2004) een opleiding CAD-tekenaar, vanwege een ongeval 3 jaar geleden. Voorheen heeft heeft hij ook nog als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine in Den Helder gediend.
Evert trouwde, 25 jaar oud, op 08-08-1980 in Den Helder met Marjolein Tennekes, 20 jaar oud. Marjolein is geboren op 11-10-1959 in Zwolle.
Kinderen van Evert en Marjolein:
1 Ylona Hemrika Hemrika, geboren op 19-01-1981 in Den Helder. Volgt 291.
2 Diana Hemrika, geboren op 23-07-1984 in Spijkenisse.
229 Hendrik Hemrika is geboren op 24-08-1936 in Amsterdam, zoon van Zacharias Hemrika (zie 155) en Adriana (Sjaanje) Bouwhuis. Hendrik is overleden op 07-05-2007 in Heerhugowaard, 70 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 07-06-1963 in Amsterdam met Abra Cornelia Ulendorp, 17 jaar oud. Abra is geboren op 15-08-1945 in Amsterdam.
Kinderen van Hendrik en Abra:
1 Anna Maria Hemrika, geboren op 14-12-1963 in Amsterdam. Volgt 292.
2 Yvonne Hemrika, geboren op 25-10-1965 in Amsterdam. Volgt 293.
3 Hendrik Hemrika, geboren op 22-06-1967 in Amsterdam. Volgt 294.
230 Annigje (Annie) Hemrika is geboren op 24-11-1937 in Amsterdam, dochter van Zacharias Hemrika (zie 155) en Adriana (Sjaanje) Bouwhuis. Annigje is overleden op 26-03-2006, 68 jaar oud. Annigje trouwde, 21 jaar oud, op 15-08-1959 met Ambrosius Oussoren, 23 jaar oud. Ambrosius is geboren op 30-03-1936. Ambrosius is overleden in 2001, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Annigje en Ambrosius:
1 Magdalena Gerritdina (Magda) Oussoren, geboren op 18-01-1960 in Amsterdam.
2 Maria Karlina (Rita) Oussoren, geboren op 19-10-1966 in Amsterdam.
231 Gerard Hemrika is geboren op 16-05-1951 in Amsterdam, zoon van Sijtse Hemrika (zie 156) en Christina Bruinsma.
Notitie bij Gerard: het gezin woont in Amstelveen: Koen van Oosterwijklaan 57, 1181 DS, tel: 020-6476880
Gerard trouwde met Grada Marianne (Gerda) Kamphorst. Grada is geboren op 10-08-1957 in Palembang, dochter van Gerrit Kamphorst en Cheng Ai ( Nora) Lim.
Kind van Gerard en Grada:
1 Sander Alex Kamphorst, geboren op 14-09-1998 in Amstelveen.
Notitie bij Sander: Op internet gevonden dat Sander Alex de naam "Kamphorst" kreeg, om die tak uit Beekbergen voor uitsterven te behoeden. Er stond ook Hemrica i.p.v. Hemrika. Later in genealogie Camphorst de bevestiging gevonden. Ook hier Hemrica. (Camphorst, een Veluws en een Twents geslacht, door Werkgroep Kamphorst.)
232 Wieger Hemrika is geboren op 21-10-1932 in Amsterdam, zoon van Wieger Hemrika (zie 159) en Fimke Kops. Wieger is overleden op 02-01-2008 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Notitie bij Wieger: Na zijn Vut werd hij commissaris van de woningstichting Eigen Haard te Amsterdam. Hij is zeker 25 jaar uitvoerder geweest bij bouwbedrijf Wilma uit Den Haag. Hij ontving de speld van verdienste van de stad Amsterdam voor zijn belangeloze inzet van 40 jaar voor de samenleving, o.a. voor de KNVB.
Wieger trouwde, 17 jaar oud, op 01-08-1950 in Amsterdam met Wantje (Annie) Groenendijk, 18 jaar oud. Wantje is geboren op 25-09-1931 in Amsterdam, dochter van Evert Groenendijk en Wilhelmina Boogert.
Kind van Wieger en Wantje:
1 Wilhemina Fimke (Willy) Hemrika, geboren op 01-06-1950 in Amsterdam. Volgt 295.
jassiedickwieger.jpg
97 jassiedickwieger
233 Dedde Hendrik (Dick) Hemrika (afb. 97) is geboren op 11-01-1937 in Amsterdam, zoon van Wieger Hemrika (zie 159) en Fimke Kops.
Notitie bij Dedde: Hij dankt dus zijn voornaam aan zijn grootvader van moeders kant. Op de foto zie je van lnr: Jassie, Dick en Wieger. Op de dag voor de schoolfoto hadden ze onder de tafel kappertje gespeeld!

Dick vertelt dat sommige beelden uit de oorlog op zijn netvlies staan gebrand. Zoals velen op de Eilanden probeerde zijn vader zijn gezin te voorzien van eten en andere dagelijkse benodigheden. Op een gegeven moment werd hij betrapt of verraden bij het illegaal handelen in vlees. Wieger werd weggehaald door twee mannen in burger van de politie. Zijn opmerking: Ik ben zo terug Betje, klopte niet, want hij bleef lang weg. Na enkele maanden kwam het bericht dat hij vrij zou komen, maar dat ging niet door. Oom Jan Middelkoop zag hem even bij de trein in Amersfoort. De Duitsers ontdekten dat Wieger nog onder de wapenen was en daarom werd hij in 1942/ 1943 als krijgsgevangene naar Vught en later naar Duitsland vervoerd. Moeder Fimke stond er alleen voor met drie jongens. Eten werd na zessen opgehaald bij de families Mesman en Barends, maar in de hongerwinter was het heel slecht. Dick werd naar Friesland gestuurd en zijn broer Wieger overleefde de hongerwinter maar net aan. Moeder Fimke overviel zelfs met enkele buurvrouwen de bakker die in de straat het brood bezorgde.
Dedde trouwde, 23 jaar oud, op 26-03-1960 in Amsterdam met Jacoba (Coby) van den Brand, 20 jaar oud. Jacoba is geboren op 29-04-1939 in Amsterdam, dochter van Co Sigman en Elisabeth Jacoba Brand van den.
Kinderen van Dedde en Jacoba:
1 Wieger Hemrika, geboren op 30-08-1960 in Amsterdam. Volgt 296.
2 Elisabeth Jacoba (Edith) Hemrika, geboren op 06-12-1963 in Amsterdam. Volgt 297.
3 Dedde Hendrik (Dickey) Hemrika, geboren op 03-09-1966 in Amsterdam.
234 Gerrit (Ger) Middelkoop is geboren op 26-03-1951 in Amsterdam, zoon van Jan Middelkoop en Aaltje (Alie) Hemrika (zie 160). Gerrit trouwde met Trees.
235 Cornelia Jacoba Aaltje (Cornelia) Hemrika is geboren op 14-08-1939 in Amsterdam, dochter van Hendrik Hemrika (zie 161) en Adriana Ruijs.
Notitie bij Cornelia: Het gezin woont nu (maart 2004) in Almere. Corrie groeide op bij haar oma/ opoe C.J.Dolman. Ze was 15 bij de scheiding van haar ouders.
Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 26-09-1960 in Amsterdam met Jan Ligthart-Schenk. Jan is overleden in 2004 in Almere.
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Petra Ligthart-Schenk.
2 Sylvia Ligthart-Schenk.
236 Menno Hendrikus Hemrika is geboren op 12-02-1947, zoon van Menno Hemrika (zie 162) en Frederika van Montfoort.
Notitie bij Menno: Hij woont nu (2004) in Houten.Hij is arts.
Menno trouwde, 24 jaar oud, op 09-09-1971 in Amsterdam met Marjanne Bicker, 21 jaar oud. Marjanne is geboren op 23-10-1949 in Amsterdam, dochter van Johan Hendrik Gerard Bicker en Jacoba Charlotte Bouhuijs.
Kinderen van Menno en Marjanne:
1 Karin Hemrika, geboren op 04-01-1974 in Amsterdam.
2 Rutger-Jan Menno Hemrika, geboren op 11-12-1976 in Amsterdam.
237 Cornelis Hendrikus Hemrika is geboren op 02-03-1949, zoon van Menno Hemrika (zie 162) en Frederika van Montfoort.
Notitie bij Cornelis: Hij woont nu (2004) in Lelystad.
Cornelis trouwde in Amsterdam met Joke Otten.
Kinderen van Cornelis en Joke:
1 Vanessa Claudia Hemrika, geboren op 17-10-1971 in Amsterdam.
Notitie bij Vanessa: Zij woont nu in Lelystad. (2004)
2 Noam Leon Hemrika, geboren op 20-10-1974 in Amsterdam.
238 Marijke Hemrica is geboren op 02-03-1944 in Idaarderadeel, dochter van Jacob Hemrica (zie 165) en Dieuwke Broersma. Marijke trouwde, 23 jaar oud, op 25-10-1967 in Stiens met Jacob Bams.
Notitie bij het huwelijk van Marijke en Jacob: Het paar ging na het huwelijk wonen in Leeuwarden: Mariniersespel 107.

Op 28-3-2003 nam Marijke afscheid van OBS De Oostvaarder.In 2008 woonachtig in Stiens.
239 Eelke Hemrica is geboren op 18-02-1947 in Idaarderadeel, zoon van Jacob Hemrica (zie 165) en Dieuwke Broersma.
Notitie bij Eelke: Hij zou de E.Hemrica kunnen zijn die in augustus 1998 benoemd wordt tot lid van het bestuur van de faculteit der Medische Wetenschappen (financiŽn en bedrijfsvoering) Hij studeerde bedrijfseconomie aan de RUG en volgde de opleiding tot registercontroller aan de VU. Hij is afkomstig van de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). In de periode daarvoor vervulde hij diverse functies binnen de landelijke organisaties van de openbare gasvoorziening in Nederland. In 1998 was hij 51, dus dan is hij van ongeveer 1947. Het klopt wonderwel!
Eelke trouwde met Christien Hellinga.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Christien: In 2008 woonachtig in Vaassen.
Notitie bij Christien: Waarschijnlijk is zij de Christien Hemrica, die met haar fraaie tuin op internet te vinden is.
Kinderen van Eelke en Christien:
1 Jantine Hemrica. Volgt 298.
2 Johan Jaap Hemrica, geboren op 18-06-1975 in Tietjerk. Volgt 299.
240 Eelke Hemrica is geboren op 15-11-1941 in Idaarderadeel, zoon van Pieter Hemrica (zie 166) en Anna Riemersma.
Notitie bij Eelke: Het echtpaar woont nu (2004) in Zuid-Laren.
Eelke trouwde, 27 jaar oud, op 12-08-1969 in Veendam met Afina Frederika ( Finie) van der Tuin, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Afina: Het paar ging in Schuilingsoord wonen.
Afina is geboren op 28-03-1944 in Groningen, dochter van Willem van der Tuin en Hendriktje Heersema. Afina is overleden op 26-09-2012 in Zuidhorn, 68 jaar oud.
Kinderen van Eelke en Afina:
1 Mirjam Anna Hemrica, geboren op 20-09-1970 in Zuidlaren (Drenthe).
2 Saskia HenriŽtte Hemrica, geboren op 20-09-1970 in Zuidlaren (Drenthe).
241 Hylke Hemrica is geboren op 25-02-1944 in Roordahuizum, zoon van Pieter Hemrica (zie 166) en Anna Riemersma.
Notitie bij Hylke: Het gezin woont nu (2004) in Wildervank.
Hylke trouwde, 26 jaar oud, op 14-08-1970 in Vlagtwedde met Rensiena (Siny) Slagter.
Notitie bij het huwelijk van Hylke en Rensiena: Het paar ging in Veendam wonen.
Kinderen van Hylke en Rensiena:
1 Peter-Willem Hemrica, geboren op 18-09-1972. Volgt 300.
2 Renate-Karin Hemrica, geboren op 31-08-1975. Volgt 301.
242 Jacob (Jaap) Hemrica is geboren op 21-07-1946 in Roordahuizum, zoon van Pieter Hemrica (zie 166) en Anna Riemersma.
Notitie bij Jacob: Het gezin woont nu (2004) in Veendam. Jaap is koster in de doopsgezinde kerk in Veendam in 2004.
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 04-12-1970 in Veendam met G.C. (Tineke) Siepel, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en G.C.: Het paar ging in Veendam wonen.
G.C. is geboren op 02-08-1947 in Veendam, dochter van Abraham Siepel en Trijntje Lok.
Kinderen van Jacob en G.C.:
1 Maikel Abraham Hemrica, geboren op 19-01-1973 in Groningen. Volgt 302.
2 Inge Hemrica, geboren op 01-06-1976.
243 Jan Hemrica is geboren op 11-03-1949 in Roordahuizum, zoon van Pieter Hemrica (zie 166) en Anna Riemersma.
Notitie bij Jan: Het gezin woont nu (2004) in Wildervank.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 16-06-1972 in Nieuwe Pekela met Harmina (Mina) Hoffenkamp, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Harmina: Het paar ging in Veendam wonen.
Harmina is geboren op 29-10-1949 in Veendam.
Kinderen van Jan en Harmina:
1 Irma Jannet Hemrica, geboren op 12-06-1975 in Groningen.
Notitie bij Irma: Zij nam contact met mij op en gaf me gegevens van haar familie. In 2006 woont ze in Groningen.
2 Leon Hemrica, geboren op 30-05-1978 in Leeuwarden. Volgt 303.
244 Joke Hemrica, dochter van Sijtze Hemrica (zie 169) en Marijke Kooistra. Joke begon een relatie met Durk.
245 Anne (Anna) Hemrica is geboren op 10-08-1926 in Wartens, dochter van Sijtze Hemrica (zie 169) en Marijke Kooistra. Anne trouwde, 27 jaar oud, op 07-09-1953 met J.D. John Hainsworth.
Notitie bij het huwelijk van Anne en J.D.: Het paar woonde in 1999 in Brisbane, AustraliŽ.
246 Tjerkje (Tsjerkje) Hemrica is geboren op 15-05-1928 in Wartena, dochter van Sijtze Hemrica (zie 169) en Marijke Kooistra. Tjerkje trouwde, 30 jaar oud, op 29-12-1958 in Grouw met Geale de Vries.
Notitie bij het huwelijk van Tjerkje en Geale: De receptie was in hotel De Watersport in Warten.In 1999 woont het paar in Drachten.
247 Eelkje Hemrica is geboren op 14-09-1934 in Idaarderadeel, dochter van Sijtze Hemrica (zie 169) en Marijke Kooistra. Eelkje trouwde, 22 jaar oud, op 12-10-1956 in Smallingerland met Albert Postma.
Notitie bij het huwelijk van Eelkje en Albert: Het paar woont in 1999 in Houtigehage.
248 Hendrikje Hemrica is geboren in 1913 in Oude Bildtdijk, dochter van Pieter Sytzes Hemrica (zie 171) en Trijntje Rozendal. Hendrikje is overleden.
Notitie bij Hendrikje: In augustus 2007 is ze 94 en woont ze in Leeuwarden.
Hendrikje trouwde met Michiel Douma. Michiel is geboren in 1912. Michiel is overleden op 31-01-1983 in Leeuwarden, 70 of 71 jaar oud. Hij is begraven op 03-02-1983 in Oenkerk.
249 Sytze Hemrica is geboren op 03-06-1918 in St Jacobiparochie, zoon van Pieter Sytzes Hemrica (zie 171) en Trijntje Rozendal. Sytze is overleden op 11-01-2005 in Harlingen, 86 jaar oud. Hij is begraven op 15-01-2005 in St.Jacobiparochie.
Notitie bij Sytze: Hij woont (07-2004) in Franeker. Hij was onderhoudsmonteur bij een loonbedrijf en machinevoorbereider in een metaalfabriek.
Sytze trouwde, 27 jaar oud, op 07-02-1946 in Het Boldt met Maaike de Jong, 25 jaar oud. Maaike is geboren op 18-04-1920 in St Jacobiparochie. Maaike is overleden op 24-12-1998 in Harlingen, 78 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Maaike:
1 Aaltje Neeltje Hemrica, geboren op 03-03-1947 in Het Boldt.
2 Trijntje Hemrica, geboren op 12-03-1949 in St Jacobi Parochie.
3 Pieter Hemrica, geboren op 31-05-1954 in St Jacobi Parochie. Volgt 304.
250 Sietse (Cecil) Hemrica is geboren op 08-05-1923 in St.Jacobiparochie, zoon van Jacobus Sytzes Hemrica (zie 172) en Baukje Verbeek. Sietse is overleden op 29-11-1998 in Hamilton (Ontario, Canada), 75 jaar oud.
Notitie bij Sietse: When did he go to Canada? Op 18-11-1956 kwamen Fenna en haar drie dochters (Wendy, Louisa en Beatrice) met De Maasdam uit Rotterdam aan in New York, met als bestemmining Canada. Ze waren op 8-11-1956 uit Rotterdam vertrokken. Sietse was dus al eerder gegaan.Bij zijn overlijden woonde hij in Hamilton. De dienst was in de Emmanuel Christian Reformed Church in Hamilton op 2-12-1998.
Sietse trouwde, 27 jaar oud, op 23-06-1950 met Fenna de Boer, 22 jaar oud. Fenna is geboren op 16-10-1927 in Mantgum. Fenna is overleden op 22-06-2012 in Hamilton (Ontario, Canada), 84 jaar oud.
Kinderen van Sietse en Fenna:
1 Louisa Hemrica, geboren op 27-06-1951 in Hamilton (Ontario, Canada). Volgt 305.
2 Beatrice Hemrica, geboren op 07-12-1952 in Stoney Creek(Ontario-Canada). Volgt 306.
3 Wendy Hemrica, geboren op 14-06-1956 in Hamilton (Ontario, Canada). Volgt 307.
4 James Cecil (Jim) Hemrica, geboren op 03-09-1958 in Hamilton (Ontario, Canada). Volgt 308.
5 Wayne Jeffrey (Jeff) Hemrica, geboren op 22-04-1964 in Hamilton (Ontario, Canada). Volgt 309.
251 Otte Hemrica is geboren op 28-09-1932 in St. Jacobiparochie, zoon van Jacobus Sytzes Hemrica (zie 172) en Baukje Verbeek. Otte is overleden op 11-12-1999 in St Jacobiparochie, 67 jaar oud. Hij is begraven op 16-12-1999 in St.Jacobiparochie.
Notitie bij Otte: Hij vierde bij de CoŲperatieve Condensfabriek te Berlikum in 1982 zijn 25-jarig jubileum als medewerker. Hij kreeg een gouden horloge.
Otte trouwde, 30 jaar oud, op 08-08-1963 met Aukje Streekstra, 25 jaar oud. Aukje is geboren op 11-11-1937.
Kinderen van Otte en Aukje:
1 Jacobus Hemrica, geboren op 31-07-1964. Volgt 310.
2 Ytzen Hemrica, geboren op 18-07-1965. Volgt 311.
3 Anneke Hemrica, geboren op 21-03-1968. Volgt 312.
252 Pieter Hemrica is geboren op 20-08-1935, zoon van Jacobus Sytzes Hemrica (zie 172) en Baukje Verbeek. Pieter is overleden op 28-08-2007 in Westhoek, 72 jaar oud. Hij is begraven op 01-09-2007 in StJacobiparochie. Pieter trouwde, 68 jaar oud, op 13-05-2004 met Janke Jong de.
253 Trijntje Lysbeth (Liesbeth) Hemrica is geboren op 01-09-1959 in Grootegast, dochter van Arjen Hemrica (zie 174) en Stijntje (Tiny) Postma.
Notitie bij Trijntje: Zij is mr.drs.advocaat in Nijmegen. Het echtpaar woont in Wijchen. (maart 2006). Mei 2009: Liesbeth nam met mij contact op: zij is nu advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht en vennoot bij Van den Wildenberg & Van Halder, advocaten in Nijmegen.
Trijntje trouwde, 35 jaar oud, op 27-01-1995 in Nijmegen met Peter Kelder.
Kinderen van Trijntje en Peter:
1 Simon Kelder.
2 Lydia Kelder.
254 Baukje Anna Hemrica is geboren op 07-04-1961 in Grootegast, dochter van Arjen Hemrica (zie 174) en Stijntje (Tiny) Postma.
Notitie bij Baukje: Zij is verpleegkundige in Zoetermeer.
Baukje trouwde, 22 jaar oud, op 26-08-1983 in Barneveld met Hans Walet.
Kinderen van Baukje en Hans:
1 Lukas Walet.
2 Martine Walet.
255 Christine Elizabeth Hemrica is geboren op 22-09-1963 in Grootegast, dochter van Arjen Hemrica (zie 174) en Stijntje (Tiny) Postma. Christine is overleden op 18-05-2015 in Zutphen, 51 jaar oud.
Notitie bij Christine: Zij was strafrechter in Zutphen (maart 2006). Daarvoor was ze letselschadeadvocaat te Arnhem.
Christine trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1987 in Den Haag met Markus Gerardus Johannes (Mark) Clarijs, 24 jaar oud. Markus is geboren op 24-08-1962 in Voorburg.
Kinderen van Christine en Markus:
1 Douwe Jan Arjen (Douwe) Clarijs, geboren op 25-05-1997 in Doetinchem.
2 Emma Christine Maria Clarijs, geboren op 01-09-1999 in Doetinchem.
256 Arjenne Eleonora Hemrica is geboren op 18-12-1964 in Voorthuizen, dochter van Arjen Hemrica (zie 174) en Stijntje (Tiny) Postma.
Notitie bij Arjenne: Zij is arbeidsconsulente in Zwolle. Verder vond ik een melding over een bedrijf "Wijnkristal" te Raalte. (assortiment wijnen en het organiseren van proeverijen) (www.wijnkristal.nl) In maart 2006 woont het echtpaar in Raalte. In juni 2007 in Heino.
Arjenne trouwde, 38 jaar oud, op 09-10-2003 in Loenen met Jos Engelbertink.
Kind van Arjenne en Jos:
1 Floris Gerrit Arjen Engelbertink, geboren op 19-11-2006.
257 Hendrika Baukje (Henny) Hemrica is geboren op 09-05-1959 in Loosduinen, dochter van Jan Hemrica (zie 175) en Cornelia (Corrie) Streefland.
Notitie bij Hendrika: Zij is verpleegkundige en woont in oktober 2006 in Delft.
Hendrika trouwde, 32 jaar oud, op 10-06-1991 in Delft met Renť Droog, 28 jaar oud. Renť is geboren op 23-07-1962 in Delft.
henny2.jpg
98 Henny2
258 Folkert Jan Hemrica (afb. 98) is geboren op 17-09-1960 in Loosduinen, zoon van Jan Hemrica (zie 175) en Cornelia (Corrie) Streefland.
Notitie bij Folkert: Op deze foto uit 1991 zie je Folkert Jan met dochter Rebecca van 4 weken oud. Links Jan Hemrica en in het midden Folkert Hemrica. Vier generaties bij elkaar.
Folkert begon een relatie, 28 of 29 jaar oud, in 1989 met Josť Hemelrijk, 20 of 21 jaar oud. De relatie werd verbroken in 2002 (scheiding). Josť is geboren op 18-08-1968 in Amsterdam.
Kinderen van Folkert en Josť:
1 Rebecca Hemrica, geboren op 07-01-1991.
2 Alfons Hemrica, geboren op 26-08-1992.
hemricaantonx.jpg
99 hemricaantonx
259 Anton Hemrica (afb. 99) is geboren op 04-07-1962 in Loosduinen, zoon van Jan Hemrica (zie 175) en Cornelia (Corrie) Streefland.
Notitie bij Anton: Op de foto zie je v.l.n.r. Femke, Corrie (haar oma), Jayden en Anton Hemrica.
Anton trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1987 in Apeldoorn met Marianne Laak op de, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anton en Marianne: Zij zijn de uitbaters van cafť De Heksenketel in de Dorpsstraat in Beekbergen. En dit al 20 jaar!
Marianne is geboren op 23-09-1963 in Bleric (bij Venlo).
Kind van Anton en Marianne:
1 Femke Hemrica, geboren op 09-10-1987 in Apeldoorn. Volgt 313.
260 Baukje Hemrica is geboren op 24-05-1960 in IJsbrechten, dochter van Johannes Hemrica (zie 176) en Ybeltje (Iep) Hooijenga (zie 201).
Notitie bij Baukje: Verpleegster psychiatrisch ziekenhuis Franeker.
Baukje trouwde, 20 jaar oud, op 30-12-1980 in Sneek met Hinne Tiete Bokma, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd (scheiding).
Notitie bij het huwelijk van Baukje en Hinne: Zij trouwden in de Mennistenkerk te Itens.
Hinne is geboren op 30-07-1956.
Notitie bij Hinne: Landbouwjournalist Friesch Dagblad.
Kinderen van Baukje en Hinne:
1 Johannes Anne Bokma.
2 Pytrik Ymkje Hemrica.
261 Johanna Eeke (Joke) Hemrica is geboren op 09-05-1966 in IJsbrechtum, dochter van Johannes Hemrica (zie 176) en Ybeltje (Iep) Hooijenga (zie 201). Johanna begon een relatie met Jacobus Johannes Vermaning. Jacobus is geboren op 18-08-1970 in Rotterdam, zoon van Willem Vermaning en Maria Johanna Huitema.
Kinderen van Johanna en Jacobus:
1 Fenna Jolyn Vermaning, geboren op 16-07-1999 in Sneek.
2 Myrthe Maria Vermaning, geboren op 27-07-2004 in Sneek.
3 Anna Isabel Vermaning, geboren op 31-01-2006 in Sneek.
262 Troy Hemrica is geboren op 20-02-1977, zoon van Gordon John Hemrica (zie 179) en Margaret Foote. Troy trouwde, 22 jaar oud, op 14-02-2000 met Angel Hemrica, 22 jaar oud. Angel is geboren op 03-08-1977 in Killarney (Manitoba).
Notitie bij de geboorte van Angel: Woont in 2012 in Killarney.
Kinderen van Troy en Angel:
1 Nicolette Cullen-Hemrica, geboren op 25-04-1997.
2 Natasha Amber Dawn Cullen-Hemrica, geboren op 24-08-1998.
3 Keegan Cullen-Hemrica, geboren op 13-06-2000.
johnsonchristina.jpg
100 johnsonchristina
263 Christina Joy Hemrica (afb. 100) is geboren op 28-07-1976, dochter van Charles Wayne Hemrica (zie 180) en Marilyn Freeman.
Notitie bij Christina: Zij heeft een universitaire opleiding en zit in de verzekeringen. Ze schrijft kinderboeken. She writes books for children.
Christina trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 2002 met Kyle Johnson.
Notitie bij Kyle: Hij werkt op een golfbaan als "greenskeeper", dus werkt in de groenvoorziening.
Kind van Christina en Kyle:
1 Zachery Johnson.
264 Carol Ann Hemrica is geboren in 1977, dochter van Charles Wayne Hemrica (zie 180) en Marilyn Freeman.
Notitie bij Carol: Zij heeft drie kinderen.
Carol trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 2001 met Richard Armstrong.
265 Kathy Hemrica is geboren op 04-05-1974, dochter van Dennis Glenn Hemrica (zie 181) en Iris Naismith. Kathy trouwde met Kevin Zabowski.
Kinderen van Kathy en Kevin:
1 Sydney Zabowski, geboren op 12-01-2004.
2 Camryn Zabowski, geboren op 10-10-2006.
266 Dennis Hemrica is geboren op 15-07-1975, zoon van Dennis Glenn Hemrica (zie 181) en Iris Naismith. Dennis trouwde met Lisa Mcmillan.
Kinderen van Dennis en Lisa:
1 Jaden Hemrica, geboren op 30-12-1998.
2 Brett Hemrica, geboren op 31-05-2001.
267 Loretta Hemrica is geboren op 30-08-1976, dochter van Dennis Glenn Hemrica (zie 181) en Iris Naismith. Loretta:
(1) trouwde met Kevin Lamb.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 18-02-2013 met Bradley Black.
Kinderen van Loretta en Kevin:
1 Angela Lamb, geboren op 27-09-1994.
2 Tyler Lamb, geboren op 10-01-1998.
3 Kyle Lamb, geboren op 25-06-2005.
Kind van Loretta en Bradley:
4 Nate Thomas Alexander Black, geboren op 28-01-2016 in Oak Lake.
268 Tara Lawrence is geboren op 21-01-1988 in Port Hood (Nova Scotia), dochter van Donald (Doug) Hemrica (Lawrence) (zie 182) en Elizabeth Lawrence. Tara trouwde met Arthur Keeping.
Kind van Tara en Arthur:
1 Ethan Keeping.
269 J.C.M. (Annuska) Hemrika is geboren op 04-11-1970 in Nijmegen, dochter van Jan Hemrika (zie 184) en J.F.B. Driessen. J.C.M. trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1998 in Groesbeek met Arold Verbeet.
Kinderen van J.C.M. en Arold:
1 Lisa Verbeet, geboren op 30-08-2000 in Nijmegen.
2 Bas Verbeet, geboren op 14-10-2003 in Nijmegen.
270 Marco Hemrika is geboren op 06-01-1971 in Nijmegen, zoon van Joseph (Jo) (Jopie) Hemrika (zie 185) en G.J.M. (Tinie) Hendriks. Marco begon een relatie met Claudia.
Kind van Marco en Claudia:
1 Glen Hemrika, geboren op 05-05-2001 in Nijmegen.
271 Femke Hemrica is geboren op 19-03-1976 in Venray, dochter van Sijtze Klaas Hemrica (zie 192) en Jannette (Nettie) Wals.
Notitie bij Femke: Zij is (1999) secretaresse bij Van Overbeek Makelaardij te Purmerend. In 1999 woonde het paar in Purmerend.
Femke trouwde in Purmerend met Michel Sierkstra. Michel is geboren in 1973 in Andijk.
Notitie bij Michel: Hij is (1999) mededirecteur bij Westfriesland Kozijnen te Zwaag.
272 Folkje Hemrica is geboren op 23-07-1957 in Dokkum, dochter van Johannes Hemrica (zie 193) en Tietje (Tiety) Adema. Folkje trouwde met Alexander Artz.
Kinderen van Folkje en Alexander:
1 Xiao-Nan.
2 Li.
273 Jetty Marijke Hemrica is geboren op 12-07-1961 in Dokkum, dochter van Jan Hemrica (zie 194) en Johanna Jilderda.
Notitie bij Jetty: Het gezin woont in Laag Zuthem, bij Zwolle.(maart 2006) (bron: Luuk Hemrica)
Jetty trouwde, 37 jaar oud, op 15-05-1999 in Heino met Ewoud Eshuis.
Kinderen van Jetty en Ewoud:
1 Julia Johanna Wolterdien Eshuis, geboren op 04-10-1999 in Utrecht.
2 Elise Anne Marijn Eshuis, geboren op 16-12-2001 in Utrecht.
274 Lucas Jan Hemrica is geboren op 23-09-1962 in Leeuwarden, zoon van Jan Hemrica (zie 194) en Johanna Jilderda. Lucas trouwde met Sandra Jšgers. Sandra is geboren op 06-08-1966.
Kinderen van Lucas en Sandra:
1 Thomas Hemrica, geboren op 24-02-1999 in Harmelen.
2 Ruben Hemrica, geboren op 24-02-2003.
275 Willem Jakob Kamp van der, zoon van Jacob Kamp van der (zie 202) en Antje Valk. Willem trouwde met Neleke Guldemond.
bertpa.jpg gezin_001.jpg paik_001.jpg image__2_.jpg
101 bertpa
102 gezin 001
103 paik 001
104 Image (2)
276 Siebertus Hemrika (afb. 101 t/m 104) is geboren op 17-04-1948 om 04:05 in Amsterdam, zoon van Siebertus Hemrika (zie 203) en Petronella Femmetje (Nellie) Bosch. Bij de geboorte woog Siebertus 3120 gr.
Notitie bij Siebertus: Ik werkte als leraar Nederlands op de scholengemeenschap Werenfridus in Hoorn. Daarvoor 20 jaar op een Mavo in Opmeer die jammer genoeg te klein werd. Ik houd van tennis, lezen, teksten maken en muziek beluisteren. Genealogie is mijn grote hobby geworden. Sinds 1-9-2010 ben ik met FPU.
Beroep:
leraar Nederlands
Siebertus trouwde, 24 jaar oud, op 06-10-1972 in Bergen met Anthonia Dorotea Maria Henneman, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Siebertus en Anthonia: Verloving op 18-3-1972.
Anthonia is geboren op 23-07-1951 in Bergen, dochter van Adrianus Johannes Henneman en Jannetje Kieft.
Notitie bij Anthonia: Zij was bedrijfsleidster in Restaurant Niedorp en nu vult ze haar vrije tijd met creatief werk als binnenhuisarchitectuur, meubels maken etc. etc. Zeer fanatiek tenisster, voorheen handbal.
Kinderen van Siebertus en Anthonia:
1 Lilian Hemrika, geboren op 11-07-1974 in Opmeer. Volgt 314.
2 Bas Hemrika, geboren op 07-01-1978 in Opmeer. Volgt 315.
277 Jan Jacob Benschop is geboren op 01-07-1950 in Amsterdam, zoon van DaniŽl (Daan) Benschop en Renske Hemrika (zie 205). Jan trouwde, 25 jaar oud, op 26-11-1975 in Amsterdam met Gail Rose Schwartz, 25 jaar oud. Gail is geboren op 16-08-1950 in Brooklyn (New York), dochter van Isidore Schwartz en Pearl Bleiberg.
Kinderen van Jan en Gail:
1 Sarah Ann Benschop, geboren op 20-01-1980 in Amsterdam.
2 Tessa Benschop, geboren op 02-04-1985 in Almere. Volgt 316.
278 Cornelia Frederika Benschop is geboren op 07-07-1952 in Amsterdam, dochter van DaniŽl (Daan) Benschop en Renske Hemrika (zie 205). Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 22-05-1975 in Amstelveen met Adrianus Clemens Maria (Ad) Smorenburg, 32 jaar oud. Adrianus is geboren op 05-07-1942 in Nieuwer Amstel, zoon van Bertus Smorenburg en Maria Winters.
Kinderen van Cornelia en Adrianus:
1 Renske Smorenburg, geboren op 01-04-1984 in Amstelveen.
2 Femke Smorenburg, geboren op 17-02-1992 in Amstelveen.
279 Sjouk Verheul is geboren op 29-03-1955 in Amsterdam, zoon van Andries Arnoldus Verheul en Anna Lina Hemrika (zie 212). Sjouk:
(1) trouwde met Marjo Jacobsen. De scheiding werd geregistreerd.
(2) begon een relatie met Maribi Gomez.
Kinderen van Sjouk en Marjo:
1 Sjouk Verheul, geboren op 12-01-1989 in Amsterdam. Volgt 317.
2 Koen Verheul, geboren op 24-05-1991 in Amsterdam. Volgt 318.
280 Dries Verheul is geboren op 07-07-1961 in Amsterdam, zoon van Andries Arnoldus Verheul en Anna Lina Hemrika (zie 212). Dries begon een relatie met Berdike.
Kinderen van Dries en Berdike:
1 Lotte Verheul.
verheulmax.jpg
105 verheulmax
2 Max Verheul (afb. 105), geboren op 18-01-1993 in Amsterdam.
281 Marijke de Boer is geboren op 28-11-1954 in Amsterdam, dochter van Jacob de Boer en Martha de Mare (zie 213). Marijke trouwde, 22 jaar oud, op 01-11-1977 in Amsterdam met Jan Willem Roos, 28 jaar oud. Jan is geboren op 23-12-1948 in Amsterdam.
Kinderen van Marijke en Jan:
1 Bastiaan Jaap Roos, geboren op 14-07-1983 in Naarden.
2 Thomas Matthijs Roos, geboren op 05-05-1986 in Almere.
282 Nico Johan de Boer is geboren op 04-07-1957 in Amsterdam, zoon van Jacob de Boer en Martha de Mare (zie 213). Nico trouwde, 23 jaar oud, op 28-03-1981 in Amsterdam met Wilma Kornelia van Harten, 21 jaar oud. Wilma is geboren op 03-02-1960 in Amsterdam.
Kinderen van Nico en Wilma:
1 Manon de Boer, geboren op 15-10-1985 in Naarden.
2 Suzanne de Boer, geboren op 28-07-1987 in Naarden.
283 Cecile Stam, dochter van Joseph Maria(Jos) Stam (zie 216) en Anna Cornelia Dymphana Berg van den.
Notitie bij Cecile: De wereld is klein: de oudste zoon van cecile werd "verlost"door gyneacoloog Douwe Hemrika, die ook bij de familie hoort. En dat, terwijl haar overgrootmoeder ook een Hemrika is. (Ietje)
Cecile trouwde met Borg ter.
284 Neeltje (Nelly) Hemrika is geboren op 28-10-1960 in Leeuwarden, dochter van Johannes (Johan) Hemrika (zie 220) en Aaltje Hoekstra.
Notitie bij Neeltje: Ze hebben een zoon, Brendan Sean Frances, geboren op 8-3-1999 te Midwolda, in Groningen.
Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 17-02-1984 in Terschelling met Dick Frans (Dick) Smit, 25 jaar oud. Dick is geboren op 01-05-1958 in Leeuwarden, zoon van Frans Smit en Aaltje Renema.
Notitie bij Dick: Hij is (was) vertegenwoordiger.
285 Baudien Hemrika is geboren op 08-09-1962 in Leeuwarden, dochter van Johannes (Johan) Hemrika (zie 220) en Aaltje Hoekstra.
Notitie bij Baudien: Baudien woont in Assen.
Baudien trouwde, 28 jaar oud, op 04-10-1990 met Richard van Leeuwen.
Kinderen van Baudien en Richard:
1 Ruben van Leeuwen, geboren op 02-10-1991 in Assen.
2 Rafael van Leeuwen, geboren op 22-06-2001 in Assen.
286 Ingrid Charlotte Hemrika is geboren op 09-10-1963 in ’t Harde, dochter van Johannes (Johan) Hemrika (zie 220) en Aaltje Hoekstra.
Notitie bij Ingrid: Zij nam contact op per e-mail. Ze woont nu (2006) in Amesfoort.
Ingrid trouwde, 27 jaar oud, op 28-02-1991 met Paul Hendrik Meeldijk, 30 jaar oud. Paul is geboren op 07-03-1960 in Den Haag.
Kinderen van Ingrid en Paul:
1 Aurora Meeldijk, geboren op 10-07-1991 in Groningen.
2 Chantal Meeldijk, geboren op 13-03-1994 in Assen.
287 Sylvia Hemrika is geboren op 11-11-1965 in ’t Harde, dochter van Johannes (Johan) Hemrika (zie 220) en Aaltje Hoekstra.
Notitie bij Sylvia: Sylvia woont in Coevorden.
Sylvia trouwde met Renť van der West. Renť is geboren op 28-12-1964.
288 Riekie Hemrika is geboren op 28-02-1958 in Amsterdam, dochter van Cornelis (Cor) Hemrika (zie 227) en Riek Berkel van.
Notitie bij Riekie: Zij is financieel Manager en woont in Duiven. (2007)
Riekie trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1980 met Martin Woning van der.
Kinderen van Riekie en Martin:
1 Lydia Woning van der, geboren op 09-09-1987 in Purmerend.
2 Robert (Rob) Woning van der, geboren op 16-03-1989 in Purmerend.
289 Robert (Rob) Hemrika is geboren op 01-05-1968 in Amsterdam, zoon van Cornelis (Cor) Hemrika (zie 227) en Riek Berkel van.
Notitie bij Robert: Hij woont in Amsterdam. (2007)
Robert:
(1) begon een relatie met Matha Fyrigos.
(2) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1991 met Funda Harsishi. De scheiding werd geregistreerd in 2003.
Notitie bij het huwelijk van Robert en Funda: Tijdens het huwelijk woonde het gezin in Purmerend. Robbert woont nu (2007) in Amsterdam. Deze informatie komt van Lydia van der Woning, een nicht van Robbert. Zij is een dochter van Riekie Hemrika.
Kinderen van Robert en Funda:
1 Leon Hemrika.
2 Jennefer Hemrika.
290 Corrie Hemrika is geboren op 12-12-1969 in Amsterdam, dochter van Cornelis (Cor) Hemrika (zie 227) en Riek Berkel van.
Notitie bij Corrie: Zij is rechercheur bij de Amsterdamse Politie. Zij woont in Neck.
Corrie trouwde met Kees Veltman.
291 Ylona Hemrika Hemrika is geboren op 19-01-1981 in Den Helder, dochter van Evert Hemrika (zie 228) en Marjolein Tennekes.
Notitie bij Ylona: Zij heeft met haar man en met haar ouders en zuster een eigen bedrijf.Er worden paarden gefokt. Ook verkoop en bemiddeling daarbij zitten in het pakket. Ylona geeft ook les en leert mensen op natuurlijke wijze met paarden om te gaan. Het bedrijf heet Shamal Arabians naar hun eerste Arabier: Aviv-Rihal Shamal. Zie de website: www. shamalarabians.nl Ylona woont in Spijkenisse. Op dit moment volgt ze nog een opleiding tot da-assistente.
Ylona begon een relatie met Herman Denekamp.
292 Anna Maria Hemrika is geboren op 14-12-1963 in Amsterdam, dochter van Hendrik Hemrika (zie 229) en Abra Cornelia Ulendorp. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 20-10-1986 in Heerhugowaard met Leonard de Wilde, 25 jaar oud. Leonard is geboren op 02-08-1961 in Heerenveen.
Kinderen van Anna en Leonard:
1 Meinardus de Wilde, geboren op 16-04-1985.
2 Abra Cornelia de Wilde, geboren op 13-10-1987.
293 Yvonne Hemrika is geboren op 25-10-1965 in Amsterdam, dochter van Hendrik Hemrika (zie 229) en Abra Cornelia Ulendorp. Yvonne trouwde, 25 jaar oud, op 31-05-1991 in Venhuizen met Wilhelmus Christianus van der Hulst, 41 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 28-02-1950. Wilhelmus is overleden op 13-12-2012 in Hem, 62 jaar oud.
294 Hendrik Hemrika is geboren op 22-06-1967 in Amsterdam, zoon van Hendrik Hemrika (zie 229) en Abra Cornelia Ulendorp. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 23-12-1995 in Heerhugowaard met Jolanda Stoute. Jolanda is geboren in Haarlem.
Kind van Hendrik en Jolanda:
1 Nikita Hemrika, geboren op 31-10-1997 in Alkmaar.
295 Wilhemina Fimke (Willy) Hemrika is geboren op 01-06-1950 in Amsterdam, dochter van Wieger Hemrika (zie 232) en Wantje (Annie) Groenendijk.
Notitie bij Wilhemina: Zij is adviseur bij de gemeente Amsterdam. Zij verstrekte mij haar gegevens in maart 2008.
Wilhemina trouwde, 57 jaar oud, op 29-11-2007 in Amsterdam met Allan Leo McKenzie, 52 jaar oud. Allan is geboren op 27-07-1955 in Lincoln (Jamaica).
Notitie bij Allan: Hij is ingenieur.
296 Wieger Hemrika is geboren op 30-08-1960 in Amsterdam, zoon van Dedde Hendrik (Dick) Hemrika (zie 233) en Jacoba (Coby) van den Brand.
Notitie bij Wieger: Wieger werkte als senior-onderzoeker aan de ABC-faciliteit van de Universiteit van Utrecht. De afdeling heet Kristal en Structuurchemie. Hiervoor werkte Wieger ook in het buitenland, o.a. in Japan en in Amerika. Hij wasin 2003 ťťn van de winnaars van de I-Mac prijsvraag "Het Instrument" . Hij heeft nu een bedrijf: U-Protein Express BV.
Wieger ging samenwonen met Linda Hogenbirk. Linda is geboren op 10-10-1960.
Kinderen van Wieger en Linda:
1 Tim Hemrika, geboren op 15-06-1987 in Amsterdam.
2 Nina Hemrika, geboren op 17-03-1990 in Amsterdam.
3 Tessa Hemrika, geboren op 19-04-1993 in Amsterdam.
297 Elisabeth Jacoba (Edith) Hemrika is geboren op 06-12-1963 in Amsterdam, dochter van Dedde Hendrik (Dick) Hemrika (zie 233) en Jacoba (Coby) van den Brand. Elisabeth trouwde met Simon Kroon.
Kinderen van Elisabeth en Simon:
1 Jordi Kroon, geboren op 24-11-1994.
2 Danny Kroon, geboren in 1996.
3 Sidney Kroon, geboren op 24-06-2003.
298 Jantine Hemrica, zoon van Eelke Hemrica (zie 239) en Christien Hellinga. Jantine begon een relatie met Mark Visser.
Notitie bij de relatie van Jantine en Mark: In 2008 woonachtig in Amersfoort.
299 Johan Jaap Hemrica is geboren op 18-06-1975 in Tietjerk, zoon van Eelke Hemrica (zie 239) en Christien Hellinga. Johan begon een relatie met Miranda Kooij van der.
Notitie bij de relatie van Johan en Miranda: In 2008 woonachtig in Heesch.
300 Peter-Willem Hemrica is geboren op 18-09-1972, zoon van Hylke Hemrica (zie 241) en Rensiena (Siny) Slagter.
Notitie bij Peter-Willem: Op 10-10-2008 woont het paar in Wildervank.
Peter-Willem trouwde, 35 jaar oud, op 15-08-2008 met Harma.
301 Renate-Karin Hemrica is geboren op 31-08-1975, dochter van Hylke Hemrica (zie 241) en Rensiena (Siny) Slagter.
Notitie bij Renate-Karin: Zij is sociaal verpleegkundige bij de G.G.D. in Friesland. In juni 2006 benoemd als toezichthoudster Wet Kinderopvang in Bolsward.In principe hebben alle gemeenten haar benoemd als toezichtshouder.Werkt nu (oktober 2008) niet meer bij de GGD.
Renate-Karin ging samenwonen met Durk Toonen.
Kind van Renate-Karin en Durk:
1 Robin Hylke Toonen, geboren op 01-07-2008.
302 Maikel Abraham Hemrica is geboren op 19-01-1973 in Groningen, zoon van Jacob (Jaap) Hemrica (zie 242) en G.C. (Tineke) Siepel.
Notitie bij Maikel: Het gezin woont nu (2004) in Veendam, Sallandialaan 5
Maikel trouwde, 30 jaar oud, op 28-05-2003 in Veendam met Margreet Velt, 39 jaar oud. Margreet is geboren op 10-12-1963 in Veendam, dochter van Jacob Velt en Geertje Prins.
Kind van Maikel en Margreet:
1 Beau Hemrica, geboren op 01-12-1999.
303 Leon Hemrica is geboren op 30-05-1978 in Leeuwarden, zoon van Jan Hemrica (zie 243) en Harmina (Mina) Hoffenkamp.
Notitie bij Leon: In 2006 woont hij in Veendam.
Leon trouwde, 25 jaar oud, op 24-01-2004 in Novi Sad (ServiŽ) met Tatjana Zdravic.
Kind van Leon en Tatjana:
1 Leona Tanja Hemrica, geboren op 23-07-2004.
304 Pieter Hemrica is geboren op 31-05-1954 in St Jacobi Parochie, zoon van Sytze Hemrica (zie 249) en Maaike de Jong. Pieter trouwde met H.G.P.M. (Jet) de Wit.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en H.G.P.M.: In 1993 wonen ze in Nes aan de Amstel.
H.G.P.M. is geboren op 31-03-1956 in Regina (Canada).
Kinderen van Pieter en H.G.P.M.:
1 Elizabeth Maaike (Ella) Hemrica, geboren op 04-09-1990.
2 Rosa Catharina (Rosa) Hemrica, geboren op 29-11-1992.
305 Louisa Hemrica is geboren op 27-06-1951 in Hamilton (Ontario, Canada), dochter van Sietse (Cecil) Hemrica (zie 250) en Fenna de Boer. Louisa is overleden op 10-02-1990 in Hamilton (Ontario, Canada), 38 jaar oud. Louisa trouwde, 21 jaar oud, op 14-10-1972 met Hidde Jacobus (Harry) Kooyman, 23 jaar oud. Hidde is geboren op 05-02-1949 in Voorthuizen (Groningen). Hidde is overleden op 18-04-1998 in Hamilton (Ontario, Canada), 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hidde: Bij zijn overlijden is hij weduwnaar van Louisa Hemrica en echtgenoot van Jo- Anne
Hidde trouwde voorheen met Jo-Anne.
Kinderen van Louisa en Hidde:
1 Joshua Kooyman, geboren in 1978 in Hamilton (Ontario, Canada).
2 Rachael Louise Kooyman, geboren op 16-10-1980 in Hamilton (Ontario, Canada). Volgt 319.
3 Naomi Elizabeth Kooyman, geboren op 09-11-1984 in Hamilton (Ontario, Canada).
306 Beatrice Hemrica is geboren op 07-12-1952 in Stoney Creek(Ontario-Canada), dochter van Sietse (Cecil) Hemrica (zie 250) en Fenna de Boer. Beatrice trouwde, 24 jaar oud, op 30-07-1977 met Albert Eric John (Rick) Spiegelaar, 25 jaar oud. Albert is geboren op 27-08-1951 in Hamilton (Ontario, Canada), zoon van John Spiegelaar en Phyllis Spiegelaar. Albert is overleden op 11-03-2007 in Hamilton (Ontario, Canada), 55 jaar oud. Hij is begraven op 15-03-2007.
Kinderen van Beatrice en Albert:
1 Krista Leigh Grace Spiegelaar, geboren op 08-05-1979 in Hamilton (Ontario, Canada). Volgt 320.
2 Erica Jonelle Spiegelaar, geboren op 12-06-1981 in Hamilton (Ontario, Canada). Volgt 321.
3 Lucas John Richard Spiegelaar, geboren op 10-02-1983 in Hamilton (Ontario, Canada).
4 Nicole Frances Spiegelaar, geboren op 11-09-1984 in Hamilton (Ontario, Canada).
307 Wendy Hemrica is geboren op 14-06-1956 in Hamilton (Ontario, Canada), dochter van Sietse (Cecil) Hemrica (zie 250) en Fenna de Boer. Wendy trouwde met Ken Vriezema.
Kinderen van Wendy en Ken:
1 Lauren Louise Vriezema, geboren op 02-07-1986 in Hamilton (Ontario, Canada).
2 Rebecca Laine Vriezema, geboren op 02-04-1990 in Hamilton (Ontario, Canada).
jocelyn_and_family.jpg
106 Jocelyn and family
308 James Cecil (Jim) Hemrica (afb. 106) is geboren op 03-09-1958 in Hamilton (Ontario, Canada), zoon van Sietse (Cecil) Hemrica (zie 250) en Fenna de Boer.
Notitie bij James: From left to right: Grant, Joycelyn, Jim, Nancy and Wade. Photo sent by Joycelyn Hemrica.
James trouwde, 23 jaar oud, op 12-06-1982 met Nancy Giles, 22 jaar oud. Nancy is geboren op 07-09-1959 in Hamilton (Ontario, Canada).
Notitie bij Nancy: In september 2006 was zij Organ Donation Coordinator for the Trillium Gift of Life Network. (bron: Stoney Creek News, september 2006). Daarvoor werkte ze op de intensive care van een ziekenhuis in Hamilton (Canada) Het Hamilton Health Sciences.
Kinderen van James en Nancy:
1 Jocelyn Ann Hemrica, geboren op 04-02-1985 in Hamilton (Ontario, Canada).
2 Grant Giles Hemrica, geboren op 07-05-1987 in Hamilton (Ontario, Canada).
3 Wade Alexander Hemrica, geboren op 01-08-1990 in Hamilton (Ontario, Canada).
309 Wayne Jeffrey (Jeff) Hemrica is geboren op 22-04-1964 in Hamilton (Ontario, Canada), zoon van Sietse (Cecil) Hemrica (zie 250) en Fenna de Boer. Wayne trouwde, 25 jaar oud, op 03-03-1990 met Marlisa Jayne Hill, 20 jaar oud. Marlisa is geboren op 10-10-1969 in Hamilton (Ontario, Canada).
Kinderen van Wayne en Marlisa:
1 Lyndsie Fenna Hemrica, geboren op 10-07-1990 in Hamilton (Ontario, Canada).
2 Morganne Alyssa Kaye Hemrica, geboren op 22-06-1994 in Hamilton (Ontario, Canada).
3 Madison Elizabeth Rae Hemrica, geboren op 15-05-1996 in Hamilton (Ontario, Canada).
4 Hailey Erinn Louisa Hemrica, geboren op 03-06-1997 in Hamilton (Ontario, Canada).
310 Jacobus Hemrica is geboren op 31-07-1964, zoon van Otte Hemrica (zie 251) en Aukje Streekstra. Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1993 met Gretha Jantina Braaksma, 29 jaar oud. Gretha is geboren op 13-04-1964.
Kinderen van Jacobus en Gretha:
1 Anneke Marrijke Hemrica, geboren op 23-09-1994.
2 Johan Otte Hemrica, geboren op 01-12-1996.
3 Sietse Ruurd Hemrica, geboren op 31-05-1999.
311 Ytzen Hemrica is geboren op 18-07-1965, zoon van Otte Hemrica (zie 251) en Aukje Streekstra. Ytzen trouwde, 25 jaar oud, op 19-04-1991 met Alie Veenstra, 25 jaar oud. Alie is geboren op 05-07-1965.
Kinderen van Ytzen en Alie:
1 Janny Hemrica, geboren op 03-06-1992.
2 Aukje Hemrica, geboren op 03-10-1994.
312 Anneke Hemrica is geboren op 21-03-1968, dochter van Otte Hemrica (zie 251) en Aukje Streekstra. Anneke trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1996 met Daam Vries de, 31 jaar oud. Daam is geboren op 15-12-1964.
313 Femke Hemrica is geboren op 09-10-1987 in Apeldoorn, dochter van Anton Hemrica (zie 259) en Marianne Laak op de. Femke ging samenwonen met Marco Foppen.
Notitie bij het samenwonen van Femke en Marco: Femke en Marco wonen sinds 2008 samen en ze wonen (2016) in Beekbergen.
Marco is geboren op 21-01-1987 in Apeldoorn.
Kind van Femke en Marco:
1 Jayden Foppen, geboren op 05-03-2013 in Apeldoorn.
feesthuwelijk_395.jpg
107 feesthuwelijk 395
314 Lilian Hemrika (afb. 107) is geboren op 11-07-1974 om 22:15 in Opmeer, dochter van Siebertus Hemrika (zie 276) en Anthonia Dorotea Maria Henneman. Lilian ging een geregistreerd partnerschap aan met Rauke Wouda. Rauke is geboren op 16-04-1976 in Hoorn.
Kinderen van Lilian en Rauke:
1463892_10152797575229897_599336313_n.jpg
108 1463892 10152797575229897 599336313 n
1 Nikki Anne Janna Wouda (afb. 108), geboren op 23-02-2006 in Opmeer.
013__2_.jpg
109 013 (2)
2 Jamie Bastiaan Rouke Wouda (afb. 109), geboren op 07-05-2008 in Opmeer.
feesthuwelijk_186.jpg
110 feesthuwelijk 186
3 Robby Adriaan Paul Wouda (afb. 110), geboren op 10-08-2010 in Opmeer.
Notitie bij Robby: Robby rechtsboven met rechtsonder Zeeger, de zoon van Bas en Josine. Linksboven Nikki en linksonder Jamie.
feesthuwelijk_395__2_.jpg
111 feesthuwelijk 395 (2)
315 Bas Hemrika (afb. 111) is geboren op 07-01-1978 om 15:37 in Opmeer, zoon van Siebertus Hemrika (zie 276) en Anthonia Dorotea Maria Henneman. Bij de geboorte woog Bas 4000 gr. en was hij 53 cm. lang.
Notitie bij Bas: Bas woonde in Amsterdam in de Comeniusstraat in Slotervaart. Zijn vader heeft daar niet ver vandaan gewoond. Vanaf 2004 woont hij weer in Opmeer. Na de Havo is hij een politieopleiding gaan volgen die opleidt tot hoofdagent. Inmiddels is hij officieel hoofdagent. Daarna is hij brigadier geworden.
Bas ging samenwonen met Josine Pelt. Josine is geboren op 15-05-1978 in Hoogwoud, dochter van Renť Pelt en Jannie Langedijk.
Kinderen van Bas en Josine:
img_0381.jpg
112 IMG 0381
1 Zeeger Johannes Hemrika (afb. 112), geboren op 09-09-2010 in Hoorn.
14111686_10157404908445790_1524120682_n.jpg
113 14111686 10157404908445790 1524120682 n
2 Flores Bas Hemrika (afb. 113), geboren op 13-09-2015 in Hoorn.
316 Tessa Benschop is geboren op 02-04-1985 in Almere, dochter van Jan Jacob Benschop (zie 277) en Gail Rose Schwartz. Tessa ging samenwonen met Max Becker.
Kind van Tessa en Max:
1 Benjamin Jan Becker, geboren op 17-02-2012 in Amsterdam.
317 Sjouk Verheul is geboren op 12-01-1989 in Amsterdam, zoon van Sjouk Verheul (zie 279) en Marjo Jacobsen. Sjouk begon een relatie met Miriam van Loon.
318 Koen Verheul is geboren op 24-05-1991 in Amsterdam, zoon van Sjouk Verheul (zie 279) en Marjo Jacobsen. Koen begon een relatie met Kimberley Biswane.
319 Rachael Louise Kooyman is geboren op 16-10-1980 in Hamilton (Ontario, Canada), dochter van Hidde Jacobus (Harry) Kooyman en Louisa Hemrica (zie 305). Rachael trouwde met Chris Pegg.
320 Krista Leigh Grace Spiegelaar is geboren op 08-05-1979 in Hamilton (Ontario, Canada), dochter van Albert Eric John (Rick) Spiegelaar en Beatrice Hemrica (zie 306). Krista trouwde, 23 jaar oud, op 17-08-2002 in Hamilton (Ontario, Canada) met James Martin (Jamie) Girolametto, 28 jaar oud. James is geboren op 25-03-1974 in Hamilton (Ontario, Canada).
Kind van Krista en James:
1 Tia Grace Girolametto.
321 Erica Jonelle Spiegelaar is geboren op 12-06-1981 in Hamilton (Ontario, Canada), dochter van Albert Eric John (Rick) Spiegelaar en Beatrice Hemrica (zie 306). Erica begon een relatie met Shane Groombridge.

Index (1284 personen)

Berdike [Partner van 280]  280
Claudia [Partner van 270]  270
Durk [Partner van 244]  244
Jo-Anne  305
Li [Dochter van 272]  272,2
Trees [Partner van 234]  234
Xiao-Nan [Dochter van 272]  272,1
Aalses/ Eelses, Aaltje [Schoonmoeder van 39]  39
Adema, Ate Gjalts (*1727, †16-02-1819) [Schoonvader van 39]  39
Adema, Klaske Teijes (*11-12-1833, †07-12-1872) [Schoonmoeder van 103] [Schoonmoeder van 103]  103; 103
Adema, Tietje (Tiety) (*30-07-1930, †19-06-2000) [Partner van 193]  193; 272
Adema, Tjitske Ates (*10-10-1758, †01-10-1809) [Partner van 39]  39; 49
Akker, Hendrik Sakes van [Schoonvader van 52]  52
Akker, Sake Hendriks van (*?-12-1791, †25-10-1825) [Partner van 52]  52
Alberts, Sanneke (Susanna) (*1672, †1746) [Partner van 6]  6; 12; 13; 14; 15; 16
Alles, Aaltje [Schoonmoeder van 24]  24
Altveer, Berendina van (*05-01-1888, †06-02-1972) [Schoonmoeder van 205]  205
Andrufs, Hendrica (*20-04-1840) [Dochter van 66]  66,1
Andrufs, Hendrikus [Schoonvader van 66]  66
Andrufs, Hendrikus (*1815, †<1860) [Partner van 66]  66
Andrufs, Hendrikus (*05-09-1845) [Zoon van 66]  66,3
Andrufs, Maria (*20-04-1843) [Dochter van 66]  66,2
Annes, Geertje (*1738) [Partner van 23]  23
Annes, Pieter [Schoonvader van 25]  25
Appels, Jannetje (*17-08-1922, †01-02-2015) [Partner van 207]  207
Armstrong, Richard [Partner van 264]  264
Artz, Alexander [Partner van 272]  272
Bakker, AEde Wymers [Partner van 34]  34
Bakker, Cornelis Johannes [Schoonvader van 90]  90
Bakker, Neeltje Wilhelmina (Anna) (*11-11-1886, †31-07-1963) [Partner van 90]  90; 126
Bams, Jacob [Partner van 238]  238
Baron, Baukje (*11-08-1906, †23-05-1993) [Partner van 127]  127; 174; 175; 176; 177
Becker, Benjamin Jan (*17-02-2012) [Zoon van 316]  316,1
Becker, Max [Partner van 316]  316
Beerns, Jan (*1693, †1772) [Schoonvader van 22]  22
Belkum, Aaltie van (*04-10-1802, †28-08-1852) [Nummer 63]  63
Belkum, Albertus van (*13-12-1820) [Zoon van 48]  48,9
Belkum, Anna van (*1839) [Dochter van 65]  65,2
Belkum, Anna Maria van (*26-09-1809, †16-01-1813) [Dochter van 48]  48,5
Belkum, Anna Maria van (*06-07-1814) [Dochter van 48]  48,7
Belkum, Broer van (*1774, †28-09-1851) [Partner van 48]  48; 63; 64; 65; 66
Belkum, Claaske van (*27-11-1805) [Dochter van 48]  48,3
Belkum, Henderina van (*26-03-1804) [Nummer 64]  64
Belkum, Klaas van [Schoonvader van 48]  48
Belkum, Klaas van (*09-03-1817) [Zoon van 48]  48,8
Belkum, Maria van (*27-03-1836, †06-03-1916) [Nummer 87]  87
Belkum, Pieter van (*19-06-1823) [Zoon van 48]  48,10
Belkum, Sytske van (*05-01-1812) [Nummer 66]  66
Belkum, Zytze Sieuwert Hemrica van (*30-12-1807, †08-08-1839) [Nummer 65]  65; 87
Bennewitz, Johannes Willem Gerrit (*03-12-1878, †02-08-1935) [Schoonvader van 152]  152
Bennewitz, Marie (Maria) Karolina (*10-09-1907, †07-10-1994) [Partner van 152]  152
Benschop, Berendina (*17-07-1957) [Dochter van 205]  205,3
Benschop, Cornelia Frederika (*07-07-1952) [Nummer 278]  278
Benschop, DaniŽl (Daan) (*18-02-1922, †20-11-1993) [Partner van 205]  205; 277; 278
Benschop, Eelke Sietze (*01-11-1961) [Zoon van 205]  205,4
Benschop, Jan Jacob (*25-07-1885, †14-03-1979) [Schoonvader van 205]  205
Benschop, Jan Jacob (*01-07-1950) [Nummer 277]  277; 316
Benschop, Sarah Ann (*20-01-1980) [Dochter van 277]  277,1
Benschop, Tessa (*02-04-1985) [Nummer 316]  316
Berg, Anna Hessel van den (*08-10-1841, †24-06-1878)  86
Berg van den, Anna Cornelia Dymphana [Partner van 216]  216; 283
Berg van den, Maria (*22-10-1881, †04-11-1947) [Schoonmoeder van 154]  154
Bergsma, Siebren Ulbes (*11-07-1917, †10-12-1978) [Partner van 168]  168
Bergsma, Ulbe Sybrens [Schoonvader van 168]  168
Berkel van, Riek [Partner van 227]  227; 288; 289; 290
Bermond, Jannetje Johanna (*28-09-1913, †30-10-2002) [Partner van 154]  154
Bermond, Wilhelmus Willem (*06-02-1877, †10-10-1959) [Schoonvader van 154]  154
Bicker, Johan Hendrik Gerard [Schoonvader van 236]  236
Bicker, Marjanne (*23-10-1949) [Partner van 236]  236
Bijker, Albertje (*1869) [Schoonmoeder van 149]  149
Bijl, Maria [Schoonmoeder van 146]  146
Bijlsma, Johannes [Zoon van 138]  138,2
Bijlsma, Klaas [Zoon van 138]  138,1
Bijlsma, Oeds [Zoon van 138]  138,3
Bijlsma, Wiebe [Partner van 138]  138
Binnerts, Jacob [Schoonvader van 7]  7
Biswane, Kimberley [Partner van 318]  318
Black, Bradley [Partner van 267]  267
Black, Nate Thomas Alexander (*28-01-2016) [Zoon van 267]  267,4
Bleeker, Engeltje (*14-06-1895, †06-03-1982) [Schoonmoeder van 159]  159
Bleeker, Maaike Hendriks (*03-03-1844, †01-12-1924) [Schoonmoeder van 100]  100
Bleiberg, Pearl (*16-08-1922, †02-03-2009) [Schoonmoeder van 277]  277
Blijsie, Jan (*1926, †02-01-1982) [Partner van 218]  218
Bloem, Jetske (*24-06-1902) [Schoonmoeder van 194]  194
Bloemhof, Antje Aans [Schoonmoeder van 117]  117
Bocher/ Bucher, Bartele Sietses (*1778, †06-04-1819) [Zoon van 35]  35,3
Bocher/ Bucher, Johannes [Schoonvader van 35]  35
Bocher/ Bucher, Johannes (*1737, †15-01-1799) [Partner van 35]  35; 45; 46
Bocher/ Bucher, Sanneke (*1791, †02-05-1859) [Nummer 46]  46
Bocher/ Bucher, Sietse (Siebe) Siewert (*1781, †05-07-1803) [Zoon van 35]  35,4
Bocher/ Bucher, Siewert Sietses (*1776, †1826) [Zoon van 35]  35,2
Bocher/ Bucher, Sytske (*1786, †24-09-1826) [Dochter van 35]  35,5
Bocher/ Bucher/ BŲcher, Anna Elisabeth (*1774, †28-01-1824) [Nummer 45]  45
Boendermaker, Anna [Schoonmoeder van 116]  116
Boer, Fenna de (*16-10-1927, †22-06-2012) [Partner van 250]  250; 305; 306; 307; 308; 309
Boer, Jacob de (*27-09-1927, †05-04-1998) [Partner van 213]  213; 281; 282
Boer, Manon de (*15-10-1985) [Dochter van 282]  282,1
Boer, Marijke de (*28-11-1954) [Nummer 281]  281
Boer, Nico Johan de (*04-07-1957) [Nummer 282]  282
Boer, Suzanne de (*28-07-1987) [Dochter van 282]  282,2
Bokma, Anke [Schoonmoeder van 99]  99
Bokma, Hinne Tiete (*30-07-1956) [Partner van 260]  260
Bokma, Johannes (*1861, †<1937) [Partner van 99]  99
Bokma, Johannes Anne [Zoon van 260]  260,1
Bokma, Pieter Pieters (*17-04-1774, †12-04-1837) [Partner van 55]  55
Bokma, Sijbren [Schoonvader van 99]  99
Bonnes, Siouck (Sjoukje) [Partner van 1]  1; 2
Boogert, Wilhelmina (*01-12-1901) [Schoonmoeder van 232]  232
Booms, Cornelia [Schoonmoeder van 147]  147
Boonstra, Bein Durks [Schoonvader van 70]  70
Boonstra, Eelke Rommerts (*26-04-1750, †23-05-1815) [Schoonvader van 40]  40
Boonstra, Geert Beins (*01-07-1822, †22-03-1874) [Partner van 70]  70; 97
Boonstra, Jan Geerts (*20-01-1859) [Nummer 97]  97; 141
Boonstra, Ytje Eelkes (*15-12-1770, †28-06-1849) [Partner van 40]  40; 50; 51; 52; 53; 54
Boonstra, Yttje Sytzes (*1891) [Nummer 141]  141; 202
Borg ter [Partner van 283]  283
Borger, Antje Cornelis (*06-12-1836, †29-01-1920) [Partner van 82]  82
Borger, Cornelis Jacobs [Schoonvader van 82]  82
Bos, Geertje [Schoonmoeder van 119]  119
Bosch, Antonie (*26-09-1887, †13-11-1972) [Schoonvader van 203]  203
Bosch, Petronella Femmetje (Nellie) (*13-04-1919, †10-09-2001) [Partner van 203]  203; 276
Bouhuijs, Jacoba Charlotte [Schoonmoeder van 236]  236
Bouma, Baukje (*20-03-1873, †12-12-1958) [Partner van 93]  93; 127; 128; 129
Bouma, Folke Melles (*24-01-1847, †18-07-1877) [Schoonvader van 93]  93
Bouma, Lienkje Cornelis [Schoonmoeder van 83]  83
Bouwhuis, Adriana (Sjaanje) (*09-10-1911, †16-10-1945) [Partner van 155]  155; 229; 230
Bouwsema, Jezulina Carolina Regina (*11-02-1940) [Partner van 193]  193
Braaksma, Gretha Jantina (*13-04-1964) [Partner van 310]  310
Brand, Caspar Diederik Lodewijk (*1741, †01-03-1799) [Partner van 32]  32
Brand, Jacoba (Coby) van den (*29-04-1939) [Partner van 233]  233; 296; 297
Brand, NN [Schoonvader van 32]  32
Brand van den, Elisabeth Jacoba (*02-02-1914, †05-02-1985) [Schoonmoeder van 233]  233
Broek, Cornelia Frederika (Cor) van den (*03-09-1892, †25-05-1980) [Partner van 142]  142; 203; 204; 205
Broek, Egbert (Bertus) van den (*31-01-1857, †27-11-1928) [Schoonvader van 142]  142
Broersma, Dieuwke (*31-10-1918, †18-08-2008) [Partner van 165]  165; 238; 239
Bruins (Brins), Saapke [Partner van 21]  21
Bruinsma, Christina (*17-06-1919, †19-04-1985) [Partner van 156]  156; 231
Bunschoten, Thomes [Partner van 158]  158
Bšhr, Anna [Schoonmoeder van 35]  35
Clarijs, Douwe Jan Arjen (Douwe) (*25-05-1997) [Zoon van 255]  255,1
Clarijs, Emma Christine Maria (*01-09-1999) [Dochter van 255]  255,2
Clarijs, Markus Gerardus Johannes (Mark) (*24-08-1962) [Partner van 255]  255
Clasen, Maryke/ Maria [Schoonmoeder van 37]  37
Croon?, Sijtske [Partner van 15]  15; 35; 36; 37
Cullen-Hemrica, Keegan (*13-06-2000) [Zoon van 262]  262,3
Cullen-Hemrica, Natasha Amber Dawn (*24-08-1998) [Dochter van 262]  262,2
Cullen-Hemrica, Nicolette (*25-04-1997) [Dochter van 262]  262,1
Cutsem van, Maria (*04-01-1901)  144
Dekker, Ale Jans [Schoonvader van 83]  83
Dekker, Pieter Ales (*08-02-1840, †25-10-1902) [Partner van 83]  83
Demter, Frans Hendrik (~12-10-1740, []16-02-1792) [Partner van 28]  28
Demter (Dempter), Jan [Schoonvader van 28]  28
Denekamp, Herman [Partner van 291]  291
Dijkstra, Aafke Lubberts (*05-03-1798, †26-03-1871) [Partner van 57]  57; 80; 81; 82; 83
Dijkstra, Alle Thomas (*11-12-1790, †04-06-1836) [Partner van 60]  60
Dijkstra, Durk (Dirk) (*27-10-1906, †08-03-1949) [Partner van 129]  129
Dijkstra, Jetske Jelles (*19-04-1765, †01-10-1815) [Partner van 44]  44; 58; 59; 60; 61; 62
Dijkstra, Johantje Jans [Schoonmoeder van 78]  78
Dijkstra, Kornelis Jan [Partner van 67]  67
Dijkstra, Lubbert Jacobs [Schoonvader van 57]  57
Dijkstra, Maaike Thomas [Schoonmoeder van 61]  61
Dijkstra, Pieter Rintjes [Schoonvader van 84]  84
Dijkstra, Rinske Pieters (*21-02-1845, †17-01-1914) [Partner van 84]  84
Dijkstra, Sijbrigje (*19-02-1871) [Schoonmoeder van 135]  135
Dijkstra, Tomas Meinderts [Schoonvader van 60]  60
Dirks, Jitske [Schoonmoeder van 49]  49
Dodemont, Wilhelmus Johannes [Partner van 183]  183
Doedes, Pieter (†1796) [Partner van 25]  25
Dolman, Cornelia Jacoba (*11-10-1891) [Partner van 108]  108; 161; 162
Dolman, Teunis (*1856) [Schoonvader van 108]  108
Dorhout, Gjalt (*18-01-1867, †26-03-1917) [Partner van 91]  91
Dorhout, Sipke Gjalts [Schoonvader van 91]  91
Douma, Michiel (*1912, †31-01-1983) [Partner van 248]  248
Driessen, J.F.B. (*22-08-1940) [Partner van 184]  184; 269
Droog, Renť (*23-07-1962) [Partner van 257]  257
Duijn van, Richarda Joanna (*24-12-1922, †30-06-1968)  212
Dunant, Anna Jans (*04-09-1869, †03-01-1939) [Schoonmoeder van 145]  145
Dupon, Jantje [Schoonmoeder van 96]  96
Durenkamp, Johannes Henderikus Petrus (*06-12-1869) [Schoonvader van 145]  145
Durenkamp, Maria Petronella (*03-12-1907) [Partner van 145]  145
Egberts, Trijntje [Schoonmoeder van 52]  52
Eliveld, Aaltje (*18-05-1830) [Schoonmoeder van 72]  72
Ellerbroek, Geertje [Schoonmoeder van 113]  113
Elzinga, Hendrik Pieters (*13-06-1804, †19-02-1892) [Partner van 51]  51
Elzinga, Pieter Pieters (†1825) [Schoonvader van 51]  51
Engelbertink, Floris Gerrit Arjen (*19-11-2006) [Zoon van 256]  256,1
Engelbertink, Jos [Partner van 256]  256
Es, Neeltje van (*10-08-1926, †17-06-2007) [Partner van 126]  126; 173
Eshuis, Elise Anne Marijn (*16-12-2001) [Dochter van 273]  273,2
Eshuis, Ewoud [Partner van 273]  273
Eshuis, Julia Johanna Wolterdien (*04-10-1999) [Dochter van 273]  273,1
Extra, Berend Jacobs (*19-06-1820, †23-06-1898) [Partner van 79]  79
Extra, Jacob Dirks [Schoonvader van 79]  79
Faber, Gerardus (*1897, †05-07-1942) [Partner van 131]  131
Fechter, Emil Peter (*31-12-1913, †13-06-1919) [Zoon van 109]  109,2
Fechter, Joseph (*22-09-1912) [Nummer 163]  163
Fechter, Josephus (Joep) (*25-02-1856, †22-05-1928) [Schoonvader van 109]  109
Fechter, Josephus Franciscus (*12-04-1888, †19-09-1952) [Partner van 109]  109; 163
Feddema, Anthonius Josephus (*1831, †27-07-1911) [Partner van 87]  87
Ferwerda, Aaltje (*1750, †23-10-1826) [Partner van 37]  37
Ferwerda, Aaltje (*06-12-1855) [Partner van 72]  72; 105; 106; 107; 108; 109
Ferwerda, Albert [Schoonvader van 37]  37
Ferwerda, Menke (*10-04-1822) [Schoonvader van 72]  72
Fokeltje Anskes, \ [Schoonmoeder van 55]  55
Folckerts, Rieuwert (Ruurd) [Partner van 13]  13
Folkerts, Baukje [Schoonmoeder van 118]  118
Folkerts, Sjoert [Partner van 26]  26
Foote, Margaret (*14-09-1944) [Partner van 179]  179; 262
Foote, Wes [Partner van 178]  178
Fopma, Antje Foppes [Schoonmoeder van 60]  60
Foppen, Jayden (*05-03-2013) [Zoon van 313]  313,1
Foppen, Marco (*21-01-1987) [Partner van 313]  313
Forks, Gerrigjen [Schoonmoeder van 108]  108
Freeman, Marilyn [Partner van 180]  180; 263; 264
Fugts, Hendricus (*14-05-1889) [Partner van 107]  107
Fugts, Hendrik [Schoonvader van 107]  107
Fyrigos, Matha [Partner van 289]  289
Gaasters, Atje [Schoonmoeder van 166]  166
Geelen, Cornelius van (*1752, †03-12-1823) [Partner van 36]  36
Geerts, Pietje [Schoonmoeder van 41]  41
Geertsema, Margaretha [Schoonmoeder van 141]  141
Geertsma, Hans Jans [Schoonvader van 77]  77
Geertsma, Hinke [Schoonmoeder van 94]  94
Geertsma, Jan Hanzes (*21-04-1837, †23-10-1909) [Partner van 77]  77; 119
Geertsma, Roelofke (*22-10-1866, †13-01-1954) [Nummer 119]  119; 170
Giele/ Van Geelen, Bartel (*1794) [Zoon van 36]  36,2
Giele/ Van Geelen, Sytske (*1785) [Dochter van 36]  36,1
Giezen, Gerardus [Schoonvader van 88]  88
Giezen, Wilhelmus (*10-02-1860, †14-11-1944) [Partner van 88]  88
Giles, Nancy (*07-09-1959) [Partner van 308]  308
Girolametto, James Martin (Jamie) (*25-03-1974) [Partner van 320]  320
Girolametto, Tia Grace [Dochter van 320]  320,1
Glas, Jan Sjoukes (*10-12-1840, †27-03-1908) [Schoonvader van 100]  100
Glas, Jantje (*01-04-1915) [Partner van 155]  155
Glas, Rinske (*21-11-1869, †31-10-1930) [Partner van 100]  100; 142; 143; 144; 145; 146; 147
Goede, Antje Jacobs (*23-03-1887, †30-07-1953) [Schoonmoeder van 203]  203
Gomez, Maribi [Partner van 279]  279
Gosliga, Jacob Wybes [Schoonvader van 60]  60
Gosliga, Wybe Jacobs (*01-05-1807, †30-08-1862) [Partner van 60]  60
Gosses, Aaltje (*13-03-1720, †>1787) [Nummer 17]  17; 18
Gosses, Pietertje (*1711) [Dochter van 7]  7,2
Gosses, Pietje [Schoonmoeder van 25]  25
Gosses, Sikje [Dochter van 7]  7,1
Graaf, Coenraad de [Schoonvader van 101]  101
Graaf, Coenraad de (*1866, †25-06-1956) [Partner van 101]  101
Graaf, Eugeline de (*10-06-1890, †01-11-1974) [Dochter van 101]  101,1
Graaf, Hoke Lieuwes de [Schoonmoeder van 58] [Schoonmoeder van 59]  58; 59
Graaf, Johannes de (*1902, †1902) [Zoon van 101]  101,2
Gracht, Sijvert van der (*1728, †12-12-1758) [Partner van 29]  29
Graft, Gerbrant Jacobsz. van der [Schoonvader van 29]  29
Groenendijk, Cornelius [Schoonvader van 64]  64
Groenendijk, Cornelius (*21-07-1805) [Partner van 64]  64
Groenendijk, Evert (*25-09-1931) [Schoonvader van 232]  232
Groenendijk, Wantje (Annie) (*25-09-1931) [Partner van 232]  232; 295
Groenewoud, Hebeltje Pieters [Schoonmoeder van 83]  83
Groombridge, Shane [Partner van 321]  321
Groot, Jacob (*16-01-1850) [Schoonvader van 106]  106
Groot, Trijntje (*09-02-1880, †17-01-1917) [Partner van 106]  106; 158; 159; 160
Groot de, Eefje [Schoonmoeder van 153]  153
Groot de, Hittje [Dochter van 137]  137,2
Groot de, Iepie [Dochter van 137]  137,3
Groot de, J. [Partner van 209]  209
Groot de, Sietse [Zoon van 137]  137,1
Groot de, Tjitse (*1903, †09-09-1978) [Partner van 137]  137
Guldemond, Neleke [Partner van 275]  275
Guldemont, Margaretha (*22-05-1859) [Schoonmoeder van 143]  143
Gunst de, Jannetje (*04-09-1834) [Schoonmoeder van 104]  104
Haagsman, Adriana (*18-05-1883, †15-10-1972) [Schoonmoeder van 212]  212
Haagsman, Herman Richard (*28-09-1918, †14-02-2002) [Partner van 212]  212
Haas, Anna de [Schoonmoeder van 37]  37
Hainsworth, J.D. John [Partner van 245]  245
Hal, JHC van [Partner van 187]  187
Harings, Fedde [Partner van 33]  33
Harma [Partner van 300]  300
Harsishi, Funda [Partner van 289]  289
Harten, Wilma Kornelia van (*03-02-1960) [Partner van 282]  282
Hazelhoff, Jacob (*19-09-1803, †01-03-1832) [Partner van 63]  63
Heersema, Hendriktje [Schoonmoeder van 240]  240
Hegtenhorst, Johan Hendrik  108
Hei, Akke van der (*09-02-1867, †04-08-1929) [Partner van 94]  94; 130; 131; 132; 133; 134
Hei, Sietze van der [Schoonvader van 94]  94
Heide, Jan Aukes van der (*1773, †02-09-1841) [Schoonvader van 53]  53
Heide, Ymkje Jans van der (*?-08-1802, †27-10-1881) [Partner van 53]  53; 68; 69; 70; 71; 72
Heijer, Anna Francisca [Schoonmoeder van 88]  88
Helder, Sytske Johannes (*1745, †1788) [Schoonmoeder van 40]  40
Helemigh, Carolina (*24-04-1861, †29-01-1933) [Schoonmoeder van 142]  142
Hellinga, Christien [Partner van 239]  239; 298; 299
Helmhout, Janna [Schoonmoeder van 170]  170
Hemelrijk, Josť (*18-08-1968) [Partner van 258]  258
Hemrica (levenloos *19-05-1940) [Kind van 166]  166,1
Hemrica, Aafke Annes (*01-10-1822, †17-06-1902) [Nummer 79]  79
Hemrica, Aafke Sytses (*10-11-1838, †29-03-1885) [Nummer 83]  83
Hemrica, Aaltje (*23-02-1922, †18-01-2000) [Dochter van 172]  172,1
Hemrica, Aaltje Annes (*23-01-1851, †1936) [Nummer 86]  86; 122; 123; 124; 125
Hemrica, Aaltje Jacobs (*12-10-1784, †1800) [Dochter van 39]  39,1
Hemrica, Aaltje Jacobs (*10-12-1865, †28-12-1933) [Nummer 112]  112
Hemrica, Aaltje Neeltje (*03-03-1947) [Dochter van 249]  249,1
Hemrica, Aatje (*1765) [Dochter van 23]  23,2
Hemrica, Akke (*25-03-1790, †05-02-1809) [Dochter van 44]  44,1
Hemrica, Akke Annes (*06-03-1846, †01-04-1894) [Nummer 85]  85
Hemrica, Akke Jacobs (*1731, †1799) [Nummer 25]  25; 41; 42; 43; 44
Hemrica, Akke Jans (*11-11-1798, †10-02-1852) [Nummer 52]  52
Hemrica, Akke Pieters (*08-09-1788) [Dochter van 42]  42,2
Hemrica, Albert Sytses (*25-04-1697, †1698) [Zoon van 6]  6,7
Hemrica, Albert Sytses (*1698, †23-06-1784) [Nummer 12]  12; 33; 34
Hemrica, Ale Annes (*31-05-1856, †19-03-1902) [Zoon van 61]  61,8
Hemrica, Alfons (*26-08-1992) [Zoon van 258]  258,2
Hemrica, Angel (*03-08-1977) [Partner van 262]  262
Hemrica, Anna (*1728, []15-01-1789) [Nummer 28]  28
Hemrica, Anna (Anneke) (*01-08-1957) [Dochter van 176]  176,1
Hemrica, Anna (Antje) (*04-07-1903, †06-01-1995) [Nummer 137]  137
Hemrica, Anna Maria Louisa (*1738) [Dochter van 10]  10,8
Hemrica, Anna/ Antie Sieuwes (*1750, †14-12-1805) [Nummer 35]  35; 45; 46
Hemrica, Anne (Anna) (*10-08-1926) [Nummer 245]  245
Hemrica, Anne Jacobs (*27-08-1802, †05-08-1859) [Nummer 61]  61; 84; 85; 86
Hemrica, Anne Pieters (*08-01-1792, †09-06-1864) [Nummer 56]  56; 78; 79
Hemrica, Anneke [Dochter van 169]  169,3
Hemrica, Anneke (*21-03-1968) [Nummer 312]  312
Hemrica, Anneke Marrijke (*23-09-1994) [Dochter van 310]  310,1
Hemrica, Annemieke (*20-08-1970) [Dochter van 192]  192,1
Hemrica, Antje Annes (*1764, †19-04-1832) [Nummer 43]  43
Hemrica, Antje Jacobs (*1727, †1764) [Nummer 24]  24
Hemrica, Antje Jacobs (*10-09-1799, †04-05-1861) [Nummer 60]  60
Hemrica, Anton (*04-07-1962) [Nummer 259]  259; 313
Hemrica, Arjen (*10-07-1931) [Nummer 174]  174; 253; 254; 255; 256
Hemrica, Arjenne Eleonora (*18-12-1964) [Nummer 256]  256
Hemrica, Auke (*03-08-1899, †1977) [Nummer 132]  132; 178; 179; 180; 181; 182
Hemrica, Auke Jans (*26-04-1866, †02-05-1900) [Zoon van 68]  68,6
Hemrica, Auke Sytses (*03-06-1828, †27-02-1900) [Nummer 69]  69; 91; 92; 93; 94; 95; 96
Hemrica, Aukje (*15-11-1903, †05-06-1988) [Nummer 128]  128
Hemrica, Aukje (*12-02-1906, †16-09-1987) [Nummer 138]  138
Hemrica, Aukje (*22-11-1933, †03-10-2009) [Nummer 191]  191
Hemrica, Aukje (*03-10-1994) [Dochter van 311]  311,2
Hemrica, Aukje Jacobs (*10-12-1887, †04-05-1958) [Nummer 116]  116
Hemrica, Aukje Sytses (*1701, †1701) [Dochter van 6]  6,9
Hemrica, Bartel Sytses (*1692, †1692) [Zoon van 6]  6,6
Hemrica, Bartel Sytses (*1706, †<1711) [Zoon van 6]  6,12
Hemrica, Bartel Sytses (*1711, †28-04-1784) [Zoon van 6]  6,15
Hemrica, Baukje (*21-08-1941, †11-09-2006) [Nummer 177]  177
Hemrica, Baukje (*24-05-1960) [Nummer 260]  260
Hemrica, Baukje Anna (*07-04-1961) [Nummer 254]  254
Hemrica, Beatrice (*07-12-1952) [Nummer 306]  306; 320; 321
Hemrica, Beau (*01-12-1999) [Dochter van 302]  302,1
Hemrica, Berber (*1766) [Dochter van 21]  21,3
Hemrica, Berber (*1771) [Dochter van 21]  21,4
Hemrica, Berber Annes (*03-04-1825, †27-04-1841) [Dochter van 56]  56,3
Hemrica, Brad (*31-03-1980) [Zoon van 179]  179,2
Hemrica, Brett (*31-05-2001) [Zoon van 266]  266,2
Hemrica, Carol Ann (*1939) [Nummer 178]  178
Hemrica, Carol Ann (*1977) [Nummer 264]  264
Hemrica, Catharina (*1752, †13-10-1794) [Dochter van 27]  27,1
Hemrica, Charles Wayne (*21-06-1943, †10-09-2016) [Nummer 180]  180; 263; 264
Hemrica, Christina Joy (*28-07-1976) [Nummer 263]  263
Hemrica, Christine Elizabeth (*22-09-1963, †18-05-2015) [Nummer 255]  255
Hemrica, Christopher Edward (*09-04-1978) [Zoon van 180]  180,3
Hemrica, Claas Jansz. (*1727, †1788) [Nummer 21]  21
Hemrica, Claaske Claas (*08-05-1774) [Zoon van 21]  21,5
Hemrica, Coenraad Jans (*23-03-1865, †08-11-1949) [Zoon van 68]  68,5
Hemrica, Debora Gerharda (*1733) [Dochter van 10]  10,5
Hemrica, Dennis (*15-07-1975) [Nummer 266]  266
Hemrica, Dennis Glenn (*03-01-1949, †12-09-2012) [Nummer 181]  181; 265; 266; 267
Hemrica, Dirk (*16-04-1951) [Nummer 200]  200
Hemrica, Dirkie (Dirkje ) Jacobs (*24-01-1795, †14-02-1871) [Nummer 58]  58
Hemrica, Doetje Alberts (*01-06-1732, †1768) [Nummer 33]  33
Hemrica, Eelke (*26-12-1908, †19-06-1979) [Nummer 134]  134; 190; 191; 192
Hemrica, Eelke (*20-02-1918, †22-01-2003) [Nummer 167]  167
Hemrica, Eelke (*15-11-1941) [Nummer 240]  240
Hemrica, Eelke (*18-02-1947) [Nummer 239]  239; 298; 299
Hemrica, Eelke Jacobs (*16-02-1870, †20-05-1871) [Zoon van 75]  75,4
Hemrica, Eelke Jacobs (*01-09-1883, †14-10-1956) [Nummer 115]  115; 165; 166; 167; 168
Hemrica, Eelke Jans (*05-12-1806, †08-04-1855) [Nummer 54]  54; 73; 74; 75; 76; 77
Hemrica, Eelke Sytzes (*22-12-1832, †05-11-1874) [Nummer 71]  71; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104
Hemrica, Eelke Sytzes (*30-08-1874, †05-12-1952) [Nummer 118]  118; 169
Hemrica, Eelkje (*14-09-1934) [Nummer 247]  247
Hemrica, Eelkje Aukes (*19-02-1875, †17-10-1875) [Dochter van 69]  69,6
Hemrica, Eelkje Aukes (*06-05-1878, †21-04-1882) [Dochter van 69]  69,8
Hemrica, Eelkje Aukes (*26-08-1887, †20-01-1977) [Nummer 96]  96; 140
Hemrica, Eelkje Sytzes (*09-01-1872, †13-12-1904) [Nummer 117]  117
Hemrica, Eiberdina (Dien) (*18-10-1923, †04-09-2007) [Dochter van 90]  90,2
Hemrica, Elizabeth Maaike (Ella) (*04-09-1990) [Dochter van 304]  304,1
Hemrica, Emtje (Imke) (*03-04-1888, †03-07-1963) [Nummer 107]  107
Hemrica, Engeltje Eelkes (*10-10-1873, †05-07-1939) [Nummer 104]  104
Hemrica, Evelyn Joy (*1951) [Dochter van 132]  132,8
Hemrica, Femke (*19-03-1976) [Nummer 271]  271
Hemrica, Femke (*09-10-1987) [Nummer 313]  313
Hemrica, Fokje (*05-08-1942, †17-12-1945) [Dochter van 165]  165,1
Hemrica, Folkert (*06-04-1900, †09-04-1991) [Nummer 127]  127; 174; 175; 176; 177
Hemrica, Folkert Jan (*17-09-1960) [Nummer 258]  258
Hemrica, Folkje (*23-07-1957) [Nummer 272]  272
Hemrica, Froukje Pieters (*25-04-1786, †14-05-1830) [Nummer 55]  55
Hemrica, Geertruij Elisabeth (*1736, []28-04-1775) [Nummer 32]  32
Hemrica, Gerrit (*10-06-1973) [Zoon van 197]  197,2
Hemrica, Gerritje Sytses (Gerijtje) (*1707, †1797) [Nummer 14]  14
Hemrica, Gordon John (*04-07-1940, †2000) [Nummer 179]  179; 262
Hemrica, Gory (*1984) [Zoon van 179]  179,3
Hemrica, Grant Giles (*07-05-1987) [Zoon van 308]  308,2
Hemrica, Grietje Jans (*27-11-1855, †28-11-1855) [Dochter van 73]  73,1
Hemrica, Grietje Jans (*12-09-1858, †09-05-1930) [Nummer 110]  110
Hemrica, Grietje Sytses (*1686) [Nummer 7]  7; 17
Hemrica, Hailey Erinn Louisa (*03-06-1997) [Dochter van 309]  309,4
Hemrica, Harmien (*17-01-1984) [Dochter van 198]  198,2
Hemrica, Harvey Ronald (*1942, †2002) [Zoon van 132]  132,3
Hemrica, Hendrik (*23-04-1939) [Nummer 197]  197
Hemrica, Hendrik Jacobs (*1725, †12-02-1790) [Nummer 23]  23
Hemrica, Hendrika Baukje (Henny) (*09-05-1959) [Nummer 257]  257
Hemrica, Hendrikje (*1913) [Nummer 248]  248
Hemrica, Hendrikje Sytzes (*24-05-1899, †11-06-1903) [Dochter van 120]  120,3
Hemrica, Hinke (*1895) [Nummer 131]  131
Hemrica, Hittje (*16-03-1949) [Nummer 199]  199
Hemrica, Hylke (*25-02-1944) [Nummer 241]  241; 300; 301
Hemrica, IJbeltje Jans (*13-01-1862, †12-12-1920) [Nummer 88]  88
Hemrica, IJsbrand (*07-07-1874, †07-04-1958) [Zoon van 68]  68,12
Hemrica, IJtje Eelkes (*24-09-1843, †21-10-1913) [Nummer 77]  77; 119
Hemrica, Inge (*14-02-1973) [Dochter van 192]  192,2
Hemrica, Inge (*01-06-1976) [Dochter van 242]  242,2
Hemrica, Irma Jannet (*12-06-1975) [Dochter van 243]  243,1
Hemrica, Jacob (*1763) [Zoon van 23]  23,1
Hemrica, Jacob (*24-10-1912, †26-08-1988) [Nummer 165]  165; 238; 239
Hemrica, Jacob (Jaap) (*21-07-1946) [Nummer 242]  242; 302
Hemrica, Jacob Annes (*1764, †15-03-1827) [Nummer 44]  44; 58; 59; 60; 61; 62
Hemrica, Jacob Annes (*13-01-1844, †20-06-1906) [Nummer 84]  84
Hemrica, Jacob Eelkes (*07-10-1836, †03-04-1892) [Nummer 75]  75; 111; 112; 113; 114; 115; 116
Hemrica, Jacob Sijtses (*1688, †1764) [Nummer 9]  9; 22; 23; 24; 25; 26
Hemrica, Jacob Sijtses (*1756, †1793) [Nummer 39]  39; 49
Hemrica, Jacobus (*31-07-1964) [Nummer 310]  310
Hemrica, Jacobus Sytzes (*29-01-1896, †08-04-1974) [Nummer 172]  172; 250; 251; 252
Hemrica, Jaden (*30-12-1998) [Dochter van 266]  266,1
Hemrica, James Cecil (Jim) (*03-09-1958) [Nummer 308]  308
Hemrica, Jan (*1749) [Zoon van 19]  19,1
Hemrica, Jan (*1765) [Zoon van 21]  21,2
Hemrica, Jan (*19-01-1902, †1973) [Zoon van 94]  94,5
Hemrica, Jan (*30-06-1912, †24-07-1975) [Nummer 139]  139; 195; 196; 197; 198; 199; 200
Hemrica, Jan (*05-08-1928) [Nummer 194]  194; 273; 274
Hemrica, Jan (*10-07-1931, †31-03-1998) [Nummer 175]  175; 257; 258; 259
Hemrica, Jan (*11-03-1949) [Nummer 243]  243; 303
Hemrica, Jan (*20-03-1967) [Zoon van 197]  197,1
Hemrica, Jan (*25-08-1980) [Zoon van 198]  198,1
Hemrica, Jan Aukes (*13-04-1868, †14-01-1963) [Nummer 93]  93; 127; 128; 129
Hemrica, Jan Claas (*1764) [Zoon van 21]  21,1
Hemrica, Jan Eelkes (*28-10-1830, †15-10-1893) [Nummer 73]  73; 110
Hemrica, Jan Jans (*17-02-1870, †09-09-1949) [Zoon van 68]  68,9
Hemrica, Jan Lucas (*28-12-1979) [Zoon van 196]  196,1
Hemrica, Jan Sijtzes (*02-11-1921, †07-10-1989) [Nummer 126]  126; 173
Hemrica, Jan Sytses (*1687, †02-11-1733) [Nummer 8]  8; 18; 19; 20; 21
Hemrica, Jan Sytses (*1758, †25-02-1829) [Nummer 40]  40; 50; 51; 52; 53; 54
Hemrica, Jan Sytses (*27-01-1827, †14-05-1892) [Nummer 68]  68; 88; 89; 90
Hemrica, Jan Sytzes (*05-02-1877, †25-03-1888) [Zoon van 76]  76,5
Hemrica, Janke (*17-10-1931) [Nummer 190]  190
Hemrica, Janny (*03-06-1992) [Dochter van 311]  311,1
Hemrica, Jantina Yvonne (*28-01-1971) [Zoon van 176]  176,4
Hemrica, Jantine [Nummer 298]  298
Hemrica, Jelle Annes (*10-12-1853, †03-11-1881) [Zoon van 61]  61,7
Hemrica, Jelle Jacobs (*29-08-1792, †11-02-1814) [Zoon van 44]  44,2
Hemrica, Jeltje Annes (*12-12-1848, †18-12-1851) [Dochter van 61]  61,5
Hemrica, Jetske Annes (*22-05-1840, †17-03-1909) [Dochter van 61]  61,1
Hemrica, Jetty Marijke (*12-07-1961) [Nummer 273]  273
Hemrica, Jocelyn Ann (*04-02-1985) [Dochter van 308]  308,1
Hemrica, Johan (*12-12-1976) [Zoon van 197]  197,3
Hemrica, Johan Jaap (*18-06-1975) [Nummer 299]  299
Hemrica, Johan Otte (*01-12-1996) [Zoon van 310]  310,2
Hemrica, Johanna Eeke (Joke) (*09-05-1966) [Nummer 261]  261
Hemrica, Johanna Maria (*1732) [Nummer 30]  30
Hemrica, Johannes (*26-08-1926, †26-04-1982) [Nummer 193]  193; 272
Hemrica, Johannes (*28-08-1932) [Nummer 176]  176; 201; 260; 261
Hemrica, Johannes (*14-11-1945) [Nummer 198]  198
Hemrica, Johannes Aukes (*17-03-1873, †25-07-1876) [Zoon van 69]  69,5
Hemrica, Johannes Aukes (*04-09-1876, †04-09-1946) [Nummer 95]  95; 135; 136; 137; 138; 139
Hemrica, Johannes Petrus (*1723, †13-09-1755) [Nummer 27]  27
Hemrica, Joke [Nummer 244]  244
Hemrica, Kathy (*04-05-1974) [Nummer 265]  265
Hemrica, Klaas (*1717) [Zoon van 8]  8,4
Hemrica, Leffert (*1719) [Nummer 20]  20
Hemrica, Leffert Sytses (*1691, †13-05-1757) [Nummer 11]  11
Hemrica, Leon (*30-05-1978) [Nummer 303]  303
Hemrica, Leona Tanja (*23-07-2004) [Dochter van 303]  303,1
Hemrica, Levenloos (*11-06-1873, †11-06-1873) [Kind van 68]  68,11
Hemrica, Lijsbert Annes (*17-11-1820, †12-02-1882) [Nummer 78]  78
Hemrica, Loretta (*30-08-1976) [Nummer 267]  267
Hemrica, Louisa (*27-06-1951, †10-02-1990) [Nummer 305]  305; 319
Hemrica, Lubbert Sytses (*15-10-1835, †24-03-1912) [Nummer 82]  82
Hemrica, Lucas (*29-08-1899, †04-02-1970) [Nummer 135]  135; 193; 194
Hemrica, Lucas (*07-12-1936) [Nummer 196]  196
Hemrica, Lucas Jan (*23-09-1962) [Nummer 274]  274
Hemrica, Lyndsie Fenna (*10-07-1990) [Dochter van 309]  309,1
Hemrica, Maaike Annes (*02-01-1842, †09-12-1907) [Dochter van 61]  61,2
Hemrica, Maaike Jacobs (*07-11-1875, †13-04-1948) [Nummer 113]  113
Hemrica, Maartje Thijs (*02-05-1894, †07-02-1915) [Dochter van 121]  121,2
Hemrica, Madison Elizabeth Rae (*15-05-1996) [Dochter van 309]  309,3
Hemrica, Maikel Abraham (*19-01-1973) [Nummer 302]  302
Hemrica, Marchien (*04-10-1935, †15-08-2004) [Nummer 195]  195
Hemrica, Marieke/ Maria (*22-08-1783, †05-07-1823) [Nummer 48]  48; 63; 64; 65; 66
Hemrica, Marijke [Zoon van 169]  169,2
Hemrica, Marijke (*02-03-1944) [Nummer 238]  238
Hemrica, Metje Sytses (*1752, †1783) [Dochter van 22]  22,2
Hemrica, Metje/ Mettje Annes (*01-04-1751, †17-05-1827) [Nummer 41]  41
Hemrica, Mirjam Anna (*20-09-1970) [Dochter van 240]  240,1
Hemrica, Morganne Alyssa Kaye (*22-06-1994) [Dochter van 309]  309,2
Hemrica, Neeltje Wilhelmina (Helma) (*10-06-1960) [Nummer 173]  173
Hemrica, Otte (*28-09-1932, †11-12-1999) [Nummer 251]  251; 310; 311; 312
Hemrica, Peter-Willem (*18-09-1972) [Nummer 300]  300
Hemrica, Petronella (~18-06-1752, †25-09-1752) [Dochter van 27]  27,2
Hemrica, Petronella Geertruijda (*1734) [Nummer 31]  31
Hemrica, Pieter (*1713, †1786) [Nummer 18]  17; 18
Hemrica, Pieter (*02-03-1915, †13-12-1985) [Nummer 166]  166; 240; 241; 242; 243
Hemrica, Pieter (*20-08-1935, †28-08-2007) [Nummer 252]  252
Hemrica, Pieter (*31-05-1954) [Nummer 304]  304
Hemrica, Pieter (Pyter| Petrus)Sytses (*1690, †1753) [Nummer 10]  10; 27; 28; 29; 30; 31; 32
Hemrica, Pieter Annes (*30-04-1757, †03-02-1826) [Nummer 42]  42; 55; 56; 57
Hemrica, Pieter Jans (*20-07-1867, †14-09-1867) [Zoon van 68]  68,7
Hemrica, Pieter Jans (*29-08-1868, †10-07-1869) [Zoon van 68]  68,8
Hemrica, Pieter Sytses (*05-06-1830, †19-08-1911) [Nummer 80]  80; 120; 121
Hemrica, Pieter Sytzes (*30-03-1886, †11-03-1963) [Nummer 171]  171; 248; 249
Hemrica, Pieter Thijs (*15-09-1892, †17-09-1892) [Zoon van 121]  121,1
Hemrica, Pietertje Jacobs (*1739, †21-07-1820) [Nummer 26]  26
Hemrica, Pietertje Sytses (*1703) [Dochter van 6]  6,10
Hemrica, Pietertje Sytses (*1704, †<1727) [Nummer 13]  13
Hemrica, Pietje (*06-09-1894) [Nummer 130]  130
Hemrica, Pietje (Pietsje) (*15-01-1901, †19-03-1963) [Nummer 136]  136
Hemrica, Pietje Annes (*1761) [Dochter van 25]  25,3
Hemrica, Pietje Jacobs (*04-05-1805, †18-01-1859) [Nummer 62]  62
Hemrica, Pytrik Ymkje [Zoon van 260]  260,2
Hemrica, Rebecca (*07-01-1991) [Dochter van 258]  258,1
Hemrica, Remmert (*1715) [Zoon van 8]  8,2
Hemrica, Renate-Karin (*31-08-1975) [Nummer 301]  301
Hemrica, Rinze Aukes (*06-11-1879, †20-04-1882) [Zoon van 69]  69,9
Hemrica, Roelfke Sytzes (*19-04-1868, †11-06-1887) [Dochter van 76]  76,1
Hemrica, Roelofke Jacobs (*09-11-1861, †27-01-1862) [Dochter van 75]  75,1
Hemrica, Roelofke Jacobs (*14-01-1863, †03-02-1946) [Nummer 111]  111
Hemrica, Rosa Catharina (Rosa) (*29-11-1992) [Dochter van 304]  304,2
Hemrica, Ruben (*24-02-2003) [Zoon van 274]  274,2
Hemrica, Ruurd (*20-08-1935, †22-08-1935) [Zoon van 172]  172,5
Hemrica, Sanneke/ Susanna (*1755, †19-01-1815) [Nummer 36]  36
Hemrica, Saskia HenriŽtte (*20-09-1970) [Dochter van 240]  240,2
Hemrica, Sierd/ Siewert Sytses (*1713, †1760) [Nummer 15]  15; 35; 36; 37
Hemrica, Sietse (~03-09-1719) [Zoon van 12]  12,1
Hemrica, Sietse (~29-11-1722) [Zoon van 12]  12,2
Hemrica, Sietse (Cecil) (*08-05-1923, †29-11-1998) [Nummer 250]  250; 305; 306; 307; 308; 309
Hemrica, Sietse Lefferts (~05-10-1723) [Zoon van 11]  11,1
Hemrica, Sietse Ruurd (*31-05-1999) [Zoon van 310]  310,3
Hemrica, Sietske (Sijtske) (*06-12-1909, †02-10-2001) [Nummer 129]  129
Hemrica, Sietske Jans (*16-09-1794, †19-04-1883) [Nummer 50]  50
Hemrica, Sietze (*13-04-1897, †21-06-1961) [Zoon van 94]  94,3
Hemrica, Sieuwert (*18-03-1781) [Nummer 47]  47
Hemrica, Sijdse/ Sytze (*1716) [Nummer 19]  19
Hemrica, Sijke (*1769) [Dochter van 23]  23,3
Hemrica, Sijtse Eelkes (*01-12-1839, †25-12-1885) [Nummer 76]  76; 117; 118
Hemrica, Sijtze (*14-02-1904, †14-10-1981) [Nummer 169]  169; 244; 245; 246; 247
Hemrica, Sijtze Jacobs (*1722, †1801) [Nummer 22]  22; 38; 39; 40
Hemrica, Sijtze Klaas (*12-06-1940, †07-07-1999) [Nummer 192]  192; 271
Hemrica, Sjoukje (*1925) [Nummer 168]  168
Hemrica, Sjoukje Eke (*27-02-1921) [Dochter van 115]  115,4
Hemrica, Susanna Alberts (*19-09-1741) [Nummer 34]  34
Hemrica, Susanna Catharina (*1730, †03-01-1753) [Nummer 29]  29
Hemrica, Sytse (Zytse Siewerts)(Sierd) (*12-04-1756, †08-09-1824) [Nummer 37]  37; 47; 48
Hemrica, Sytse Jans (*26-12-1800, †06-09-1862) [Nummer 53]  53; 68; 69; 70; 71; 72
Hemrica, Sytse Lefferts (*1654, †13-07-1718) [Nummer 6]  6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16
Hemrica, Sytske (*05-06-1786, †11-12-1809) [Dochter van 37]  37,3
Hemrica, Sytze (*03-06-1918, †11-01-2005) [Nummer 249]  249; 304
Hemrica, Sytze Aukes (*27-07-1870, †13-07-1937) [Nummer 94]  94; 130; 131; 132; 133; 134
Hemrica, Sytze Jacobs (*08-01-1790, †1813) [Zoon van 39]  39,3
Hemrica, Sytze Jans (*27-12-1862, †07-06-1863) [Zoon van 68]  68,3
Hemrica, Sytze Jans (*17-01-1864, †13-04-1899) [Zoon van 68]  68,4
Hemrica, Sytze Pieters (*28-03-1794, †20-10-1860) [Nummer 57]  57; 80; 81; 82; 83
Hemrica, Sytze Pieters (*09-11-1863) [Nummer 120]  120; 171; 172
Hemrica, Thijs Pieters (*25-10-1870, †23-09-1907) [Nummer 121]  121
Hemrica, Thomas (*24-02-1999) [Zoon van 274]  274,1
Hemrica, Tjerkje (Tsjerkje) (*15-05-1928) [Nummer 246]  246
Hemrica, Tjitske Aukes (*10-11-1864, †03-07-1942) [Nummer 91]  91
Hemrica, Trijntje (*14-12-1724) [Dochter van 8]  8,6
Hemrica, Trijntje (*1730) [Dochter van 8]  8,8
Hemrica, Trijntje (*12-03-1949) [Dochter van 249]  249,2
Hemrica, Trijntje Jacobs (*21-11-1785, †20-01-1812) [Nummer 49]  49; 67
Hemrica, Trijntje Jacobs (*05-09-1797, †29-05-1873) [Nummer 59]  59
Hemrica, Trijntje Jans (*09-08-1796, †26-07-1869) [Nummer 51]  51
Hemrica, Trijntje Lysbeth (Liesbeth) (*01-09-1959) [Nummer 253]  253
Hemrica, Trijntje Sytses (*1750, †02-06-1825) [Nummer 38]  38
Hemrica, Trijntje Sytses (*15-01-1833, †09-06-1867) [Nummer 81]  81
Hemrica, Troy (*20-02-1977) [Nummer 262]  262
Hemrica, Wade Alexander (*01-08-1990) [Zoon van 308]  308,3
Hemrica, Wayne Jeffrey (Jeff) (*22-04-1964) [Nummer 309]  309
Hemrica, Wendy (*14-06-1956) [Nummer 307]  307
Hemrica, Wieger (*23-03-1876, †09-08-1876) [Zoon van 68]  68,13
Hemrica, Wieger (*24-07-1882, †18-05-1942) [Nummer 90]  90; 126
Hemrica, Wieger Aukes (*31-07-1881, †10-04-1882) [Zoon van 69]  69,10
Hemrica, Wietze Sytzes (*09-01-1870, †07-04-1895) [Zoon van 76]  76,2
Hemrica, Wijtske Eelkes (*26-08-1833, †07-10-1911) [Nummer 74]  74
Hemrica, Wijtske Jacobs (*13-08-1879, †04-10-1953) [Nummer 114]  114; 164
Hemrica, Wytske Sytses (*1710) [Dochter van 6]  6,14
Hemrica, Wytske Sytses (*1716, †17-09-1809) [Nummer 16]  16
Hemrica, Ymkje Aukes (*13-09-1866) [Nummer 92]  92
Hemrica, Ymkje Jans (*06-11-1860) [Dochter van 68]  68,1
Hemrica, Ymkje Jans (*29-04-1871, †19-05-1940) [Nummer 89]  89
Hemrica, Yttje Sytzes (*02-03-1830, †27-07-1900) [Nummer 70]  70; 97
Hemrica, Ytzen (*18-07-1965) [Nummer 311]  311
Hemrica (Lawrence), Donald (Doug) (*01-04-1950) [Nummer 182]  182; 268
Hemrica (Lawrence), Donalda (Darlene) (*01-04-1950) [Dochter van 132]  132,7
Hemrika, ? (*31-08-1930, †31-08-1930) [Zoon van 151]  151,3
Hemrika, Aaltje (*10-07-1874, †09-08-1874) [Dochter van 72]  72,1
Hemrika, Aaltje (*24-07-1923, †12-09-1938) [Dochter van 108]  108,5
Hemrika, Aaltje (Alie) (*25-09-1913, †31-05-1991) [Nummer 160]  160; 234
Hemrika, Alida (*19-05-1875, †23-05-1875) [Dochter van 72]  72,2
Hemrika, Anna Lina (*18-07-1923) [Nummer 212]  212; 279; 280
Hemrika, Anna Maria (*14-12-1963) [Nummer 292]  292
Hemrika, Anne (*21-01-1981) [Dochter van 189]  189,1
Hemrika, Annigje (Annie) (*24-11-1937, †26-03-2006) [Nummer 230]  230
Hemrika, Antonia Maria (Tonie) (*14-06-1940, †29-03-1944) [Dochter van 133]  133,3
Hemrika, Antonia Maria (Tonie) (*15-04-1945) [Nummer 186]  186
Hemrika, Bas (*07-01-1978) [Nummer 315]  315
Hemrika, Baudien (*08-09-1962) [Nummer 285]  285
Hemrika, Bregje (*03-09-1908, †04-08-1909) [Dochter van 105]  105,4
Hemrika, Christina (Tinie) (*24-04-1953) [Dochter van 156]  156,2
Hemrika, Cornelia Jacoba Aaltje (Cornelia) (*14-08-1939) [Nummer 235]  235
Hemrika, Cornelia Maria Johanna (Corrie) (*16-08-1937, †18-01-1973) [Nummer 183]  183
Hemrika, Cornelis (Cor) (*13-02-1935) [Nummer 227]  227; 288; 289; 290
Hemrika, Cornelis Hendrikus (*02-03-1949) [Nummer 237]  237
Hemrika, Corrie (*12-12-1969) [Nummer 290]  290
Hemrika, Dedde Hendrik (Dick) (*11-01-1937) [Nummer 233]  233; 296; 297
Hemrika, Dedde Hendrik (Dickey) (*03-09-1966) [Zoon van 233]  233,3
Hemrika, Diana (*23-07-1984) [Dochter van 228]  228,2
Hemrika, Douwe JurriŽn (*04-07-1953, †21-01-2014) [Zoon van 207]  207,1
Hemrika, Eelke Johannes (*06-11-1897, †11-04-1959) [Nummer 150]  150; 217; 218; 219; 220; 221
Hemrika, Eelke Sietze (*07-01-1890, †02-06-1949) [Nummer 142]  142; 203; 204; 205
Hemrika, Elisabeth Jacoba (Edith) (*06-12-1963) [Nummer 297]  297
Hemrika, Emtje (*?-08-1876, †25-11-1877) [Dochter van 72]  72,3
Hemrika, Emtje (*30-04-1921) [Nummer 157]  157
Hemrika, Evert (*11-12-1954) [Nummer 228]  228; 291
Hemrika, Flores Bas (*13-09-2015) [Zoon van 315]  315,2
Hemrika, Frans (*24-01-1929) [Nummer 210]  210
Hemrika, Frederik Wilhelm (Frits) (*26-11-1921, †25-08-1969) [Nummer 207]  207
Hemrika, Gaitske (*19-03-1932) [Nummer 219]  219
Hemrika, Gerard (*16-05-1951) [Nummer 231]  231
Hemrika, Glen (*05-05-2001) [Zoon van 270]  270,1
Hemrika, Haebelina Johannes (*03-09-1899, †27-09-1899) [Dochter van 103]  103,3
Hemrika, Harke Johannes (*15-01-1901, †27-07-1901) [Zoon van 103]  103,4
Hemrika, Harke Johannes (*11-04-1902, †28-07-1982) [Nummer 151]  151; 222; 223; 224
Hemrika, Hebeltje (Hebelina?) (Lien) (*13-03-1894, †30-08-1920) [Nummer 144]  144; 211
Hemrika, Hendrik (*13-04-1907, †27-09-1986) [Nummer 154]  154
Hemrika, Hendrik (*27-07-1911, †07-01-1970) [Nummer 161]  161; 235
Hemrika, Hendrik (*24-08-1936, †07-05-2007) [Nummer 229]  229; 292; 293; 294
Hemrika, Hendrik (*22-06-1967) [Nummer 294]  294
Hemrika, Iemkje Eelkes (*12-08-1862, †1932) [Nummer 98]  98
Hemrika, Ietje Eelkes (*29-11-1870, †10-03-1949) [Nummer 102]  102; 148
Hemrika, IJmkje (*26-05-1908, †21-07-1978) [Nummer 147]  147
Hemrika, Ingrid Charlotte (*09-10-1963) [Nummer 286]  286
Hemrika, J.C.M. (Annuska) (*04-11-1970) [Nummer 269]  269
Hemrika, Jan (*17-05-1891, †12-10-1961) [Nummer 143]  143; 206; 207; 208; 209; 210
Hemrika, Jan (*09-08-1911, †12-11-1911) [Zoon van 105]  105,6
Hemrika, Jan (*26-01-1919) [Nummer 206]  206
Hemrika, Jan (*13-06-1931, †22-04-1933) [Zoon van 154]  154,2
Hemrika, Jan (*16-08-1938) [Nummer 184]  184; 269
Hemrika, Jan (*02-08-1939, †15-07-2014) [Nummer 224]  224
Hemrika, Janke (*24-08-1929, †05-09-1929) [Dochter van 151]  151,2
Hemrika, Jantje (*08-06-1928, †25-10-2011) [Nummer 217]  217
Hemrika, Jennefer [Dochter van 289]  289,2
Hemrika, Jinke (*22-09-1929, †27-06-2014) [Nummer 218]  218
Hemrika, Jinke Eelkes (*06-10-1868, †18-03-1932) [Nummer 101]  101
Hemrika, Johanna Elizabeth (Hanna) (*20-04-1926) [Nummer 209]  209
Hemrika, Johannes (*30-08-1906, †30-09-1985) [Nummer 133]  133; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189
Hemrika, Johannes (Johan) (*11-04-1934, †03-07-2013) [Nummer 220]  220; 284; 285; 286; 287
Hemrika, Johannes Eelkes (*26-03-1872, †05-03-1939) [Nummer 103]  103; 149; 150; 151
Hemrika, Johannes Willem Gerrit (*14-04-1935) [Zoon van 152]  152,2
Hemrika, Joseph (Jo) (Jopie) (*31-05-1941) [Nummer 185]  185; 270
Hemrika, Karin (*04-01-1974) [Dochter van 236]  236,1
Hemrika, Klaske (*13-02-1935) [Nummer 221]  221
Hemrika, Klaske Jans (*20-06-1934) [Nummer 223]  223
Hemrika, Klaske Johannes (*10-03-1896, †07-07-1958) [Nummer 149]  149
Hemrika, Leon [Zoon van 289]  289,1
Hemrika, Lilian (*11-07-1974) [Nummer 314]  314
Hemrika, Maaike (Martha) (*15-08-1904, †29-09-1982) [Nummer 146]  146; 213
Hemrika, Maarten (*11-08-1930) [Nummer 226]  226
Hemrika, Maartje (Martha) (*16-07-1935, †17-07-2012) [Dochter van 155]  155,1
Hemrika, Marco (*06-01-1971) [Nummer 270]  270
Hemrika, Maria (Ria) (*22-09-1946) [Nummer 187]  187
Hemrika, Maria Karliena (Rietje) (*31-03-1940) [Dochter van 155]  155,4
Hemrika, Marloes Carlijn (*15-11-1983) [Dochter van 189]  189,2
Hemrika, Martien (Marinus Johannes ) (*22-09-1952) [Nummer 189]  189
Hemrika, Menno (*19-11-1878, †13-07-1955) [Nummer 105]  105; 152; 153; 154; 155; 156; 157
Hemrika, Menno (*01-04-1919, †28-11-2003) [Nummer 162]  162; 236; 237
Hemrika, Menno (*29-12-1928, †11-02-1953) [Zoon van 154]  154,1
Hemrika, Menno (*12-10-1929) [Zoon van 152]  152,1
Hemrika, Menno Hendrikus (*12-02-1947) [Nummer 236]  236
Hemrika, Neeltje (Nelly) (*28-10-1960) [Nummer 284]  284
Hemrika, Niels Harmen (*23-03-1987) [Zoon van 224]  224,2
Hemrika, Nikita (*31-10-1997) [Dochter van 294]  294,1
Hemrika, Nina (*17-03-1990) [Dochter van 296]  296,2
Hemrika, Noam Leon (*20-10-1974) [Zoon van 237]  237,2
Hemrika, Pieter (*16-10-1905, †23-04-1985) [Nummer 153]  153; 225; 226; 227; 228
Hemrika, Pieter (*16-02-1921, †31-10-1983) [Nummer 204]  204
Hemrika, Pieter (*30-06-1929) [Nummer 225]  225
Hemrika, Raymond Regnerus (*04-07-1982) [Zoon van 224]  224,1
Hemrika, Renske (*06-03-1925, †08-03-1995) [Nummer 205]  205; 277; 278
Hemrika, Riekie (*28-02-1958) [Nummer 288]  288
Hemrika, Rinske (Rina?) (*11-11-1924) [Nummer 208]  208
Hemrika, Robert (Rob) (*01-05-1968) [Nummer 289]  289
Hemrika, Robert-Jan (*28-08-1949) [Zoon van 206]  206,1
Hemrika, Rutger-Jan Menno (*11-12-1976) [Zoon van 236]  236,2
Hemrika, Siebertus (*21-07-1919, †